نمونه قرارداد خرید کارت شناسایی

قرارداد خرید کارت شناسایی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از خرید 850 عدد کارت شناسایی مطابق با مشخصات ذیل :

اندازه 54*85 میلی متر چاپ : 3 رنگ , ثبت اسامی پرسنل , الصاق عکس رنگی و صدور کارت با استاندارد بین المللی و ثبت مشخصات پرسنل در نوار مغناطیسی از نوع LOCO قابل استفاده در سیستم کارت خوان آمانو .

ماده 2 ) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد مطابق با پیش فاکتور شماره ………… جمعاً عبارت است از ………….. ریال ( ……………………. ریال ) به ازاء هر واحد کارت ………….. ریال ( ……………………. ریال ) با توجه به طراحی , چاپ تکثیر و صدور تحویل آن می باشد .

ماده 3) مدت  قرارداد

از تاریخ قرارداد 365 روز تعیین می گردد .

تبصره 1 : فروشنده موظف است اولین سری کارت های شناسایی ( به تعداد پرسنل موجود ) را حداکثر ظرف مدت یک ماه تحویل نماید .

تبصره 2 : فروشنده موظف است تا مدت یکسال بدون اخذ وجهی اعلام خریدار نسبت به وارد کردن مشخصات پرسنل کارخانه ……………… بر روی مغناطیسی ( حدود 200 کارت ) اقدام نماید .

ماده 4) شرایط پرداخت

الف) 30% کل موضوع قرارداد ( …………. ریال ) به عنوان علی الحساب هم زمان با امضاء قرارداد .

ب) 30%کل مبلغ قرارداد ( ………….. ریال ) بابت تکثیر و تحویل نمونه اولیه .

ج) 40%کل مبلغ قرارداد ( …………ریال ) پس از تحویل نهایی اولین سری کارت ها و تأیید دستگاه نظارت .

ماده 5) تعهدات خریدار

الف) خریدار متعهد می گردد تمامی اطلاعات پرسنلی لازم برای ثبت در روی کارت ها را به طور مشروح و واضح کتباً در اختیار فروشنده قرار دهد .

تبصره : در صورت تخلف خریدار از شرایط مندرج در بند فوق , فروشنده هیچگونه تعهدی در مورد اشتباهات تایپی اسامی ندارد .

ب) خریدار متعهد می گردد , اطلاعات پرسنلی به صورت لیست کامپیوتری هم زمان با عقد قرارداد و یا همزمان با تقاضای صدور کارت های مربوطه هر نوبت به فروشنده ارائه نماید .

ماده 6) تعهدات فروشنده

الف) فروشنده موظف است , کلیه کارت ها را مطابق با لیست ارسالی از طرف خریدار تهیه نماید .

ب ) فروشنده موظف است کلیه کارت ها را صحیح و سالم تحویل نماید .

ج) فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اختلاف تایپی در مشخصات پرسنل که از جانب وی صورت پذیرد پس از اعلام کتبی خریدار با هزینه خود نسبت به رفع عیب اقدام نماید .

د) فروشنده موظف است هرگونه اشتباهی که در شماره پرسنلی بر روی نوار مغناطیسی رخ می دهد نسبت به رفع آن اقدام نماید .

هـ) معادل مبلغ قرارداد یک قطعه چک به شماره ………….  نزد خریدار جهت تضمین حسن انجام کار به مدت یک سال از سوی فروشنده تحویل می گردد .

ماده 7) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل کارت های موضوع قرارداد تا مدت یکسال تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مذکور عیوب و نواقصی مشاهده گردد که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری نباشد فروشنده موظف است با هزینه خود نسبت به رفع عیوب اقدام نماید .

ماده 8 ) دستگاه نظارت

از طرف خریدار مدیر کامپیوتر آقای مهندس ……….. و مدیر اداری آقای مهندس ……………. به عنوان دستگاه نظارت صورت می گیرد .

ماده 9) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 10) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 12) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 13) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 14) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 15) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید و عرضه مرغ

 قرارداد خرید و عرضه مرغ

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف اول»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف دوم»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد :

خريد و عرضه …………………….   تن مرغ گوشتی .

تبصره : هر گونه افزايش در مقدارموضوع قرارداد با توافق طرفين خواهد بود.

ماده 2 : مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ …………….  لغايت …………………………  است که در صورت توافق طرفين قابل تمديد می باشد .

ماده3 : مبلغ و نرخ قرارداد :

الف-نرخ خريد به موجب جدول ابلاغی ستاد مرکزی طرح ساماندهی از قرار هرکيلو گرم مرغ زنده ………………..ريال درب مرغداری خواهد بود .

ب-براساس بند فوق (1-3) جمع کل قرارداد معادل ……….. ميليون ريال می باشد .

تبصره : درصورت افزايش يا کاهش بهاء نهاده های تحويلی ( ذرت و سويا ) پس از اخذ تصميمات لازم در ستاد مرکزی متناسب با آن ،قيمت مرغ زنده تحويلی نيز تغيير خواهد کرد .

ماده4: تعهدات طرف اول :

الف-هماهنگي با شرکت پشتيباني اموردام و يا ساير منابع وصدور مجوز تحويل دان به ازاء هرکيلو گرم مرغ زنده حداکثر مقدار 2150 گرم به ترتيب (1500 گرم ذرت و 650 گرم سويا) براي طرف دوم .

ب-مشارکت با طرف دوم به منظور توليد و توزيع مرغ گوشتی در استان و جابجايي مرغ مازاد بين استانها.

پ-طرف اول موظف به تامين به موقع دان مورد تعهد قرارداد بوده و چنانچه به هر دليلی قادر به تامين دان موردنياز طرف دوم قرارداد نگردد طرف دوم اختيار دارد نسبت به فروش مرغ توليدی خود راساً اقدام نمايد.

ج-پيگيري در رفع اختلافات و حل مشکلات مراحل تحويل دان ، تحويل و توزيع مرغ در استان و مرکز .

چ-طرف اول متعهد است نسبت به دريافت مبلغ 180 ريال از طرف دوم به ازاء هر کيلوگرم مرغ زنده به منظور جبران هزينه های طرح و ضررو زيانهای احتمالی اجرای طرح که برای مجريان ايجادمی شود اقدام نمايد.

ح-نظارت و کنترل برحسن اجرای طرح .

ماده5: تعهدات طرف دوم :

الف-طرف دوم متعهد است در قبال دريافت مجوز سهميه دان از طرف اول ، مرغ توليدي موضوع اين قرارداد را صرفاً با مجوز و هماهنگي طرف اول و در قالب ضوابط طرح ساماندهي مرغ عرضه نمايد .

ب- طرف دوم موظف به عقد قرارداد با تشکلهای مرغداران شهرستانها و نظارت بر انجام تعهدات آنها، تقسيم سهميه شهرستانی با هماهنگی ستاد استان مي باشد.

پ- به منظور برنامه ريزي اصولي توليدات طرف دوم متعهد است کليه فرمهاي گزارش گيري مورد نظر طرف اول را طبق جداول مربوطه تکميل و به موقع ارسال نمايد.

ج-طرف دوم مکلف است به ازای هر کيلوگرم مرغ زنده 180 ريال از کشتارگاه دريافت و به شماره حساب408192 عهده بانک کشاورزی بنام اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران واريز نمايند.

چ-طرف دوم موظف است قرارداد خود با کشتارگاه را با نظارت و هماهنگی طرف اول منعقد نمايد.

ماده 6 : تضمين انجام تعهدات  :

به منظور تضمين انجام قرارداد طرف دوم ملزم است هنگام مبادله قرارداد معادل 100درصدکل مبلغ قرارداد را به صورت چک که به امضاء صاحبان امضاء رسيده باشد در اختيار طرف اول قرار دهد .

ماده 7: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8: تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10: فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12: حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-4- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد , عبارتست از ……………… ریال که پس از کسر 5 درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ……………… ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض و مالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه …………………….

مبلغ …………….. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاه ها همراه با اخذ تأیید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت به شرح ذیل خواهد بود.

4-1- مبلغ ………………… ریال به تاریخ ……………….. طی چک شماره ……………. بانک ………………. بابت تحویل کلیه درب های طبقات , درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاه های مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تأیید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .

4-2- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

4-3- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

ماده پنج ـ مدت قرارداد

با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید به عمل آمده و مسائل اجرایی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را درنظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ,  حمل , تحویل , نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت …………. ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت ………… ماه بعد از آن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .

ماده شش ـ زمان بندی انجام کار

6-1- مورخ ………………… تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات (تراول)

6-2- مورخ ………………. نصب کلیه درب ها و ریل ها .

6-3- مورخ ………………. تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی .

6-4- مورخ ……………… نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تأیید استاندارد .

ماده هفت ـ دوره تضمین قرارداد

7-1- پیمانکار , کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهایی به مدت 24 ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .

7-2- پیمانکار 2 فقره چک وجه الضمان بانک مورد تأیید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هریک به مبلغ …………………. ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک  صورتجلسه , کلیه چک های وجه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .

7-3- یک فقره چک بانک …………….. به مبلغ …………….. ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تصمین حسن انجام کار و نصب و تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تأیید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

8-1- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه , آهن کشی , آماده سازی چاهک ها .

8-2- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی درب های طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سر درب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور .

8-3- تهیه و نصب چراغ های تونلی تأمین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور و کلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک های آسانسورها .

8-4- تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور .

8-5- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه .

8-6- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور .

8-7- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور .

8-8- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور .

8-9- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد .

8-10- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار .

ماده نه ـ مشخصات فنی دستگاه ها

درب طبقه : سانترال دولته به عرض …………….. به ارتفاع ………. مدل ……………… دارای کنترل سرعت VVVF .

درب کابین : سانترال (بازشو از وسط) , دولته , به عرض ……………. به ارتفاع ……………. مدل …………….. دارای کنترل سرعت VVVF

درب کابین : مدل …………….. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و بانظر وی کابین ساخته شود ) .

طول مسیر : حدوداً 60 متر طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان بوده است .

ارتفاع تمام شده داخل کابین 40/2 می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .

استفاده از 10 عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابین ها و با رنگ آبی سایز ” 9 یا بالاتر .

سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری .

طرح نهایی شاستی طبقات بایستی با تأیید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .

ایمنی ها :  همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان .

کلیه تجهیزات سازگار و مورد تأیید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود .

درب های کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن .

در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .

نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .

سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .

نوع آسانسور : کششی از گروه و تیور با تمام تجهیزات و لوازم .

سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین ( Surround System) .

نوع سیم بکسل ـ مدل گاورنرها کاملاً وارداتی از کشور آلمان .

زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .

کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .

کلیه ریل ها از نوع ………. ساخت …………… می باشد .

کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت …………… می باشد .

تراول از نوع دت وایلر سوئیس ………………. می باشد .

کلیه کفشک ها از نوع …………… ساخت …………… می باشد.

کلیه کابین ها شامل سیستم Over Load می باشد .

وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .

نوع کاربری : مسافربر

ظرفیت هر دستگاه : ……… نفره

سرعت : ……………….. متر بر ثانیه

تعداد توقف : ……………… ایستگاه

تعداد درب : ………….. برای هر دستگاه

تعداد درب کابین : …………. برای هر دستگاه

روش احضار : Duplex/Down – Collective

تابلو فرمان : مدل ………….

درایو : مدل …………………..

اندازه چاه : 260*410 سانتی متر

Cop & Lop : مدل ………………..

ماده ده ـ تعهدات پیمانکار

10-1- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استادکاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد , در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .

10-2- پیمانکار تعهد می نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .

10-3- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد , این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .

10-4- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرم ها و ثبت سفارش های کالاهای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .

10-5- پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .

10-6- پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص , مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی های لازم برای محل تخلیه اجناس در کارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنمایند .

10-7- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .

10-8- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین , شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید , به خریدار معرفی و پس از تأیید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .

10-9- کلیه عملیات آهن کشی ها چاهک ها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرایی می باشد ( همچنین ایشان می‌توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .

10-10- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام , بازدید حین ساخت داشته باشند .

10-11- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمان بندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاه های مورد قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .

10-12- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را بطور کتبی به اطلاع خریدار برساند .

10-13- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .

10-14- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید .

10-15- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز الزامی است .

ماده یازده ـ تحویل آسانسور

پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل 95 درصد پیمانکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .

بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران , پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت 15 روز با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار صورت جلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . 6 ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت 15 روز در جلسه ای با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

12-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ازطرف پیمانکار .

12-2- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

12-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

12-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

ماده سیزده- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده شانزده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده هفده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده هجده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده نوزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

تفاهمنامه خرید 60 فروند هواپیما بین شرکت آسمان و بوئینگ امضا شد

تفاهمنامه خرید 60 فروند هواپیمای مسافری 737 مکس بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ در تهران به امضا رسید.

به گزارش ایرنا، این تفاهمنامه پس از یک سال مذاکره بین شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت بوئینگ با حضور نمایندگان این شرکت در تهران به امضا رسید.

طبق تفاهمنامه ای که منعقد شده قرار است این هواپیماها از سال 2019 به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود و در سال یاد شده ، 5 تا 10 فروند بوئینگ 737 تحویل شرکت آسمان خواهد شد.

روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرده در تفاهمناه ای که بین شرکت آسمان و بوئینگ منعقد شده تمام مسایل مربوط به پشتیبانی های فنی و آموزشی آن پیش بینی شده تا پس از طی مراحل قانونی تحویل این هواپیماها به این شرکت آغاز شود.

به گزارش ایرنا، هواپیمای بوئینگ 737 یک هواپیمای مسافری 130 نفره است و یکی از مناسب ترین هواپیماها برای پروازهای داخلی و منطقه ای محسوب می شود که می توانند بیش از 4500 کیلومتر پرواز کند و با ورود این هواپیماها به ناوگان هوایی آسمان ظرفیت صندلی این شرکت بیش از 8 هزار صندلی افزایش می یابد.

پیش از این شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز برای خرید 80 فروند هواپیما بوئینگ با این شرکت اواخر سال گذشته قرارداد امضا کرد و قرار است از سال 2018 تحویل این هواپیماها به ایران ایر آغاز شود.

با لغو تحریم های ظالمانه و اجرایی شدن برجام در مجموع قرارداد خرید 260 فروند هواپیکای نو با شرکت های ایرانی و شرکت های بوئینگ، ایرباس و ای تی آر منعقد شده تا به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران شود.

تاکنون شرکت ایرباس سه فروند هواپیمای 321 و 330 را تحویل ایران ایر داده است و بزودی 3 فروند هواپیمای ای تی آر نیز از طرف این شرکت زیر مجموعه ایرباس تحویل ایران ایر خواهد شد.

جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه با امضای قرارداد خرید بیش از 260 فروند هواپیمای مسافری دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از 60 هزار صندلی جدید ارتقا می یابد و فرصت های اشتغالزایی مستقیم را برای بیش از 25 هزار نفر در داخل فراهم می کند.

اوایل مهرماه سال گذشته بود که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ داد.

با صدور این مجوز، مذاکرات بین نمایندگان شرکت های بوئینگ و ایرباس با مدیران شرکت اسمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مراحل نهایی رسید و در نتیجه قرارداد خرید 60 فروند هواپیما با آسمان و 80 فروند هواپیما با ایران ایر به امضا رسید.

صنعت هوایی کشور در سال های گذشته به واسطه تحریم های ناعادلانه که به بهانه های واهی علیه کشورمان اعمال شده بود، بازسازی و نوسازی نشده بود و متخصصان صنعت هوایی ایران در سال های گذشته در شرایط بسیار سخت به دلیل نبود دسترسی آسان به قطعات هواپیماها، با استفاده از توانمندی های شان توانستند ناوگان هوایی کشور را سرپا نگاه دارند و امکان تردد هوایی را برای مردم فراهم کنند، کاری که شاید به نظر آسان برسد، اما مسئولیتی بس دشوار و سنگین بود.

نمونه قرارداد خرید کالا

قرارداد خرید کالا

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای………………به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است ازخريد……….به شرح مختصر ذیل: ……………………………………………………………………………………

كه مشروح آن در پيوست / پيوستها ی شماره…………..طي……برگ به ضميمه مي باشد.

تبصره 1- مشخـصات فني کالا ي موضوع قرارداد،  دقيقاً  مي بايستي با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فني و استانداردهای مورد تأیید شـركت ملي گاز ايران ( پیوست / پيوستهاي مذكور ) تطبيق داشتــه و بــراسـاس ايــن قــرارداد فـروشنـده متعهـد است کالای موضوع قرارداد را براساس مشخصات فنی به خریدار تحويل نمايد.

تبصره 2-خـريــدار هيچگونه تعهدي نسبت به تهيه مواد اوليه ، قطعات ، لوازم . ماشيـــن آلات ، تجهيزات و ساير مواردجهت تامين موضوع قرارداد نداشته و براين اساس فروشنده راساً‌ و به طور مستقل اقدام خواهد نمود ، مگر آنكه در اسناد قرارداد به نحوی ديگر پيش بيني شده باشد.

ماده 2- مبلغ  قرارداد 

مبلــغ قـــرارداد ، (به عدد) ………………………………. ريال ، ( به حروف) …………………………….. ريال مي باشد.

اين قرارداد مشمول تعديل قيمتها نبوده و‌ فروشنده روند افزايش قيمتها را با درنظر گرفتن كليه هزينه ها از جمله ماليات ،‌ هرگونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها درقيمت پيشنهادي منظور نموده است .

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ نفـوذ آن تـا تحـويل قطعـي موضوع قرارداد …………… روز تقویمـی می باشد.

تاريخ نفوذ قرارداد، پس از …………………………………….. خواهد بود.

ماده 4- نمايندگان 

4-1- پس از مبادله قرارداد ، طرفين نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات ، به يكديگر معرفي مي كنند.

4-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده خريدار ، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي ، به فروشنده ابلاغ مي شود، درحكم ابلاغ خريدار است . بديهي است با تغيير نماينده خريدار ، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضاء شده بـه وسيلـه نمـاينـده قبلـي ، معتبر مي باشد.

ماده 5- زمانبندي تحويل كالا 

فروشنده موظف است كليه كالاي موضوع اين قرارداد را مطابق برنامه زمانبندي ذيل ارائه نمايد:

…………………….

…………………….

ماده 6- محل و نحوه تحويل

محل تحويل كالا به یکی از دو صورت زیر خواهد بود :

1- به صورت بار شده بر روی وسیله حمل ، از درب کارخانه فروشنده می باشد بنابراین :

” هزينه حمل و بيمه به عهده خریدارميباشد. “

2- بـه صـورت بار شده برروی حمل و تحویل در انبارها یا سایت وسیله ای موردنظر خریدارمی باشد بنابراین :

“هزينه بارگيري و بيمه و حمل به انبار/ سايت خريدار بعهده فروشنده مي باشد.”

ماده 7- پيش پرداخت

 – این قرارداد پیش پرداخت ندارد.

 – این قرارداد پیش پرداخت بشرح ذیل دارد:

بنا به درخواست فروشنده و موافقت خریدار مبلغ …………………………………………………ريال (حداکثر تا سقف 25% مبلغ اولیه قرارداد) ، به عنوان پيش پرداخت ، در………………………….مرحله ، درمقابل اخذ ضمانتنامه بانكي( طبق فرم نمونه سه پيوست ) كه بدون قيد و شرط و غير قابل برگشت بوده و از تاريخ صدور به مدت قرارداد معتبر و قابل تمديد باشد ، پرداخت خواهد نمود .

مبلغ پيش پرداخت شده بتدريج و به طـور نسبي از مراحل پرداخت به فروشنده كسر مي گردد بطوري كه پس از تحويل 90% اجناس موضوع قرارداد ، كل مبلغ پيش پرداخت تسويه شده باشد.

ماده 8- ضمانتنامه انجام تعهدات و تسویه آن  

فروشنده بايد ضمانت نامه بانكي به نفع خريدار (مطابق فرم نمونه دو پيوست ) را كه بدون قيد و شرط و غير قابل برگشت ، عند المطالبه و بدون نياز به اقدام قضایي يا اداري قابل وصول و معادل 10%  كل مبلغ قرارداد باشد ، قبل از انعقاد قرارداد تسليم خريدار نمايد. ضمانتنامه مذكور بايد تا تاريخ تحويل موقت آخرين محموله موضوع قرارداد و دوره ضمانت کالا (حسب مورد)معتبر باشد.

درصورت انجام كليه تعهدات درموعد/ مواعد مقرر ، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد خواهد شد.

مادام كه فروشنده در هر مورد از قرارداد ،كليه تعهدات خود را انجام ندهد ، ذینفع حق دارد ضمانتنامه فوق الذكر را ضبط نمايد.

درمواردیکه به تشخیص کارفرما درخرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط ، لازم باشد ، پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات پس از تحویل موقت کالا طبق گواهی کارفرما آزاد میگردد و پنجاه درصد (50%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی هر بخش از کالا مسترد میگردد. آزاد سازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه های “چون ساخت” و دستور العملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.

ماده 9- خسارت تاخير

هرگاه فروشنده نتواند سفارش موضوع قرارداد را درموعد/ مواعد تعيين شده درماده 5 تحويل نمايد بايد به ازای هر ………تاخير ميزان يك درصد قيمت کالای تأخیر شده ، حداكثر تـا ( پنج درصد) 5% كل مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تاخير به خريدار پرداخت نمايد و چنانچه پس ازمدت ………………… فروشنده تعهدات خود را انجام نداده باشد دراين صورت خريدار مي تواند قرارداد را يكجانبه فسخ و نسبت به اخذ ضرر و زيان از مطالبات و اموال فروشنده برداشت و درصورت عدم تكافو ازطريق مراجع ذي صلاح اقدام نمايد.

ماده 10- افزايش يا كاهش ميزان تقاضا

خريدار می تواند با همین شرایط و قیمت ، حداکثر تا سقف  25% از  جنس موضوع مورد معامله را قبل از انقضاء مدت تحویل کالا ، كسر/ اضافه نمايد درهرحال مراتب كتباً به فروشنده ابلاغ خواهد شـد ،  درصورت لزوم مدت تحويل نيز به نسبت نوع کالا تعدیل می گردد.

ماده 11- بيمه ،  ماليات ، هزينه ثبت قرارداد و ساير كسور قانوني

پرداخت بيمه ، ماليات ،  هزينه ثبت قرارداد (در صورتيكه خريدار ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد. )‌ و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد از جمله عوارض شهرداري بعهده فروشنده بوده مگر اینکه در سایر مواد قرارداد بگونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ماده 12- نو بودن كالاي موضوع قرارداد

كليه كالاي موضـوع قـرارداد بايد نو ،  غيـر مستعمـل و اصلي باشد. کالای مستعمل يا دوباره ساخته شده يا تعمير شده و همچنين  نمونه آزمايشي ( پروتوتايپ ) پذيرفته نخواهد شد. درصورت مستعمل بودن تجهيزات ويا چنانچه كه مشخصات فني كالاي تحويل شده توسط فروشنده ، مطابق مشخصات فني قرارداد نباشد ، فروشنده متعهـداست بـدستـور خـريـدار ، كـالاي مـوضوع قراردادرا  تعويض نموده و کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید.

ماده 13- بازرسي

13-1 – فروشنده مکلف است درمدت اجرای قرارداد (درصورت درخواست خریدار) تمهیدات لازم را جهت بازرسی ، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد ، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا ، روند تولید ، آزمایش ،انبارداری ، بسته بندی و حمل از مبداء کالای موضوع قرارداد در داخل یا خارج از کشور بعمل آورد ، بازرسي ها و آزمايشات بنحوي خواهد بودكه حتی المقدور خللی در روند تولید فروشنده ایجاد نگردد.

13-2- درصورتيكه كالاي موضوع قرارداد ، از نظر جنس يا ساخت برحسب مورد معيوب بوده و يا با نقشه ها و مشخصات فني قرارداد و استانداردهاي مورد توافق مطابقت نداشته باشند ، خريدار تا قبل از پايان دوره تضمين ، حق دارد كه نسبت به رد يا درخواست اصلاح آنها اقدام نمايد. كالاي مذکور بايستي پس از اخطار كتبي به فروشنده ظرف مدت معقولي ، تعويض يا اصلاح گردیده تا با نقشه ها و مشخصات فني قرارداد مطابقت نمايد.

13-3- فروشنده بايد به هزينه خود، جهت انجام بازرسي و آزمايشات توسط نماينده خريدار كه طبق مشخصات فني در كارخانجات سازنده انجام مي پذيرد، كليه تسهيلات و امكانات لازم را براي ايمني نمايندگان خريدار و انجام وظايف آنها فراهم آورد.

درهر حال انجام يا عدم انجام بازرسي و آزمايش كالاهاي موضوع قرارداد از مسئوليت فروشنده جهت تحویل کالا ، طبق اسناد و مدارك و مشخصات فنی قرارداد نخواهد كاست و مسئوليتي را متوجه خريدار نخواهد نمود.

13-4-  فروشنده بايد آزمايشهاي كارخانه اي جهت كالاي تهيه شده توسط خود را در حضور نماينده خريدار يا يكي از شركتهاي بازرسي به انتخاب خريدار ، انجام دهد.

فروشنده بايد برنامه زماني انجام آزمايشات كالاي موضوع قرارداد را به تفكيك و ظرف ………. پس از نفوذ قرارداد جهت بررسي و تأیيد خريدار ارسال نمايد. علاوه بر آن فروشنده مي بايست حداقل ……….. روز قبل از اجراي هرگونه آزمايش كارخانه اي كالای موضوع قرارداد و برنامه زماني آن را مجدداً به اطلاع خريدار برساند.

چنانچه خريدار بخواهدبر انجام آزمايشها نظارت نمايد فروشنده همكاريهاي لازم را جهت اقامت نمايندگان خريدار يا بازرس منتخب وي معمول خواهد داشت . هزينه هاي سفر و اقامت نمايندگان خريدار بر عهده خريدار می باشد ليكن در صورت تكرار آزمايش به علت مردود شدن ، هزينه ها به عهده فروشنده خواهد بود.

 درصورتيكه  خريدار………………………………روز پس از اعلام کتبی  فروشنده ، نمايندگان خود را جهت نظارت بر انجام آزمايشها اعزام ننمايد فروشنده حق دارد آزمايشهاي مربوطه را از طريق مراجع فني ذي صلاح مورد تاييد خريدار  انجام داده و گواهي نتايج آزمايش صادره را به خریدار ارایه نمايد. بديهي است مسئوليت صحت و درستي كالاي آزمايش شده برعهده فروشنده است .

13-5-  فروشنده بايد كليه آزمايشهاي  لازم را برطبق مشخصات فني قرارداد و استانداردهاي مرتبط بدون هيچگونه هزينه اضافي انجام دهد.

13-6- هرگاه تا پايان دوره تضمين ، خريدار انجام آزمايشهاي اضافي جهت امتحان كارآیی هر يك از كالاهاي موضوع قرارداد تحويل شده را لازم بداند ، اينگونه آزمايشها نيز طبق دستورات خريدار انجام خواهد شد.  چنانچه نتايج حاصل  از اين آزمايشها نشان دهد كه كارآيي كالاي موضوع قرارداد بـا مشخصـات فني و استانداردهاي مورد عمل مطابقت ندارد دراين صورت كليه هزينه هاي مربوط به آزمايش ، تعويض و اصلاح ، كالاي معیوب موضوع قرارداد به عهده فروشنده خواهد بود و در غير اين صورت هزينه آزمايشات بعهده خريدار خواهد بود.

13-7- حكم ماده بالا درباره كالاهاي موضوع قرارداد كه با تائيد خريدار تكميل شده  و مجدداً به دستور او باز ميشود نيز قابل اعمال است .

ماده 14- بسته بندي 

فروشنده موظف است كليه كالاهاي موضوع قرارداد را پس از انجام بازرسي  ، طبق استاندارد و نظر خريدار (مندرج در شرح کالا) بسته بندي و علامت گذاري نمايد.

فروشنده ، كالاهاي موضوع قرارداد را براي حمل و تحويل مطابق مندرجات قرارداد و ضمایم آن و با توجه به ماهيت محموله و نوع وسيله حمل ، به نحوي بسته بندي و آماده خواهد كرد كه از آسيب و فساد ضمن بارگیری ، حمل و تخليه مصون بمانند.

فروشنده مسئول جبران كليه خسارات و فساد ناشي از هر گونه عيب و نقص در طرز صحيح بسته بندي و حمل و انبار كردن و نگهداري از قبيل نفوذ رطوبت و زنگ زدگي و تعرضات هوا و گازهاي ديگر و امثال آنها می باشد و موظف است ازهرطريق (تعمير يا تعويض يا پرداخت خسارات) رضايت خريدار را فراهم آورد.

در مواردي كه لازم باشد، ابزار و ماشین آلات سنگين براي سهولت حمل ، روي چرخ يا شاسي مناسب و مجهز به ضربه گير نصب خواهند شد همچنین قطعات و تجهيزاتي كه ممكن است مفقود گردند باید در صندوقهاي چوبي يا بسته بندي مطمئن ديگر بنحو روشن و معلوم علامت گذاري و حمل گردند.

كليه صندوقها يا بسته هايي كه وزن ناخالص  آنها از 100 كيلوگرم بيشتر باشد ، بايستي به نحوي بسته بندي شود كه به آساني توسط بالابرها قابل حمل باشد به طوري كه بدون خطر،حمل و نقل آنها ميسر شود.

ماده 15- ضمانت كالا Guarranty و  خدمات پس از فروش warranty

15-1- كليه كالاهاي مورد معامله ………………………ماه  به شرح ذیل توسط فروشنده گارانتی می باشد.

–  ازتاریخ تحويل به خریدار به مدت …………………………………………………………………………………

– ازتاریخ نصب به مدت ……………………………………………………………………………………………….

– ازتاریخ راه اندازی به مدت…………………………………………………………………………………………

فروشنده در دوره گارانتی، متعهد است بدون قيد و شرط و هزینه ، نسبت به جايگزيني كالاهاي معيوبي كه معايب آن ناشي از عدم رعايت مشخصات فني و يا بكار بردن مـواد اولیـه/ مصــالح نــامـرغـوب بـاشد در مـدتـی کـه خـریدار(حسب نوع کالا) تعییـن می نماید، اقدام و خسارات وارده را جبران نمايد. چنانچه فروشنده در اين زمينه به تعهدات خود عمل ننمايد خريدار حق دارد راساً‌ نسبت به رفع عيب اقدام و هزينه هاي مربوطه را از محل مطالبات و تضمين فروشنده کسر و يا از طريق مراجع قانـونی ذي صلاح ، تحصيل نمايد.

15-2- مدت خدمات پس ازفروش به میزان……… ماه پس از انقضای دوره گارانتی خواهدبود.فروشنده  درطول ایام مذکور موظف به تأمین کالا وقطعات و خدمات مربوطه بوده و ازاین بابت پاسخگو خواهدبود.

ماده 16- تعهدات فروشنده

16-1- فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کالای موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنماید.

16-2- فروشنده بايد تمامي استانداردها ، موارد كيفيت و انتخاب اجناس و مواد اوليه مناسب را به گونه اي كه در قرارداد و ضمائم آن قيد گرديده رعایت نموده و هرگونه عدول از موارد فوق را قبل از هر اقدام کتباً به اطلاع خريدار رسانده و تقاضاي بررسي و تأییدآن را بنمايد.

16-3- فروشنده بايد برنامه زمانبندي ساخت و تحويل اجناس موضوع قرارداد را بطور مستمر كنترل نموده و كوشش لازم را درجهت رعایت آن بعمل آورد . در این خصوص انجام یا عدم انجام بازرسی توسط نماینده خریدار رافع تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود.

بديهي است درصورت تاخیر و عدم پذيرش دلايل ارائه شده فروشنده ، از ناحيه خريدار ، طبق مفاد مواد 9 و 22 عمل خواهد شد.

16-4- فروشنده متعهد مي گردد درصورتيكه پس از تحويل كالا نقايصي ناشي از توليد/ حمل (درتعهد فروشنده) کالا(ها)ی موضوع قرارداد مشاهده گردد نسبت به مرتفع كردن آن اقدام نمايد به نحوي كه رضايت خريدار را فراهم آورد . بديهي است درصورتي كه نقايص مطرح شده حداكثر ظرف مدت……………………….. تـوسط فـروشنـده مـرتفع نگردد خريدار مي تواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزينه هاي انجام شده را با احتساب ……………………درصد هزینه بالاسری ازمحل و مطالبات / سپرده ها فروشنده وي و يا ازهر طريق ديگري كه صلاح بداند جبران نمايد.

16-5- تعهدات فروشنده زماني به طـور كامل انجـام شده تلقي مي گردد كه گواهي تحويل قطعي کالا را از خــريـدار دريافت نموده باشد.

16-6- سرهم کردن (ASSEMBLING)

درصورتیکه حسب نوع کالا می بایست قطعات و اجزاء کالای موضوع قرارداد در سایت / انبار خریدار سرهم (ASSEMBLE) گردد فروشنده موظف است در زمان مورد نظر خریدار اقدام نماید.

16-7- راه اندازی

– کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده ندارد.

– کالای موضوع قرارداد با نظارت فروشنده راه اندازی می گردد.

– کالای موضوع قرارداد نیاز به راه اندازی از طرف فروشنده دارد ، در این صورت فروشنده موظف است طبق نظر خریدار و مشخصات فنی کالای مندرج در اسناد و ضمائم قرارداد، نسبت به راه اندازی موضوع قرارداد اقدام نماید . بدیهی است فروشنده هزینه راه اندازی را در پیشنهاد خود منظور نموده است.

16-8- خدمات آموزشی

الف- فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی ندارد .

ب- فروشنده تعهد انجام خدمات آموزشی بشرح ذیل دارد و متعهد است جهت ………….نفر افراد معرفی شده از طرف خریدار ، آموزش / آموزشهای زیر را برگزار نماید:

 – آموزش کار با دستگاه در محل شرکت سازنده .

– آموزش تئوری و عملی در محل سایت خریدار.

 – آموزش تئوری و عملی در هنگام نصب و راه اندازی دستگاه  .

16-9- ارائه نقشه و مدارك مهندسي جهت نصب ، راه اندازي و تعميرات. (حسب موضوع قرارداد)

16-10- ارائه كاتالوگ ليست قطعات يدكي با شماره قطعه ، نقشه اجزاء منفصله دستگاه در قالب کتاب ، جزوه و لوح فشرده و ….. (حسب موضوع قرارداد)

16-11-  ارائه ليست قطعات يدكي مصرفي دو ساله (SPIR). (حسب موضوع قرارداد)

16-12- چنانچه فروشنده ، به منظور افزایش کارآئی ،  تغييراتی در طراحي كالاهاي تحویل شده انجام دهد ، موظف است نقشه هاي مهندسي همراه با ليست قطعات يدكي جایگزینی / اصلاحی  را به خريدار ارائه دهد.

16-13- چنانچه در مدت اجراي قرارداد و در نتيجه تحقيقات ، آزمايشها و تجـارب علمي ، هرگـونه بهينه سازي فني و يا تجديدنظر در طراحي و ساخت كالاي موضوع قرارداد كه قرار است تحويل گردند توسط طراح يا كارخانه سازنده مربوطه به نتيجه برسد اين تغييرات ميبايستي بطور رايگان در كالاي موضوع قـرارداد تحـويل نشده به خريدار اعمال گردد ، لیکن قبل از اعمال بهينه سازي و يا تجديد نظر ها ، يك گزارش و شرح جامع آن ، بايد براي تصويب ، تسليم خريدار گردد.

فروشنده تضمين مي نمايد كه پس از اتمام قرارداد نيز خريدار را از چنين تغييراتي مطلع سازد و براي اين منظور فروشنده مي بايستي اين تغييرات را بصورت يك پيشنهاد ( همراه با كليه جزئيات فني و شرايط قراردادي ) تسليم خريدار نموده و خريدار در قبول و يا رد آن مختار خواهد بود.

16-14- فروشنده اذعان دارد که کالا(ها)ی پیشنهادی وی مشمول کالای قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را پرداخت نموده و خواهد نمود.

ماده 17- شرايط حمل ونقل و ارائه صورتحساب

 پس از تائيد هر محموله  توسط نماينده خريدار و ذكر دقيق مقدار كالاي آماده حمل ، برنامه حمل و توزيع از طرف خريدار به فروشنده اعلام و برآن اساس از محل فروشنده بارگيري و كالا(ها) به مقصد اعلام شده ارسال خواهد شد.  همزمان با ارسال كالا ،  فروشنده نسبت به ارسال صورتحساب براي آن با ارائه اسناد مثبتة محموله اقدام خواهد نمود . خريدار حداكثر  ظرف مدت ………………. روز پس از دريافت اصل صورتحساب و پس از كسر نسبي  پيش پرداخت ،  باقيمانده صورتحساب را به فروشنده  پرداخت خواهد نمود.

ماده 18- قانون منع مداخله در معاملات دولتي 

فروشنده رسماً تعهد مي نمايد كه مشمول ماده مذكور درقانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد و متعهد و ملزم است كه تا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را درموضوع قرارداد سهيم و ذي نفع نكند و درصورتيكه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و يا برخلاف تعهدات فوق الذكر عمل نمايد ،‌ خريدار حق خواهد داشت قرارداد را لغو و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال و مطالبات فروشنده و يا ازهر طريق ديگر وصول نمايد. به هرحال اين موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود.

ماده 19- عدم واگذاري به غير

1- فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

واگذاری قرارداد نباید :

الف- به قسمی باشد که مانع از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی تحویل کالا گردد.

ب – مانع از ارتباط خریدار با فروشندگان ثالث طرف فروشنده ( دررابطه با موضوع این قرارداد) نگردد بطوری که خریدار بتواند به هردلیل به کالای خود نزد فروشندگان ثالث دسترسی داشته و بتواند در اثر قصور یا غیبت فروشنده ، به فروشندگان ثالث مذکور مراجعه و کالای خود را دریافت نماید.

2- فروشنده باید موارد فوق و همچنین ممنوع بودن واگذاری کار به غیر را در قرارداد با فروشندگان ثالث تصریح نماید. ضمناً یک نسخه از قرارداد منعقده با فروشندگان ثالث را به خریدار تحویل نماید.

3- موارد فوق ، تحت هیچ عنوانی از مسئولیت و تعهدات فروشنده نکاسته و در هر صورت فروشنده مسئول جبران خسارت ناشی از قصور و مسامحه خود و فروشندگان ثالث (مربوط به کالای موضوع قرارداد) خواهدبود .

ماده 20- عدم وجود واسطه  

فروشنده متعهد مي گردد كه دررابطه با اين قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق دلالي و نظاير آن را نپرداخته و پرداخت نخواهد كرد و درصورت اثبات خلاف اين مطلب خريدار حق فسخ قرارداد ،‌ ضبط ضمانتنامه ها و همچنين مطالبه كليه خسارات را خواهد داشت .

ماده 21- فسخ قرارداد   

خريدار مي تواند درصورت وقوع هريك از موارد زير قرارداد را يك جانبه فسخ نموده و نسبت به وصول مطالبات خود و ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نمايد.

1- تاخير در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بيش از ……………….

2- ورشكستگي ،‌ مصادره اموال ،‌ انحلال شركت فروشنده .

3-  واگذاري قرارداد به صورت كامل يا جزئي بدون اطلاع و تأیيد كتبي خريدار به غير.

4-  نقض تمام و يا قسمتي از مفاد قرارداد توسط فروشنده .

5- وجود واسطه .

6- عدم توانایي مالي يا فني فروشنده براي تحويل كار طبق برنامه خريدار.

7- فروشنده مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب درسال 1337 باشد.

ماده 22- محرمانه بودن قرارداد    

فروشنده تعهد مي نمايد كه کلیه اطلاعات و مدارك مربوط به قرارداد في مابين را محرمانه تلقی نموده و آنها را در اختيار افراد یا اشخاص حقوقی قرار ندهد. درصورت اثبات خلاف ، خريدار حق خواهد داشت جهت استیفای حقوق خود ، هرگونه اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 23- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 24- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 25- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 26- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 27- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 28- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 29- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ………………….

ضمانتنامه انجام تعهدات

(نمونه دو)

نظر به اينكه *…………………………… به نشاني :………………………………………………………….

به اين  ** ……………………..اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **** ……………………………………………….

را با *** ………………………دارد اين ** ……………………………………………از * ………………………………………………..

درمقابل *** ………………………………………………..براي مبلغ ………………………………………………………….ريال به منظور انجـام تعهـداتـي كـه بـه مـوجب قـرارداد يـادشـده بـه عهــده مـي گيــرد تضميـن و تعهد مي نمايد درصورتي كه *** …………………………………………كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت نامه به اين ** ……………………………….

اطلاع دهد كه * ………………………………………………….. از اجراي هريك از تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان ………………………………………. ريال ، هرمبلغي را كه *** …………………………………..

مطالبه كند ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي *** …………………………………………………………………

بـدون آنكـه احتياجي بـه صـدور اظهــارنـامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي داشتـه بـاشد ، بـي درنـگ در وجه يا حواله كرد ***…………………………………………………….بپردازد.

مـدت اعتبــار ايـن ضمـانتنـامــه تــا آخـر وقـت اداري روز …………………….. است و بنــا بــه درخــواست كتبي *** ……………………………………….. واصلـه تـا قبـل از پـايـان وقت اداري روز تعيين شـده ، بـراي مدتي كـه درخـواست شـود قـابـل تمـديد مي باشدو درصورتي كه ** …………………………………………نتـواند يـا نخـواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * ………………………………………………موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** ………………………………… را حاضر به تمديد نمايد** …………………………………………………… متعهد است بـدون آنكـه احتيـاجـي بـه مطـالبـه مجـدد بـاشـد ، مبلـغ درج شــده در بــالا را در وجــه يــا حـوالـه كرد*** ……………………………………………………. پرداخت كند.

 *  عنوان پيمانكار

** عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

**** موضوع قرار داد مورد نظر

ضمانتنامه پيش پرداخت

(نمونه سه )

نظر به اينكه * ……………………………………………………………. به نشاني : ……………………………………….

به اين ** ……………………………………… اطلاع داده است قرارداد ****……………………………………………..

را با ***…………………………..منعقد نموده است و قرار است مبلغ ……………………………………………….ريال به عنوان پيش پرداخت به*……………………………………………..پرداخت شود ، اين ** …………………………………………. متعهد است در صورتي كه *** ………………………………………………………کتباً به اين بانك اطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به * …………………………………………………است ، هر مبلغي تاميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از *** ……………………………………بدون اينكه احتياجي به صدور اظهار نامه و يا اقدامي از مجــاري قانوني و قضايي داشته باشد ، بي درنگ در وجه يا حواله كرد*** …………………………….بپردازد.

اعتبــار ايــن ضمــانتنــامــه تـا آخـر وقـت اداري روز………….است و بنــا بــه درخــواست كتبي *** ……………………….واصله تا  قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد. و درصورتي كه ** ………………………………نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * ……………………………………….موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند**………………………………………..را حاضر به تمديد نمايد ، ** ………………………………….

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلـــغ درج شـــده در بــالا را در وجــه يــا حـوالـه كرد *** ………………………………………………………………. پرداخت كند .

مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي * ……………………………………………..كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است ، طبق نظر كتبي *** …………………………………………….كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعلام ** ……………………………………….به *** …………………………………..درمورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصـل گــردد، تقليــل داده ميشــود و درصـورت عـدم وصول پاسخي از سوي *** ……………………………………….ضمانتنامه معادل مبلغي كه * ……………………………………..     اعلام نموده است ، تقليل داده خواهد شد . درصورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود،‌اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .اعم از اينكه اصل به بانك مسترد گردد يا مسترد نگردد.

*  عنوان پيمانكار

**  عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز

*** عنوان دستگاه اجرائي يا كارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد فروش اقساطي (در قبال اسناد تجاري)

قرارداد فروش اقساطي (در قبال اسناد تجاري)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

الف- بانك ……………………. شعبه  ………………………. به نشاني  ………………………………………………………… و

ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

ج- آقاي/شرکت………………………………………………فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشاني  …………………………….. ثبت شده ذيل شماره  ……………….. اداره ثبت شركتهاي شهرستان  ……………….. با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ………………….. نايب رييس هيات مديره: ………………….. آقاي مدير عامل  ………………….. و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شركت  ………………….. و مهر شركت به نشاني: ……………………………………….. به موجب آگهي  ……………….. مورخ  …………………. مندرج در روزنامه رسمي شماره  ……………………….. مورخ  …………………..  با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده1-

نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ  ……………….. ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): ……………………………………………………………………………………………………………………… و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده2-

بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده3-

خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

ماده4-

خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

ماده5-

نظر به اينكه خريدار مبلغ  ……………….. ريال بابت  ………………. پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از  ……………….. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده6-

بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راسا در موارد ياد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

ماده7-

خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده8-

دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده9-

خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.

ماده10-

در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق يبمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجرايي مطالبه و وصول نمايد.

ماده11-

در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول: (6+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز *اصل بدهی/360*100  به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده12-

خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

ماده13-

خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزا يا كلا، عينا يا منفعتا تحت هيچيك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد.

ماده14-

بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.

ماده15-

در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده16-

در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.

ماده17-

خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عندالاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده18-

در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.

ماده19-

كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده20-

اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده21-

اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده22-

(حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي ازاين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

ماده 23- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 24- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 25- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 26- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 27- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 28- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 29- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………

امضای شاهد اول                                                    امضای شاهد دوم

…………………                                                     ………………….

متعهد/ متعهدين

1- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

2- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

3- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

4- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح آنكه نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ساخت کوره

قرارداد ساخت کوره

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر…………. شماره تماس…………………. آدرس……………………………………………………………

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

……………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر………………..شماره تماس……………… آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از ساخت سری برتر کوره و پیچ سری برتر کوره و نازل آب برنج خنک کن کوره .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان تحویل از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت………….. تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………………. ریال به شرح زیر می باشد :

 • سری برتر کوره ………….. ریال 4 عدد , 4 عدد مبلغ کل …………… ریال
 • پیچ سری برتر …………. ریال 30 عدد مبلغ کل ……………………. ریال
 • نازل آب برج خنک کن …….. , 40 عدد مبلغ کل ……………………..ریال

ماده 4) نحوه پرداخت

1-4) 90% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل قطعات و پس از تأیید ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

2-4) 10% مبلغ کل قرارداد پس از دوره تضمین موضوع ماده 6 و تأیید کیفی ناظر قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 5 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره ……….. عهده بانک ……………… شعبه ……………….به مبلغ …………… ریال معادل کل مبلغ قرارداد صادر و به عنوان سپرده حسن انجام کار به خریدار می نماید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد . و چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام و هزینه های آن را به اضافه 25% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده پرداخت خواهد نمود .

ماده 6 ) ضمانت کیفیت و مرغوبیت

فروشنده متعهد می گردد که سری برتر را مطابق نقشه و نازل آب را مطابق نمونه تحویل نماید .

ماده 7 ) ناظر قرارداد

از طرف خریدار واحد کوره ها و واحد ساخت به عنوان ناظرین قرارداد تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر 30% از مبلغ قرارداد کسر می گردد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) سایر شرایط قرارداد

1-11- جنس سری برتر و پیچ های مربوطه از نوع X20CRNISI 254 یا معادل (1.4821) باشد .

2-11- سری برتر طبق نقشه 413 51 788/780 TB با تلرانس های ذکر شده ساخته شود .

3-11- جنس نازل های آب از استیل زنگ نزن

ماده 11) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 12) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 14) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 16) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید اسفنج

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده1-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خرید تعداد 20000 عدد ( بیست هزار عدد ) اسفنج طوسی یکرو چسب ناشکل با مشخصات فنی و ابعاد اندازه و نمونه ارائه شده از طرف خریدار به فروشنده.

تبصره: خریدار مجاز می باشد تیراژ تعیین شده را بیست درصد افزایش و یا کاهش دهد. این مورد حداقل 15 روز قبل از اتمام مدت قرارداد بایستی به صورت کتبی به فروشنده اعلام گردد.

ماده 2-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ……….. تا تاریخ…………..به مدت سه ماه تعیین می گردد.

ماده 3-مبلغ قرارداد

قیمت هر عدد فوم ناشکل مبلغ ………ریال ( ………….ریال ) تعیین می گردد که جمع مبلغ قرارداد ……………ریال ( ……………..ریال ) می باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت

خریدار موظف است پس از دریافت هر محموله و تأیید واحد کنترل کیفی خود و دریافت صورتحساب از فروشنده مبلغ فاکتور را حداکثر پنج روز پس از دریافت محموله طی چکی که به تاریخ 105 روز پس از دریافت محموله می باشد به فروشنده تحویل دهد و در صورت عدم وصول وجه در موعد مقرر فروشنده می تواند از ارسال محموله های آتی خودداری نماید.

ماده 5-زمانبندی ارسال قطعات

فروشنده متعهد می گردد پس از دریافت کتبی تعداد مورد سفارش از خرید حداکثر ظرف مدت سه هفته اقدام به تحویل کالا نماید.

ماده 6-تعهدات طرفین

الف- تعهدات فروشنده:

1-فروشنده متعهد می گردد با توجه به برنامه زمانبندی ابلاغی خریدار نسبت به تولید و تحویل فوم مذکور به تعداد مورد درخواست تحویل نماید.

2- فروشنده متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات فنی خریدار می باشد.

3-در صورت قطع همکاری احتمالی خریدار با شرکت ……… ،خریدار موظف است یک ماه قبل مراتب را جهت فسخ قرارداد به فروشنده ابلاغ نماید.

ب-تعهدات خریدار:

1-خریدار متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و نقشه های فنی و مدارک مورد نیاز را به فروشنده تحویل دهد و چنانچه هر گونه اطلاعاتی به صورت اشتباه یا ناقص به فروشنده داده شود مسئولیت آن به عهده خریدار خواهد بود.

2-خریدار متعهد می گردد که مطالبات فروشنده را برابر مفاد ماده 4 ( نحوه پرداخت ) اقدام نماید.

3-خریدار متعهد می گردد سه هفته قبل از زمان مورد نیاز سفارش خود را کتباً به فروشنده اعلام نماید.

ماده 7-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید یک دستگاه باسکول

قرارداد خرید یک دستگاه باسکول

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از خرید یک دستگاه باسکول به ظرفیت 60 تن به شرح زیر :

تعداد لودسل : 6 عدد هریک به ظرفیت 30 تن ( ساخت کارخانه GWT آلمان )

استقامت صفحه 90 تن

دقت : 1 کیلوگرم

زینه : 10 کیلوگرم

پلاتفرم : تمام فلز

ابعاد صفحه : 3*16 متر

تعداد مقرها و نگهدارنده های بالا و پایین لودسل 6 عدد .

سایر شرایط فروش باسکول از قبیل چاپگر , سخت افزار و نرم افزار نشان دهنده و غیرمطابق با پیشنهاد می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان موضوع قرارداد از تاریخ اتمام فونداسیون باسکول به مدت 40 روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………. ریال تعیین می گردد .

ماده 4) شرایط پرداخت

1-4- 25% کل مبلغ قرارداد در قبال اخذ چک شماره ………. عهده بانک ……… شعبه ……… مبلغ ………ریال به عنوان علی الحساب از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید . چک مذکور پس از هزینه شدن مبلغ علی الحساب با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

2-4- 75% ازمبلغ کل قرارداد پس از تحویل در کارخانه و پس از نصب و راه اندازی با تأیید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 5 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف فروشنده چک شماره …………. عهده بانک ……..شعبه …………. به مبلغ ………..ریال صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به خریدار تسلیم می نماید که پس از دوره تضمین موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد چنانچه بین زمان تحویل موقت و قطعی ایراداتی مشاهده شود کتباً به فروشنده اعلام و نامبرده مکلف است با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات و عیوب و اشکالات اقدام نماید در صورت عدم انجام امر , خریدار رأساً نسبت به رفع ایرادات اقدام و هزینه های آن را به اضافه 25% از محل سپرده تضمین حسن انجام کار و دیگر مطالبات فروشنده برداشت خواهد نمود .

ماده 6 ) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

برای مدت 2 سال گارانتی و 10 سال تعهد و ضمانت تهیه و تأمین لوازم یدکی و خدمات پس از فروشنده به عهده فروشنده می باشد چنانچه در طول این مدت هرگونه اشکالی در کارکرد موضوع قرارداد پیش آید که ناشی از طراحی یا ساخت باشد و متأثر از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های فروشنده نباشد , فروشنده متعهد به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف خریدار آقایان مهندس ………….. و ……………… به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر روز تأخیر 1%( یک درصد ) ارزش قرارداد کسر می گردد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجراء به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) سایر شرایط قرارداد

1- نشان دهنده tec- 1500a/n avid-19

2- نشان دهنده الکترونیکی navid-19 دارای دو صفحه نمایش است که یکی را طبق استاندارد ( یعنی با زینه 10 کیلوگرم ) نمایش می دهد .

3- نشان دهنده قابلیت ارائه گزارش ( report ) را به صورت روزانه , هفتگی و ماهیانه را دارا می باشد .

4- دستگاه دارای قابلیت هایی نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اپراتورها از دستگاه می باشد و دستکاری در گزارشات توسط اپراتورها را غیرممکن می سازد .

5- تعداد و نوع لودسل 6 عدد مدل pr6201 ساخت شرکت G.W.T آلمان ( فیلیپس سابق ) ( ظرفیت اسمی هرکدام از لودسل ها حداقل 30 تن می باشد ) .

6- چاپگر Epson مدل LQ-300 به صورت 24 پین ماتریسی و دارای دو پورت سریال و پارالل استاندارد و قابل اتصال و تبادل اطلاعات با کامپیوتر می باشد .

7- g.box و کابل های ارتباطی ( کابل ها تماماً از نوع شیلدار بوده و جعبه تقسیم نیز ارائه خواهد شد ) .

8- دارای سیستم ارتینگ به لحاظ محافظت شدن در برابر کلیه صدمات ناشی از رعد و برق و ….

9- هزینه آگهی به عهده فروشنده خواهد بود .

10- نظارت بر اجرای فونداسیون به عهده فروشنده می باشد .

11- آموزش حداقل 2 نفر از کارشناسان خریدار در محل نصب به عهده فروشنده می باشد .

12- طراحی فونداسیون و اتاق باسکول و ارتباط آنها به عهده فروشنده خواهد بود .

13- فروشنده ملزم به تحویل نقشه های برقی و الکترونیکی و جداول سیم کشی و تمامی مدارک فنی می باشد .

14- سطح حفاظتی لورسل IP-68 و از جنس استینلس استیل ( stainless steel ) بوده و تحمل حرارتی آن از 30- تا 70+  درجه سانتیگراد می باشد . حداکثر خطای اودسل 015/0 درصد از کل ظرفیت آن می باشد .

15- نشان دهنده TEC – 1500 A دارای دو عدد پورت سریال با استاندارد rs 232 و یک عدد پورت پارالل می باشد .

ماده 11) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 12) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 14) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 16) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                    امضای طرف دوم

…………………                                                   ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد تابلو برق

قرارداد تابلو برق

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از : خرید 2 دستگاه تابلو برق MPD و SCP پروژه …………….. مطابق با مشخصات فنی که به رویت فروشنده رسیده و مورد تأیید ایشان می باشد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- استعلام بهاء فروشنده به همراه مشخصات فنی پیشنهادی

2-3- مشخصات فنی خصوصی که توسط خریدار یا نماینده خریدار به فروشنده ابلاغ می گردد و در 3 برگ پیوست قرارداد می باشد .

2-4- مشخصات فنی عمومی و استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل های ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفاد آن مطلع می باشد و بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه ملاک عمل خواهد بود .

2-5- نامه شماره ………………. مورخ ……………….. در خصوص معرفی نماینده فروشنده .

ماده سه ـ مدت قرارداد

فروشنده یا شرکت ………………. متعهد می گردد که بر طبق شرایط فنی پیوست تابلوهای مورد قرارداد را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد تحویل خریدار …………… نماید .

تبصره : مدت زمان قرارداد به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و فروشنده با علم و اطلاع از وجود کلیه مسائل و مشکلات که در مدت زمان اجرای قرارداد مؤثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد براساس پیشنهاد قیمت فروشنده مبلغ ……………. ریال می باشد که شامل ……….. دستگاه تابلو به شرح ذیل می باشد و هیچگونه تعدیلی به این مبلغ تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج ـ شرایط پرداخت

 5-1- توافق می گردد که 50 درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت توسط خریدار پرداخت گردد و در ازاء یک فقره چک تضمین از فروشنده بعد از ابلاغ قرارداد اخذ گردد .

5-2- بعد از حمل تابلوها به کارگاه و تحویل تابلوهای فوق 50 درصد بقیه مبلغ قرارداد به فروشنده پرداخت می گردد . ضمناً چک تضمین اولیه در ازاء یک فقره چک دیگر که معادل 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد که فروشنده به عنوان حسن انجام کار به مدت 6ماه در اختیار خریدار خواهد داد به فروشنده مسترد می گردد .

ماده شش ـ تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف می باشد کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تأیید نماینده خریدار تهیه و از بکار بردن لوازم و تجهیزات درجه 2 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .

6-2- فروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تأیید خریدار به منظور تعویض لوازم و تجهیزات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که تعیین می گردد می باشد و می بایست به هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر این صورت خریدار به هر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص راساً اقدام می نماید و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه پانزده درصد بالاسری به نحو مقتضی از فروشنده کسر خواهد نمود .

6-3- چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهادی مبهم و نامشخص باشد فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید نماینده کارفرما و خریدار می باشد .

6-4- فروشنده بدون تأیید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین مارک تجهیزات مصرفی نمی باشد .

6-5- تهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی , مکانیکی , کنترل ها و موارد مورد نیاز دیگر که به نحوی تا مرحله تحویل , مکمل عملیات نصب وراه اندازی باشد به عهده فروشنده می باشد .

6-6- مسئول حفظ و حراست لوازم تحویلی و ابزار به عهده فروشنده می باشد .

6-7- پس از رنگ آمیزی فریم تابلوها , تابلوها به وسیله مهندس ناظر بازدید و در صورت تأیید ایشان نسبت به تجهیز آنها توسط پیمانکار اقدام خواهد شد . در صورتی که به دلیل رنگ آمیزی , تابلوها مورد تأیید مهندس ناظر قرار نگیرد خریدار از تحویل تابلوها خودداری نموده و قرارداد خود به خود فسخ می گردد .

ماده هفت ـ تغییر مقادیر کالا

کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق دستورالعمل ناظر و کارفرما با در نظر گرفتن شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه انتخاب می گردد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد .

ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد

در صورتی که فروشنده به هر علت در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد با حسب تشخیص خریدار یا نماینده خریدار ( مهندس ناظر ) قادر به ایفاء تعهدات خود نباشد خریدار می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده نه- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یازده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده دوازده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده سیزده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده چهارده- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده پانزده- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

 

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                      …………………..

پیوست :

مشخصات فنی که در ساخت تابلوها می بایست رعایت گردد .

 1. سازنده تابلو می بایست با توجه به نقشه های تک خطی هر تابلو نقشه موقعیت محل استقرار تجهیزات هر تابلو را روی پرسپکتیو تابلو ترسیم و با مشخص نمودن ابعاد تابلوها جهت تأیید ساخت به مهندس ناظر ارائه تا پس از بررسی و تأیید نمودن آن نسبت به ساخت تابلو اقدام نماید . در صورت عدم دریافت تأییدیه از مهندس ناظر چنانچه در زمان تحویل تابلوها طبق مشخصات ارائه شده ساخته نشود از تحویل تابلوها خودداری خواهد شد .
 2. در زمان ساخت تابلوها بازدید از تابلوها در کارگاه سازنده تابلوها الزامی است .
 3. کلیه سلول های فشار ضعیف از نوع ایستاده و تماماً پیچ و مهره ای و با ورق 2 میلی متر باشد .
 4. پروفیل ستون و کلاف اصلی سلول ها به ضخامت 5/2 میلی متر باشد .
 5. هر سلول ایستاده فشار ضعیف می بایست روی یک پایه به ارتفاع 10 سانتی متر از ورق نمره 2 میلی متر و بوسیله پیچ و مهره متصل گردد بنابراین تابلو کلاً 210 سانتی متر می گردد .
 6. نصب قطعات تابلو به نحوی باشد که امکان تعویض احتمالی آتی آنها با انواع مشابه به سهولت امکان پذیر باشد .
 7. ولت متر و چراغ سیگنال از ورودی کلید اصلی تغذیه شود .
 8. فاصله لبه بالایی دستگاه های اندازه گیری از سقف تابلو 6 سانتی متر درنظرگرفته شود .
 9. چراغ سیگنال می بایست بالاتر از دستگاه های اندازه گیری نصب شود .
 10. شمش های اصلی در قسمت فوقانی تابلو تعبیه شود .
 11. فاصله مقره های شمش ها باید از بدنه های جانبی تابلو حداقل 5 سانتی متر باشد .
 12. کلید اصلی در وسط عرض تابلو و پایین ترین کلید موجود در تابلو در نظر گرفته شود فاصله لبه پایین کلید از کف تابلو حداقل 75 سانتی متر باشد .
 13. کلیه کلیدها باید دارای علامت محل تغذیه باشند .
 14. رنگ تابلوها می بایست کوره ای باشد بنابراین پس از چربی گیری ـ زنگ زدایی ـ فسفاته کاری در سه مرحله رنگ کاری شده و در کوره با حرارت مناسب پخته شود .
 15. تابلوها باید به نحوی ساخته شود که قابل توسعه و افزایش باشد ـ اسکلت از بدنه تابلو جدا باشد .
 16. در صورت وجود درز به روی قطعات برای جلوگیری از نفوذ آب و گرد و غبار از خمیر درزگیر استفاده شود .
 17. شمش نول و ارت باید با مقره اتکایی به تابلو نصب گردد .
 18. سرسیم ها باید قلع اندود شود .
 19. داخل کانال ها باید عایق بندی شود .
 20. از بست کمربند برای سیم ها استفاده گردد .
 21. کیف جا نقشه ای برای تابلو باید تعبیه گردد .
 22. ماکارونی برای حفاظت سیم های چراغ ها استفاده گردد .
 23. از لاستیک دور در برای حفاظت گرد و غبار در تابلو استفاده شود .
 24. پیچ ها باید با واشر فنری تخت گالوانیزه یا آب رنگی داده شده استفاده شود .
 25. پلاک برای مشخص شدن تابلوها .
 26. پلاک برای نام تابلو ساز ـ شماره تلفن ـ که باید روی تابلو نصب شود .
 27. صفحه روبند باید از پیچ و مهره استفاده گردد . استفاده از پیچ خودکار پرهیز شود .
 28. برای روبند صفحه داخل تابلو از سه تیکه استفاده شود .
 29. روبند تابلوها باید طوری ساخته شود و طراحی گردد که روی کابل های ورودی را بپوشاند .
 30. لولا مربوط به در تابلوها باید از آلومینیوم ساخته شود .
 31. قفل در تابلو باید IP  داشته باشد که در هنگام پاشیدن آب به داخل تابلو نفوذ نکند .
 32. از جوشکاری اسکلت و درها پرهیز شود .
 33. نصب ریل کلیدهای مینیاتوری با پیچ و مهره انجام شود .
 34. نصب پایه ترمینال برای نگهداری ترمینال ها .
 35. نصب بغل ترمینال برای هر ست .
 36. پانچ کردن سقف یا کف تابلوها برای ورود و خروج کابل ها .
 37. شماره گذاری مدارهای هر تابلو .
 38. تقسیم بندی فازها برای تغذیه مناسب بارها .
 39. برای ساخت تابلوهای دیواری از ورق 5/1 میلی متر استفاده شود .

برای ساخت تابلوها از لوازم زیر استفاده شود :

 • کلیدها اتوماتیک از نوع مولن رژن یا یونی لک
 • کلید فیوز از نوع …………………………………………………………………………..
 • کلید گردان از نوع ……………………………………………………………………….
 • کلید های مینیاتوری سه فاز و تک فاز از نوع ……………………………..
 • کنتاکتور و رله های حرارتی از نوع …………………………………………….
 • ترانس جریان از نوع ……………………………………………………………………
 • تایمر از نوع …………………………………………………………………………………
 • خازن از نوع ………………………………………………………………………………..
 • ترمینال ریلی از نوع …………………………………………………………………….
 • لوازم اندازه گیری از نوع ……………………………………………………………..
 • فیوز و پایه فیوز از نوع ……………………………………………………………….
 • بوش با تن از نوع …………………………………………………………………………
 • رگراتور از نوع …………………………………………………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.