نمونه قرارداد پروژه پژوهشى

قرارداد پروژه پژوهشى

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «كارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پژوهشگر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

 تذكر: اصطلاحات استفاده شده در اين قرارداد داراى همان معانى  هستند كه در پيوست شماره 3 به آنها اشاره شده است.

ماده 1- موضوع قرارداد :                                

موضوع اين قرارداد عبارتست از :

به شرح مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1) كه پژوهشگر تحت شرايط مندرج درقرارداد و ضمائم آن متعهد به اجراى آن
مى باشد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت انجام خدمات موضوع اين قرارداد . . . . .  ماه / سال از تاريخ شروع اجرا وطبق برنامه زمانبندى مندرج در فرم تعريف
( پيوست شماره 1 ) میباشد .

اين قرارداد از تاريخ امضا نافذ بوده و تاريخ شروع اجراى موضوع قرارداد . . . . . . . .  . . . مىباشد .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد كه مشتمل بر حق الزحمه انجام موضوع قرارداد و هزينه ملزومات پژوهش مذكور در فرم تعريف پروژه (پيوست شماره 1)   است . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال و به شرح ذيل مى باشد :

الف حق الزحمه مراحل مختلف :

1-مرحله اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

2-مرحله دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

3-مرحله سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

4-مرحله چهارم . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال

5-مرحله پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

كه مطابق ماده 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ب بهاى ملزومات (مبلغ بر آوردى) :   

    (1)  بها ى ملزومات مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ريال

    (2) بهاى ملزومات غير مصرفى  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ريال

 (3) ساير هزينه ها   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .    ريال

رديف هاى 1 و 2 اين بند در مقابل اسناد مثبته به ترتيب مذكور در بند 4- 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ماده 4 –  پيش پرداخت :

مبلغ پيش پرداخت معادل بيست در صد حق الزحمه پژوهشگر و ساير هزينه هاى پژوهش مندرج  در بند ”  الف  “ و رديف 3  بند  ”  ب ” ماده 3 قرارداد است كه تحت شرايط پيش بينى شده در بند 1 – 3 شرايط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ماده 5 – مواعد ارائه و تصويب گزارش ها :

گزارش هاى پيشرفت كار بايد هر . . . . . . . . . طبق ماده 1 شرايط  عمومى تهيه و تسليم كارفرما شود .

مواعد ارائه گزارش هاى عملكردى (مرحله اى) مذكور در ماده 1 شرايط  عمومى قرارداد . . . . روز پس از پايان مرحله / مقطع (به شرح مندرج در فرم تعريف پروژه –  پيوست شماره 1) و مهلت اعلام نظر كارفرما در خصوص اين گزارش ها . . .  روز مىباشد .

مهلت پژوهشگر براى اصلاح و رفع نقص گزارش ها و اعمال نظريات كارفرما (مذكور در بند 2– 1شرايط عمومى قرارداد). . . . . . روز مىباشد .

ماده 6 جرايم تاخير :

هرگاه پژوهشگر در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد ، جريمه اى به شرح ذيل به او تعلق خواهد گرفت :

الف-تا مدت چهل در صد (40%) تاخير در انجام هر مرحله ، به ازاى هر در صد تاخير معادل ­ در صد حق الزحمه آن مرحله

ب-تا مدت سىدر صد (30 %) تاخير در انجام كل قرارداد ، به ازاى هر در صد تاخير ، معادل در صد مبلغ قرارداد

تبصره : در صورتى كه تاخيرات پژوهشگر از مواعد پيش بينى شده در بندهاى (1) و (2) فوق تجاوز نمايد كارفرما حق دارد علاوه بر وصول جرايم فوق ، قرارداد را طبق ماده 6 شرايط عمومى قرارداد فسخ نمايد .

   ماده 7- ضمايم قرارداد :

    ضمايم قرارداد كه جزء لاينفك آن مىباشند :

  • فرم تعريف پروژه
  • شرايط عمومى قرارداد (مصوب شوراى تحقيقات برق )
  • آيين نامه مربوط به حفظ نتايج پژوهش (مصو ب شوراى تحقيقات برق )

ماده 8- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

  قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « ناظر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره علمي /کارشناسي به جهت نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان : ……………… با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده 4 قرارداد مشخص گرديده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ ……. لغايت …………..  به مدت …….. ماه تعيين مي گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است .

ماده 3 : حق الزحمه ناظر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با آئين نامه پرداخت حق الزحمه پژوهشي مصوب هيئت مديره …………..ايران محاسبه مي گردد و کل مبلغ قابل پرداخت در طول نظارت……………… ريال مي باشد .

3-2- پرداخت به ناظر متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کار فرما صورت مي گيرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز مي گردد.

3-4 – بيمه تامين اجتماعي بعهده ناظر مي باشد و کار فرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت .

3-5- در صورت نياز به ماموريت که توسط کارفرما به ناظر اعلام مي گردد کليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب (بليط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا بعهده کارفرما مي باشد .

ماده 4 : تعهدات و وظايف ناظر

ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:

4-1- ناظر متعهد مي شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده شده ، مطالعه شرح فعاليتهاي مراحل طرح و برنامه زمان بندي و اهـداف طرح پِِيوست ( 1) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعاليتهاي انجام شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور  نظارت طرح در اختيار ناظر قرار مي گيرد و نيز کليه گزارشات مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال مي گردد متعلق به کارفرما بوده و ناظر بايستي آنها را  همواره  محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد .

4-3- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه ودر صورت ضرورت مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهايتا”کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما .

4-4- بررسي و تطبيق روند انجام کار بر اساس مراحل پيش بيني شده انجام طرح و نهايتا” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن .

تبصره : در صورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمانبندي شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکارهاي آن را نيز اعلام نمايد .

4-6- اظهار نظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد مي شود و تطبيق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پيشنهاد به کار فرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز .

4-8 شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام مي گردد.

4-9- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود هاي احتمالي آن .

4-10- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي طرح که توسط مجري تهيه مي شود .

4-11- بررسي و اظهار نظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه مي نمايد .

4-12- ناظر موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش نمايد درصورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمان بندي شده تطابق ننمايد ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راهکارهاي آن را ارائه نمايد .

4-13- ناظر موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي ( پيوست 3 ) را دقيقا” تکميل و به کار فرما به صورت ماهيانه ارائه نمايد .

4-14- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده پس از بررسي و اعمال نظر در خصوص  هر يک از موارد آن در صورتي که اشکالات و نواقصي مشاهده نگردد آنرا تائيد نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غير اينصورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجري عودت دهد .

4-15- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که طي نامه از طرف امور پژوهش ، توسعه و فنآوري ارسال مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي( پيوست 2) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع امور پژوهش ، توسعه و فنآوري برساند. بديهي است كارفزما الزامي در خصوص اعمال نقطه­ نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

4-16- ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد .

ماده 5 : تسهيلات کارفرما

5-1-  در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد ناظر در دفاتر کارفرما ، آزمايشگاهها و کارگاههاي محل انجام پروژه .

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد.در اين صورت ناظر آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و وجوه زير را دريافت کند .

– حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسر کسورات قانوني )

6-2- فسخ قرارداد :

در موارد ذيل کار فرما ميتواند قرارداد را فسخ نمايد .

الف : تاخير غير موجه بيش از 15 روز ناظر در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط ناظر .

ج: واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما .

ماده 7: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد طرح های پژوهشی

 نمونه قرارداد طرح های پژوهشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پژوهشگر»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان:                                                                                                                                                 مطابق پیش طرح پیوست (phoposal)  که توسط مجریان  قسمتهای مختلف آن تکمیل گردیده و در تاریخ  …….. بر اساس مقررات مربوطه به تصویب رسیده و صفحات آن امضاء شده است و پیوست این قرارداد می باشد .

ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد……………..بوده و از تاریخ ……. شروع و در تاریخ   ………. خاتمه می پذیرد .

ماده 3 – مبلغ  قرارداد

مبلغ کل این قرارداد به عدد  …………   ریال و به حروف: ………………………. ریال است که پس از کسر 5٪ مالیات از کل بودجه طرح، مطابق ماده 5 این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره 2 – مجری طرح موظف است مطابق ماده 5 در موعد مقرر با هر یک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید  وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده 4- نحوه پرداخت بودجه به مجری

1-4-  35 درصد به عنوان پیش پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

2-4-  40 درصد پس از ارائه گزارش دوره ای، مبنی بر اجرای موفقت آمیز 50 درصد از کار و در صورت تایید آن توسط  دانشگاه، قابل پرداخت می باشد.

3-4-  25 درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره 1 – پس از پایان هر یک از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

تبصره 2 –  پس از پایان هریک از مراحل 5 گانه فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط پژوهشگر معاونت مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت ادامه و یا تمدید و یا واگذاری اقدام نماید .

تبصره 3 –  مبلغ پیش پرداخت از مراحل بعدی بطور مساوی کسر و واریز می گردد.

ماده 5 – استفاده از نتایج طرح

کلیه نتایج علمی ناشی از طرح و بهره برداری از آنها بر اساس توافق پژوهشگر و معاونت تعیین خواهد شد.

ماده 6 – سایر هزینه ها

پژوهشگر کلیه هزینه های پرسنلی ، خدماتی ، اداری ، عملی و غیره را پرداخت می نماید و دانشگاه هیچگونه تعهدی بجز آنچه در ماده پنج آمده نخواهد داشت .

ماده 7 –  نتیجه تحققیات هر مرحله و در پایان کار بصورت ویراساتاری ، تایپ و اصلاح شده و آماده چاپ به معاونت تحویل خواهد شد و تمام هرینه های این ماده توسط پژوهشگر و از محل مبلغ مذکور در ماده پینج پرداخت می گردد پرداخت قسط آخر طرح پژوهشی منوط به ارائه پذیرش حداقل یک مقاله علمی پژوهشی حاصل از طرح می باشد.

ماده 8 – تعهدات پژوهشگران 

1-8 – انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط پژوهشگران و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پژوهش

2-8- رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که معاونت در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد

3-8-  عدم اارئه استاد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ، مگر با کسب اجازه کتبی از معاونت در غیر این صورت معاونت جهت استیفای حقوق خود اقدام قانونی بر علیه پژوهشگر معمول خواهد داشت .

4-8- بررسی و تحققیات کافی در چهار چوب اصول و موازین علمی و رعایت اصول تحقیقاتی در انجام پژوهش موضوع قرارداد

5-8- ایجاد امکانات لازمو تسهیلات قابل قبول جهت نظارت علمی توسط نمایندگان معاونت

6-8- پژوهشگر نمی تواند پیمان را کلا” یا جزا” بغیر واگذار نماید.

7-8- مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آیین نامه مربوط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی و با بهره گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب، طرح را به نحوی هدایت کند که در زمان مقرر و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

8-8- در صورتی که مدیر اجرایی طرح به هر دلیلی ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ابلاغیه و یا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجه طرح را شروع ننماید . موضوع توسط مدیریت امور پژوهشی در پژوهشکده دانشگاه طرح و در خصوص تعلیق یا ادامه اجرای آن تصمیم گیری بعمل خواهد آمد . همچنین در صورتی که در این مدت وجوهی از اعتبارات طرح در اختیار مدیر اجرایی قرار گرفته باشد و یا موجب ضرر و زیانی گردد معاونت تحققیات و فنآوری می تواند از محل حقوق وی با ضمانت نامه اخذ شده خسارات وارده را جبران نماید و نتیجه تصمیمات فوق بصورت کتبی از طریق معاونت تحققیات و فنآوری دانشگاه ( طرف قرارداد به مدیر اجرایی و معاون تحققیات و فنآوری دانشکده اعلام خواهد شد.

9-8- در صورتیکه مجری شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  باشد در صورت عدم  ابقاء تعهدات توسط مجری طرح ، معاونت تحقیقات و فنآوری می تواند از محل حقوق وی باضمانت نامه اخذ شده خسارات وارده را جبران نماید . در این صورت مجری حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نمده است .

10-8- در صورتیکه مجری طرح بازنشسته شده یا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان نباشد مجری مکلف است به میزان قرارداد تضمین معتبر (سفته) به دستگاه تسلیم نماید در صورت عدم ابقاء تعهدات توسط مجری طرح ، معاونت تحقیقات و فنآوری می تواند از محل ضمانتنامه اخذ شده خسارات وارده را جبران نماید . در این صورت مجری حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نموده است

11-8- در صورتیکه طرح حاصل از پایان نامه دانشجو باشد آوردن جمله ” این تحقیق منبع از پایان نامه دانشجو می باشد ” درقسمت قدردانی و تشکر مقاله گنجانده شود.

12-8- تدوین گزارش پیشرفت کار به صورت تایپ شده و مجلد براساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

13-8- ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح در حداکثر دو صفحه.

14-8- وسایل غیر مصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ، نگهداری و استفاده صحیح و برگشت به موقع آن به واحد خواهد بود.

15-8- مجری طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده 9- تعهدات دانشگاه

1-9- پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده 5.

2-9- در اختیار قراردادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه بر اساس طرح مصوب.

ماده 10- اصلاحیه ، متمم ، مکمل یا تغییر

هر گونه اصلاح یا تغییر در مواردی از این قرارداد و با نیاز الحاق هر گونه متمم یا مکمل به قرارداد ، صرفا” با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.

ماده 11 – فسخ قرارداد

هیچگونه فسخ یکجانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد فقط با توافق طرفین امکان پذیر است . بجز مورد مذکور در تبصره یک ماده 6

ماده 12-  ضمائم قرارداد

این قرارداد شامل یک پیوست در یک برگ بعنوان شرح خدمات این قرارداد است جزو لاینفک قرارداد محسوب شده و در زمان امضای قرارداد پیوست ها نیز به امضای متعاقدین می رسد.

ماده 13- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 14-  تضمین حسن اجرای تعهدات برای محققان خارج دانشگاهی

با توجه به اینکه مجری طرح مدعو می باشد، برای تضمین انجام تعهدات، یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک: ……………………………………..)ارائه می دهد که پس از اتمام موضوع  قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده 15- جریمه دیر کرد

چنانچه به تشخیص شورای پژوهشی واحد، طرح بدون عذر موجه در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت نگیرد به ازای هر ماه تاخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد (منهای حق نظارت) به عنوان جریمه دیر کرد کسر می شود.

ماده 16- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 17- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 18- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 19- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 20- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 21-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 22-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

  • نسخه اول- معاونت پژوهشی واحد- جهت درج در پرونده طرح
  • نسخه دوم- معاونت اداری و مالی واحد جهت درج پرداخت اعتبار طرح
  • نسخه سوم- مجری طرح- جهت دریافت اعتبارات و اقدام به اجرای طرح
  • نسخه چهارم- ناظر طرح جهت دریافت حق نظارت

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.