نمونه قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید اسفنج

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده1-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خرید تعداد 20000 عدد ( بیست هزار عدد ) اسفنج طوسی یکرو چسب ناشکل با مشخصات فنی و ابعاد اندازه و نمونه ارائه شده از طرف خریدار به فروشنده.

تبصره: خریدار مجاز می باشد تیراژ تعیین شده را بیست درصد افزایش و یا کاهش دهد. این مورد حداقل 15 روز قبل از اتمام مدت قرارداد بایستی به صورت کتبی به فروشنده اعلام گردد.

ماده 2-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ……….. تا تاریخ…………..به مدت سه ماه تعیین می گردد.

ماده 3-مبلغ قرارداد

قیمت هر عدد فوم ناشکل مبلغ ………ریال ( ………….ریال ) تعیین می گردد که جمع مبلغ قرارداد ……………ریال ( ……………..ریال ) می باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت

خریدار موظف است پس از دریافت هر محموله و تأیید واحد کنترل کیفی خود و دریافت صورتحساب از فروشنده مبلغ فاکتور را حداکثر پنج روز پس از دریافت محموله طی چکی که به تاریخ 105 روز پس از دریافت محموله می باشد به فروشنده تحویل دهد و در صورت عدم وصول وجه در موعد مقرر فروشنده می تواند از ارسال محموله های آتی خودداری نماید.

ماده 5-زمانبندی ارسال قطعات

فروشنده متعهد می گردد پس از دریافت کتبی تعداد مورد سفارش از خرید حداکثر ظرف مدت سه هفته اقدام به تحویل کالا نماید.

ماده 6-تعهدات طرفین

الف- تعهدات فروشنده:

1-فروشنده متعهد می گردد با توجه به برنامه زمانبندی ابلاغی خریدار نسبت به تولید و تحویل فوم مذکور به تعداد مورد درخواست تحویل نماید.

2- فروشنده متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات فنی خریدار می باشد.

3-در صورت قطع همکاری احتمالی خریدار با شرکت ……… ،خریدار موظف است یک ماه قبل مراتب را جهت فسخ قرارداد به فروشنده ابلاغ نماید.

ب-تعهدات خریدار:

1-خریدار متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و نقشه های فنی و مدارک مورد نیاز را به فروشنده تحویل دهد و چنانچه هر گونه اطلاعاتی به صورت اشتباه یا ناقص به فروشنده داده شود مسئولیت آن به عهده خریدار خواهد بود.

2-خریدار متعهد می گردد که مطالبات فروشنده را برابر مفاد ماده 4 ( نحوه پرداخت ) اقدام نماید.

3-خریدار متعهد می گردد سه هفته قبل از زمان مورد نیاز سفارش خود را کتباً به فروشنده اعلام نماید.

ماده 7-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

(در قالب نيازهاي محلي استان)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «دانشگاه»نامیده خواهد شد،و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………که ازین پس « ارزياب »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد

 ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان ………………………………………………………………………………….

ماده 2: مبلغ قرارداد

 در صورتي كه ارزيابي انجام شده مورد تأييد دانشگاه قرار گيرد, دانشگاه مبلغ به عدد……….. ريال به حروف……………………………….ريال در وجه ارزياب پرداخت خواهد نمود.

تبصره: كليه حقوق اعم از ماليات, بيمه و نظاير آن به عهده ارزياب بوده و هنگام پرداخت قطعي به ارزياب توسط دانشگاه كسر و به سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد شد.

ماده 3: تعهدات ارزياب

الف ـ ارزياب متعهد ميشود كه موضوع قرارداد را ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت فرم پيشنهاد طرح پژوهشي انجام و نتيجه را به رئيس شوراي پژوهشي استان ارسال نمايد.

ب ـ در صورتي كه ارزياب عضو دانشگاه پيام نور باشد، متعهد ميگردد كه فعاليت موضوع اين قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداري انجام دهد.

ج ـ ارزياب طرح مكلف است يك نسخه از قرارداد منعقده را براي انجام امور مالياتي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور قرارداد به حوزه مالياتي مربوط ارسال نمايد.

د ـ ارزياب به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي رئيس شوراي پژوهشي استان به غير ندارد.

ماده 4:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 5:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 6:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 7:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 8:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 9:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 10:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                   ………………………

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                   ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد تحقيقات صنعتي

قرارداد تحقيقات صنعتي

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «كارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « دانشگاه »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

تحقيقات صنعتي.

ماده 2) مبلغ قرارداد

……………………………. ريال

ماده 3) مدت قرارداد

الف) مدت كل اجراي قرارداد ………………………………. ماه

ب) تاريخ شروع قرارداد: ……………………………………

تبصره1:در صورت توافق طرفين، شرح خدمات و مبلغ قرارداد تا سقف 25 درصد قابل افزايش و يا كاهش است. مدت قرارداد، در صورت نياز و توافق طرفين قابل افزايش است.

ماده 4) شرح خدمات و مراحل اجرائي

 • ……………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………………………….

ماده 5) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد برابر با ………………………………… ريال بوده و به صورت زير از سوي كارفرما پرداخت خواهد شد:

الف) ………… درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت براي سازماندهي و تجهيز اوليه

ب) ………… درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ……………………………………………………… و تائيد آن توسط كارفرما

پ) ………… درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ……………………………………………………… و تائيد آن توسط كارفرما

ت) ………… درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ……………………………………………………… و تائيد آن توسط كارفرما

تبصره2: پرداخت كليه كسورات قانوني قرارداد به عهده دانشگاه است و كارفرما كل مبلغ قرارداد را بدون كسر بيمه و ماليات به دانشگاه پرداخت مي­نمايد.

تبصره3: كل وجوه پرداختي از سوي كارفرما به حساب رابط خزانه بانک مرکزی به شماره …………………… بانك ملي شعبه ……………. بنام ……………….. دانشگاه ……………. واريز خواهد شد.

تبصره 4: از هر پرداخت، 10 درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری شده و در پایان مدت قرارداد و ارسال گزارش نهایی توسط مجری و تأیید آن توسط کارفرما تسویه حساب نهایی صورت خواهد پذیرفت.

ماده 6) گزارش­ها

الف) دانشگاه متعهد است گزارش­هاي تحقيقاتي خود را در ………….. نسخه تهيه و به كارفرما تسليم نمايد.

ب) گزارش نهايي شامل تمامي مراحل اجراي پروژه بوده و لازم است به صورت تايپ و صحافي شده و بر اساس ضوابط كارفرما تنظيم و در دو نسخه تحويل گردد.

پ) كارفرما ظرف مدت ……. روز كاري از تاريخ دريافت گزارشات مرحله­ اي، نظر خود را كتبا به دانشگاه اعلام مي‌نمايد. بديهي است در غير اينصورت گزارشات تاييد شده تلقي مي‌گردد.

ماده 7) تاخيرها و خسارت­ها

چنانچه کارفرما و يا دانشگاه در مدتهای تعیین شده و با شرایط مندرج در این قرارداد نتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند، خسارات زیر پس از طرح و بررسي در كميته حل اختلاف مذكور در ماده 10  قابل محاسبه خواهد بود:

 • برای ماه اول بدون جریمه
 • برای ماه دوم یک درصد ارزش کل قرارداد
 • برای ماه سوم دو درصد ارزش کل قرارداد

ماده 8) شرايط فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما و يا دانشگاه می­توانند قرارداد را با رعايت مراحل پيش بيني شده در ماده 9 اين قرارداد فسخ نمایند:

 • واگذاري قرارداد به غير.
 • تاخيرهاي خارج از حدود پيش بيني شده در ماده 7، از سوي هر يك از طرفين قرارداد.

به هنگام فسخ قرارداد، نسبت به تعيين ميزان كار انجام شده توسط دانشگاه، بر مبناي گزارش­هاي تاييد شده قبلي و ساير تصميم­هاي كميته حل اختلاف ماده 10، اقدام شده و نسبت به مابقي كار تسويه حساب قطعي صورت خواهد گرفت.

ماده 9) تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات دانشگاه

الف) دانشگاه، مدير اجرائي پروژه را با زمينه تخصصي مربوط، ظرف مدت يك هفته از انعقاد قرارداد تعيين و به اطلاع كارفرما خواهد رساند.

ب) دانشگاه در حفظ اطلاعات، اسناد و مداركي كه به منظور اجراي طرح در اختيار وي و همكاران وي قرار مي‌گيرد، اهتمام كامل خواهد نمود و به خصوص از افشاي اسناد و مداركي كه رده بندي حفاظتي دارند جدا خودداري مي­نمايد.

پ) دانشگاه تمام سعي خود را در انجام كامل قرارداد به كار برده و در اين راه از تخصص كليه افراد و سازمانهاي ذي­صلاح داخل و يا خارج دانشگاه بهره خواهد گرفت.

ت) در مواردي كه استفاده از كارشناسان كارفرما در انجام بهينه موضوع پروژه ضروري باشد، مراتب با كسب موافقت كارفرما قابل انجام است.

ب- تعهدات کارفرما

الف) در صورت نیاز و اعلام دانشگاه، هماهنگی­های لازم جهت تردد و حضور نمایندگان دانشگاه در محل تعیین شده، توسط کارفرما صورت خواهد گرفت.

ب) در صورت نیاز و اعلام دانشگاه، كليه اطلاعات، مدارك و طرحهاي موجودي كه در ارتباط با موضوع قرارداد مي‌باشند و براي انجام پروژه مورد نياز است در اختيار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

پ) شرايط بازديد از امكانات و سيستم هاي موجود و بررسي چگونگي فعاليت فعلي آنها براي نماينده دانشگاه فراهم مي­گردد.

ماده 10)يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 11)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14)تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                    ……………………

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                    …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد پژوهشى

قرارداد پژوهشى

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد…………. به نشاني ………………….كه منبعد در اين قرارداد «واحد»ناميده مي شود،و خانم/آقای “……………..” عضو هيات علمي…………. داراي رتبه دانشگاهي…………..به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………که ازین پس «مجري طرح »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1-موضوع قرارداد

اين قرارداد به منظور اجراي طرح پژوهشي و مبناء و مرجع اين قرارداد آئين نامه منبع و سيستهاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي ، مصوب 27/8/74 در شوراي مركزي دانشگاه است كه بمنظور اجراي طرحهاي مصوب در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي معتبر خواهد بود.

ماده 2: مدت قرارداد   

……. ماه از تاريخ …….. لغايت……………..

ماده 3: محل اجراي قرارداد

 الف-محل هايي كه در ارتباط با اجراي پروژه ، نياز به مسافرت مجري طرح و همكاران به آنجا مي باشد.

ب- نوع وسيله نقليه اي كه براي مسافرت از آن استفاده مي شود.

ج- وسايل و تجهيزاتي كه در اجراي قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرند ، با توجه به نوع مدل و كارخانه سازنده :

ماده 4:هزینه ها

كل هزينه پيش بيني شده براي اجراي پروژه:

1- هزينه هاي پرسنلي  

الف-حق الزحمه مجري  

ب-حق الزحمه همكاران

2-هزينه خريد تجهيزات 

الف- مصرفي

ب-غير مصرفي

3- هزينه مسافرتها   

4-هزينه هاي متفرقه  

5- هزينه  كل

ماده 5 : شرایط قرارداد

الف : وظایف و مسئولیت های مجری طرح

1) مجری طرح موظف است جهت تصویب و اجرای طرح مطابق مواد 7،8 و 9 آئین نامه و تبصره های مربوطه اقدام نماید.

2) مجری طرح موظف است مطابق بند 10 پرسشنامه طرح پژوهشی (فرم شماره صفر) نسبت به تهیه جدول زمانی اجرای طرح، اقدام و بر اساس آن در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت کار را به مراجع ذیربط مواد 7، 8 و 9 و تبصره های مربوطه، ارائه نموده و در انتها، گزارش جامعی از طرح تحقیقاتی خود را بصورت مجلد و پس از تائید شورای پژوهشی واحد دانشگاهی به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی ارائه نماید.

3) کلیه تجهیزات مورد استفاده در انجام طرح متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و مطابق ماده 13 آئین نامه مجری موظف است به حفظ، نگهداری، استفاده بهینه و اعاده به موقع آنها به واحد دانشگاهی می باشد.

ب : وظایف و مسئولیت های واحد دانشگاهی

واحد دانشگاهی موظف است با توجه به مواد 5 و 6 آئین نامه و بر اساس پیشرفت کار و گزارش ارائه شده از سوی مجری و تائید معاونت یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد مطابق مواد 7،8 و 9 و تبصره های آن در آئین نامه :

الف ـ حق الزحمه وی و همکاران را پرداخت نماید.

ب ـ بنا به درخواست مجری طرح، تجهیزات مورد نیاز را پس از موافقت معاون یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد، تهیه و در اختیار مجری طرح قرار دهد.

ج : شرایط عمومی قرارداد 

الف-بر اساس ماده 12 آئین نامه می باشد.

ب-حقوق حاصل از پژوهش های انجام شده در چهارچوب برنامه پژوهشی ارائه شده مطابق مواد 15،16،17 و 18 آئین نامه منابع و سیاست های مالی بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ماده 6:مالیات

هرگونه مالیات متعلق به اعتبار طرح از محل وجوه پرداختی کسر مي‌گردد.

تبصره ـ اعتبار پیش بینی شده در این قرارداد صرفا جهت هزینه های تعیین شده در این طرح می باید صرف شود و پرداخت هزینه های دیگر از محل اعتبار این قرارداد ممنوع بوده و مستلزم پرداخت جریمه از سوی مجری می باشد.

ماده7:مشخصات همكاران

رديف           نام و نام خانوادگی        سمت (رتبه )           ميزان حقوق در ساعت ( ريال)          كل حق الزحمه             جمع کل (ریال)

ماده 8:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد و یک نسخه از آن به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال خواهد شد.

1-مجری طرح

2-معاون/ رئیس اداره / مسئول پژوهشی واحد

3-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

این قرارداد براساس مفاد ماده 10 و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده1: طرفین قرارداد

1-1: سایت ….. به نشانی اینترنتی …………. که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود .

2-1: آموزشگاه …………………………..  به شماره ثبت ……………………… به نشانی …………………………………………………………… و به مدیریت …………………………………….   که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

ماده2: موضوع و اهداف قرارداد

1-2: همکاری و مساعدت طرفین در جهت ارتقاء آموزشی و نیز اتخاذ سیاستهای مشترک جهت دستیابی به بالاترین معدل کاری از نظر اقتصادی و آموزشی که بر این اساس سایت …..متعهد به معرفی اعضاء خود به منظور تحت آموزش قرار گرفتن افراد معرفی شده توسط آموزشگاه می باشد. آموزشگاه نیز با در نظر گرفتن تخفیف های ویژه که شرح آن در پیوست (1) آمده است از اعضاء معرفی شده توسط سایت ثبت نام بعمل می آورد.

ماده 3: مدت قرارداد

1-3: مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ امضاء ……….سال تمام می باشد که در صورت تراضی طرفین این مدت قابل تغییر است.

ماده4: تعهدات سایت :

1-4: حمایت بی شائبه از سیاستهای علمی و آموزشی و رقابتی آموزشگاه در حیطه توافقات طرفین.

2-4: اقدام فعالانه آموزشگاه (طرف دوم) جهت آموزش و تقویت موضوع قرارداد با استفاده از تمامی امکانات سایت.

ماده5: تعهدات آموزشگاه

1-5: آموزشگاه متعهد است از تمامی اعضاء معرفی شده توسط سایت ثبت نام کند چنانچه به هر دلیلی قادر به انجام این مهم نگردید حداکثر در 24 ساعت مراتب را سریعا و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به سایت اعلام دارد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

2-5: قیمت های دوره های مختلف آموزشگاه باید بر اساس تعرفه های وزارت علوم وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان فنی و حرفه ای باشد و آموزشگاه حق وضع قیمت هایی بالاتر از تعرفه ها ی قانونی را نخواهد داشت. ( تبصره: در مورد خاص توافق مکتوب طرفین ملاک تصمیم گیری است.)

3-5: اعضاء معرفی شده توسط سایت طبق توافق به عمل آمده فی ما بین طرفین از تخفیف در آموزش بهره مند خواهند بود

4-5: چنانچه مدرسان و یا فضای آموزشی آموزشگاه مورد اعتراض اکثر دانش پژوهان قرار بگیرد مسئولین آموزشگـــــاه موظــف به تشکیل جلسه ای جهت بر طرف کردن مساله در اسرع وقــت می باشند.سایت می تواند نماینده ای در جلسه فوق داشته باشد تا از روند حل مساله مطلع گردد.

5-5: تعداد معرفی شدگان توسط سایت که شامل نام و نام خانوادگی ایشان و سایر اطلاعات دیگر می باشد در اختیار آموزشگاه قرار می گیرد. قرارداد حاضر در دسته اسناد طبقه بندی شده سایت قراردارد بدیهی است سوء استفاده از این اطلاعات با توجه به میزان اثرگذاری آن بر منافع سایت قابل پیگیری است .

ماده6: شروط

1-6: هرگونه تغییر در جدول دروس و اساتید که ردیف قیمت و در صد تخفیف و یا یارانه اثر گذار باشد باید ابتدا به اطلاع سایت  برسد و در صورت توافق تغییرات روی سایت قرار بگیرد.

1-6: تبلیغات و بازاریابی در دروس و رشته های متفرقه آموزشگاه با درصد مورد توافقی تخفیف توسط سایت انجام می پذیرد.

ماده7: فسخ قرارداد

1-7: تخلف هر کدام از طرفین در ایفای تعهدات اصلی و مبنایی چنانچه اثبات گردد موجبات فسخ قرارداد حاضر را فراهم میسازد که در این صورت کلیه دیون و تعهدات حال می گردد و جز در مورد مذکور طرفین حق اعمال هرگونه خیار فسخ را از خود اسقاط می نمایند.

ماده 8-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

نماینده سایت                                                مدیرآموزشگاه

………………                                                 ……………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد كار بازاريابي (يك ماهه)

قرارداد  كار بازار يابي (يك ماهه )

آقاي / خانم ……………………………فرزند ………………… شماره شناسنامه ………………عطف به درخواست مورخ …/…/  13  ، اين دفتر موافقت خود را براي همكاري با شما جهت بازاريابي ، ارائه خدمات و فروش كالا با شرايط ذيل اعلام مي دارد :

1-وظيفه بازارياب فقط معرفي كالا و خدمات اين دفتر خواهد بود و شما حق دريافت هيچگونه وجهي را از مشتري نخواهيد داشت .

2-چنانچه تمايل به داشتن نمونه كالا داريد در صورت داشتن مشتري به صورت امانت بلامانع است و توضيح اينكه بهاي كالا اجتناب ناپذير است ، لذا قبل از اعلام قيمت قطعي به مشتريان خود ، بهاي آنها را با تلفن شماره ……………… از دفتر استعلام نمائيد.

3- در هنگام تماس و يا مكاتبه اعلام كد همكاري، الزامي است .

4- مدت اين همكاري بصورت آزمايشي به مدت يك ماه از تاريخ فوق الذكر مي باشد .

5- قبل از مراجعه مشتريان خود به دفتر ،اسامي آنان را به مسئول دفتر اعلام تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد .

6- درآمد حاصل از ارائه خدمات يا فروش كالا به مشتريان شما ، طبق توافق نامه ميباشد كه پس از ارائه خدمات و پايان كار به حساب شما واريز خواهد شد .

7- رعايت كليه شئونات اخلاقي و اسلامي و قبول كردن محل انجام وظيفه طبق نظر دفتر شركت و رعايت ساعت كاري .

8- يك فقره سفته / چك شماره …………………… به مبلغ…………ريال به عنوان تضمين حسن اجراي تعهدات بازارياب به مسئول دفتر تحويل داده شده است و آقاي/ خانم ……………………بازارياب ، كد شماره ………………… تمام موارد فوق را با دقت در صحت و سلامت عقل خوانده ، و متعهد به انجام آنها بوده و اعلام مي دارد و اجازه مي دهد و رضايت دارد كه در صورت رعايت نكردن هر كدام از بندهاي فوق از محل سفته / چك فوق به نفع شركت ……………………جبران خسارت شود و نسبت به اخراج اينجانب از شركت اقدام نمايد و حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و خواهان هيچ حق و حقوقي نيستم .

9- اين قرارداد رابطه استخدامي ميان بازارياب و شركت بوجود نمي آورد .

     امضا و اثر انگشت بازارياب   ……………….                           شركت ………………..

نمونه فرم قرارداد داخلي طرح‌های پژوهشي- كاربردی

فرم قرارداد داخلي طرح‌های پژوهشي- كاربردی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مجری» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مدیریت »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1-موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی– كاربردی با عنوان “……………………………………………………………..” مطابق شرح خدمات قرارداد شماره …………………………………. مورخ ………………………………..

ماده 2- مدت قرارداد

مدت این قرارداد …………………… ماه می‌باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد

 كل مبلغ این قرارداد ………………………………………… ریال می‌باشد.

–  این قرارداد مشمول مالیات علی الحساب به میزان 5% می‌باشد.

ماده 4 تعهدات مجری

الف) برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با مدیریت، جهت پیشگیری از هرگونه ایجاد مشكل، وقفه، ضرر و زیان در اجرای طرح.

ب) ارسال گزارش و نتایج مطالعات مطابق زمانبندی طرح به مدیریت.

ج) تحویل یك جلد گزارش نهایی طرح جهت آرشیو مدیریت.

ماده 5- تعهدات مدیریت

الف) انجام امور اداری مرتبط با طرح (پیگیری پرداخت‌های طرف قرارداد حل و فصل مسائل اختلافی)

ب) هماهنگی با دانشكده و مدیریت دانشگاه و بسترسازی لازم جهت اجرای طرح.

ج) پرداخت مطابق با زمانبندی قرارداد پس از تأیید گزارشات و نتایج مطالعات و وصول از سفارش دهنده.

د) تهیه كارنامه پژوهشی – كاربردی طرح در صورت درخواست مجری.

ماده 6- سایرموارد

–  مجری كلیه تعهدات قرارداد مذكور را شخصاً به عنوان مدیر و مجری طرح متعهد می‌باشد.

– محل اجراي قرارداد ……………………………………….

ماده 7-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

                 مجری طرح                                         مدير ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

 • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
 • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
 • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
 • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
 • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
 • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
 • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
 • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
 • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
 • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
 • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
 • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.