تنظیم دادخواست

تنظیم نمونه قرارداد,دادخواست,لایحه,شکایت | گروه میثاق

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري و محاکم قضائی، مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد.

دادخواست؛ در حقیقت یک برگه چاپي است كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است”.

دادخواست ها براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها تا حدي با هم متفاوتند، اما همگي آنها حاوي نكات زير هستند:

  • نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌ اقامتگاه و سایر مشخصات خواهان (خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد). در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.
  • قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.
  • نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و سایر مشخصات خوانده (خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود). در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
  • تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيین بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد (آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند)
  • تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
  • عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
  • شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

 


تهیه و تنظیم اسناد حقوقی؛ دادخواست، شکواییه، لایحه، قرارداد

(مشاوره و وکالت دادگستری)

تنظیم نمونه دادخواست,لایحه,شکایت | گروه میثاق

تلفن :88605139        فکس : 77681684
موبایل جهت امور هماهنگی : 09120630842

ایمیل : info @ gharardad.org
www.dadkhast.org