يک دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟+ تصوير

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر “دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي ميبايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”. دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

  • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
  • خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.
  • در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
  • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
  • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
  • خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
  • در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
  • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
  • آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.
  • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ “دادخواست اعسار” از پرداخت مهريه آورده شده است.

برگ نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

تکاليف زن و شوهر در ازدواج موقت

ازدواج موقت يا همان متعه، راه‌حلي است که اسلام در کنار ازدواج دائم براي زنان و مردان قرار داده است تا هم نيازهاي جنسي‌شان را برآورده کنند و هم به بخشي از نيازهاي روحي و رواني، با توجه به شرايطي که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعي براي پيشگيري از گناه است. اما مرد و زني که با يکديگر به صورت موقت ازدواج مي‌کنند، داراي حقوق و تکاليفي هستند.
عقد نکاح همين که به طور صحيح و با رعايت شرايط قانوني واقع شد، از نظر شرعي زن و شوهر بر يکديگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقي نيز رابطه زوجيت بين آنها برقرار است. با ايجاد رابطه زوجيت که ممکن است در نتيجه نکاح دائم يا موقت، ايجاد شده باشد، زن و مرد داراي الزاماتي هستند که در طول عقد و حتي پس از آن بايد به آن پايبند باشند. اما اين حقوق چيست؟


نفقه زن
در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامي براي پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اينکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصي را به وي بپردازد يا از ابتدا عقد به منظور دريافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر يک تکليف قانوني است و مردي که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کيفري براي وي در نظر گرفته مي‌شود اما در نکاح موقت، اين تکليف وجود ندارد و در صورتيکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان يک تکليف و تعهد قراردادي قابل مطالبه و پيگيري است و حتي اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند، امکان تعقيب کيفري شوهر وجود ندارد.


ثبت نکاح موقت
بر اساس قانون حمايت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتداي امر، الزامي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همين که با صيغه صحيح
( فارسي يا عربي) با رعايت قيد مهلت و مهريه قرائت شود، عقد جاري شده و نيازي به ثبت آن وجود ندارد. البته اين تجويز قانونگذار تا جايي است که زوجه در نتيجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتيکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقويت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از اين ازدواج، در آينده بتواند حقوق خود را پيگيري کند. همچنين اگر زن يا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند يا هر دو بر آن توافق کنند، در اين صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروري است.

مهريه زن
در ازدواج دائم اگرچه مهريه بايد قيد شود اما اگر به هر دليلي در هنگام عقد، مهريه قيد نشود، عقد صحيح است و اگر تا قبل از نزديکي، مقداري به عنوان مهريه تعيين شود که مهريه همان است و اگر تا بعد از نزديکي مهريه تعيين نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنين اگر مرد زن را پيش از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزديکي طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است.
مهرالمثل يعني مهريه‌اي که با توجه به حال زن ازحيث شرافت خانوادگي، سايرصفات و وضعيت او نسبت به افراد نظير او يا ساير همسران مرد و نزديکان زن وهمچنين عرف محل زندگي وغيره تعيين مي‌شود اما مهر المتعه ميزان مهريه مشخصي است که با توجه به ميزان تمکن مالي مرد، از سوي دادگاه تعيين مي‌شود.
اين احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهريه ضمن عقد قيد نشود، عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعيين مهريه يا امثال آن وجود ندارد.
در نکاح موقت، از ابتدا بايد مدت عقد( اعم از يک يا چند ساعت، يک يا چند روز، يک يا چند ماه و يک يا چند سال) و نيز ميزان مهريه به طور روشن و دقيق قيد شود و الا عقد باطل است.
در نکاح موقت، چه مرد با زن نزديکي بکند و چه نزديکي نکند، بايد تمام مهريه تعيين شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پيش از نزديکي، تمام مدت را به زن بذل کند، در اين صورت، بايد تنها نيمي از مهريه مشخص شده را بپردازد.

 تبعيت زن از شوهر
در نکاح دائم، مديريت و رياست خانواده، از خصايص مرد شمرده شده است و زن بايد از شوهر خود اطاعت کند. زن بايد در منزلي سکونت کند که شوهر تعيين کرده و نيز مرد در صورتيکه شغل زن را مخالف حيثيت خانوادگي قلمداد کند، مي‌تواند از ادامه کار زن جلوگيري کند. حتي زن براي خروج از منزل بايد از شوهر خود اجازه بگيرد اما در نکاح موقت، اين احکام جاري نيست؛ زن تکليفي به تبعيت از شوهر ندارد و مي‌تواند بدون اجازه وي از منزل خارج شود. مرد هم نمي‌تواند از ادامه شغل زن جلوگيري کند.
البته ازدواج موقت يا متعه، چون از ابتدا بر مبناي استمتاع طرفين از يکديگر بسته مي‌شود، زن و شوهر بايد با يکديگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعي نمي‌تواند از ايفاي وظايف زناشويي خودداري کند، مگر اينکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزديکي را شرط کرده باشد که شرط صحيح است و مرد حق نزديکي با زن را ندارد ودر اين صورت تنها زن و شوهر بايد يکديگر محرم محسوب مي‌شوند.

 پايان نکاح موقت
در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بين مي‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفين! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجاي آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختيار طلاق با مرد است، اختيار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکيت مهريه تعيين شده و مرد هم حق برخورداري از مدت تعيين شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتري به اتمام برسد، اين حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند يا بذل نکند.

سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

نمونه دادخواست صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه

رياست محترم مجتمع قضايي ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ ……/……/…… ثبت شده در دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامه مذكور به ميزان …… ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين مهريه مورد استدعاست. نظر به در معرض تضييع بودن مهريه اجراي قرار قبل از ابلاغ به تجويز ماده 117 قانون مذكور مورد تقاضاست. دادخواست ماهيتي متعاقباً در مهلت ده روز تقديم خواهد گرديد.

                                                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

 دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- صدور قرار تأمين خواسته عادی مهريه (نسخه pdf)

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه عين مهريه

نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد:

باسلام، احتراماً به استحضارمي رساند اینجانب به موجب سند نكاحيه پيوست همسر دائمي و شرعي مرحوم ….. با مهريه مندرج در نكاحيه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فاني را وداع نموده است كه خواندگان وراث حين الفوت مشاراليه ميباشند. نظر به اينكه مهريه مزبور از ديون متوفي و از حقوق قانوني و طلب عندالمطالبه اینجانب ميباشد. مستندا به ماده 1082 قانون مدني و مواد 4ؤ3و2 آئين نامه اجرائي آن، صدور حكم داير بر پرداخت مهريه بنده به نرخ روز و بدوا مستندا به ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار تامين خواسته و اجراي فوري آن به لحاظ اينكه خواسته مستند به سند رسمي و در معرض تضييع و تفريط است مورد استدعا ميباشد. ضمنا مبلغ ديه آن مرحوم كه عنقريبا توسط بيمه …. در حال پرداخت به وراث است جهت تامين معرفي ميشود.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت

برای دانلود فایل نمونه بر روی لینک کلیک کنید – برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه عين مهريه (نسخه pdf)

برای دانلود فایل نمونه بر روی لینک کلیک کنید – برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه عين مهريه (نسخه word)