نمونه قرارداد خرید کارت شناسایی

قرارداد خرید کارت شناسایی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارتست از خرید 850 عدد کارت شناسایی مطابق با مشخصات ذیل :

اندازه 54*85 میلی متر چاپ : 3 رنگ , ثبت اسامی پرسنل , الصاق عکس رنگی و صدور کارت با استاندارد بین المللی و ثبت مشخصات پرسنل در نوار مغناطیسی از نوع LOCO قابل استفاده در سیستم کارت خوان آمانو .

ماده 2 ) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد مطابق با پیش فاکتور شماره ………… جمعاً عبارت است از ………….. ریال ( ……………………. ریال ) به ازاء هر واحد کارت ………….. ریال ( ……………………. ریال ) با توجه به طراحی , چاپ تکثیر و صدور تحویل آن می باشد .

ماده 3) مدت  قرارداد

از تاریخ قرارداد 365 روز تعیین می گردد .

تبصره 1 : فروشنده موظف است اولین سری کارت های شناسایی ( به تعداد پرسنل موجود ) را حداکثر ظرف مدت یک ماه تحویل نماید .

تبصره 2 : فروشنده موظف است تا مدت یکسال بدون اخذ وجهی اعلام خریدار نسبت به وارد کردن مشخصات پرسنل کارخانه ……………… بر روی مغناطیسی ( حدود 200 کارت ) اقدام نماید .

ماده 4) شرایط پرداخت

الف) 30% کل موضوع قرارداد ( …………. ریال ) به عنوان علی الحساب هم زمان با امضاء قرارداد .

ب) 30%کل مبلغ قرارداد ( ………….. ریال ) بابت تکثیر و تحویل نمونه اولیه .

ج) 40%کل مبلغ قرارداد ( …………ریال ) پس از تحویل نهایی اولین سری کارت ها و تأیید دستگاه نظارت .

ماده 5) تعهدات خریدار

الف) خریدار متعهد می گردد تمامی اطلاعات پرسنلی لازم برای ثبت در روی کارت ها را به طور مشروح و واضح کتباً در اختیار فروشنده قرار دهد .

تبصره : در صورت تخلف خریدار از شرایط مندرج در بند فوق , فروشنده هیچگونه تعهدی در مورد اشتباهات تایپی اسامی ندارد .

ب) خریدار متعهد می گردد , اطلاعات پرسنلی به صورت لیست کامپیوتری هم زمان با عقد قرارداد و یا همزمان با تقاضای صدور کارت های مربوطه هر نوبت به فروشنده ارائه نماید .

ماده 6) تعهدات فروشنده

الف) فروشنده موظف است , کلیه کارت ها را مطابق با لیست ارسالی از طرف خریدار تهیه نماید .

ب ) فروشنده موظف است کلیه کارت ها را صحیح و سالم تحویل نماید .

ج) فروشنده موظف است در صورت بروز هرگونه اختلاف تایپی در مشخصات پرسنل که از جانب وی صورت پذیرد پس از اعلام کتبی خریدار با هزینه خود نسبت به رفع عیب اقدام نماید .

د) فروشنده موظف است هرگونه اشتباهی که در شماره پرسنلی بر روی نوار مغناطیسی رخ می دهد نسبت به رفع آن اقدام نماید .

هـ) معادل مبلغ قرارداد یک قطعه چک به شماره ………….  نزد خریدار جهت تضمین حسن انجام کار به مدت یک سال از سوی فروشنده تحویل می گردد .

ماده 7) دوره تضمین قرارداد ( گارانتی )

از تاریخ تحویل کارت های موضوع قرارداد تا مدت یکسال تعیین می گردد , چنانچه در طول دوره مذکور عیوب و نواقصی مشاهده گردد که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری نباشد فروشنده موظف است با هزینه خود نسبت به رفع عیوب اقدام نماید .

ماده 8 ) دستگاه نظارت

از طرف خریدار مدیر کامپیوتر آقای مهندس ……….. و مدیر اداری آقای مهندس ……………. به عنوان دستگاه نظارت صورت می گیرد .

ماده 9) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 10) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 12) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 13) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 14) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 15) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.