قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « خريدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از نصب رايگان یک دستگاه كنترلر هوشمند تأسيسات حرارتي ساختمان جهت بهينه سازي مصرف انرژي توسط فروشنده خدمات و اجاره به شرط تمليك دستگاه توسط خريدار.

ماده 2 – مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت 5 سال شمسي

ماده 3 – محل انجام قرارداد : در محل آدرس خريدار (آدرس فوق الذکر)

ماده 4 – مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد با صرفه جويي انرژي توسط سيستم فوق ، مرتبط بوده و به شكل زير محاسبه مي شود.

1-4 – مصرف متوسط ساليانه خريدار طبق قبوض انرژي مصرفي محاسبه گرديده، سپس در طي دوره هاي شش ماهه قبوض انرژي مصرفي در دوره بهينه سازي از ميزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهينه سازي كسر مي گردد و50 % مبلغ انرژي صرفه جويي شده به قيمت روز آن ، توسط خريدار به فروشنده خدمات پرداخت مي گردد.

2-4 – مبلغ محاسبه شده بالا به مدت 5 سال و هر سال با توجه به قيمت روز انرژي محاسبه و توسط فروشنده خدمات دريافت مي گردد.

ماده 5 – گارانتي و سرويس : در طي مدت قرارداد (موضوع ماده 2) دستگاه فوق (و يا دستگاههاي موضوع ماده 1) گارانتي مي باشد و كليه هزينه هاي سرويس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و ساير هزينه هاي سرويس و نگهداري موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده خريدار مي باشد.

تبصره 1 : در صورت دستكاري غير مجاز و تغييرات سيم كشي ، دستگاه از شرايط گارانتي خارج خواهد شد.

ماده 6 – تعهدات فروشنده خدمات :

1-6 – فروشنده خدمات موظف است دستگاه فوق را در محل آدرس خريدار بصورت رايگان نصب نمايد و پس از آن، طي بازديد هاي دوره اي از صحت عملكرد دستگاه اطمينان حاصل نمايد.

2-6- در صورتيكه خريدار تقاضاي بازديد از دستگاه را نمايد، فروشنده خدمات موظف به بازديد و سرويس رايگان دستگاه مي باشد.

ماده 7- تعهدات خريدار :

1-7- خريدار متعهد مي گردد ،‌ به توصيه هاي فروشنده خدمات جهت استفاده صحيح از سيستم ، عمل نمايد .

2-7- كپي قبوض انرژي مصرفي دوره هاي پس از بهينه سازي انرژي را به فروشنده خدمات ارائه نمايد و پس از محاسبه مبلغ انرژي صرفه جويي شده ، آنرا به فروشنده خدمات بپردازد .

ماده 8- امور مالي : با توجه به مبلغ صرفه جويي شده در هر سال ،‌ فروشنده خدمات 50 % مبلغ صرفه جويي شده را طبق قرارداد از خريدار مطالبه مي نمايد كه زمان پرداخت وجه فوق ، حداكثر یک هفته از زمان اعلام فروشنده خدمات مي باشد .

ماده 9- توضيحات نحوه اجرا :

1-9- براي محاسبه ميزان مصرف انرژي سالانه قبل از دوره بهينه سازي انرژي (جدول الف) ، متوسط ميزان مصرف سالهاي گذشته محاسبه مي گردد و طبق جدول مربوطه ، اعداد فوق به تأييد خريدار و فروشنده خدمات رسيده است .

تبصره 2 : در صورت تغييرات مكاني ، جابجايي واحدها ، تغييرات و يا نصب مشعل ، الكتروپمپ و تجهيزات جديد در موتورخانه ، تغييرات در تعداد و حجم رادياتورها و فن كويل ها و يا تغييرات در تعداد و ظرفيت ساير وسايل، نظیر بخاری گازی و … بلافاصله موارد را به فروشنده خدمات اطلاع دهد تا ميزان تغيير مصرف در انرژي مجدداً به عنوان مبناي محاسبات به تأييد و امضاي طرفين برسد تا از زمان مذكور قابل اجرا باشد.

2-9- در دوره بهينه سازي مصرف انرژي ، اعداد قرائت شده كنتور كه در جدول (ب) وارد و به تأييد طرفين رسيده است ملاك محاسبه پرداختهاي سالانه مي باشد .

3-9- با توجه به اينكه هيچگونه وجهي بابت دستگاه، نصب آن و خدمات پس از نصب توسط فروشنده خدمات دريافت نمي گردد و تنها عايدات فروشنده خدمات ، دريافت 50 % مبلغ انرژي صرفه جويي شده در مدت قرارداد و بصورت سالانه مي باشد، پرداخت به موقع عايدات فروشنده خدمات ،‌ الزامي است و به ازاء هر روز تأخير در پرداخت مبلغ فوق ، هفت صدم درصد جريمه به ازاء هر روز محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي گردد .

4-9- در صورت عدم تمايل فروشنده خدمات يا خريدار ، هر يك به تنهايي از ادامه قرارداد ، قرارداد تا زمان اعلام انصراف كتبي هر يك از طرفين معتبر بوده و پس از آن فروشنده خدمات اقدام به جمع آوري دستگاه (يا دستگاهها) و متعلقات مربوط مي نمايد.

بديهي است خريدار ملزم به پرداخت حقوق فروشنده خدمات تا زمان اعلام انصراف كتبي خود مي باشد.

5-9- در صورت اتمام مدت قرارداد و پرداخت وجوه مورد نظر قرارداد به فروشنده خدمات ، ‌دستگاه فوق متعلق به خريدار بوده و از آن پس ، فروشنده خدمات هيچگونه وجهي جهت صرفه جويي از خريدار مطالبه نخواهد كرد.

تبصره: تا زمان اتمام مدت قرارداد ، دستگاه و متعلقات آن متعلق به فروشنده خدمات بوده و خريدار هيچگونه حقي نسبت به مالكيت دستگاه فوق ندارد.

ماده 10- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 11-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

جداول:

جدول الف-

متوسط مصرف سالانه سوخت تاریخ امضاء طرفین امضاء خریدار امضاء فروشنده
       

جدول ب – قرائت هاي دوره اي كنتور در مدت قرارداد

تاريخ قرائت كنتور عدد قرائت شده امضاء خريدار يا نماينده امضاء نماينده فروشنده تاريخ قرائت كنتور عدد قرائت شده امضاء خريدار يا نماينده امضاء نماينده فروشنده
               
               
               
               
               
               
               

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *