نمونه قرارداد خرید و عرضه مرغ

 قرارداد خرید و عرضه مرغ

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف اول»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف دوم»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد :

خريد و عرضه …………………….   تن مرغ گوشتی .

تبصره : هر گونه افزايش در مقدارموضوع قرارداد با توافق طرفين خواهد بود.

ماده 2 : مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ …………….  لغايت …………………………  است که در صورت توافق طرفين قابل تمديد می باشد .

ماده3 : مبلغ و نرخ قرارداد :

الف-نرخ خريد به موجب جدول ابلاغی ستاد مرکزی طرح ساماندهی از قرار هرکيلو گرم مرغ زنده ………………..ريال درب مرغداری خواهد بود .

ب-براساس بند فوق (1-3) جمع کل قرارداد معادل ……….. ميليون ريال می باشد .

تبصره : درصورت افزايش يا کاهش بهاء نهاده های تحويلی ( ذرت و سويا ) پس از اخذ تصميمات لازم در ستاد مرکزی متناسب با آن ،قيمت مرغ زنده تحويلی نيز تغيير خواهد کرد .

ماده4: تعهدات طرف اول :

الف-هماهنگي با شرکت پشتيباني اموردام و يا ساير منابع وصدور مجوز تحويل دان به ازاء هرکيلو گرم مرغ زنده حداکثر مقدار 2150 گرم به ترتيب (1500 گرم ذرت و 650 گرم سويا) براي طرف دوم .

ب-مشارکت با طرف دوم به منظور توليد و توزيع مرغ گوشتی در استان و جابجايي مرغ مازاد بين استانها.

پ-طرف اول موظف به تامين به موقع دان مورد تعهد قرارداد بوده و چنانچه به هر دليلی قادر به تامين دان موردنياز طرف دوم قرارداد نگردد طرف دوم اختيار دارد نسبت به فروش مرغ توليدی خود راساً اقدام نمايد.

ج-پيگيري در رفع اختلافات و حل مشکلات مراحل تحويل دان ، تحويل و توزيع مرغ در استان و مرکز .

چ-طرف اول متعهد است نسبت به دريافت مبلغ 180 ريال از طرف دوم به ازاء هر کيلوگرم مرغ زنده به منظور جبران هزينه های طرح و ضررو زيانهای احتمالی اجرای طرح که برای مجريان ايجادمی شود اقدام نمايد.

ح-نظارت و کنترل برحسن اجرای طرح .

ماده5: تعهدات طرف دوم :

الف-طرف دوم متعهد است در قبال دريافت مجوز سهميه دان از طرف اول ، مرغ توليدي موضوع اين قرارداد را صرفاً با مجوز و هماهنگي طرف اول و در قالب ضوابط طرح ساماندهي مرغ عرضه نمايد .

ب- طرف دوم موظف به عقد قرارداد با تشکلهای مرغداران شهرستانها و نظارت بر انجام تعهدات آنها، تقسيم سهميه شهرستانی با هماهنگی ستاد استان مي باشد.

پ- به منظور برنامه ريزي اصولي توليدات طرف دوم متعهد است کليه فرمهاي گزارش گيري مورد نظر طرف اول را طبق جداول مربوطه تکميل و به موقع ارسال نمايد.

ج-طرف دوم مکلف است به ازای هر کيلوگرم مرغ زنده 180 ريال از کشتارگاه دريافت و به شماره حساب408192 عهده بانک کشاورزی بنام اتحاديه سراسری مرغداران گوشتی ايران واريز نمايند.

چ-طرف دوم موظف است قرارداد خود با کشتارگاه را با نظارت و هماهنگی طرف اول منعقد نمايد.

ماده 6 : تضمين انجام تعهدات  :

به منظور تضمين انجام قرارداد طرف دوم ملزم است هنگام مبادله قرارداد معادل 100درصدکل مبلغ قرارداد را به صورت چک که به امضاء صاحبان امضاء رسيده باشد در اختيار طرف اول قرار دهد .

ماده 7: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8: تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10: فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12: حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

( موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران )

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1 – نام دستگاه (كارفرما) :

2 – نام نماينده دستگاه :

3 – سمت نماينده دستگاه :

4 – نام شركت (طرف قرارداد) :

شماره ثبت شركت :       تاريخ ثبت شركت :

5 – شماره‌ و تاريخ‌ تعيين‌ صلاحيت‌ شركت:             شماره:           تاريخ:               توسط :

6– نام نماينده شركت طرف قرارداد :

7– سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه:           شماره :                               تاريخ :

* دلايل ترك تشريفات مناقصه

9 – موضوع قرارداد : واگذاري امور اياب و ذهاب

1– 9- نوع كار: سرويس آمد و رفت كاركنان

2 – 9 – واحد كار : مسير برون شهري ، درون شهري

3 – 9 –حجم كار :

4 – 9 – كيفيت كار : با نظر کارفرما

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز :

6 – 9 –نشاني محل‌ انجام خدمت موضوع‌ قرارداد:

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ امضاء            به مدت :              تاريخ :                                       تاريخ خاتمه :

11– مبلغ قرارداد :

1 – 11 – ارزش هر واحدكار: هر نيمراه اتوبوس خارج شهر   ………………….  ريال ، هر نيمراه اتوبوس داخل شهر…………..ريال ،
هر نيمراه ميني بوس خارج شهر …………  ريال و هر نيمراه ميني‌بوس داخل شهر……………  ريال

2 – 11 – كل مبلغ قرارداد : …………  ريال ( ………. ريال)

*درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به ————————— ارسال گردد .

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 – پيش پرداخت به مبلغ………ريال در تاريخ ……………..

2 – 12 – پرداخت هاي ماهانه به مبلغ …………. ريال ( ………  ريال) در پايان هرماه پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد .

3 – 12 –ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) :

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25%درصد كاهش يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد(حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

3 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد .

4 – 14 – كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد .

15– تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 – شركت طرف قرارداد…….. نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

2 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط , امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

5 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمناً پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج، سنوات ، بيمه ، عائله مندي ،اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكار قرارداد است .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

7 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

8 – 15 – شركت طرف قرارداد مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد .

9 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

10 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

11 – 15 – شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

12 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست .

13 – 15 – شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه , حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

14 – 15 – به منظورحسن اجراي قرارداد, و تضمين  انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است  به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده 5  آئين نامه مذکور ) تضمين قانوني بسپارد .

یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره ……….مورخ………به عهده بانک ………شعبه……….کد…….به مبلغ …………….ریال تسلیم کارفرما گردیده که در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تایید کارفرما برابر مقررات قابل استرداد است.

16– نظارت :

1 – 16 – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است , به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت ، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه ، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

2 – 17 – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان , نحوه مديريت و ……… از خود سلب مي نمايد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر , طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :

– در مرحله اول 1 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

– در مرحله دوم 2 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

– در مرحله سوم 3 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

– در مرحله چهارم موضوع در كميته مندرج در بند 9-17  بررسي و تصميم گيري مي شود ، حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هر شکل باشد ، ممنوع است .

6– 17 – اين قرارداد درصورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت سه ماه قابل تمديد است .

7 – 17 – كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

8 – 17 – درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد ، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله ……. روز و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد  بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد .

9 – 17 – حل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك از آنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . درطول رسيدگي به اختلاف، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد ، به كار خود ادامه دهد .

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرما :              نشاني :               تلفن :                   نشاني پست الكترونيك :

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :                      نشاني :                        تلفن :                   نشاني پست الكترونيك :

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ،ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به کارفرما به عهده پيمانکار است .

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 19 ماده و 49 بند در……… نسخه  جهت : طرف قرارداد, دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ……..و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمنا ً به استناد بند 3-13 …… برگ شرايط اختصاصي شامل …….. ماده و …….. برگ ليست اسامي و خط سير مسيرهاي سرويس شامل ……… مسير الحاق قرارداد می باشد که جزء لاینفک قرارداد بوده وبرای طرفین لازم الاجرا می باشد .

مهر و امضاء كارفرما :                             مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                     مهر و امضا مسئول امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                      نام و نام خانوادگي نماينده :                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                سمت :

محل امضاء :                                         محل امضاء :                                                 محل امضاء:

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

(موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

1 – نام دستگاه (كارفرما) :

2 – نام نماينده دستگاه :

3 – سمت نماينده دستگاه :

4 – نام شركت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شركت :

تاريخ ثبت شركت :

5 – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :

شماره :                    تاريخ :                   توسط :

6 – نام نماينده شركت طرف قرارداد :

7 – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

8 – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :

شماره :                   تاريخ :

* دلايل ترك تشريفات مناقصه :

9 – موضوع قرارداد : اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما

1 – 9 – نوع كار : انجام امور واگذاري نقليه از مشاغل 46/14 موضوع بخشنامه 38326 مورخ 5/9/81 تصويب نامه هيات محترم وزيران

2 – 9 – واحد كار : ساعت

3 – 9 – حجم كار :

4 – 9 – كيفيت كار : با نظر كارفرما

5 – 9 – امكانات و تجهيزات مورد نياز :

6 – 9 – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

10 – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاريخ شروع :                   تاريخ خاتمه :

11 – مبلغ قرارداد :

1 – 11 – ارزش هر واحد كار :

2 – 11 – كل مبلغ قرارداد :

**درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به……………. ارسال گردد .

12 – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

1 – 12 – پرداخت هاي ماهانه به مبلغ  …………   ريال درپايان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد.

2 – 12 –ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) .

13 – روش اصلاح قرارداد :

1 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش يا افزايش دهد .

2 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

3 – 13 – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

14 – تعهدات كارفرما :

1 – 14 – كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

2 – 14 – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

3 – 14 – كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

4- 14  -كارفرما متعهداست نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

15 – تعهدات شركت طرف قرارداد :

1 – 15 – شركت طرف قرارداد…..نفر را به عنوان نماينده تام الاختيارخود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

2 – 15 –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

3 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .

4 – 15 – شركت طرف قرارداد اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

5 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمنا پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج ، سنوات ، بيمه ، عائله بندي ، اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكاران موضوع قرارداد است .

6 – 15 – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

7 – 15 – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

8 – 15 – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

9 – 15 – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

10 – 15 – شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

11 – 15 – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان وكيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

12 – 15 – شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

13 – 15 – به منظورحسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد .

* يك فقره ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات به شماره  ……………………   مورخ …………….. به مبلغ ……………..    ريال تسليم كارفرما گرديده كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تاييد كارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

16 – نظارت :

1 – 16 – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

2 – 16 – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

3 – 16 – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

4 – 16 – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

5 – 16 – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

6 – 16 – درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

17 – شرايط عمومي قرارداد :

1 – 17 – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

2 – 17 – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ، نحوه مديريت و ………از خود سلب مي نمايد .

3 – 17 – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود ازنظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

–      در مرحله اول 1 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله دوم 2 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله سوم 3 درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

4 – 17 – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

5 – 17 – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

6-17 – اين قرارداد در صورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت ….. قابل تمديد است .

7– 17 – كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

8 – 17 – درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله ……. روز  و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد.

9– 17 – حل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده 94 آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه  به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد كماكان به فعاليت خود ادامه دهد .

18 – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

1 – 18 – نشاني كارفرما :

نشاني :…………….تلفن :……………..نشاني پست الكترونيك :………………….

2 – 18 – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :……………تلفن :……………نشاني پست الكترونيك :………………….

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ، ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به كارفرما به عهده پيمانكار است .

19 – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در 19 ماده  و 47 بند در………… نسخه  جهت، طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ….. و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند 3 – 13……… برگ شرايط اختصاصي شامل …… ماده و ……. بند الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

مهر و امضاء كارفرما                                                      مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                                      نام و نام خانوادگي نماينده :                                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                                         سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                                                                 محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :