قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «مالک»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «مهندس ساختمان»نامیده خواهد شد، از طرف دیگر , تحت شرایط ذیل با حضور نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دفتر نمایندگی حوزه ……….) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می شوند ،به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارت است از طراحی سازه و محاسبه سیستم باربر و عناصر غیرباربر سازه ای و اجزاء سفت کاری و تهیه نقشه ها و مدارک فنی ساختمان مذکور در پلاک ثبتی مندرج در این قرارداد در چارچوب شرح خدمات پیوست این قرارداد طی دو مرحله ذیل :

مرحله اول : انجام مطالعات اولیه و انتخاب سیستم باربر و سفت کاری ساختمان .

مرحله دوم : طراحی و محاسبه و تهیه نقشه ها و مدارک فنی .

مالک و مهندس ساختمان می توانند برای ارائه خدمات اضافی افزون بر این قرارداد و شرح خدمات پیوست آن با تعیین مدت و مبلغ آن توافق به عمل آورند .

ماده دو ـ مدت قرارداد

2-1- مدت قرارداد برای خدمات مرحله اول ……………… است که از تاریخ تحویل مدارک مورد نیاز این مرحله مندرج در بند 4-1 از ناحیه مالک به مهندس ساختمان و پرداخت حق الزحمه این مرحله شروع می شود .

2-2- مدت قرارداد برای خدمات مرحله دوم …………….. است که از زمان تأیید مشخصات سیستم پیشنهادی مهندس ساختمان توسط مالک و پرداخت حق الزحمه این مرحله شروع می شود .

ماده سه ـ تعهدات مهندس ساختمان

مهندس ساختمان انجام وظایف ذیل را با امانت و دقت و با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای و رعایت اصول پذیرفته شده مهندسی به عهده می گیرد .

3-1- انجام کامل خدمات مندرج در پیوست شماره یک

3-2- تهیه کامل مدارک فنی و نقشه های مورد نیاز برای انجام مراحل اداری اخذ پروانه ساختمان از شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه .

3-3- امضای کلی مدارک فنی و نقشه ها و تحویل آنها به مالک در ………….. نسخه .

3-4- حسب مورد حضور در شهرداری منطقه مربوطه , دفتر اسناد رسمی و دفتر نمایندگی برای امضای مدارک و اسنادی که بر طبق ضوابط و مقررات برای قبول مسئولیت محاسبه ساختمان لازم است .

تبصره یک : مدارک فنی و نقشه ها باید دست کم حاوی اطلاعات فنی برای اجرا طبق ضوابط اعلام شده توسط نظام باشد .

ماده چهار ـ تعهدات مالک

4-1- مالک مکلف است شرایط هماهنگی بین مهندسان سایر رشته های مرتبط با طرح را با مهندس ساختمان در تمام مدت طراحی فراهم آورده و اسناد , مدارک و اطلاعات مورد نیاز مهندس ساختمان , منجمله موارد ذیل را تهیه و به موقع در اختیار وی قرار دهد :

4-1-1- دستور نقشه صادره از شهرداری یا تصویر آن .

4-1-2- تمامی نقشه های معماری که به تصویب شهرداری رسیده است .

4-1-3- حدود دقیق ثبتی مالک .

4-2- مالک مکلف است اطلاعات دقیق وکامل از نوع بهره برداری مورد نظر از نظر فضاهای ساختمان را بطور مکتوب بر روی نقشه طبقات در اختیار مهندس ساختمان قرار دهد .

4-3- مالک مکلف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمان ها و املاک مجاور را تا جایی که قانوناً در اختیار مالک است برای مهندس ساختمان فراهم آورد .

4-4- مالک مکلف است تمهیدات لازم برای کسب آن دسته از اطلاعات فنی در خصوص وضعیت زمین زیر ساختمان و مشخصات مکانیکی خاک , موقعیت عبور قنات ها , چاه ها و شبکه های فاضلاب و آب عبوری را از زیرزمین و پیرامون آن بر طبق معیارهای مهندسی برای انجام محاسبات سازه و طراحی آن ضروری است برای مهندس ساختمان فراهم آورد .

4-5- مالک مکلف است اطلاعات اقتصادی و اجرایی لازم را که برای انتخاب سیستم سازه توسط مهندس ساختمان لازم است برای وی فراهم آورد .

ماده پنج ـ سایر شرایط

5-1- در صورتی که پروانه ساختمان به منظور توسعه بنا درخواست شود , مالک مکلف است اطلاعات فنی مورد نیاز مهندس ساختمان را درمورد وضعیت بنا موجود دراختیار وی قرار دهد .

5-2- چنانچه مالک قصد توسعه بنا پس از خاتمه ساختمان موضوع قرارداد را داشته باشد باید نوع توسعه مورد نظر و خصوصیات هندسی , ساختمانی و کاربری آن را در مرحله اول به صورت مکتوب در اختیار مهندس ساختمان قرار دهد .

5-3- نسخه قراردادهای الحاقی به این قرارداد که در آینده تنظیم و مبادله می شود باید در دفتر نمایندگی ثبت شود .

ماده شش ـ حق الزحمه مهندس ساختمان و نحوه پرداخت

6-1- حق الزحمه مرحله اول هر متر مربع زیربنا براساس نقشه های مصوب معماری مبلغ ………. ریال و با در نظر گرفتن …………….. متر مربع زیربنا جمعاً …………….. ریال است که قبل از شروع این مرحله توسط مالک پرداخت می شود .

6-2- حق الزحمه مرحله دوم برای هر متر مربع زیربنا براساس نقشه های مصوب معماری مبلغ ………………. ریال و جمعاً ……………. ریال است که پس از تحویل مدارک مرحله اول و قبل از شروع مرحله دوم توسط مالک پرداخت می شود .

6-3- چنانچه در خلال انجام هریک از مراحل , مالک از ادامه کار منصرف شود نسبت به حق الزحمه پرداختی ادعایی نخواهد داشت , و در صورتی که مهندس ساختمان از ادامه کار منصرف یا معذور شود باید حق الزحمه دریافتی همان مرحله را به مالک مسترد نماید .

6-4- چنانچه مهندس ساختمان در انجام وظایف خود بیش از 15 روز بطور غیرموجه تأخیر کند به ازای هر روز اضافه بر 15 روز مبلغ …………….. ریال از حق الزحمه وی کسر خواهد شد .

6-5- چنانچه در خلال طراحی یا محاسبه در تصمیمات اولیه مالک یا سایر مهندسان تغییراتی صورت پذیرد که موجب دوباره کاری یا افزایش مقدار کار مهندس ساختمان شود حق الزحمه آن با توافق طرفین و با لحاظ نمودن عرف نظام جداگانه تعیین و پرداخت خواهد شد .

6-6- چنانچه رعایت بند 5-2 موجب افزایش حجم کار مهندس شود , حق الزحمه در قالب همین قرارداد محاسبه و منظور خواهد شد و توسط مالک پرداخت می شود .

ماده هفت ـ فسخ , تعلیق , خاتمه قرارداد

7-1- هریک از طرفین می توانند با اطلاع قبلی …….. روزه انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و برابر ماده 6 عمل نمایند .

7-2- قرارداد قابل تعلیق نخواهد بود .

7-3- طرح دعوی یا اعلام انصراف از ادامه قرارداد از ناحیه هریک از طرفین مانع از ادامه انجام تعهدات طرف های قرارداد در دوره اختلاف نمی شود مگر آنکه همزمان با اقامه دعوی قرارداد نیز با رعایت ترتیبات مندرج در این قرارداد فسخ شود .

تبصره : چنانچه هریک از طرفین در انجام تعهدات خود در هریک از مراحل قصور ورزد , طرف غیرمقصر , مجاز به مطالبه حق الزحمه استحقاقی ( در مورد مهندس ساختمان ) یا مطالبه استرداد حق الزحمه پرداختی ( در مورد مالک ) خواهد بود .

شرح خدمات طراحی و محاسبه ساختمان و تهیه مدارک فنی مهندس ساختمان خدمات موضوع قرارداد را در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد داد :

مرحله اول :مطالعه اولیه و انتخاب سیستم باربر و سفت کاری ساختمان .

تبادل نظر با مالک برای آگاهی از خواسته ها و کاربری مورد نظر وی برای فضاها .

مطالعه دستور نقشه صادره شهرداری و بررسی نقشه های معماری مصوب و سایر اسناد و مدارک مؤثر بر طراحی سیستم باربر و سفت کاری ساختمان .

بازدید از محل ملک و بررسی حدود زمین و سطح اشغال و فاصله ساختمان های مجاور با خطوط پیرامونی طرح .

اخذ نتایج مستند مطالعات وضعیت خاک محل از حیث نوع , مشخصات مکانیکی , نفوذ پذیری ونظایر آنها .

مطالعه تقریبی پیرامون وضعیت ژئوتکنیکی , پی , وضع کلی ساختمان های مجاور و موقعیت تقریبی شبکه ها و قنوات عبوری از زیرساختمان , وجود شبکه فاضلاب در محل , تا جایی که با رویت ظاهری قابل تشخیص باشد و در صورت لزوم صدور دستورالعمل انجام مطالعات تکمیلی توسط مهندس ژئوتکنیک .

کسب اطلاع از مالک در مورد سیستم های تأسیسات مورد نظر وی و سیستم دفع فاضلاب در محل و اعلام نظر به وی .

پیشنهاد سیستم های سازه و نوع مصالح آن به مالک به لحاظ نمودن عوامل زیر :

7-1- مقایسه تقریبی هزینه اجرای سیستم های متعارف .

7-2- سرعت اجرای ساختمان مورد نظر مالک .

7-3- بررسی حدود ابعاد اعضای سازه ای با توجه به محدودیت معماری .

7-4- ارتفاع , طول وعرض ساختمان و پیش بینی درزهای ساختمانی و حدود متناسب دهانه , تعداد و ارتفاع طبقات .

7-5- امکانات اجرایی در محل نظیر مصالح قابل تهیه , وجود کارگر ماهر , وسائل اجرا , راه های دسترسی برای حمل مواد و قطعات .

7-6- حدود تقریبی بارهای ثقلی و جانبی

7-7- سایر فاکتورهای متعارف بر انتخاب سیستم .

تبصره یک : مهندس ساختمان خدمات را هماهنگ با طراح معماری و عنداللزوم با مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی انجام خواهد داد .

تبصره دو : مالک با تأیید سیستم انتخاب شده توسط مهندس ساختمان مسئولیت اقتصادی اجرایی سیستم را به عهده خواهد گرفت .

مرحله دوم : طراحی و محاسبه اجزای سیستم و تهیه مدارک فنی .

1-تحلیل و طراحی

1-1- انتخاب آیین نامه بارگذاری , طراحی و اجرا با توجه به مقررات لازم الاجرا .

1-2- انتخاب سیستم مناسب مقاوم در برابر بارهای جانبی .

1-3- طراحی اولیه فرم هندسی سازه منطبق بر ابعاد و محورهای نقشه معماری پس از هماهنگی بین طراح و مهندس ساختمان .

1-4- تعیین اولیه طول , ارتفاع و رقوم عناصر سازه بر اساس فرم هندسی سازه .

1-5- تحلیل سازه برای بارهای وارد بر ساختمان .

1-6- طرح شکل هندسی نهایی اعضای سازه ای و عناصر غیرسازه ای .

1-7- طراحی مقاطع اعضای باربر سازه .

1-8- طراحی اتصالات و گره ها و وصله ها .

1-9- انتخاب نوع پی و شالوده براساس فاکتورهای مکانیک خاک .

1-10- تحلیل پی سازه .

1-11- طراحی سازه پی و مقاطع آن .

1-12- طراحی عناصر باربر سازه ای نظیر دیوارهای خارجی , دیوارهای داخلی و عناصر پرکننده .

2-تهیه مدارک فنی

مدارک فنی زیر به عنوان مدارک الزامی توسط مهندس ساختمان به نحوی تهیه می شوند که با استانداردهای ترسیمی , مقررات الزامی و معیارهای مهندسی ساختمان تطبیق کند و گویا , قابل استفاده و قابل اجرا باشد .

2-1- دفترچه محاسبات امضا شده ساختمان قابل ارائه به مراجع ذیصلاح .

2-2- اطلاعات نرم افزاری محاسبات ( در صورتی که محاسبات با رایانه انجام شده و مالک آن را درخواست کند ) .

2-3- نقشه های امضا شده همراه با مشخصات فنی مصالح و مواد مندرج در آنها حاوی جزئیات لازم (براساس ضوابط نظام)

2-4- فهرست بازبینی ( چک لیست های ) الزامی برای طراحی با امضای مهندس ساختمان .

تبصره : خدمات مهندس ساختمان شامل طراحی سازه های موقت نظیر قالب بندی , نگهداری گود و دیوارهای موقت و غیره دیوارهای محوطه نمی شود مگر آنکه جداگانه در مورد آنها با مالک توافق کند .

در شرح یا تفسیر خدمات حاضر , نظر هیئت رئیس گروه تخصصی رشته در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ملاک عمل و حاکم بر قرارداد خواهد بود .

ماده هشت-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده نه-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده یازده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده دوازده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده سیزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده چهارده ـ اسناد قرارداد

اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود عبارت است از :

الف) شرح خدمات ( پیوست شماره 1 ) .

ب) نقشه های معماری مصوب شهرداری و اطلاعات مکتوبی که به موجب این قرارداد طرفین به یکدیگر تسلیم نمایند .

ماده پانزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

گواهی دفتر نمایندگی :

این قرارداد در حضور اینجانب ………………… دارای سمت …………….. دفتر نمایندگی حوزه ………….. به عنوان گواه بین طرفین با تراضی کامل تنظیم , امضاء و مبادله و تحت شماره ………………. به تاریخ ……………….. در دفتر نمایندگی ثبت و نسخه این دفتر تسلیم شد .

نام و نام خانوادگی : ……………………………. تاریخ : …………………………….. امضاء : …………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « خريدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از نصب رايگان یک دستگاه كنترلر هوشمند تأسيسات حرارتي ساختمان جهت بهينه سازي مصرف انرژي توسط فروشنده خدمات و اجاره به شرط تمليك دستگاه توسط خريدار.

ماده 2 – مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت 5 سال شمسي

ماده 3 – محل انجام قرارداد : در محل آدرس خريدار (آدرس فوق الذکر)

ماده 4 – مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد با صرفه جويي انرژي توسط سيستم فوق ، مرتبط بوده و به شكل زير محاسبه مي شود.

1-4 – مصرف متوسط ساليانه خريدار طبق قبوض انرژي مصرفي محاسبه گرديده، سپس در طي دوره هاي شش ماهه قبوض انرژي مصرفي در دوره بهينه سازي از ميزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهينه سازي كسر مي گردد و50 % مبلغ انرژي صرفه جويي شده به قيمت روز آن ، توسط خريدار به فروشنده خدمات پرداخت مي گردد.

2-4 – مبلغ محاسبه شده بالا به مدت 5 سال و هر سال با توجه به قيمت روز انرژي محاسبه و توسط فروشنده خدمات دريافت مي گردد.

ماده 5 – گارانتي و سرويس : در طي مدت قرارداد (موضوع ماده 2) دستگاه فوق (و يا دستگاههاي موضوع ماده 1) گارانتي مي باشد و كليه هزينه هاي سرويس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و ساير هزينه هاي سرويس و نگهداري موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده خريدار مي باشد.

تبصره 1 : در صورت دستكاري غير مجاز و تغييرات سيم كشي ، دستگاه از شرايط گارانتي خارج خواهد شد.

ماده 6 – تعهدات فروشنده خدمات :

1-6 – فروشنده خدمات موظف است دستگاه فوق را در محل آدرس خريدار بصورت رايگان نصب نمايد و پس از آن، طي بازديد هاي دوره اي از صحت عملكرد دستگاه اطمينان حاصل نمايد.

2-6- در صورتيكه خريدار تقاضاي بازديد از دستگاه را نمايد، فروشنده خدمات موظف به بازديد و سرويس رايگان دستگاه مي باشد.

ماده 7- تعهدات خريدار :

1-7- خريدار متعهد مي گردد ،‌ به توصيه هاي فروشنده خدمات جهت استفاده صحيح از سيستم ، عمل نمايد .

2-7- كپي قبوض انرژي مصرفي دوره هاي پس از بهينه سازي انرژي را به فروشنده خدمات ارائه نمايد و پس از محاسبه مبلغ انرژي صرفه جويي شده ، آنرا به فروشنده خدمات بپردازد .

ماده 8- امور مالي : با توجه به مبلغ صرفه جويي شده در هر سال ،‌ فروشنده خدمات 50 % مبلغ صرفه جويي شده را طبق قرارداد از خريدار مطالبه مي نمايد كه زمان پرداخت وجه فوق ، حداكثر یک هفته از زمان اعلام فروشنده خدمات مي باشد .

ماده 9- توضيحات نحوه اجرا :

1-9- براي محاسبه ميزان مصرف انرژي سالانه قبل از دوره بهينه سازي انرژي (جدول الف) ، متوسط ميزان مصرف سالهاي گذشته محاسبه مي گردد و طبق جدول مربوطه ، اعداد فوق به تأييد خريدار و فروشنده خدمات رسيده است .

تبصره 2 : در صورت تغييرات مكاني ، جابجايي واحدها ، تغييرات و يا نصب مشعل ، الكتروپمپ و تجهيزات جديد در موتورخانه ، تغييرات در تعداد و حجم رادياتورها و فن كويل ها و يا تغييرات در تعداد و ظرفيت ساير وسايل، نظیر بخاری گازی و … بلافاصله موارد را به فروشنده خدمات اطلاع دهد تا ميزان تغيير مصرف در انرژي مجدداً به عنوان مبناي محاسبات به تأييد و امضاي طرفين برسد تا از زمان مذكور قابل اجرا باشد.

2-9- در دوره بهينه سازي مصرف انرژي ، اعداد قرائت شده كنتور كه در جدول (ب) وارد و به تأييد طرفين رسيده است ملاك محاسبه پرداختهاي سالانه مي باشد .

3-9- با توجه به اينكه هيچگونه وجهي بابت دستگاه، نصب آن و خدمات پس از نصب توسط فروشنده خدمات دريافت نمي گردد و تنها عايدات فروشنده خدمات ، دريافت 50 % مبلغ انرژي صرفه جويي شده در مدت قرارداد و بصورت سالانه مي باشد، پرداخت به موقع عايدات فروشنده خدمات ،‌ الزامي است و به ازاء هر روز تأخير در پرداخت مبلغ فوق ، هفت صدم درصد جريمه به ازاء هر روز محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي گردد .

4-9- در صورت عدم تمايل فروشنده خدمات يا خريدار ، هر يك به تنهايي از ادامه قرارداد ، قرارداد تا زمان اعلام انصراف كتبي هر يك از طرفين معتبر بوده و پس از آن فروشنده خدمات اقدام به جمع آوري دستگاه (يا دستگاهها) و متعلقات مربوط مي نمايد.

بديهي است خريدار ملزم به پرداخت حقوق فروشنده خدمات تا زمان اعلام انصراف كتبي خود مي باشد.

5-9- در صورت اتمام مدت قرارداد و پرداخت وجوه مورد نظر قرارداد به فروشنده خدمات ، ‌دستگاه فوق متعلق به خريدار بوده و از آن پس ، فروشنده خدمات هيچگونه وجهي جهت صرفه جويي از خريدار مطالبه نخواهد كرد.

تبصره: تا زمان اتمام مدت قرارداد ، دستگاه و متعلقات آن متعلق به فروشنده خدمات بوده و خريدار هيچگونه حقي نسبت به مالكيت دستگاه فوق ندارد.

ماده 10- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 11-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

جداول:

جدول الف-

متوسط مصرف سالانه سوخت تاریخ امضاء طرفین امضاء خریدار امضاء فروشنده
       

جدول ب – قرائت هاي دوره اي كنتور در مدت قرارداد

تاريخ قرائت كنتور عدد قرائت شده امضاء خريدار يا نماينده امضاء نماينده فروشنده تاريخ قرائت كنتور عدد قرائت شده امضاء خريدار يا نماينده امضاء نماينده فروشنده
               
               
               
               
               
               
               

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأسیسات برقی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی , لوله گذاری و کابل کشی , نصب فریم , نصب و سربلندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغ های سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروژه ………………………..

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……………… ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود براساس نرخ نامه پیوست .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ………….. روز تعیین شده است .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات کارفرما

6-1- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد .

6-2- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-3- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار و ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل ………………. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

7-1- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود , بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچپقی برای ختم لوله مجاز نیست .

7-2- در مکان های تر و مرطوب کلیه اتصالی های مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق , و کلیه درپوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود .

7-3- در مواردی که از لوله های غیرفلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود .

7-4- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الرأس دیوارها و سقف , موازی و یا عمود بر آن , به طرز منظمی نصب شود . همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .

7-5- خم کردن لوله ها , در صورت لزوم , باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد . برای لوله های با قطر 25 میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از 25 میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

7-6- تعداد خم ها , در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد  خم ها از چهارخم 90 درجه ( مجموعاً 360 درجه ) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (pull box) استفاده شود .

7-7- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف , و به کلی برطرف شود.

7-8- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود , و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود .

7-9- تمام مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر ( جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد .

7-10- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود .

7-11- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود .

7-12- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود .

7-13-حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تأسیساتی از قبیل آب , بخار , گاز , و امثال آن باید 15 سانتی متر باشد.

7-14-در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ , کلید , پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود .

7-15- کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود , به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها , در محل ورود هادی , یا اتصال لوله به جعبه تقسیم , و مانند آن , باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد .

7-16- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد .

7-17- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود.

7-18-جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید .

7-19- در لوله کشی فلزی کلی اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتریکی تحقق پذیرد .

7-20- مجاری فلزی , جعبه های تقسیم و کشش , تابلوها , کابل های زره دار , و لوازم لوله کشی مربوط , باید به سیستم زمین اتصال داده شد .

7-21- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی , یا تابلو , و یا هر نوع صفحه فلزی , ختم می شود , اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود .

7-22- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش , تابلوها , کابینت ها , و مانند آن ختم می شود . باید به طریق مقتضی , علامت گذاری و مشخص شود .

7-23- کلیه لوازم الکتریکی , باید به طور کاملاً مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد .

ماده هشت ـ مشخصات فنی لوله کشی توکار

8-1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود . کندن شیار روی این گونه دیوارها , یا سقف و کف بتنی , پس از اتمام بتن ریزی , مجاز نخواهد بود .

8-2- در دیوارهای آجری , شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق , باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً , بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً , سطح خارجی لوله نصب شده , حداقل 5/1 سانتی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد .

8-3- تمامی جعبه های تقسیم , کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد . در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد , باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .

8-4- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترین فاصله استفاده شود .

8-5- لوله های توکار باید حداقل 15 میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود .

8-6- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید سه سانتی متر باشد .

8-7- جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن , باید به گونه ای نصب شود که سیم ها و کابل های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد .

8-8-  اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیرخاک و امثال آن دفن می شود , اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند .

ماده نه ـ مشخصات فنی سیم کشی

9-1- سیم های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند .

9-2- هادی های مربوط به یک مدار باید کلاً در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی (ترانکینگ) کشیده شود .

9-3- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود .

9-4- به کار بردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد , سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود .

9-5- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد .

9-6- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.

9-7- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی ( کانال ها , رایزرها و غیره ) , کانال های ویژه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهداری مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید , خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری , لوله ها و دیگر محل های ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو , امکان پذیر باشد .

9-8- استفاده از مسیر ( شافت ) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .

9-9- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامت گذاری شود که شناسایی هادی ها برای  بازرسی , آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد .

9-10- پوشش سیم ها برای مصارف مختلف باید به رنگ های متفاوت باشد , لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن , رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد .

9-11- سیم ها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری , در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود .

9-12- تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد .

9-13- اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پذیرد .

9-14- سرسیم های افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود .

9-15- پوشش سرسیم ها ( به ویژه سیم های افشان ) باید با استفاده از ابزار مخصوص ( سیم لخت کن ) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یا هادی ها آسیبی وارد نشود .

9-16- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید 15 سانتی متر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود .

9-17- اتصال سیم ها به شینه های تابلو , ماشین ها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است .

9-18- هر رشته سیم نول باید مستقلاً به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود .

9-19- تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها , برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها یا کنتاکت حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد .

9-20- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمان ها فاصله کافی داشته باشد .

9-21- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیط های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی , یا پلاستیکی سخت انجام شود .

9-22- لوازم سیم کشی که در محیط های تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب بانوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها , کلیدها , پریزها , چراغ ها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود .

ماده ده ـ مشخصات فنی کلید و پریزها

10-1- کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید درطرف قفل قرار گیرد .

10-2- محل نصب کلید و پریز و مانند آن , در محل هایی که کاشی کاری می شود , باید به گونه ای تعیین شود که هرکدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد .

10-3- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود .

10-4- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند . کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملاً در داخل چراغ قرار گیرند .

10-5- چراغ های سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود , قابل چراغ نیز نبایستی در سقف کاذب محکم شود . اتصال چراغ ها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود .

ماده یازده ـ تعهدات کارفرما

11-1- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخ نامه پیوست .

11-2- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود .

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .

11-3- تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر علت عمداً یا سهواً در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما قادر به ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده سیزده ـ يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده ـ تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده چهارده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده پانزده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده شانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده هفده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نرخ نامه

 1. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 5/13 الی 16 با کنده کاری از قرار هر متر طول ……………………. ریال .
 2. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 29 الی 42 با کنده کاری از قرار هر متر طول …………………… ریال .
 3. سیم کشی از نمره 6/0 تا 5/2 از قرار هر متر طول …………………………………………… ریال .
 4. سیم کشی از نمره 4 الی 6 از قرار هر متر طول …………………………………………………. ریال .
 5. کابل کشی توکار 5/1*2 الی 5/2*4 از قرار هر متر طول …………………………………… ریال .
 6. کابل کشی تلفن 2 زوجی الی 15 زوجی از قرار هر متر طول ……………………………….. ریال .
 7. کابل کشی تلفن 20 زوجی الی 40 زوجی از قرار هر متر طول …………………………….. ریال .
 8. کابل کشی 16*4 الی 16+35*3 از قرار هر متر طول ………………………………………… ریال .
 9. کابل کشی 4*4 الی 10*4 از قرار هر متر طول ………………………………………………… ریال .
 10. نصب انواع کلید پریز با قوطی و کنده کاری هر عدد …………………………………………. ریال .
 11. نصب چراغ فلورسنت 40*1 الی 20*2 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
 12. نصب چراغ فلورسنت 40*2 الی 40*3 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
 13. نصب چراغ سقفی و دیواری ( دکوراتیو) با لامپ معمولی هر عدد  …………………… ریال .
 14. نصب شاسی دتکتور و آژیر  ……………………………………………………………………………. ریال .
 15. نصب و راه اندازی دستگاه اعلام حریق بطور کامل  …………………………………………. ریال .
 16. نصب تابلو طبقات و موتورخانه هر دستگاه  …………………………………………………….. ریال .
 17. نصب تابلو اصلی ساختمان هر دستگاه  ……………………………………………………………. ریال .
 18. سیم کشی ارت 16*1 الی 35*1 هر متر طول  ……………………………………………………. ریال .
 19. نصب فن روی شیشه با برشکاری شیشه هر عدد  …………………………………………….. ریال .
 20. نصب تجهیزات چاه ارت هر حلقه …………………………………………………………………….. ریال .
 21. نصب کلید و پریز با قوطی مربوطه کولر گازی هر عدد  ……………………………………… ریال .
 22. نصب آیفون هر گوشی ………………………………………………………………………………………. ریال .

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

طرفین موافقت نامه

موافقت نامه حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «گیرنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «واگذارنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع موافقت نامه منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

کلمات و عبارات مورد استفاده در این موافقت نامه , دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی به آنها اطلاق شده است .

نظر به اینکه واگذارنده اظهار می دارد , فرایندی ( که از این پس « فرایند » نامیده می شود ) برای تولید …………….. ( که از این پس « محصول » نامیده می شود ) در اختیار دارد , و همچنین مالک داده های فنی , اطلاعات , نقشه ها , طرح ها , مستندات , برنامه ها, نرم افزارها ودستورالعمل های مربوط به استفاده از فرایند و تولید محصول در واحدهای صنعتی ( که از این پس « دانش فنی » نامیده می شود ) است .

نظر به این که واگذارنده اظهار می دارد , دانش فنی مورد استفاده تجاری بوده و هم اکنون در واحدهای صنعتی متعلق به واگذارنده و یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان به کار می رود .

نظر به این که واگذارنده اظهار می دارد , مالک حقوق اختراع مرتبط با فرایند ( که از این پس « حقوق اختراع » نامیده می شود ) بوده و مجاز به واگذاری لیسانس حقوق اختراع به دیگران است .

نظر به این که گیرنده قصد دارد به احداث واحد (های) صنعتی برای تولید محصول در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ( که از این پس « واحد صنعتی » نامیده می شود ) , در محل و با ظرفیت درج شده در این قرارداد مبادرت ورزد .

نظر به این که واگذارنده مایل به واگذاری لیسانس , انتقال و فروش دانش فنی و انجام خدمات مربوط است .

نظر به این که گیرنده مایل است :

اول , لیسانس حقوق اختراع را در جمهوری اسلامی ایران دریافت کند ,

دوم , از خدمات واگذارنده در تهیه و تحویل « بسته طراحی مهندسی فرایند » و تمام مدارک و اطلاعات فنی مربوط به آن , و نیز خدمات مربوط به طراحی , مهندسی و ساخت واحد صنعتی , برخوردار شود ,

سوم , برخی خدمات دیگر واگذارنده را , در ارتباط با ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی دریافت کند ,

بنابراین , گیرنده و واگذارنده با قبول مفاد وشرایط این قرارداد , در موارد زیر به توافق رسیدند :

ماده 2- واگذاری حقوق

واگذارنده , به این وسیله لیسانس و حق استفاده از حقوق اختراع و دانش فنی را به طور …………. , در جمهوری اسلامی ایران به گیرنده واگذار می نماید . گیرنده مجاز است :

الف) دانش فنی و اطلاعات فنی مورد لزوم برای طراحی , ساخت و بهره برداری واحد صنعتی را , به کار گیرد .

ب) نسبت به خرید , اخذ و یا ساخت تجهیزات , دستگاه ها , سخت افزارها و نرم افزارها و سایر لوازم مورد نیاز به ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی , اقدام کند .

ج) نسبت به تولید محصول در واحد صنعتی و همچنین استفاده از محصول و فروش آن در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان , به غیر از کشورهایی که در این قرارداد استثناء شده اند , اقدام کند .

ماده 3- ارائه خدمات

واگذارنده , بسته طراحی مهندسی فرایند , نرم افزارها , اطلاعات فنی , مهارت فنی و آموزش مرتبط با فرایند را در اختیار گیرنده , خواهد گذارد , به نحوی که گیرنده بتواند رأساً از طریق پیمانکار (ان) خود , مهندسی تفصیلی , ساخت , راه اندازی و بهره برداری از واحد صنعتی را به طور کامل انجام دهد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

در ازای واگذاری لیسانس و حقوق موضوع ماده 1 این موافقت نامه , و تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند و سایر اطلاعات فنی و خدمات موضوع ماده 2 این موافقت نامه , گیرنده مبلغ ………………… را با رعایت مفاد و شرایط درج شده در اسناد و مدارک قرارداد , به واگذارنده پرداخت خواهد کرد .

جدول تفکیک مبلغ قرارداد برای بخش های مختلف خدمات و نحوه پرداخت آن , در پیوست های 1 و 2 آمده است .

ماده 5- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد , عبارت اند از :

الف) موافقت نامه

ب) پیوست ها

ج) شرایط عمومی

د) شرایط خصوصی

هـ) سوگند نامه

و) سایر اسناد و مدارکی که به  عنوان بخشی از مدارک قرارداد , بین گیرنده و واگذارنده , امضا و مبادله می شود .

ماده 6- حد مسئولیت مالی واگذارنده

حداکثر مسئولیت مالی واگذارنده در این قرارداد , به ترتیب زیر تعیین می شود :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

با وجود مطالب یاد شده , مسئولیت مالی واگذارنده ناشی از نقض حق اختراع موضوع ماده 25 شرایط عمومی , مشمول محدودیت تعیین شده در این ماده نمی شود .

ماده 7- تاریخ تنفیذ و مدت قرارداد

این قرارداد , در تاریخ یاد شده در بند 28-1 شرایط عمومی , نافذ خواهد شد و مدت قرارداد از تاریخ تنفیذ قرارداد ……………………. است , که جزئیات آن در پیوست شماره 9 آمده است .

ماده 8-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده 14-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد./*گروه حقوقی میثاق*/

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب

طرفین موافقت نامه

پیمان حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع پیمان منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند..

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده 1-موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی , تأمین مصالح و تجهیزات , انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست 10 , برای احداث ………………….. واقع در ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما , در موارد لزوم , طبق پیوست 16 است .

ماده 2- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

 • موافقت نامه
 • پیوست ها
 • شرایط عمومی
 • شرایط خصوصی
 • سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

ماده 3-مبلغ پیمان

3-1- مبلغ پیمان در برابر انجام تعهدات پیمانکار , مبلغ پیمان را که شامل بخش های زیر است , به پیمانکار می پردازد :

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

تفکیک مبلغ پیمان , طبق پیوست 1 , است .

3-2- مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر , مقطوع است .

3-2-1- تغییرکار موضوع ماده 49 شرایط عمومی .

هزینه تغییرات کارها , طبق فهرست بهای درج شده در پیوست 3 , و اندازه گیری تغییرات , محاسبه می شود .

3-2-2- کارهای فهرست بهایی  .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد , مبلغ پیمان در این بخش از کارها , مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه گیری کارهای انجام شده ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها ( پیوست 2 ) , محاسبه می‌شود .

3-2-3- تعدیل

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان , تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد .

3-2-4- مبلغ (مبالغ) به شرح زیر , که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده 54 شرایط عمومی) , برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات , به شرح پیوست 17 در نظر گرفته شده است .

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

3-3- مبلغ پیمان , شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و …………………….. ساله بهره برداری , به شرح پیوست 11 , به وسیله پیمانکار است .

ماده 4-نحوه پرداخت

4-1- پرداخت به پیمانکار , طبق پیوست 5 انجام می شود .

4-2- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است , نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ های مربوط , طبق پیوست 7 است .

ماده 5- تاریخ تنفیذ

 تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , و بعد از تحقق شرایط زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر 90 روز پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان , توافق کنند . هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند , تضمین های تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد .

ماده 6-تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت 30 روز , کار را شروع می نماید .

ماده 7- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ………………… روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست 14 مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده 45 شرایط عمومی خواهد بود .

ماده 8-خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده 66 شرایط عمومی ) , در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت های اصلی آن , تأخیر پیش آید , خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , از پیمانکار وصول می شود . مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها , از ……………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

ماده 9-هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار , پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند , به ازای هر روز تسریع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود .

ماده 10-حد مسئولیت مالی پیمانکار  (Maximum Liability)

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان ( موضوع ماده 74 شرایط عمومی ) , معادل ……………….. درصد از مبلغ پیمان است .

ماده 11-مشاور کارفرما

مشاور کارفرما , در ارتباط با ماده 50 شرایط عمومی ………………… به نشانی ……………….. است .

حدود اختیارات مشاور کارفرما , در پیوست 8 بیان شده است .

ماده 12-یكپارچگي پیمان

پیمان و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. پیمان مذكور جايگزين كليه پیمانها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع پیمان وجود داشته است، مي گردد.

ماده 13-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این پیمان براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از پیمان بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد پیمان، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 15-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين پیمان نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض پیمان تلقي نخواهد شد و پیمان به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 16-تغيير نشاني طرفين پیمان

هرگاه يكي از طرفين پیمان نشاني قانوني خود را در مدت پیمان تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 17-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای پیمان یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد پیمان، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این پیمان در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه پیمان فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع پیمانها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر پیمان و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

( موضوع تصويب نامه هاي شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 و 84515/ت 3461 هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران )

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                 – 130 (2-85) ت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

طرفین قرارداد

1– نام دستگاه (كارفرما) :…………………. 2 – نام نماينده دستگاه :…………  3 – سمت نماينده دستگاه :…………….

4 – نام شركت (طرف قرارداد يا پيمانكار ) :…………………. شماره ثبت شركت:…………….تاريخ ثبت شركت:………………….

5 – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :  ………………..  شماره : …………… تاريخ : …………………… توسط :…………..

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :…………………..7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :……………………………

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه : ………………..  شماره : ……………………. تاريخ :………………………….

9 – موضوع قرارداد عبارتست از :

1 – 9 – نوع كار : خدمات عمومي (شامل : نظافت و امور پيشخدمتي ، خدمات نگهداري فضاي سبز ، نامه رساني داخلي و خارجي ،تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات ، خدمات توزيع غذا ، تلفنچي ، خدمات چاپ و تكثير ، خدمات لنژري ، خدمات حمل و نقل) .

2 – 9 – واحد كار : مترمربع و ايستگاههاي كاري مورد نياز حسب موارد مندرج در فرم پيوست قرارداد .

3 – 9 – حجم كار : براساس شرح مندرج در پيوست قرارداد .

4 – 9 – كيفيت كار : براساس بند 1-16 و 2-16 قرارداد .

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز : براساس مندرجات فرم پيوست قرارداد .

6 – 9 – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد : براساس فرم پيوست قرارداد .

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت : …………………. تاريخ شروع : ……………………….. تاريخ خاتمه :………………………….

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – مبلغ ساليانه كل قرارداد (ارزش حجم كل كار) :……………………… ريال…………………………

*(ارزش حجم كل كار شامل كليه هزينه هاي پرسنلي ، كسورات متعلقه و سهم مديريت مي‌باشد .)

**مبناي محاسبه ارزش هر واحد كار در خدمات استاندارد شده ، استاندارد حجمي خدمات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  مي‌باشد .

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 –  پرداخت هاي ماهانه ؛ در پايان هر ماه براساس بند 6-17 قرارداد پس از ارائه مدارك و مستندات ، توسط كارفرما به حساب مشترك واريز و با امضاي مشترك پيمانكار و كارفرما قابل برداشت مي باشد .

2 – 12 –ساير اشكال پرداخت : هزينه و حق الزحمه مديريتي پيمانكار پس از تائيد ناظر قرارداد و كارفرما طي چك ، بصورت جداگانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد گرديد . ضمناً خريد كليه لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات و هزينه هاي مربوط به تعميرات كالاهاي سرمايه اي مورد نياز مندرج درپيوست «فرم شماره 2» قرارداد ، بعهده پيمانكار بوده و مي بايست از محل حق الزحمه مديريتي شركت پرداخت گردد .

تبصره : تهيه و خريد اقلام مصرفي و غير سرمايه اي و لباس و كفش كاركنان (تحت نظر كارفرما) بعهده پيمانكار بوده و پرداخت هزينه هاي آن پس از ارائه مستندات لازم ، بعهده كارفرما مي باشد .

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش و يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان ناظر قرارداد و نماينده خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل يك ماه قبل از فسخ ، موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

5 – 14 – كارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

6 – 14 – براساس تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، كارفرما موظف است بررسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذيربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، نسبت به استيفاي حقوق كاركنان تحت پوشش پيمانكار «براساس بند 3-15 قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت كار و اموراجتماعي منعكس نموده و سپس با رعايت مقررات مربوطه نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد . بديهي است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي باشد .

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 –كليه خدمات رفاهي كارگران از جمله تمديد دفترچه هاي بيمه ، وصول و جابجايي چك هاي دريافتي از كارفرما ، واريز و دريافت فيش هاي مالياتي و بيمه ، پيگيري صورتحسابهاي مربوط به قرارداد ، نظارت بر نحوه كار و وضع ظاهري كارگران به عهده نماينده پيمانكار مي باشد .

2 – 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – به استناد تبصره 5 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران درصورتي كه دستگاه اجرائي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود ، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب (مدير امور مالي) و يا مسئول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار را كاهش و يا از محل تضمين انجام تعهدات قرارداد كسر خواهد نمود .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

5 – 15 – به استناد تبصره 4 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما (دستگاه اجرائي) جز در اجراي تبصره 1 ماده 13 قانون كار (مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، از جمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند) هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه 1337 نمي باشد .

7 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات‌هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

9 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد . بديهي است عواقب و مسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند بعهده پيمانكار مي باشد.

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد ، به كارفرما ارائه نمايد .

11 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان طبق بند 7-15 به عهده پيمانكار (شركت طرف قرارداد) مي باشد .

12 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است ، كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

13 – 15 – شركت متعهد مي گردد ، آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

14 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده پيمانكار است و شركت پيمانكار درمقابل دستگاه پاسخگوست .

15 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

16 – 15 – به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار طرف قرارداد متعهد است به ميزان 10% مبلغ ساليانه كل قرارداد
كه در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي مقرر گرديده است (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) ضمانتنامه بانكي بسپارد . بديهي است به استناد تبصره 3 بند 4 مصوبه 84515 مورخ 15/12/1384 هيئت محترم وزيران چنانچه پيمانكار طرف قرارداد به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل و هر يك از مفاد قرارداد را بطور صحيح و كامل اجرا ننمايد ، تضمين حسن انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط گرديده و قرارداد فسخ مي گردد .

* يك فقره ضمانتنامه بانكي (حسن انجام تعهدات) به شماره  …………………….. مورخ ……………….. به مبلغ ……………………………….. ريال تسليم گرديد كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تسويه حساب كامل با كاركنان تحت پوشش و تاييد كارفرما قابل استرداد است .

17–15– كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي شوند كارگر پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت .

18–15– پيمانكار مكلف است در بكارگيري مستخدمين اعم از مرد يا زن داشتن سلامت جسمي و روانـي كامل كارگران را لحاظ نموده و افرادي را به كار گمارد كه سوء سابقه نداشته و داراي كارت معافيت دائم و يا كارت پايان خدمت نظام وظيفه باشند ضمناً‌ رعايت كليه مقررات حفاظتي قانون كار بعهده پيمانكار است .

19–15– حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادهاي فيمابين كارفرما و پيمانكار درخصوص حساب مشترك ، براي كارفرما ايجاد مي شود ، جز در مورد احكام قطعي محاكم قضائي كه لازم الاجرا خواهد بود ، كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است موارد اشاره شده را از محل تضمين انجام تعهدات پيمانكار برداشت نمايد و پيمانكار متعهد مي گردد در اين خصوص اعتراضي ننمايد .

20 – 15– ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي كند . پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروي انساني وي ، در ساعات غيراداري نيز به صورت كشيك ، جهت انجام برخي از امور واحدها در محل كار حضور داشته باشند .

21 – 15–در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد ، كليه هزينه هاي مربوطه و سود عادلانه (به ميزان ……………… درصد عملكرد ماهانه) منظور شده است و پيمانكار به هيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را ندارد .

22 – 15 – پيمانكار متعهد است از امكاناتي كه بطور اماني از طرف كارفرما دراختيار شركت قرارگرفته به نحو احسن نگهداري و حراست نموده و جز براي انجام تعهدات اين قرارداد از آن استفاده ديگري ننموده و در پايان قرارداد آنها را صحيح و سالم ، به كارفرما مسترد نمايد و چنانچه در اثر سهل انگاري پيمانكار آسيبي به امكانات وارد آيد ، با نظر كارفرما ، جبران خسارت نمايد .

23 – 15 – جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمانهاي كارفرما يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر اثر قصور يا تقصير و سهل‌انگاري كارگران پيمانكار صورت مي پذيرد . ميزان و مبلغ خسارت كه پرداخت آن جزء تعهدات پيمانكار بوده توسط كارشناسي كه كارفرما تعيين مي نمايد ، مشخص مي گردد .

24 – 15 – مطلع نمودن كارفرما از هرگونه تغيير كارگران از تعهدات پيمانكار بوده و درصورتيكه يك يا چند نفر از كارگران مورد قبول كارفرما قرارنگيرند و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد ، پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ كتبي كارفرما ، نسبت به تعويض آنان اقدام و جايگزين مناسب را معرفي نمايد .

25 – 15 – حضور و غياب كاركنان پيمانكار توسط كارفرما صورت مي گيرد و ماهيانه جهت محاسبه و پرداخت حق الزحمه به پيمانكار اعلام مي‌گردد و پيمانكار موظف به پرداخت و ضميمه نمودن گواهي انجام كار ارسالي به صورت حسابهاي ماهيانه خواهد بود .

26 – 15 – چنانچه كارفرما بنا به ضرورت مبادرت به جابجائي دفاتر خود از ساختماني به ساختمان ديگر و يا طبقه‌اي به طبقه ديگر نمايد ، پيمانكار متعهد است بدون هيچگونه شرطي ، نسبت به جابجائي نيروها و استقرار آنها در محل جديد اقدام و ارائه سرويس نمايد .

27 – 15 – پيمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل ، افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه در مرخصي استحقاقي يا استعلاجي مي باشند ، تعيين نموده و براي آنان كارت تايمكس تهيه و دراختيار آنان قرار دهد . بديهي است پرداخت حق الزحمه كاركنان جايگزين براساس كارت تايمكس ثبت شده و برابر قانون كار با ارائه مستندات ، از محل حساب مشترك قابل پرداخت است .

28 – 15 – پيمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه بندي مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و ساير مزاياي كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نمايد .

29 – 15 – پيمانكار متعهد است باتوجه به طرح تكريم ارباب رجوع به كاركنان خود تفهيم نمايد ، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب رجوع رعايت كامل انضباط و ادب را بنمايند و از دخالت در كارهاي خارج از شرح وظايف خود اجتناب ورزند . درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست كارفرما ، طبق تشخيص خود مجاز به برخورد خواهد بود .

30 – 15 – پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج و داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود .

31 – 15 – از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ، براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل ، يك نسخه از قرارداد مذكور را جهت اطلاع به كارفرما تحويل نمايد .

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما مي بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد رسيده است را به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – به استناد بند 4 تصويب نامه 84515 مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران ، پرداختهاي قانوني كارگران پيمانكار ، همچنين وجوه پرداختهاي غيرنقدي آنان از قبيل «بُن و غيره» از طريق حساب مشترك و براساس ليست هاي تنظيمي تهيه و انجام مي گردد . ضمناً لازم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزينه قطعي ، كسور 5% سپرده بيمه ، اعمال نمي گردد . كه نظارت بر اجراي اين بند به عهده نماينده امور مالي كارفرما خواهد بود .

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت درزمينه ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسئوليت ندارد .

2 – 17 – باتوجه به ماده 38 قانون تامين اجتماعي پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار و استرداد تضمين حسن انجام تعهدات ، موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانكار مي باشد . ضمناً‌ پرداخت هزينه هاي اخذ مفاصاحساب درخصوص قرارداد فعلي بعهده كارفرما مي باشد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول لحاظ گرديده و از طريق حساب مشترك قابل پرداخت مي باشد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر ، طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود ازنظركمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

از محل حق الزحمه ماهيانه مديريتي پيمانكار :

 • با گزارش اول 10 درصد جريمه كسر مي شود .
 • با گزارش دوم 20 درصد جريمه كسر مي شود .
 • با گزارش سوم 30 درصد جريمه كسر مي شود .
 • با گزارش چهارم مطابق بند 10-17 قرارداد عمل خواهد شد .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، كارفرما مجاز است ، درصدي از محل طلب ها و يا سپرده تضمين حسن انجام تعهدات شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6 – 17 – به استناد بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران وجوه مربوط به حقوق ، مزايا ، حق الزحمه ، عيدي و پاداش ، ذخيره مرخصي ، بُن ، حق السعي ، حق مسكن ، سنوات و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان از قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان (مطابق ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد) در پايان هرماه ، به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي ، ‌نماينده امورمالي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد ، واريز خواهد شد ، حساب يادشده دولتي نيست و پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذيربط و واريز كسورات قانوني ليست هاي مربوطه (شامل ماليات ، حق بيمه سهم كارفرما و غيره) خواهد بود . اين حساب پس از لغو يا خاتمه  قرارداد و تسويه حساب هاي نهايي با امضاي افراد مذكور بسته خواهد شد .

7 – 17 – به استناد تبصره 1 بند 4 مصوبه 84515 هيئت محترم وزيران ، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي و ساير كسورات قانوني مربوط به هر يك از صورت وضعيتهاي حساب مشترك اين قرارداد ، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاههاي اجرايي (كارفرما) در پايان ماه بعد مي باشد . بديهي است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي باشد .

8 – 17 –پرداخت آخرين حق الزحمه مديريتي به پيمانكار بايد به نحوي برنامه ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي و غيره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهايي انجام گيرد .

9 – 17 – كارفرما حق خواهد داشت ، به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

10 – 17 – درصورتيكه پس از اعمال جريمه هاي بند 3 – 17 قرارداد ، از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .

11 – 17 – حل هرگونه اختلاف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود ، براي طرفين لازم الاتباع است . درطول رسيدگي به اختلاف ،پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرمايان :

نشاني :…………………تلفن :………………………نشاني پست الكترونيك :………………………

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :…………………تلفن :………………………..نشاني پست الكترونيك :…………………….

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد ، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكرقانوني تلقي مي‌شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به عهده پيمانكار است.

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 20 ماده و 67 بند و يك تبصره و در 5 نسخه جهت : طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما)، وزارت كار و اموراجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

ضمناً به استناد بند 2-13 قرارداد 4 برگ پيوست «الف» شامل 18 بند منضم به يكبرگ فرم پيوست شماره يك (ايستگاههاي موردنياز) ، يكبرگ پيوست «ب» شامل 5 بند و يك تبصره به انضمام دوبرگ فرم پيوست شماره 2 و 3 (تجهيزات موردنياز و آدرس كارفرمايان)الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

20 – ساير ضوابط و شرايط اختصاصي :

1 – 20 – ……………………………………………………………………………………………………..

2 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

3 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

4 – 20 – …………………………………………………………………………………………………….

كارفرما : ……………… نماينده امور مالي كارفرما : ……………… شركت طرف قرارداد :………………

نام و نام خانوادگي نماينده : ……………… نام و نام خانوادگي : ……………… .نام و نام خانوادگي نماينده :………………

سمت : ………………   سمت : ………………  سمت :………………

محل مهر و امضاء : ………………   محل امضاء :……………… محل مهر و امضاء :………………

نمونه قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

  قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « ناظر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره علمي /کارشناسي به جهت نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان : ……………… با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده 4 قرارداد مشخص گرديده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ ……. لغايت …………..  به مدت …….. ماه تعيين مي گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است .

ماده 3 : حق الزحمه ناظر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق الزحمه ناظر مطابق با آئين نامه پرداخت حق الزحمه پژوهشي مصوب هيئت مديره …………..ايران محاسبه مي گردد و کل مبلغ قابل پرداخت در طول نظارت……………… ريال مي باشد .

3-2- پرداخت به ناظر متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کار فرما صورت مي گيرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز مي گردد.

3-4 – بيمه تامين اجتماعي بعهده ناظر مي باشد و کار فرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت .

3-5- در صورت نياز به ماموريت که توسط کارفرما به ناظر اعلام مي گردد کليه هزينه هاي مربوط به اياب و ذهاب (بليط رفت و برگشت ) ،  اسکان و غذا بعهده کارفرما مي باشد .

ماده 4 : تعهدات و وظايف ناظر

ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:

4-1- ناظر متعهد مي شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد ، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده شده ، مطالعه شرح فعاليتهاي مراحل طرح و برنامه زمان بندي و اهـداف طرح پِِيوست ( 1) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعاليتهاي انجام شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور  نظارت طرح در اختيار ناظر قرار مي گيرد و نيز کليه گزارشات مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال مي گردد متعلق به کارفرما بوده و ناظر بايستي آنها را  همواره  محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد .

4-3- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه ودر صورت ضرورت مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهايتا”کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما .

4-4- بررسي و تطبيق روند انجام کار بر اساس مراحل پيش بيني شده انجام طرح و نهايتا” گزارش هر گونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان بندي شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن .

تبصره : در صورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمانبندي شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکارهاي آن را نيز اعلام نمايد .

4-6- اظهار نظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد مي شود و تطبيق اقدامات انجام گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پيشنهاد به کار فرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز .

4-8 شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کار فرما اعلام مي گردد.

4-9- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشات نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبود هاي احتمالي آن .

4-10- بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشهاي طرح که توسط مجري تهيه مي شود .

4-11- بررسي و اظهار نظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه مي نمايد .

4-12- ناظر موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش نمايد درصورتي که پيشرفت طرح با برنامه زمان بندي شده تطابق ننمايد ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راهکارهاي آن را ارائه نمايد .

4-13- ناظر موظف است فرم صورتجلسه نظارت بر پروژه هاي تحقيقاتي ( پيوست 3 ) را دقيقا” تکميل و به کار فرما به صورت ماهيانه ارائه نمايد .

4-14- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده پس از بررسي و اعمال نظر در خصوص  هر يک از موارد آن در صورتي که اشکالات و نواقصي مشاهده نگردد آنرا تائيد نموده ( ظرف مدت زمان مورد درخواست ) در غير اينصورت جهت رفع نواقص آنرا توسط کارفرما به مجري عودت دهد .

4-15- ناظر موظف است گزارشات پيشرفت طرح را که طي نامه از طرف امور پژوهش ، توسعه و فنآوري ارسال مي گردد مورد بررسي و مطالعه قرار داده و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي( پيوست 2) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع امور پژوهش ، توسعه و فنآوري برساند. بديهي است كارفزما الزامي در خصوص اعمال نقطه­ نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

4-16- ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرار داد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد .

ماده 5 : تسهيلات کارفرما

5-1-  در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد ناظر در دفاتر کارفرما ، آزمايشگاهها و کارگاههاي محل انجام پروژه .

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني 15 روزه قرار داد را خاتمه دهد.در اين صورت ناظر آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و وجوه زير را دريافت کند .

– حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد که به تأييد کار فرما رسيده است ( پس از کسر کسورات قانوني )

6-2- فسخ قرارداد :

در موارد ذيل کار فرما ميتواند قرارداد را فسخ نمايد .

الف : تاخير غير موجه بيش از 15 روز ناظر در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط ناظر .

ج: واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما .

ماده 7: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد آموزش حين كار به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي

قرارداد آموزش حين كار به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «مجري طرح»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف قرارداد»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده (1) : موضوع قرارداد

انجام آموزشهاي حين كار و ارائه راهكارهاي عملي در حين توليد به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي در ……………… در زمينه هاي فني و تخصصي مختلف ذيل :

” فلز كاري ، ماشينكاري عمومي ، تراشكاري ، صفحه تراش و فرز ، محاسبات عمومي ماشينكاري ، جيگ و فيكسچر ، جوشكاري عمومي ، جوشكاري برق ، جوشكاري گاز ،برشكاري با گاز ،لحيم كاري ،قالبسازي كوره هاي صنعتي ، عمليات حرارتي ، آبكاري ، ريخته گري ، سيستمهاي هيدروليكي ، سيستمهاي پنوماتيكي ، تاسيسات حرارتي و برودتي ، تاسيسات برق ، سيستمهاي كنترل در صنايع ، توليد فرآورده هاي پلاستيكي ، حسابداري ، تعميرات و نگهداري ماشين آلات ،  CNC ، انبارداري ، بسته بندي ، نقشه خواني صنعتي ، نقشه كشي صنعتي ، رنگ آميزي صنعتي، اسپارك، ابزار دقيق ، بازرسي جوش ،كاليبراسيون ، شكل دادن فلزات ، تكميل و فينيشينگ ” و ساير رشته هاي فني مورد نياز صنايع استان ………………….

ماده (2) : وظايف و تعهدات طرف قرارداد

1-2- طرف قرارداد موظف است با استفاده از مربيان و مشاورين با صلاحيت و با تجربه عملي در زمينه هاي موضوع كه صلاحيت آنها به تاييد مجري طرح رسيده باشد شرح خدمات موضوع قرارداد را به انجام برساند .

2-2- طرف قرارداد موظف است پيشينه اساتيد و مربيان آموزشي خود شامل مشخصات عمومي، تحصيلي، مهارتها ، سوابق كاري و توانايي هاي آنان را به مجري طرح ارائه نمايد . (فرم شماره الف )

3-2- طرف قرارداد موظف است صاحبان صنايع استان را از موضوع و اهداف قرارداد طي يك برنامه زمانبندي كنترل شده مطلع نموده و بر اساس نياز واحد هاي صنعتي متقاضي(فرم شماره ب) نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد به ترتيب نوبت در هر رشته اقدام نمايد و گزارشات مرحله اي را به مجري طرح ارائه نمايد .

4-2- طرف قرارداد موظف است در ابتداي كار با برگزاري آموزش عمومي در هر رشته مورد نياز واحدهاي صنعتي و براي كاركنان آنها آموزش كلي از آن رشته (مطابق فرم شماره 1) برگزار نمايد واز طريق بحث و گفتگو و نظرخواهي از شركت كنندگان در دوره نيازهاي آموزشي و كمبود هاي هريك از شركت كنندگان در دوره را مطابق فرم شماره 2 مشخص نموده و نيازهاي فوق را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد.

5-2- طرف قرارداد موظف است مرحله دوم آموزش كاركنان واحدهاي مورد نظر را براساس نيازسنجي هاي انجام شده در مرحله اول و بصورت تخصصي و درجهت رفع كمبود هاي آموزشي كاركنان واحد برنامه ريزي و به مرحله اجرا در آورد و مطابق فرم شماره 2 گزارش عملكرد آموزشهاي انجام شده را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد .

6-2- طرف قرارداد موظف است علاوه بر پريودهاي سه ماهه ارائه گزارش كه بطور مرتب ارسال خواهد شد كليه اطلاعات ، آمار گزارش و نتايج تهيه شده را در هر زمان كه مجري طرح در خواست نمايد در اختيار او قرار دهد .

7-2- طرف قرارداد موظف است پس از دريافت نظرات مجري طرح نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايد .

تبصره : اقدامات مرتبط به ماده (2) و بندهاي آن بر اساس صلاحديد مجري طرح مي تواند توسط واحد مديريت برنامه ريزي استراتژيك و توسعه سازماني انجام پذيرد .

ماده (3) :‌وظايف و تعهدات مجري طرح

1-3- مجري طرح موظف است سوابق ، مشخصات ، توانايي مشاورين و مربيان طرف قرارداد را ظرف مدت يك هفته از زمان دريافت ، بررسي و نسبت به بررسي و اعلام نظر به طرف قرارداد اقدام نمايد .

2-3- مجري طرح موظف است در ازاء هر گزارش ماهيانه كه طرف قرارداد ارائه مي نمايد نسبت به بررسي و اعلام نظر و در صورت تاييد شركت (مطابق فرم شماره 3) پرداخت حق الزحمه طرف قرارداد اقدام نمايد .

ماده (4)‌:مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (……………….. )‌به ازاي………ساعت آموزش مطابق با موضوع قرارداد و ارائه گزارش (وظائف و تعهدات طرف قرارداد) مي باشد .

ماده (5)‌:‌ نحوه پرداخت

بر اساس ارائه گزارش مطابق با ماده 2 قرارداد و تاييد ساعات آموزش حين كار در واحد هاي صنعتي در هر ماه به ازاي هر ساعت آموزش مبلغ………..ريال توسط مجري طرح محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت خواهد گرديد .

ماده (6) : مدت قرارداد

مدت قرارداد براي انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد بمدت ………….. ماه شمسي خواهد بود و امكان تمديد احتمالي آن از اختيارات مجري طرح مي باشد .

ماده (7): يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده (8): تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده (9): تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده (10): فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده (11): تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده (12): حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده (13): تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

” شرایط و مقررات عمومی قراردادها”

 ماده 1 – حدود خدمات :

1 – 1- خدماتی که توسط طرف قرارداد به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع ، کامل و با رعایت دقیق برنامه زمانبندی آن باشد .

1 – 2- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی ، خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید ، طرف قرارداد پس از دریافت اعلام موارد تغییرات ، باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشـی کتبی به کارفرما تسلم نماید. کارفـرما پس از بررسـی گزارش نسبت به انجام تغییـرات تصمیم گیری نموده و در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه ناظر نیز به تناسب کار و هزینه و تصمیمات انجام شده کسر و یا اضافه خواهد شد . حداکثر کسر یا اضافه نمودن خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد 25% (بیست و پنج درصد) کل این خدمات و کارها خواهد بود.

ماده 2 – تعهدات  طرف قرارداد :

1-2- طرف قرارداد موظف است بطور مداوم ( ماهانه) کارفرما را در جریان اقـدامات خود قرارداده و در مقاطع تعیین شده در قرارداد ، گزارش تفضیلی پیشرفته پروژه را ارائه دهد.

2-2- تصویب گزارشها و مدارک تهیه شده از سوی طرف قرارداد بوسیله کارفرما رافع مسئولیت کارشناسی در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هرحال طرف قرارداد مسئول و جوابگوی نواقص و اشتباهاتی است که به علت نقص کارها بعدا” در پروژه مشاهده گردد.

3-2- طرف قرارداد موظف است در تهیه و تنظیم کلیه نقشه ها و مدارک مربوطه از سیستم متریک استفاده نموده و مشخصات استانداردها و معیارها و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بکار برد.

ماده 3 – مالیاتها ، حقوق گمرکی و عوارض متداول در کشور :

1-3- پرداخت هرگونه مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض ، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق و عوارض دولتی مربوطه به طرف قرارداد و نیازمندیهای قرارداد که در تاریخ امضاء این قرارداد برقرار است و یا قانـونا” مشمول آنها نسبت به طرف قرارداد در آینده برقرار شود بعهده طرف قرارداد می باشد .

2-3- مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصـول گردد از پرداختهای طرف قرارداد کسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد .

ماده 4- ضمانت حسن انجام تعهدات :

1-4- برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات طرف قرارداد ، 10 درصد از هر پرداخت بعنوان تضمین حسن انجام کار کارشناسی کسر و نگهداری می شود که بعد از مدت یک ماه پس از تصویب گزارش نهائی توسط کارفرما به طرف قرارداد مسترد خواهد گردید و در صورت عدم انجام تعهدات طرف قرارداد  با خاتمه دادن به قرارداد بعلت قصور در انجام تکالیف یا عدم انجام قرارداد توسط طرف قرارداد ، وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید .

ماده 5 – موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن :

1-5- موارد فسخ قرارداد :

 کارفرما میتواند راسا” و بنا به تشخیص خود در موارد مشروحه زیر نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نموده و در چنین حالتی هیچگونه وجهی به ” طرف قرارداد “تحت هرعنوانی پرداخت نخواهد شد :

الف ) قصور طرف قرارداد در انجام تعهدات محوله

ب ) در صورتیکه طرف قرارداد کار را بدون اطلاع و موافقت کتبی کارفرما جزا” یا کلا” به اشخاص ثالث واگذار نماید .

ج ) در صورتیکه طرف قرارداد عوامل فنی و علمی لازم برای انجام وظائف محوله در موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و دقت لازم و عرفی که از یک طرف قرارداد انتظار میرود را در انجام وظائف و ارائه خدمات خود ، اعمال ننماید .

2-5- موارد خاتمه دادن به قرارداد :

الف ) کارفرما حق خواهد داشت در هر موقع بنا به تشخیص خود به دلائلی غیر از آنچه که در بندهای ” الف تا ج ” بند 1-5 همین ماده قید شده است این قرارداد را خاتمه دهد در این حالت این تصمیم باید حداقل یکماه قبل از تاریخ اتخاذ این تصمیم به طرف قرارداد ابلاغ شده و طرف قرارداد محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود :

 • حق الزحمه کارهای انجام شده توسط طرف قرارداد تا تاریخ اعلام ختم قرارداد پس از کسر مبلغی که از این بابت قبلا” پرداخت شده است .
 • کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات طرف قرارداد در مقابل افراد حقوقی و حقیقی ، مشروط بر آنکه این هزینه ها بمنظور اجرای این قرارداد بوده و قبل از تاریخ ابلاغ ختم قرارداد تعهد شده باشد .

 طرف قرارداد مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری غیر از آنچه فوقا” به آن اشاره رفت را تحت هر عنوانی نخواهد داشت .

ب ) طرف قرارداد میتواند با موافقت کارفرما و اعلام قبلی یک ماهه نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید . در این صورت کلیه حق الزحمه های دریافت شده میبایستی به شماره حسابی که توسط کارفرما اعلام خواهد شد واریز گردد.

ماده 6- ممنوعيت قانوني :

1-6- طرف قرارداد ، اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل ( 141 ) قانون اساسي و قانون منع كاركنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نيست .

الف)در صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان طرف قرارداد رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد ، قرارداد فسخ مي شود .

ب ) در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ، طرف قرارداد موظف است مراتب را به كارفرمـا اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشـود ، كارفرمـا قرارداد را خاتمه مي دهد . هرگاه طرف قرارداد مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند ، كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد .

ج ) طرف قرارداد، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد ، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مشاركت و يا منافعي داشته باشند .

د )كاركنان خارجي طرف قرارداد و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند .

هـ ) طرف قرارداد ، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي كند ، محرمانه تلقي نمايد و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد .

 ماده 7 – حل اختلافات :

7- 1- کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجراء این قرارداد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه حل و فصل نمود ، در هیات داوری سه نفره مرکب از یک نماینده (داور) طرف قرارداد  و یک نماینده (داور) از طرف کارفرما یک نماینده ( داور) مرضی الطرفین ، مطرح و رای هیات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 – مالکیت اسناد :

8- 1- کلیه و یا بخشی از مطالعات ، گزارشها ، نقشه ها ، کتب ، نشریات و طرحهایی که توسط طرف قرارداد به موجب این قرارداد تهیه می شوند و همچنین کلیه اشیاء ، اجناس و مواد اولیه و نمونه ساخته شده در حال ساخت تجهیزات در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود و طرف قرارداد حق واگذاری ، فروش ، نقل و انتقالات آن را مگر با اجازه کتبی کارفرما ندارد و در پایان قرارداد طرف قرارداد موظف است کلیه موارد فوق را اعم از مصرفی یا سرمایه ای بصورت نو یا مستعمل تحویل کارفرما یا مراجعی که کارفرما کتبا” اعلام می نماید ، بنماید. کلیه حقوق ناشی از حق اختراع ، اکتشاف ، لیسانس ، دانش فنی ، حق تالیف و امثالهم که طی دوره تحقیق بوجود  می آید و حق ساخت و یا تکثیر نمونه ساخته شده و کلیه استفاده های متصوره از این نتایج در حال و آینده بر طبق قوانین مربوطه ( درهرصورت اعم از فروش و یا واگذاری ) تا میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح متعلق به کارفرما و نسبت به مازاد به میزان برابر متعلق به کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود . ثبت اختراع ، اکتشاف و ……. مشترکا” به نام کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود.

ماده 9 – استفاده  طرف قرارداد از نتایج تحقیقات :

9- 1- استفاده طرف قرارداد از نتایج تحقیقات تابع ضوابطی خواهد بود که کارفرما کتبا” معین خواهد نمود.

ماده 10 – نشانی طرفین :

10- 1- هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا” به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این صورت کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال و تماما” ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده11- فورس ماژور :

11- 1- کارفرما در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیرممکن می سازد ، می تواند قرارداد را تمدید ، تعلیق و یا فسخ نمود و آن را به طرف قرارداد اعلام نماید . در این صورت ظرف مدت یکماه پس از اعلام کارفرما، طرف قرارداد باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به او پرداخت شود را به کارفرما تسلیم نماید . کارفرما پس از دریافت صورتحساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد به حساب او منظور خواهد نمود.

ماده 12- اولويت قرارداد :

در صورت هر گونه تعارض و تناقض بين مفاد اين ” شرايط و مقررات عمومي قراردادها ” و مفاد و شرايط ” قرارداد اصلي ” مفاد و شرايط ” قرارداد اصلي ” مناط اعتبار خواهد بود .

نمونه قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور

 قرارداد فروش و  نصب و راه اندازي آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، نصب و راه اندازی …………. دستگاه آسانسور كه مشخصات فني آن به شرح پيوست مي باشد.

ماده 2) مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :

قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در فوق به انضمام هزینه عملیات نصب و راه اندازی با احتساب ….. ماه دوره گارانتی به مبلغ ……………..ریال می باشد. مبلغ فوق به شرح زیر به فروشنده پرداخت می گردد.

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ……………..ريال به عنوان پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد

درصد مبلغ كل قرارداد معادل ……………ريال  به تاریخ

درصد مبلغ كل قرارداد معادل …………..  ريال به تاریخ

10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل ………………ریال پس از راه اندازی و اخذ گواهی استاندارد دریافت می گردد.

ماده 3) مدت زمان قرارداد:

مدت زمان اجراء و راه اندازی دستگاه / دستگاههای ………… از تاريخ نفوذ قرارداد به مدت…………. روز مي باشد.

تبصره 1 ) نفوذ قرارداد از تارخ دريافت پيش پرداخت و چک های مراحل بعدی قرارداد می باشد.

ماده 4  )  تعهدات فروشنده و پيمانكار :

1- فروشنده متعهد می گردد کلیه تجهیزات را به صورت سالم و بدون نقص نصب و دستگاه …………………… را مطابق با موارد درخواستي راه اندازی نماید .

2- فروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقص احتمالی قطعات را که ناشی از عملیات نصب باشد برطرف کرده و دستگاه را برای تحویل آماده نماید.

3- فروشنده دستگاه ……………….. را به مدت……….سال گارانتی  و به مدت 15 سال به عنوان خدمات پس از فروش تعهد می نماید. خرابیها و مواردی که ناشی از نوسانات برق ، عدم استفاده  صحیح ،  دستکاری توسط افراد متفرقه و عدم پرداخت بموقع هزینه ها باشد مشمول تعهدات گارانتی نخواهد بود .

4 – فروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با خریدار به عمل آورد.

5- خريدار متعهد مي گردد مبالغ را مطابق شرايط پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ قرارداد فروشنده تعهدی در قبال قرارداد نخواهد داشت و خريدار بايستي خسارات وارده را به پيمانكار را پرداخت نمايد.

6- پيمانكار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئيات فني جهت آماده سازي بستر كار كه بايستي از طرف كارفرما انجام گيرد اقدامات لازم اقدام نمايد.

7-  اجازه بهره برداری از آسانسور منوط بر تسویه حساب با پیمانکار و پس از اخذ گواهی استاندارد می باشد.در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گواهی استاندارد تمامی مسئولییت های آن به عهده کارفرما می باشد.

8 پيمانكار متعهد است از زمان شروع عمليات نصب مطابق برنامه ريزي ارائه شده كار را به اتمام برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرايط كاملاً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد نصب و راه اندازي نماید و گواهی مربوطه را دریافت نماید.در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب ساختمانی از نظر استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.

9 پيمانكار موظف مي گردد جهت اجراي صحيح كار از افراد مجرب استفاده ناميد.

10 – انجام کلیه امور ساختمانی ، تهيه و تامين جرثقيل در صورت نیاز ، تامين برق مورد نياز در محل موتورخانه ، عمليات آهن كشي ، اجرای فونداسیون ها و تحویل و تخلیه تجهیزات در محل کار به عهده خریدار می باشد.مگر اينكه توافق طرفين جهت انجام آن توسط پيمانكار حاصل گردد و موارد در قرارداد في مابين ذكر گردد.

11 – مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات از زمان ورود به ساختمان جهت نصب و  پس از آن به عهده خریدار می باشد.

12 –  کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محيط كار و دستكاري دستگاه توسط افراد متفرقه در زمان نصب و دوره گارانتی ممانعت بعمل آورد.

13 –  خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های لازم را در طول کار با پیمانکار به عمل آورد.

14 – خریدار متعهد می گردد پس از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه با فروشنده اقدام نماید.

15 خريدار متعهد ميگردد محل هاي كار را به موقع آماده و در اختيار پيمانكار قرار دهد. اگر چنانچه بنا به دلايلي اعم از تعطيلي پروژه ، تاخير در اجراي پروژه ، آماده نبودن محل كار جهت نصب تجهيزات مورد قرارداد و يا به هر دليل ديگر انجام كار در مدت زمان قرارداد امكان پذير نباشد و همچنين در صورتي كه مبالغ مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد به ازاي هر ماه تاخير مقدار 3%  بر كار باقيمانده و يا به مبالغ پرداخت نشده اضافه خواهد شد.كارفرما متعهد ميشود خسارت فوق را به پيمانكار پرداخت نمايد.

ماده 5- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 6- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 8- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 9- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد نگهداري – راهبری – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور

قرارداد نگهداري راهبري سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «كارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پيمانكار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد و محل اجراي كار:

 موضوع پيمان عبارتست از: نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير :

 • ……………….. دستگاه بالابر غذابر ………………… بار توقف به ظرفيت………………
 • ……………….. دستگاه بالابر بيماربر ………………. بار توقف به ظرفيت ……………..
 • ……………….. دستگاه بالا بر نفر بر ………………. بار توقف به ظرفيت ……………..
 • ……………….. دستگاه بالابر باربر …………………. بار توقف به ظرفيت ……………..

و تجهيزات جانبي آنها ………………… مستقر در ساختمان / ساختمانهاي ………………………………………. كه شرايط فني مورد درخواست جهت سيستم‌هاي ذكر شده طبق ليست پيوست توسط نماينده كارفرما مشخص و به رؤيت و تحويل پيمانكار رسيده و جزء لاينفك اين قرارداد بوده و پيمانكار با اطلاع كامل از كميت و كيفيت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

محل اجراي كار: ………………………………………………………………………………………

ماده 2- اسناد و مدارك قرارداد:

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است:

الف – پيمان حاضر

ب – صورتجلسات تحويل و تحول محل مورد نظر جهت نگهداري

ج – دستوركارها، صورت مجالس و هر نوع سند ديگري كه در مورد نحوه نگهداري و راهبري بين طرفين قرارداد مبادله مي‌گردد.

د – يك نسخه از صورتجلسه ترك تشريفات و يا صورتجلسه مناقصه محدود و يا عمومي

ه- يك نسخه از روزنامه رسمي پيمانكار بهمراه آخرين تغييرات

و – يك نسخه از گواهي صلاحيت نگهداري از مراجع ذيصلاح و اداره كار

ماده 3- مبلغ قرارداد:

الف – مبلغ اوليه قرارداد براي يكسال شمسي و تعداد ……. نفر افراد معرفي شده توسط پيمانكار برابر است با مبلغ (……………………………) ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكار بوده و هر ماهه مبلغ (………………………..) ريال به شرط اخذ گواهي حسن اجراي كار از كارفرما و يا نماينده معرفي شده او قابل پرداخت خواهد بود. (توضيح اينكه اخذ گواهي مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه الزامي است)

ب – به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحاد بها و افزايش مبلغ قرارداد تعلق نمي‌گيرد و قيمتهاي پيشنهادي پيمانكار مي‌بايست كامل باشد.

ج – از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ 10% بعنوان حسن انجام كار كسر مي‌گردد كه در انتهاي قرارداد و پس از تحويل كامل و بي‌عيب تاسيسات مربوطه و در صورت عدم بدهي پيمانكار مسترد مي‌گردد.

د – مبلغ اين قرارداد با توجه به ماهيت كار تا مبلغ 25% مبلغ اوليه قرارداد قابل افزايش و يا كاهش مي‌باشد و در صورت ابلاغ كارفرما، پيمانكار موظف است با مباني اين قرارداد امور محوله را به انجام برساند.

ماده 4- مدت قرارداد :

مدت قرارداد يكسال شمسي از تاريخ …………………. لغايت تاريخ …………………. مي‌باشد كه در صورت رضايت طرفين اين قرارداد با رعايت مقررات و آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه قابل تمديد مي‌باشد. (توضيح اينكه در انتهاي قرارداد پيمانكار موظف به تحويل كامل كار به پيمانكار بعدي و يا نماينده كارفرما مي‌باشد)

ماده 5- شرايط تضمين امور محوله به پيمانكار:

حسن انجام كار كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل محل نگهداري تا پايان آن توسط پيمانكار تعهد مي‌گردد به گونه اي كه اگر در امور محوله به پيمانكار و يا نحوه نگهداري خللي ايجاد گردد و موجب بروز خسارت شود. پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را با هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقائص و محل آنها كتبا به پيمانكار ابلاغ مي‌كند. پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معايب و نقائص كند و آنها را طي مدتي كه با رضايت كارفرما معين مي‌شود، رفع نمايد. در غير اينصورت كارفرما حق دارد معايب و نقائص ياد شده را راسا و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را باضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده‌اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.

ماده 6 – نظارت :

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است به عهده مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران خواهد بود و پيمانكار موظف است كارها را طبق قرارداد، اصول فني و دستورات كارفرما يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.

ماده 7 – تعهدات طرفین قرارداد:

الف- تاييدات و تعهدات پيمانكار :

پيمانكار موارد زير را تاييد و متعهد به اجراي آنها مي‌باشد.

 • در اجراي اين قرارداد پيمانكار متعهد مي‌گردد توسط …………………… نفر كارگر فني ماهر و ………………….. نفر تكنسين ذيصلاح فني و حرفه‌اي و …………………… نفر مهندس كه در محل مقيم / غير مقيم مي‌باشند سيستم‌ها و دستگاه‌هاي موضوع قرارداد را تحت كنترل و بازرسي مداوم قرار دهند. بازديدها و بازرسي‌ها بايد بصورت كامل و با تنظيم گزارش بازديد و ارائه چك ليست‌ها صورت گرفته و هر گونه سرويس و يا تعويض بموقع قطعات در اجزاء اصلي و يا فرعي سيستم‌ها و دستگاه‌ها صورت پذيرد و در گزارش‌ها منعكس گرديده و به نفر شيفت بعدي تحويل گردد. علاوه بر كنترل مداوم لازم است سيستم‌ها و دستگاه‌ها توسط يكنفر مهندس تاسيسات كه حداقل 5 سال سابقه كاري مفيد و مرتبط داشته باشد در هر ماه يك بار و حسب درخواست كارفرما در هر زمان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن گزارش شود و در اين گزارش شرايط كار فعلي دستگاه‌ها- نياز به قطعات و تعويض لوازم فرسوده و يا جايگزين نمودن قطعات جديد به جاي قطعات قديمي اعلام و منعكس شده باشد. در صورت غير مقيم بودن تكنسين‌ها و يا مهندسين ، با اعلام تلفني كارفرما تكنسين‌ها و يا مهندسين پيمانكار بايد حداكثر ظرف مدت …… ساعت جهت بازديد و رفع نقص از دستگاههاي موضوع قرارداد به محل مراجعه نمايند.

تبصره 1 : منظور از تعمير، بازسازي يا تعويض هر گونه قطعات و لوازم است كه بر اساس استهلاك و شوك وارد بدستگاه لازم است تعويض و جايگزين شود. بديهي است عملياتي كه بايد انجام شود تا قطعه‌اي تعويض شود و نيز راه اندازي مجدد جزء خدمات تعمير و تعويض قطعي مي‌باشد.

تبصره 2 : تغييرات و تعميرات كلي در سيستمهاي آسانسورها موضوع قرارداد كه خارج از وظايف و مسئوليت‌هاي پيمانكار است مي‌بايست با دلايل و توجيهات فني كافي صورت گيرد. بديهي است خرابي‌هايي كه در چارچوب تغييرات كلي قرار مي‌گيرد نظير آنچه در زيري شرح داده شده از جهت نحوه سرويس و راهبري و دلايل خرابي توسط نماينده كارفرما بررسي و كنترل گرديده و بعد از تعيين علت خرابي دستگاه و در صورت عدم قصور پيمانكار اخذ تصميم خواهد شد.

تغييرات كلي شامل :

الف –  سيم پيچي موتورهاي الكتريكي

 ب –  تعويض دربها

ج – تعويض سيم بكسل

د – تعميرات اساسي موتور و گيربكس

تبصره 3 : شرح جزئيات سرويس و تعميرات مورد انتظار كارفرما كه جزء تعهد پيمانكار است در پيوست شماره (1) اين قرارداد كه مشخصات فني آن توسط مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه تهيه و تنظيم گرديده مندرج است.

 • پيمانكار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه‌اي تهيه نمايد و ضمن ثبت مشخصات فني آن كليه تعميرات جزئي و كلي و يا سرويس‌هاي انجام شده را در آن شناسنامه ذكر نمايد.
 • پيمانكار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرايط اين قرارداد و موضوع تبصره 3 ماده 7 انجام دهد. بديهي است چنانچه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور نمايد كارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پيمانكار راسا و به هر طريقي كه مقتضي بداند نسبت به انجام آن بخش از تعهدات پيمانكار كه صورت نگرفته است اقدام و دو برابر هزينه خسارات وارده را از پيمانكار وصول نمايد.(اين جريمه علاوه بر مبالغ اعلامي در ماده 5 قرارداد مي‌باشد) تشخيص ميزان خسارات و برآورد هزينه مربوطه بعهده كارشناسان فني كارفرما مي‌باشد. پيمانكار با امضاء ذيل اين قرارداد اعلام و اقرار مي‌نمايد كه از مشخصات موضوع قرارداد و شرايط و ضوابط مربوطه به نحوه انجام كار و جزئيات تعهداتي كه بر عهده گرفته اطلاع كامل دارد.
 • پيمانكار نگهدار و سرويس و تعمير بالابرهائي را كه طبق ماده 1 به او واگذار شده است بعهده گرفته و تعهد نمود كه طبق دستورالعمل كارخانه‌هاي سازنده و استانداردهاي مورد قبول از نظر نگهداري و تعميرات و سرويس را رعايت كرده و با توجه به نيازمنديهاي كارفرما بالابرهاي مربوطه را راه اندازي كرده و امور راهبري آنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور يا تقصير پيمانكار حسب تشخيص و تاييد مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خرابي و خسارت به دستگاه‌ها وارد آيد پيمانكار موظف است به هزينه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده كه از هر نظر مورد تاييد كارشناس كارفرما باشد اقدام كند و در غير اينصورت كارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هر گونه مطالبات و يا سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار و يا اموال پيمانكار وصول نمايد.
 • بهره برداري از بالابرهاي موضوع اين قرارداد بطور مداوم/ منقطع انجام مي‌شود. پيمانكار موظف است كه بالابرها را در تمام مدت شبانه / روز در ساعات اداري از ……………. لغايت ………………. تحت كنترل و مهيا براي كار آماده نگهدارد.
 • تعطيلات رسمي و تعطيلات كارگري و تعطيلات آخر هفته به هيچ وجه مانع از اجراي مفاد بنده 5 ماده 7 نمي‌باشد.
 • پيمانكار افراد مورد نياز براي اجراي اين قرارداد را ظرف يك هفته پس از امضاء اين قرارداد كتبا به كارفرما معرفي مي‌نمايد و در صورت عدم صلاحيت فني نامبردگان به تشخيص كارفرما، پيمانكار موظف است حداكثر ظرفت مدت 48 ساعت نسبت به تعويض آنان اقدام نمايد.
 • پيمانكار موظف است كليه وسايل فني مورد نياز و ابزار و لوازم لازم را جهت انجام موضوع اين قرارداد در محل كار فراهم آورد بطوريكه هيچگونه تاخيري در اجراي قرارداد به لحاظ كمبود وسايل مذكور صورت نپذيرد. اين اين بابت هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود.
 • كليه كارگران فني و غير فني ، تكنسين‌ها و مهندسين مرتبط با موضوع قرارداد، كارگران پيمانكار محسوب مي‌شوند و هيچگونه رابطه استخدامي يا كارگري با كارفرما نداشته و نخواهند داشت. پيمانكار متعهد گرديد كليه مقررات راجع به قانون تامين اجتماعي و قانون كار و مقرراتي كه حاكم بر حقوق كار و كارگر باشد را جهت اجراي موضوع اين قرارداد مراعات نمايد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در خصوص حوادث احتمالي و مقررات ناشي از حقوق قانون كار نخواهد داشت.
 • در صورتيكه پيمانكار تشخيص دهد تمام يا قسمتهاي اصلي بالابرهاي موضوع قرارداد با توجه به توضيحات مندرج در تبصره 2 ماده 7 فرسوده و يا غير قابل استفاده است. موظف است مراتب را كتبا و به موقع به كارفرما اعلام داشته و در صورت تاييد كارفرما و توافق هزينه‌ها نسبت به رفع نقص اعم از تعمير و يا تعويض اقدام نمايد. در غير اين صورت چنانچه بعلت عدم اجراي مفاد اين ماده خسارتي به كارفرما وارد آيد مسئوليت جبران آن با پيمانكار است.
 • در صورتيكه ورود به قسمت يا قسمتهائي از ساختمان توسط كارفرما براي كارگران پيمانكار ممنوع باشد يا ورود به آن قسمت محتاج حضور نماينده كارفرما باشد قبلا با كارفرما هماهنگ شود تا خللي در امر سرويس و مراقبت ايجاد نشود.
 • پيمانكار در اجراي وظيفه خويش بنحوي عمل خواهد نمود كه اختلالي در محيط كار ايجاد نشود. تعميرات ضروري بايد در حداقل زمان مورد نياز و با رعايت مقررات حفاظتي و نيز پرهيز از ايجاد صداهاي گوش خراش و مخل كار و جلوگيري از آلودگي محيط انجام گيرد.
 • قطعات تعويض شده پس از تهيه صورتجلسه در قبال اخذ رسيد به كارفرما تحويل داده مي‌شود.
 • پس از انقضاء مدت قرارداد كليه بالابرها و تجهيزات آن و لوازم به همان صورت كه به پيمانكار تحويل داده شده طي صورتجلسه‌اي با حضور نمايندگان كارفرما به پيمانكار جديد تحويل داده خواهد شد.
 • بيمه نمودن مسافران بالابرها در مقابل حوادث جاني و نقص عضو هر بار حادثه بمبلغ …………………………. ريال بر عهده پيمانكار مي‌باشد.
 • پرداخت كليه حقوق و مزايائي كه طبق قوانين كار و تامين اجتماعي به كارگران پيمانكار موضوع اين قرارداد تعلق مي‌گيرد با پيمانكار است. پيمانكار مكلف است كسور قانوني مشمول ليست حقوق و مزاياي مستخدمين خود را از قبيل (بيمه و ماليات) طبق قوانين مربوطه كسر و به مراجع قانوني ذيربط ارسال نمايد. كارفرما در اين خصوص هيچگونه تكليف و تعهدي ندارد.
 • در صورت درخواست كارفرما، پيمانكار موظف است در تهيه و تامين قطعات مورد نياز همكاري نمايد.
 • پاسخگوئي به كليه دعاوي قانوني و خواسته‌هاي كارگران فني و غير فني، تكنسين‌ها و مهندسين تحت پوشش، در محاكم اداري و قضائي و هيئت هاي رسيدگي به دعاوي كارگران با پيمانكار است. به عبارت ديگر رعايت الزامات قانون كار و قانون تامين اجتماعي براي كارگراني كه به خدمت گرفته مي‌شوند با پيمانكار مي‌باشد و بنابر اين پاسخگوئي در برابر شكايات آنان به عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي در مورد امور استخدامي، رفاهي و پرداخت‌هاي كارگران و ساير الزامات قانون كار و قانون تامين اجتماعي در برابر كارگران موصوف نخواهد داشت.
 • نفرات پيمانكار مي‌بايست با لباس متحد الشكل و مناسب شئونات اداري و مشخص بودن وظائف فني آنها با الصاق كارت شناسائي در محل كار خود حضور يابند.
 • پيمانكار موظف است آب و هوا و نزولات جوي و موقعيت جغرافيائي محل و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجراي كار در نظر گرفته و از اين بابت هيچگونه ادعائي از طرف پيمانكار قابل ادعا نمي‌باشد.
 • با توجه به فعاليت‌هاي آموزشي و درماني روزمره ………… پيمانكار موظف است هماهنگي و همكاري لازم را با آنها و مسئولان مربوطه نيز بعمل آورده و مراحل كار را طوري برنامه‌ريزي نمايد كه مانعي در پيشرفت فعاليتهاي جاري ………….. بوجود نيايد و در صوتيكه در اجراي اين موضوع خسارتي وارد شود مسئوليت جبران اين خسارت بعهده پيمانكار مي‌باشد.
 • پيمانكار موظف است قبل از شروع كار كليه آئين‌نام‌هاي موجود حراستي، حفاظتي، ايمني كار و يا كاركنان را مطالعه و بررسي نموده و ترتيبات لازم را براي رعايت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتكيه بعلت عدم رعايت آئين‌نامه‌ها و دستورات جاري از طرف پيمانكار خسارتي به ساختمان و يا اشخاص وارد آيد و يا پيمانكار مشمول جرائمي گردد. كارفرما از اين بابت هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت و كارفرما ميزان و مبلغ خسارات را تعيين و كتبا به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پيمانكار پرداخت گردد.
 • پيمانكار موظف به پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي و كارگري منجمله و بدون قيد حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله مندي، اضافه‌كار، عيدي و پاداش و بيمه كاركنان و ايادي خود بوده و قوانين مالياتها را در قيمت پيشنهادي خود ملحوظ كرده و بعدا حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.
 • تهيه و تامين ابزار، كليه ماشين آلات، داربست، جرثقیل و بالابر را جهت انجام نگهداري در اختيار داشته و كارفرما هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.
 • پيمانكار تعهد مي‌نمايد از كارگران فني داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم فني و داراي سلامت جسمي و روحي (به تاييد مراكز درماني) استفاده نمايد.
 • كارگران مورد استفاده پيمانكار اعم از كارگر فني، تكنسين، مهندس مي‌بايست داراي توانائي انجام وظايف محوله را داشته و همچنين داراي كارت پايان خدمت يا معافيت باشد.
 • پيمانكار متعهد است در شيفت بندي عوامل خود بگونه‌اي عمل نمايد كه هيچ‌گونه خللي در انجام وظيفه محوله بوجود نيايد.و با هماهنگي كارفرما تمامي تعطيلات و غيره پوشش داده شود و برنامه تنظيمي بصورت كتبي به اطلاع كارفرما و تصويب آن برسد.
 • پيمانكار مجاز به استفاده بيش از 240 ساعت در ماه از يك نيروي فني نبوده و هر نيرو بايد در موضوع كاري مشخص فعاليت نمايد.
 • پيمانكار مي‌بايست كليه پرسنل مستقر در محل كار را بيمه نموده و علاوه بر آن با يكي از شركتهاي بيمه قرارداد مسئوليت مدني مبادله و يك نسخه از آن را در اختيار كارفرما قرار دهد.

ب – تعهدات كارفرما :

 • تامين قطعات و لوازم يدكي درخواست شده از سوي پيمانكار پس از تاييد نماينده فني كارفرما و يا نماينده مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه
 • كارفرما در حد امكان تسهيلات لازم از قبيل دفتر كار و كارگاه و …….. وبا توجه به شرايط قرارداد در اختيار پيمانكار قرار خواهد داد.
 • پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده 3 اين قرارداد پس از دريافت گواهي‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات و با رعايت مفاد ماده 10 اين قرارداد.
 • كارگران پيمانكار مي‌توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه روز از قسمتهاي مختلف و تجهيزات و تاسيسات موضوع قرارداد بازديد نمايد و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام كنند و كارت شناسائي خود را بر لباس مخصوص تعميرات به سينه الصاق كنند.
 • در صورتيكه كارشناس مورد اعتماد طرفين يا كارشناس مراجع قانوني،‌ كارفرما را در استفاده ناصحيح از بالابر ها و تجهيزات جنبي آن مقصر اعلام نمايد مسئوليت جبران خسارت از پيمانكار ساقط مي‌گردد.

ماده 8– نحوه پرداخت :

 • پرداخت مبلغ مندرج در ماده 3 اين قرارداد بصورت ماهيانه و پس از دريافت گواهي‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات از سوي ……………….. و پس از كسر كليه كسورات قانوني توسط كارفرما انجام خواهد شد.
 • از هر پرداخت به پيمانكار 5% بابت ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداري مي‌شود، استرداد 5% سپرده مذكور پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي توسط پيمانكار و با رعايت ماده 38 و اصلاحات الحاقي به آن ممكن خواهد بود.
 • پرداخت آخرين صورتحساب پيمانكار منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و ارائه به كارفرما مي‌باشد.
 • از هر پرداخت به پيمانكار10% مطابق مفاده ماده 3 اين قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده‌ نزد دانشگاه نگهداري مي‌شود و اين مبلغ در پايان قرارداد و در صورتيكه پيمانكار بدون ايجاد خسارت به كارفرما، موضوع قرارداد را بطور كامل به پيمانكار بعدي و يا نماينده كارفرما تحويل نمايد با درخواست كتبي به پيمانكار مسترد مي‌گردد.

ماده 9- سپرده حسن انجام تعهدات :

به منظور حسن اجراي تعهدات موضوع قرارداد، پيمانكار مي‌بايست قبل از مبادله قرارداد معادل 10% از كل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقد به حساب سپرده دانشگاه و يا تضمين مورد قبول دانشگاه به كارفرما تسليم نمايد كه با رعايت مفاد قرارداد و پس از تسويه حساب كامل در انتهاي قرارداد و تاييد كارفرما به پيمانكار مسترد مي‌گردد.

ماده 10 – تاخير و تخلف از اجراي قرارداد:

 • عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد قرارداد يا پائين بودن كيفيت خدمات ارائه شده بنابه تشخيص كارفرما تخلف محسوب شده و كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي بفاصله 7 روز و عدم تغيير رويه پيمانكار، بصورت يكجانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط تضمين حسن اجراي تعهدات به نفع خود اقدام نمايد. اجراي اين بند مانع اجراي مفاد بند‌هاي 2 و3 و4و 5 ماده 12 نمي‌گردد.
 • چنانچه در اجراي مفاد اين قرارداد تاخيري صورت پذيرد، مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هر روز به مبلغ ………… ريال تعيين كه از محل مطالبات و تضمين حسن اجراي تعهدات و يا ساير سپرده‌ها و اموال پيمانكار توسط كارفرما وصول مي‌گردد.
 • در صورت تكرار تاخير در انجام تعهدات و يا تخلف از مفاد قرارداد بيش از سه مورد كارفرما مي‌تواند قرارداد را يكجانبه فسخ و تضمين حسن اجراي تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نمايد.
 • عدم حضور به موقع تكنسين‌ها و كارگران و مهندسين مربوط به پيمانكار در زمانها و يا مكانهاي مقرر به منزله تخلف محسوب مي‌گردد.
 • پيمانكار موظف است خساراتي را كه به واسطه فعل يا ترك فعل و قصور يا تقصير كارگران فني و غير فني، تكنسين‌ها و مهندسين خود به كارفرما يا اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي در محدوده اين قرارداد وارد مي‌شود جبران نمايد. اين امر رافع مسئوليتهاي شخصي افراد در مقابل قوانين و مراجع قضائي و حقوقي نيست.
 • در صورتيكه هر يك از كارگران پيمانكار مورد قبول كارفرما قرار نگيرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد پيمانكار موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از ابلاغ كتبي كارفرما نسبت به تعويض آنان اقدام و جانسين مناسب را معرفي نمايد.

ماده 11 – ساير ضوابط :

 • پيمانكار رسماً اقرار نمود خود و هيچكدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوبه 1337 نمي‌باشند. (پيمانكار رسما اعلام مي‌نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22 ديماه سال 1337 نمي‌باشد.)
 • پيمانكار متعهد مي‌گردد تا پايان اجراي قرارداد و تسويه حساب نهائي به هيچ وجه اشخاص مذكور در قانون مربوط به بند 1 ماده 14 اين قرارداد را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع ننمايد و هر گونه تغيير در تركيب سهامداران شركت را به كارفرما اعلام نموده و عواقب و مسئوليتهاي قانوني و مالي راجع به عدم اجراي قانون مذكور را بپذيرد.
 • پيمانكار حق واگذاري و انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به غير ندارد. در صورت تخلف، كارفرما مي‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمين حسن اجراي تعهدات وصول نمايد.
 • ساعات انجام كار را كارفرما تعيين و پيمانكار مكلف به رعايت آن مي‌باشد.
 • پيمانكار متعهد و مسئول پاسخگوئي كليه حقوق مربوط به كارگران خود در قبال قانون كار و قوانين تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشد و كارفرما هيچگونه تعهد و مسئوليت و پاسخگوئي در قبال موضوعات ذكر شده ندارد.

ماده 12- يكپارچگي قرارداد:

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 13- تفکیک پذیری:

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14- تغییر و اصلاح:

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 15- فورس ماژور:

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 16- تغيير نشاني طرفين قرارداد:

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 17- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

ليست جزئيات تعميرات مربوط به تبصره 3 ماده 7 قرارداد بالابر

 • سرويسهاي روتين اجزاء آسانسور بصورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و سالانه نظير روغنكاري، تعويض روغن گيربكس، تعويض قطعات مستهلك شده، بازديد از سيم بكسل، موتورگيربكس، كابين، درب و اجزاء آن ديكتاتورها، تابلو و مدار فرمان، سيستم پاراشوت و فلكه چرخ
 • بازنمودن و بستن مجدد قطعات اصلي آسانسور (در صورت لزوم) نظير باز كردن موتور و بستن مجدد آن و تعويض موتور درها
 • كنترل اجزاء داخل كابين و در صورت لزوم تعويض لامپ، آينه، شاسي‌ها و نمراتور.
 • انجام تغييرات در عملكرد آسانسور حسب درخواست كارفرما با توجه به قابليتهاي تابلو كنترل نظير تنظيم اولويت توقف و يا باز نمودن و بستن توقف در يك طبقه.
 • بازديد و تعويض قطعات و لازم داخل تونل.
 • اعلام بموقع ريز قطعات استهلاكي مورد نياز جهت خريد آنها.
 • ارائه گزارش بازديد در هر مرحله به كارفرما.

 • تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

  برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.