نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

 • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
 • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
 • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
 • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
 • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
 • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
 • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
 • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
 • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
 • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
 • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
 • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه دادخواست مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن

رياست محترم مجتمع قضايي  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ …… خوانده/خواندگان در …… واحد مسكوني/ تجاري در پلاك ثبتي …… / …… بخش  “شماره و نام شهرستان”  به نشاني ……يد استيجاري دارند. نظر به اينكه به موجب مستندات ضميمه دادخواست، خوانده/خواندگان به عنوان مستأجر مكلف به پرداخت حق السهم خود از هزينه‌هاي متعلقه آب/ برق/ گاز و تلفن بوده است ولي اقدامي در اين خصوص به عمل نياورده‌اند. فلذا صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ       ريال از بابت حق السهم خود از هزينة آب/ برق/ گاز و تلفن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا مي شود .

                                                                                                                       محل امضاء – مهر – انگشت

 

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن (نسخه pdf)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن (نسخه word)

آغاز تحویل ۶۰ هزار قرارداد مسکن مهر پردیس از هفته آینده

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه از هفته آینده تحویل قراردادهای مسکن مهر شهر پردیس با سرعت آغاز می شود، گفت: جعل برخی قراردادهای مسکن مهر باعث شد تا قراردادهای جدیدی با درصد امنیتی بالا تهیه و از هفته آینده در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار گیرد.

فارس: حبیب‌الله طاهرخانی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قرار است یک تا 2 میلیون تومان به شرط تحویل کلید به قیمت‌های مسکن مهر پردیس و پرند اضافه شود، گفت: این افزایش قیمت نیست، بلکه مربوط به دریافت حق انشعابات بوده است.

وی افزود: قیمت 37 میلیون و 700 هزار تومان بدون هزینه کنتور و انشعابات بوده است و ما با دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل شرکت گاز، آب و برق هماهنگ کردیم چون هر بلوک ساختمانی، برق سه فاز نیز نیاز دارد به همین دلیل توافق شد به مجموع هزینه‌ دستگاه‌های خدمات‌رسان دو میلیون تومان علاوه بر رقم اولیه‌ا که 37 میلیون و 700 هزار تومان بود اضافه شود پس تغییر ارقامی صورت نگرفته است.

معین ویژه پردیس در پاسخ به این سؤال که اما طبق صورتجلسه‌هایی که به امضاء مدیر اسبق پردیس هم رسید،گفته شده است که هزینه انشعاب از متقاضیان دریافت شده است،گفت: ما هزینه انشعاب را به صورت فردی و تفکیکی دریافت نکرده‌ایم بلکه بابت هزینه کل از آنها هزینه دریافت می‌شود.

وی افزود: گفته‌ها و اسناد مدیر عامل اسبق شهر پردیس مربوط به فاز 3 پردیس بود و کسی ادعا این را ندارد که حق انشعاب از آنها بگیرد و حتی فاز 9 مسکن پردیس هم حق انشعابات را پرداخت کرده‌اند.

به گفته وی، به هر حال افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به هزینه انشعاب است با تأکیدی که بر تحویل کلید تا پایان سال شده است.

فرایند تحویل قرارداد به متقاضیان مسکن مهر پردیس از هفته آینده شروع می‌شود

طاهرخانی در پاسخ به این سؤال که برخی متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس اعلام می‌کنند که کل مبلغ 37 میلیون تومان اعلام شده در قرارداد را در سال 91 پرداخت کرده‌اند،اما هنوز قراردادی به آنها تحویل داده نشده است، گفت: انتخاب واحدهای مسکن مهر تسریع شده است.مشکلی که داشتیم باعث شده بود که انتخاب واحد کاهش یابد بنابراین به 60 هزار صورتجلسه انتخاب واحد رسیده‌ایم و از هفته آینده فرایند تحویل قراردادها به متقاضیان مسکن مهر پردیس شروع می‌شود.

جعل برخی قراردادهای مسکن مهر پردیس/قراردادهای با درصد امنیتی بالا

وی با اشاره به جعل برخی قراردادهای مسکن مهر شهر پردیس ادامه داد: در این روش قراردادهای ضد جعل آماده شده است که با درصد امنیتی بالا از هفته آینده تحویل آنها آغاز می‌شود.

به گفته وی، متقاضیانی که انتخاب واحد دریافت کرده‌اند به تدریج برای تحویل قراردادهای خود دعوت می‌شوند.

طاهرخانی در خصوص فاز 11 شهر پردیس نیز گفت: قیمت نهایی مسکن مهر فاز 11 شهر پردیس اعلام شده و دیگر افزایش نخواهد داشت.

امضای تفاهم نامه همکاری کشاورزی بین ایران و آلمان

«محمود حجتی» و «کریستیان اشمیت» وزرای کشاورزی ایران و آلمان روز جمعه یک تفاهم نامه همکاری در زمینه تحقیقات و تجارت کشاورزی و نیز آموزش نیروهای متخصص امضا کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا از برلین، «محمود حجتی» که برای شرکت در اجلاس وزرای کشاورزی جهان به برلین سفر کرده است با همتای آلمانی خود «کریستیان اشمیت» دیدار و در رابطه با مسایل مورد علاقه دو کشور گفت وگو کرد.
وزیر جهاد کشاورزی پس از امضای تفاهم نامه همکاری با همتای آلمانی، در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران رسانه های ایرانی در برلین گفت: زمینه امضای این تفاهم نامه از دو سال پیش بین دو کشور فراهم شده بود. در این مدت برنامه ریزیهای خوبی از سوی دو طرف برای فراهم کردن زمینه های همکاری در بخش های دولتی و خصوصی و بین شرکت های ایرانی و آلمانی انجام شد و امروز در آستانه اجرایی شدن برجام ما می توانیم شاهد همکاری های گسترده دو کشور در زمینه های امور مربوط به کشاورزی باشیم.
وی یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری بین دو کشور را در رابطه با کشت و فرآوری گیاهان دارویی و سپس بازاریابی آنها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شاهد سرخوردگی در ارتباط با مصرف داروهای شیمیایی و اقبال نسبت به داروهای گیاهی هستیم. کشور ما با توجه به وضعیت خاص و تنوع اقلیمی خود ظرفیت فوق العاده ای را برای کشت و توسعه گیاهان دارویی داشته و در این زمینه از گذشته دارای تجارب فروان هستیم. ما امیدواریم یک سرفصل نوینی از همکاری را در این ارتباط با آلمان آغاز کرده و در زمینه تولید، ارزآوری، اشتغال و بهره برداری آن داشته باشیم.
حجتی بااشاره به اینکه یکی از موضوعات تفاهم نامه همکاری در زمینه آب و آبیاری است، گفت:در رابطه با مسایل مربوط به آبیاری و به ویژه در رابطه با تجهیزات آبیاری با یکی از شرکت های آلمانی به توافقاتی رسیده ایم.ما درحال حاضر طرح هایی را در ارتباط با سیستم های نوین آبیاری در کشورمان در حال اجرا داریم. شرکت های آلمانی در زمینه تجهیزات و خصوصاً نازل ها به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند و از روش های جدید آبیاری در مزارع خود استفاده می کنند. امیدوارم بتوانیم همکاری در این زمینه ها را هم برقرار کرده و این فن آوری ها را در سطح کشور گسترش دهیم.
«محمود حجتی» روز جمعه با «اندره روپرشتر» وزیر کشاورزی و محیط زیست اتریش نیز دیدار و بحث و گفت وگو کرد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده «اندره روپرشتر» وزیر کشاورزی و محیط زیست اتریش در ماه آینده و «کریستیان اشمیت» وزیر کشاورزی آلمان در نیمه اول سال جاری میلادی به ایران سفر خواهند کرد.
حجتی امروز همچنین از «نمایشگاه هفته سبز» که در برلین در جریان است دیدار و با برخی از غرفه داران ایرانی گفت وگو کرد.
وزیر جهاد کشاورزی کشورمان امروز همچنین در چند نشست کارشناسانه با شرکت های آلمانی شرکت کرد. وی صبح روز شنبه نیز طی یک صبحانه کاری در برلین با نمایندگان شرکت های بزرگ آلمان که در زمینه کشاورزی و مواد غدایی فعال هستند دیدار و گفت وگو کرد.
«محمود حجتی» فردا شنبه بعدازظهر نیز در «اجلاس وزرای کشاورزی جهان» تحت عنوان «تامین مواد غدایی شهری: کشاورزی و مناطق روستایی در عصر شهرنشین» که در محل وزارت خارجه آلمان در برلین و با محور اصلی «نگاهی به افزایش جمعیت شهری و تبعات آن برای تأمین مواد غذایی» برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.