نمونه قرارداد تأسیسات برقی

قرارداد تأسیسات برقی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی , لوله گذاری و کابل کشی , نصب فریم , نصب و سربلندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغ های سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروژه ………………………..

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……………… ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود براساس نرخ نامه پیوست .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ………….. روز تعیین شده است .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات کارفرما

6-1- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد .

6-2- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-3- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار و ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل ………………. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

7-1- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود , بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچپقی برای ختم لوله مجاز نیست .

7-2- در مکان های تر و مرطوب کلیه اتصالی های مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق , و کلیه درپوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود .

7-3- در مواردی که از لوله های غیرفلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود .

7-4- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الرأس دیوارها و سقف , موازی و یا عمود بر آن , به طرز منظمی نصب شود . همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .

7-5- خم کردن لوله ها , در صورت لزوم , باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد . برای لوله های با قطر 25 میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از 25 میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

7-6- تعداد خم ها , در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد  خم ها از چهارخم 90 درجه ( مجموعاً 360 درجه ) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (pull box) استفاده شود .

7-7- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف , و به کلی برطرف شود.

7-8- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود , و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود .

7-9- تمام مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر ( جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد .

7-10- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود .

7-11- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود .

7-12- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود .

7-13-حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تأسیساتی از قبیل آب , بخار , گاز , و امثال آن باید 15 سانتی متر باشد.

7-14-در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ , کلید , پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود .

7-15- کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود , به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها , در محل ورود هادی , یا اتصال لوله به جعبه تقسیم , و مانند آن , باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد .

7-16- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد .

7-17- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود.

7-18-جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید .

7-19- در لوله کشی فلزی کلی اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتریکی تحقق پذیرد .

7-20- مجاری فلزی , جعبه های تقسیم و کشش , تابلوها , کابل های زره دار , و لوازم لوله کشی مربوط , باید به سیستم زمین اتصال داده شد .

7-21- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی , یا تابلو , و یا هر نوع صفحه فلزی , ختم می شود , اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود .

7-22- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش , تابلوها , کابینت ها , و مانند آن ختم می شود . باید به طریق مقتضی , علامت گذاری و مشخص شود .

7-23- کلیه لوازم الکتریکی , باید به طور کاملاً مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد .

ماده هشت ـ مشخصات فنی لوله کشی توکار

8-1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود . کندن شیار روی این گونه دیوارها , یا سقف و کف بتنی , پس از اتمام بتن ریزی , مجاز نخواهد بود .

8-2- در دیوارهای آجری , شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق , باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً , بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً , سطح خارجی لوله نصب شده , حداقل 5/1 سانتی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد .

8-3- تمامی جعبه های تقسیم , کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد . در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد , باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .

8-4- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترین فاصله استفاده شود .

8-5- لوله های توکار باید حداقل 15 میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود .

8-6- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید سه سانتی متر باشد .

8-7- جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن , باید به گونه ای نصب شود که سیم ها و کابل های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد .

8-8-  اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیرخاک و امثال آن دفن می شود , اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند .

ماده نه ـ مشخصات فنی سیم کشی

9-1- سیم های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند .

9-2- هادی های مربوط به یک مدار باید کلاً در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی (ترانکینگ) کشیده شود .

9-3- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود .

9-4- به کار بردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد , سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود .

9-5- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد .

9-6- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.

9-7- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی ( کانال ها , رایزرها و غیره ) , کانال های ویژه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهداری مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید , خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری , لوله ها و دیگر محل های ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو , امکان پذیر باشد .

9-8- استفاده از مسیر ( شافت ) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .

9-9- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامت گذاری شود که شناسایی هادی ها برای  بازرسی , آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد .

9-10- پوشش سیم ها برای مصارف مختلف باید به رنگ های متفاوت باشد , لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن , رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد .

9-11- سیم ها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری , در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود .

9-12- تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد .

9-13- اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پذیرد .

9-14- سرسیم های افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود .

9-15- پوشش سرسیم ها ( به ویژه سیم های افشان ) باید با استفاده از ابزار مخصوص ( سیم لخت کن ) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یا هادی ها آسیبی وارد نشود .

9-16- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید 15 سانتی متر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود .

9-17- اتصال سیم ها به شینه های تابلو , ماشین ها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است .

9-18- هر رشته سیم نول باید مستقلاً به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود .

9-19- تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها , برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها یا کنتاکت حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد .

9-20- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمان ها فاصله کافی داشته باشد .

9-21- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیط های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی , یا پلاستیکی سخت انجام شود .

9-22- لوازم سیم کشی که در محیط های تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب بانوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها , کلیدها , پریزها , چراغ ها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود .

ماده ده ـ مشخصات فنی کلید و پریزها

10-1- کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید درطرف قفل قرار گیرد .

10-2- محل نصب کلید و پریز و مانند آن , در محل هایی که کاشی کاری می شود , باید به گونه ای تعیین شود که هرکدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد .

10-3- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود .

10-4- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند . کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملاً در داخل چراغ قرار گیرند .

10-5- چراغ های سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود , قابل چراغ نیز نبایستی در سقف کاذب محکم شود . اتصال چراغ ها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود .

ماده یازده ـ تعهدات کارفرما

11-1- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخ نامه پیوست .

11-2- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود .

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .

11-3- تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر علت عمداً یا سهواً در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما قادر به ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده سیزده ـ يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده ـ تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده چهارده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده پانزده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده شانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده هفده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نرخ نامه

 1. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 5/13 الی 16 با کنده کاری از قرار هر متر طول ……………………. ریال .
 2. لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 29 الی 42 با کنده کاری از قرار هر متر طول …………………… ریال .
 3. سیم کشی از نمره 6/0 تا 5/2 از قرار هر متر طول …………………………………………… ریال .
 4. سیم کشی از نمره 4 الی 6 از قرار هر متر طول …………………………………………………. ریال .
 5. کابل کشی توکار 5/1*2 الی 5/2*4 از قرار هر متر طول …………………………………… ریال .
 6. کابل کشی تلفن 2 زوجی الی 15 زوجی از قرار هر متر طول ……………………………….. ریال .
 7. کابل کشی تلفن 20 زوجی الی 40 زوجی از قرار هر متر طول …………………………….. ریال .
 8. کابل کشی 16*4 الی 16+35*3 از قرار هر متر طول ………………………………………… ریال .
 9. کابل کشی 4*4 الی 10*4 از قرار هر متر طول ………………………………………………… ریال .
 10. نصب انواع کلید پریز با قوطی و کنده کاری هر عدد …………………………………………. ریال .
 11. نصب چراغ فلورسنت 40*1 الی 20*2 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
 12. نصب چراغ فلورسنت 40*2 الی 40*3 هر عدد  ………………………………………………… ریال .
 13. نصب چراغ سقفی و دیواری ( دکوراتیو) با لامپ معمولی هر عدد  …………………… ریال .
 14. نصب شاسی دتکتور و آژیر  ……………………………………………………………………………. ریال .
 15. نصب و راه اندازی دستگاه اعلام حریق بطور کامل  …………………………………………. ریال .
 16. نصب تابلو طبقات و موتورخانه هر دستگاه  …………………………………………………….. ریال .
 17. نصب تابلو اصلی ساختمان هر دستگاه  ……………………………………………………………. ریال .
 18. سیم کشی ارت 16*1 الی 35*1 هر متر طول  ……………………………………………………. ریال .
 19. نصب فن روی شیشه با برشکاری شیشه هر عدد  …………………………………………….. ریال .
 20. نصب تجهیزات چاه ارت هر حلقه …………………………………………………………………….. ریال .
 21. نصب کلید و پریز با قوطی مربوطه کولر گازی هر عدد  ……………………………………… ریال .
 22. نصب آیفون هر گوشی ………………………………………………………………………………………. ریال .

قرارداد مدیریت طرح

قرارداد مدیریت طرح

موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می شود , از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح ……………….. به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی ………………. که مدیر طرح نامیده  می شود از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مدیریت طرح , برای ………………………………… که شرح آن در پیوست (1) تعیین شده است .

ماده دو ـ اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

2-1- موافقت نامه حاضر

2-2- شرایط عمومی

2-3- پیوست ها

پیوست 1. شرح موضوع قرارداد

پیوست 2. شرح خدمات

پیوست 3. حق الزحمه , روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست 4. برنامه زمانی کلی

پیوست 5. شرایط خصوصی

پیوست 6. نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .

2-4- مدارک و گزارش های مصوب .

2-5- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات , در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .

2-6- قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور , پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف 47-2 , شرایط عمومی قرارداد است , با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست 4 ) , به شرح زیر است .

الف) ………………………………………………….

ب) …………………………………………………….

مدت های پیش گفته تابع تغیرات مدت موضوع ماده 48 شرایط عمومی می باشد .

ماده چهار ـ حق الزحمه

4-1- برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات , به شرح زیر است .

الف) ………………………………………………….

ب) …………………………………………………….

4-2- نحوه تعیین و روش پرداخت حق الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن براساس ضوابط و بخشنامه های مربوط طبق پیوست 3 , می باشد .

ماده پنج ـ تعهدات دو طرف قرارداد

5-1- مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد , در ازای دریافت حق الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می باشد .

5-2- کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است , می باشد و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح , حق الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .

ماده شش ـ نشانی دو طرف

6-1- نشانی کارفرما : …………………………………..

6-2- نشانی مدیر طرح : ……………………………….

6-3- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر , نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است , مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

ماده هفت ـ شماره نسخه های قرارداد

این قرارداد در ……………… نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است , یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ شده است و همه نسخه آن , اعتبار یکسان دارند .

نماینده کارفرما                                                                                         نماینده مدیر طرح

نام و نام خانوادگی                                                                                             نام و نام خانوادگی

شرایط عمومی

تعاریف و مفاهیم

ماده یک ـ قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک به شرح ماده 2 موافقت نامه است , که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می شود .

ماده دو ـ موافقت نامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد , مانند مشخصات دو طرف , موضوع , مدت , حق الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هردو برسد .

ماده سه ـ شرایط عمومی

مفاد متن حاضر است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می کند .

ماده چهار ـ شرایط خصوصی

شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی , با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شود . موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی تواند مفاد شرایط عمومی را نقض کند , یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد .

ماده پنج ـ کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مدیر طرح واگذار می نماید . جانشین های قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند .

ماده شش ـ مدیر طرح

طرف دیگر امضا کننده قرارداد است , که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند . جانشین های قانونی و نمایندگان مجاز مدیر طرح در حکم مدیر طرح هستند .

ماده هفت ـ خدمات

عبارت از فعالیت ها و اقداماتی است که در انجام موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح تعهد شده است .

ماده هشت ـ مرحله , قسمت

مرحله بخش تفکیک شده ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان , با مدت و حق الزحمه معین در قرارداد مشخص شده است . در صورت لزوم , هر مرحله می تواند به چند قسمت جداگانه با مدت و حق الزحمه مشخص , طبق شرح خدمات تقسیم شود .

ماده نه ـ مدارک و گزارش ها

متون , مستندات , نقشه ها , دستورالعمل ها , مشخصات فنی , کتابچه های محاسبات فنی , برآورد مقادیر , قیمت ها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد , برحسب مورد , از سوی مدیر طرح تهیه می شوند .

ماده ده ـ برنامه زمانی کلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام عناوین فعالیت ها و اقدامات اصلی هم گروه خدمات قرارداد را به صورت نمودار نشان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می شود .

ماده یازده ـ برنامه زمانی تفصیلی

برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه هریک از فعالیت ها و اقدامات درج شده در شرح خدمات را به تفصیل در چارچوب برنامه زمانی کلی , در هر قسمت یا مرحله نشان می دهد .

ماده دوازده ـ برآورد اولیه

برآورد اولیه هر قسمت یا مرحله , مبلغ درج شده در ردیف 4-1 , ماده 4 موافقت نامه , برای آن قسمت یا مرحله است .

ماده سیزده ـ مدت اولیه

متوسط حق الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله , عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق الزحمه آن قسمت یا مرحله بر مدت اولیه مربوط است .

ماده چهارده-روز , ماه , تاریخ ها

روز و ماه براساس تقویم شمسی و تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است .

ماده پانزده ـ مفرد و جمع , عنوان ها

15-1- هرجا که معنای عبارت ایجاب کند , کلمات مفرد معنی جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

15-2- عنوان های به کار رفته در موافقت نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک قرارداد , تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد , از آنها استفاده کرد .

15-3- اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است , طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف می شود .

تعهدات مدیر طرح

ماده شانزده ـ حدود خدمات

16-1- خدماتی که توسط مدیر طرح به موجب مفاد این قرارداد انجام می شود شامل خدمات جامع و کامل در یک یا چند مرحله از مراحل چرخه طرح و یا یک یا چند قسمت از یک مرحله در چارچوب موضوع قرارداد و شرح خدمات پیوست 2 , می باشد .

16-2- پس از انجام هریک از مراحل چرخه طرح , کارفرما تعهدی در مورد ارجاع خدمات مراحل بعدی را به مدیر طرح ندارد . ارجاع خدمات هر مرحله و یا هر قسمت از یک مرحله و یا مراتب انصراف از ادامه قرارداد در پایان هر قسمت یا مرحله به مدیر طرح ابلاغ می شود .

16-3- کارفرما ظرف یک ماه از تاریخ پایان خدمات هر قسمت یا مرحله نسبت به ابلاغ خدمات قسمت یا مرحله بعدی اقدام می کند . در صورتی که مرحله بعدی خدمات دوره ساخت و تحویل باشد این مدت سه ماه می باشد . در صورت عدم ابلاغ قسمت یا مرحله بعدی در مهلت مقرر , مدیر طرح می تواند طبق ردیف 52-9-1 , به قرارداد خاتمه دهد .

16-4- مدیر طرح تنها بازرس یا بررسی کننده و تأیید کننده صورت وضعیت های پیمانکاران و سازندگان و یا صورت حساب های مهندسان مشاور است و هیچ نوع مسئولیت مالی و حقوقی در قبال پیمانکاران , سازندگان و مشاوران از نظر تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات آنها ندارد و پاسخگوی ادعاهای خسارت احتمالی آنان نمی باشد .

ماده هفده ـ تغییر حدود خدمات

17-1-  کارفرما می تواند حین انجام خدمات , خدمات مدیر طرح را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد , با رعایت ردیف 17-2 , تغییر , افزایش یا کاهش دهد .

17-1-1- در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود , مدیر طرح موظف است با رعایت مفاد ردیف 17-2 , نسبت به انجام خدمات اضافی اقدام کند .

17-2- هرگاه طبق مفاد ردیف های پیش گفته , تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد , در هر مورد مدیر طرح مدت و حق الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند . کارفرما , حداکثر ظرف مدت ده روز با بررسی گزارش , در مورد مدت و حق الزحمه انجام تغییرات , با مدیر طرح مذاکره و توافق می کند . پس از توافق , کارفرما تغییرات را ابلاغ می نماید .

17-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش های مدیر طرح که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد , مشمول خدمات اضافی ردیف های 17-1 نیست و هزینه آنها از سوی مدیر طرح پرداخت می شود .

17-4- در صورتی که کارفرما خدمات کارشناسی تخصصی ویژه ای در ارتباط با طرح و خارج از شرح خدمات قرارداد از مدیر طرح درخواست کند , مدیر طرح در مورد حق الزحمه و شرایط تأمین آن به عنوان خدمات اضافی با کارفرما توافق کرده و بر طبق توافق اقدام می کند .

ماده هجده ـ نحوه انجام خدمات

برنامه زمانی کلی انجام خدمات , در پیوست 4 آمده است .

18-1- مدیر طرح یک ماه پس از شروع قرارداد , برنامه تفصیلی انجام خدمات را در چارچوب برنامه زمانی کلی قرارداد و متناسب با برنامه های زمانی سایر عوامل درگیر در طرح ( مشاوران , پیمانکاران , سازندگان , خدمات جنبی , ….. ) تهیه و به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما , تا پانزده روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی , نظر خود را در باره تصویب یا اصلاح آن اعلام می کند . در صورتی که با تصویب کارفرما , تغییراتی در برنامه فعالیت های طرح بوجود آید , برنامه تفصیلی خدمات مدیر طرح نیز به تناسب , با توافق دو طرف تجدید نظر می شود .

18-2- مدیر طرح موظف است در انجام خدمات , از مناسب ترین روش ها و بسته های نرم افزاری استفاده کند .

18-3- در مواردی که انجام خدمات مدیر طرح مستلزم موافقت یا تصویب قبلی کارفرماست , کارفرما حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست یا پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیر طرح , نظر اصلاحی , موافقت و یا تصویب خود را به مدیر طرح اعلام می کند . در صورت عدم پاسخ کارفرما ظرف مدت یاد شده , درخواست مدیر طرح تصویب شده تلقی می گردد و اساس اقدامات بعدی قرار می گیرد . در صورت اعلام نظر به موقع کارفرما , مدیر طرح موظف به انجام اصلاحات لازم براساس نظر اصلاحی کارفرما ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت آنها می باشد . عدم پاسخ کارفرما در موارد یاد شده رافع مسئولیت های مدیر طرح برای حسن انجام خدمات محوله نمی باشد .

18-4- مدیر طرح افراد کلیدی انجام کار هر مرحله طرح را براساس نمودار تشکیلاتی پیوست 6 , تعیین و با ارائه سوابق تحصیلی و حرفه ای به همراه وظایف و میزان فعالیت هریک به کارفرما معرفی می کند . کارکنان مزبور پس از تأیید کارفرما به کار گمارده می شوند .

کارفرما حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت سوابق افراد کلیدی مدیر طرح , نظر خود را اعلام می کند . در صورت عدم پاسخ طی مهلت مقرر , افراد معرفی شده , تأیید شده تلقی می شوند . عدم پاسخ کارفرما رافع مسئولیت های مدیر طرح برای استفاده از افراد کلیدی واجد صلاحیت و حسن انجام خدمات آنان نمی باشد . تأیید کارفرما نیز موجب سلب مسئولیت از مدیر طرح نمی شود .

ماده نوزده ـ گزارش ها

19-1- مدیر طرح گزارش خدمات و اقدامات انجام شده هر ماه خود را تا تاریخ دهم ماه بعد به کارفرما تسلیم می کند . در این گزارش باید خدمات انجام شده با برنامه تفصیلی انجام خدمات مقایسه گردیده و علت تفاوت آنها مشخص شود و اقدامات طرفین نیز برای رفع تنگناها معین گردد .

19-2- مدیر طرح گزارش پیشرفت کار ماهانه طرح را با دریافت گزارش ماهانه عوامل درگیر در طرح و بررسی آنها و با درج کمبودها , توصیه ها و پیشنهادهای مشخص تهیه کرده و تا تاریخ دهم ماه بعد به کارفرما تسلیم می کند . جزئیات گردش کار تهیه و تسلیم گزارش ها , برحسب ویژگی های طرح پس از مبادله قرارداد بین کارفرما و مدیر طرح تنظیم و مبادله می شود .

19-3- مدیرطرح متعهد می شود در ارائه گزارش ردیف 19-2 , شامل پیشرفت طرح , هزینه های طرح , کیفیت طرح و وضعیت قراردادها و عوامل و منابع طرح , واقع گرا , منصف , منطقی و امین باشد و تمامی اطلاعاتی را که منطقاً می توانند برای انجام صحیح و کامل کارها مهم باشند در گزارش ها درج نماید .

ماده بیست ـ اقدام های مدیر طرح که نیاز به تأیید کارفرما دارد

هرگاه مدیر به هنگام انجام کار , برای تعیین نحوه ادامه کار , جلسه یا جلسه های هماهنگی را به منظور اخذ تصمیم های راهبردی ضروری بداند , موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی , برای کارفرما بفرستد . کارفرما , تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش , نسبت به تشکیل جلسه اقدام می کند و تصمیم ها را در صورت جلسه ای تنظیم و بی درنگ به مدیر طرح ابلاغ می نماید . هرگاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیم ها اقدام نکند , مدیر طرح خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می کند .

ماده بیست و یک ـ عدم دخالت

21-1- مدیر طرح , مدیران , شرکا و کارکنان او در مدت قرارداد نباید در قراردادهای مشاوره , پیمانکاری و تدارک مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد بطور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت یا منافعی داشته باشند .

21-2- مدیر طرح , اعلام می کند که در موقع عقد قرارداد , مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 , نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و طبق ردیف 53-1 , رفتار می شود . هرگاه حین انجام خدمات مدیر طرح به علل زیر مشمول قانون پیش گفته شود .

21-2-1- تغییراتی در صاحبان سهام , میزان سهام , مدیران و بازرسان مدیر طرح ایجاد شود .

21-2-2- تغییراتی در دستگاه های دولتی و یا کارفرما پیش آید .

در مورد ردیف 21-2-1 قرارداد فسخ می شود و طبق ردیف 53-1 , رفتار می شود . در مورد ردیف 21-2-2 , به محض وقوع منع قانونی , مدیر طرح موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود , کارفرما قرارداد را خاتمه می دهد و طبق ماده 52 , با مدیر طرح عمل می نماید . هرگاه مدیر طرح مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند , قرارداد فسخ می شود و طبق ردیف 53-1 , عمل می شود .

21-3- کارکنان خارجی مدیر طرح و خویشاوندان بلافصل یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند .

ماده بیست و دو ـ استانداردهای فنی , مقررات و دستورالعمل ها

22-1- سیستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح , متریک می باشد , مگر آن که بنا به ضرورت , سیستم اندازه گیری دیگری در شرایط خصوصی ( پیوست 5 ) تعیین شده باشد یا بعداً توافق شود .

22-2- مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش ها از معیارها و ضوابط فنی صادر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده کند . در صورت موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست 5 تعیین شده و یا بعداً توافق می شود استفاده کند .

22-3- مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد , مصوبات هیأت وزیران و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که به استناد مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه صادر شده است , قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و برحسب مورد , مقررات مالی و معاملات خاص سازمان کارفرما را که باید از سوی کارفرما به او اعلام شود , رعایت کند .

22-4- مدیر طرح موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات ( پیوست 2 ) , تمام ابلاغیه ها , دستور کارها , و اقدامات خود را در رابطه با سایر عوامل درگیر طرح با رعایت قرارداد آنان و ضوابط و دستورالعمل های مربوط انجام دهد .

ماده بیست و سه ـ دقت و کوشش

23-1-  مدیر طرح , باید به عنوان مدیر صدیق و امین کارفرما خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی , طبق دستورالعمل های مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت , به وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه ای لازم هستند , انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و صلاحدید به او واگذار شده است , منصفانه و بی طرفانه عمل کند .

23-2- مدیر طرح , موظف است همواره تمامی گزینه ها و راه حل های ممکن برای تأمین اهداف طرح را بررسی نموده و مناسب ترین آنها را به کار گیرد و یا پیشنهاد و انتخاب نماید .

23-3- مدیر طرح باید با برنامه ریزی , سازماندهی , کنترل , نظارت و ارزیابی دقیق فعالیت های طرح و عوامل انجام آن و هدایت و راهنمایی به موقع و تنظیم و هماهنگی مناسب آنها از بروز هرگونه انحراف از برنامه زمانی , مالی و کنترل کیفی طرح جلوگیری به عمل آورد و در تمامی مواردی که اتخاذ تصمیم بر عهده او گذاشته شده است , سریع و به موقع اقدام کند.

23-4- مدیر طرح موظف است کارفرما را از هر موضوع , رویداد و شرایطی که برای انجام صحیح و کامل کارها اهمیت داشته باشد یا بر اجرای قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و یا باعث تغییر برنامه کار شود و یا بتواند به تهدید و یا تعارض با منافع کارفرما منجر شود , به موقع مطلع کند.

ماده بیست و چهار ـ مسئولیت مدیر طرح

24-1- مدیر طرح در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در پیوست 1 و پیوست 2 این قرارداد مسئول می‌باشد.

24-2- تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارش های موضوع قرارداد بوسیله کارفرما رافع مسئولیت مدیر طرح نمی‌باشد.

24-3- مسئولیت مدیر طرح در قابل واگذاری بخشی از خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار گرفته باشد , کماکان همان مسئولیت های موضوع این قرارداد می باشد و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات , رافع هیچیک از تعهدات و مسئولیت های مدیر طرح در مقابل کارفرما نیست .

ماده بیست و پنج ـ محرمانه بودن اطلاعات

25-1- در صورتی که طبق شرایط خصوصی قرارداد , اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جزو طبقه بندی محرمانه باشد , و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مدیر طرح اعلام شود , مدیر طرح مجاز نیست بدون تأیید قبلی کارفرما , اطلاعات مربوط به قرارداد را بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دیگران بگذارد و کوشش می نماید تمامی اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات تحصیل می کند , محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات به کار بندد .

25-2- در مواردی که اطلاعات محرمانه است , پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان موارد حفاظت از اطلاعات به قوت خود باقی می ماند .

ماده بیست و شش ـ ارتباط با طرح های دیگر

26-1- در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرح های دیگری ارتباط داشته باشد , مدیر طرح موظف است اطلاعات و مدارک فنی مربوط را طبق برنامه ای که با مهندس مشاور و یا سازمان های مربوط تنظیم شود , از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید .

ماده بیست و هفت ـ بیمه

مدیر طرح به هزینه کارفرما , مبادرت به برقراری بیمه با شرایط مورد قبول کارفرما , در قبال مسئولیت اشخاص ثالث و در قبال ضرر و زیان احتمالی به تجهیزاتی که با هزینه کارفرما برای تهیه و تأمین می گردد , می کند .

ماده بیست و هشت ـ رعایت مقررات ایمنی

28-1- مدیر طرح باید اطمینان حاصل نماید که کارکنانش خدمات را بطور ایمن و مطمئن انجام داده و ضوابط ایمنی را , در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می کنند .

28-2- مدیر طرح مراقبت می کند که پیمانکاران و سایر گروه هایی که در انجام کارهای طرح فعالیت می کنند , طبق مقررات , ضوابط و دستورالعمل های حفاظت و ایمنی کارگاه ها در کشور عمل کنند . این مراقبت , رافع مسئولیت های پیمانکاران و سایر گروه های اجرایی , نیست .

تعهدات کارفرما

ماده بیست و نه ـ اطلاعات , تصمیمات

29-1- با درخواست مدیر طرح , کارفرما باید در مدتی مناسب که باعث تأخیر در شروع خدمات نشود , تمامی اطلاعات موجود و قابل گردآوری مربوط به طرح و ساختگاه آن را به صورت رایگان در اختیار مدیر طرح قرار دهد .

29-2- در مورد تمامی موضوعاتی که برحسب نیاز از سوی مدیر طرح به کارفرما مراجعه می شود , کارفرما باید درمدت زمان قابل قبول که باعث تأخیر در انجام خدمات نشود , تصمیمات خود را به مدیر طرح اعلام کند .

29-3- در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارک لازم و یا عدم انجام تعهدات کارفرما به شرح درج شده در پیوست 5 , بیش از دو ماه پس از شروع قرارداد , مدیر طرح می تواند خاتمه قرارداد طبق ردیف 52-9-5 , را درخواست کند .

29-4- در انعقاد و اجرای قرارداد با مهندسان مشاور , پیمانکاران و سازندگان و فروشندگان پس از کسب نظر از مدیر طرح اقدام کند .

29-5- نمایندگی مدیر طرح از طرف کارفرما در تمامی قراردادهای موضوع ردیف 29-4 , در حد اختیارات واگذار شده قید گردد .

ماده سی ـ دسترسی به زمین

30-1- کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان طرح را به منظور انجام خدمات این قرارداد , برای مدیر طرح فراهم کند .

30-2- اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد بر روی زمین و مسیرها مربوط , برعهده و به هزینه کارفرماست . مدیر طرح برای کسب مجوزهای لازم , در حد توان با کارفرما همکاری می کند .

ماده سی و یک ـ تسهیلات , مجوزها

31-1- کارفرما تدابیر و مساعدت های لازم را برای تسهیل کار مدیر طرح در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد , با هزینه مدیر طرح , به ویژه در موارد زیر , فراهم می کند .

 • تحصیل مجوز ورود کارکنان مدیر طرح به مناطق ممنوعه , در ارتباط با طراح .
 • تحصیل روادید و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کارکنان خارجی مورد نیاز و هم چنین اخذ روادید برای کارشناسان ایرانی .
 • ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه ها , سازمان و سایر مؤسسات .
 • صدور حواله برای تهیه لوازم و وسایلی که تهیه یا توزیع آن در انحصار دولت باشد .
 • ترتیب امور مربوط به تهیه , ورود و ترخیص لوازم , وسایل , کتب , نشریات , نرم افزارها و اقلامی از این قبیل که تهیه آنها در داخل کشور مقدور نیست .

31-2- تسهیلات ویژه ای که بر طبق پیوست 5 قرارداد , باید توسط کارفرما برای انجام خدمات قرارداد در اختیار مدیر طرح قرار گیرد.

ماده سی و دو ـ پرداخت حق الزحمه

32-1- کارفرما متعهد است با رعایت شرایط قرارداد وطبق پیوست 3 و براساس ضوابط مربوط , حق الزحمه مدیر طرح را در قبال انجام خدمات پرداخت کند .

32-2- هریک از اقساط حق الزحمه طی صورت حسابی که بوسیله مدیر طرح تهیه و تسلیم کارفرما می شود , پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می شود .

32-3- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب , آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی , ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تأیید شده همراه با مستندات مربوط برای مدیر طرح , حق الزحمه را پرداخت کند .

32-4- هرگاه مدیر طرح به اصطلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد , اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات , حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصلاح شده , به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد . هرگاه کارفرما هم چنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده , اصرار داشته باشد , باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست , اقدام کند . در این حالت , مدیر طرح می تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود , از طریق ماده 60 اقدام کند و در صورت محق بودن , اصل مبلغ را به علاوه خسارت تأخیر تأدیه , طبق ردیف 32-5 , دریافت نماید .

32-5- در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هریک از صورت حساب های تأیید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند , به استناد ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه , اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده , مبلغی معادل حاصل ضرب نرخ سوده سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ( مورد عمل در بانک های کشور ) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده , به مدیر طرح پرداخت می کند , حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت , سه ماه است . در صورت تأخیر در پرداخت به مدت بیش از سه ماه , مدیر طرح می تواند طبق ردیف 52-9-2 , به قرارداد خاتمه دهد .

ماده سی و سه ـ آزاد کردن تضمین ها

33-1- کارفرما موظف است بی درنگ پس از استهلاک وجوه پیش پرداخت , نسبت به تقلیل متناسب مبلغ آن و پس از تسویه حساب , نسبت به آزاد کردن تمامی تضمین ها اقدام کند .

33-2- در صورت تأخیر در تقلیل یا آزاد کردن به موقع تضمین ها , جبران هزینه های اضافی ناشی از تمدید تضمین ها طبق اسناد مثبته به عهده کارفرماست .

ماده سی و چهار ـ تصویب مدارک و گزارش ها

34-1- کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارش های خدمات موضوع قرارداد موظف است طبق مفاد ردیف 18-3 , در مورد بررسی و اعلام نظر و ابلاغ مراتب تصویب در ظرف مدت پانزده روز یا مدت تعیین شده در برنامه زمانی اقدام کند .

34-2- کارفرما متعهد است در مواردی که مدیر طرح به منظور ادامه انجام خدمات موضوع قرارداد , تأیید گزینه های پیشنهادی را درخواست می کند , در کمترین مدت نسبت به بررسی و اعلام نظر یا تشکیل جلسات لازم و تصمیم گیری به صورتی اقدام نماید که در روند انجام خدمات تأخیر یا وقفه ای ایجاد نشود .

ماده سی و پنج ـ تغییر کارفرما

35-1- در صورت تغییر کارفرما بهر دلیل , مصوبه ها , تأییدیه ها و ابلاغیه های قبلی دارای اعتبار است و کارفرمای جدید نسبت به تمامی تعهدات گذشته , حال و نیز ادامه کار مسئولیت دارد .

35-2- تغییرکارفرما باید بی درنگ به مراجع مرتبط به انجام تعهدات موضوع قرارداد اعلام شود.

نمایندگان ـ کارکنان

ماده سی و شش ـ نماینده کارفرما

36-1- کارفرما پس از مبادله قرارداد , نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات , به مدیر طرح معرفی می کند .

36-2- دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما , در محدوده اختیارات تفویض شده به وی به مدیر طرح ابلاغ می شود , درحکم ابلاغ کارفرماست , بدیهی است با تغییرنماینده کارفرما , دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده بوسیله نماینده قبلی , معتبر می باشد .

ماده سی و هفت ـ نماینده مدیر طرح

پس از مبادله قرارداد , مدیر طرح نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات , به کارفرما معرفی می کند .

ماده سی و هشت ـ کارکنان مدیر طرح

38-1- همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد , به صورت دائم یا موقت , به هزینه مدیر طرح و برای او خدماتی انجام می دهند , کارکنان مدیر طرح شناخته می شوند و مسئولیت عملکرد آنان در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مدیر طرح است .

38-2- کارفرما می تواند با ذکر دلیل از مدیر طرح بخواهد که هر کدام از کارکنان خود را که در انجام خدمات موضوع قرارداد اشتغال دارند از انجام خدمات موضوع قرارداد برکنار و شخص دیگری را جایگزین وی کند , در این صورت مدیر طرح مکلف به انجام این امر می باشد .

ماده سی و نه ـ قراردادهای کارکنان

39-1- قراردادهای منعقده بین مدیر طرح و کارکنان دائم و یا موقت وی که در ارتباط با انجام خدمات موضوع قرارداد منعقد می شود , تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند .

39-2- در تنظیم و انعقاد قرارداد بین مدیر طرح و کارکنان وی , مقررات و قوانین جاری از جمله قانون کار باید مراعات شود.

ماده چهل ـ به کار گماردن کارکنان کارفرما , مشاور و پیمانکار

مدیر طرح نمی تواند کارکنان شاغل کارفرما را به کار گمارد , مگر با کسب مجوز قبلی از کارفرما و به کار گماردن کارکنان شاغل مهندس مشاور و پیمانکار از سوی مدیر طرح , برای انجام خدمات موضوع این قرارداد ممنوع است .

ماده چهل و یک ـ به کار گماردن کارکنان مدیر طرح

به کار گماردن کارکنان مدیر طرح توسط کارفرما در ارتباط با موضوع قرارداد ممنوع است .

تعهدات مالی ـ حق الزحمه مدیر طرح

ماده چهل و دو ـ حق الزحمه مدیر طرح

42-1- حق الزحمه مدیر طرح برای انجام خدمات موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن به تفصیل در پیوست 3 قرارداد درج شده است .

42-2- حق الزحمه مدیر طرح براساس صورت حساب ها و یا مدارکی می باشد که باید در مواعد مقرر بر طبق اسناد و مدارک قرارداد توسط مدیر طرح تنظیم و به کارفرما ارائه شود .

42-3- پرداخت حق الزحمه مواردی که زمان پرداخت آن در قرارداد پیش بینی نگردیده است , برحسب مورد به تناسب پیشرفت کار و یا توافق طرفین تعیین می شود .

42-4- مبلغ حق الزحمه قرارداد با توجه به مبلغ حق الزحمه خدمات اضافی تغییر می کند و مبلغ تغییر یافته براساس مفاد ردیف 42-1 , به مدیر طرح پرداخت می شود .

42-5- پرداخت حق الزحمه به مدیر طرح بابت تأخیر مجاز طبق ردیف 46-2 است .

ماده چهل و سه ـ پیش پرداخت

43-1- با تقاضای مدیر طرح , کارفرما 20 درصد از مبلغ حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت , بدون کسر کسورات قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر , پرداخت می کند . این مبلغ برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ حق الزحمه مرحله مربوط است .

43-2- به منظور استهلاک مبالغ پیش پرداخت , از هریک از اقساط حق الزحمه مبلغی به تناسب به صورتی کسر می شود که در آخرین قسط تمام مبلغ پیش پرداخت مستهلک شود .

43-3- به تناسب استهلاک مبالغ پیش پرداخت , سفته ها یا سایر تضمین های مربوط بی درنگ به مدیر طرح مسترد می شود.

43-4- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد , هرگاه در تسویه حساب نهایی , مدیر طرح بابت پیش پرداخت ها به کارفرما بدهکار باشد . موظف است مبلغ بدهی را پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی , نسبت به وصول مطالبات خود از محل سپرده ها , تضمین ها و مطالبات مدیر طرح اقدام می نماید .

ماده چهل و چهار ـ تضمین حسن انجام کار

44-1- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار و تکالیف مدیر طرح , ده درصد از پرداخت های مربوط به خدمات موضوع قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار مدیر طرح کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود .

44-2- بعد از تصویب گزارش هر قسمت یا مرحله از کار , کسور حسن انجام کار مربوط به آن به مدیر طرح مسترد می‌گردد.

44-3- در صورتی که کسور حسن انجام کار مربوط به مرحله ساخت و تحویل باشد , نیمی از آن پس از تحویل موقت کار , و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار آزاد می شود . در صورت فسخ قرارداد به علت قصور مدیر طرح , وجه الضمان مربوط به نفع کارفرما ضبط می شود .

44-4- کسور حسن انجام کار به ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر به مدیر طرح بازگردانده می شود .

ماده چهل و پنج ـ مالیات , حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

45-1- پرداخت هرگونه مالیات , عوارض , حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مدیر طرح و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز مدیر طرح که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است , یا در آینده برقرار می شود و یا میزان آن در آینده تغییر می یابد , با رعایت مفاد ردیف 45-2 , به عهده مدیر طرح است .

45-2- در صورتی که مالیات , عوارض , حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی , جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد , تغییر کند , حق الزحمه مدیر طرح نیز , توسط کارفرما , به تناسب براساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , تعدیل خواهد شد .

45-3- کارفرما آن قسمت از مالیات ها , حق بیمه تأمین اجتماعی و یا عوارض متعلق به پرداخت های مدیر طرح را که طبق مقررات و ضوابط جاری باید از طریق کارفرما وصول شود را از پرداخت های مدیر طرح کسر و به حساب مراجع مربوط پرداخت می کند و رسید آن را به مدیر طرح تسلیم می نماید .

45-4- در صورتی که کارفرما در پرداخت مبالغ یاد شده به مراجع مربوط به موقع اقدام نکند و از این بابت جرائم و یا خسارتی متوجه مدیر طرح شود , کارفرما مسئول جبران تمام جرائم و خسارت هایی است که بدین علت به مدیر طرح تعلق گرفته است .

ماده چهل و شش ـ خسارت تأخیر

46-1- بابت تأخیر غیرمجاز مدیر طرح , خسارتی معادل حاصل ضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز خدمات قسمت یا مرحله مربوط به مدت آن قسمت یا مرحله در میزان حق الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست درصد حق الزحمه مربوط , از مدیر طرح دریافت می شود .

46-2- بابت تأخیر مجاز مدیر طرح , مبلغی معادل پنجاه درصد متوسط حق الزحمه ماهانه در مجموع ماه های اضافه شده طبق بخشنامه های مربوط , به حق الزحمه اضافه می شود . حداکثر مدت مشمول پرداخت حق الزحمه تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل مطالعاتی , نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط وحداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل , تابع شرایط اجرای کار است .

پس از سپری شده این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما , مدیر طرح می تواند طبق ردیف 52-9-3 , عمل کند .

تغییر مدت ـ تعلیق ـ خاتمه ـ فسخ

ماده چهل و هفت ـ شروع و نفوذ قرارداد

47-1- این قرارداد از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

47-2- شروع اولین قسمت یا مرحله از خدمات , پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و پرداخت پیش پرداخت است و تاریخ شروع هریک از قسمت ها و مراحل بعدی , از تاریخ ابلاغ قسمت یا مرحله مربوط , بوسیله کارفرماست .

ماده چهل و هشت ـ تغییر مدت قرارداد

48-1- مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هریک از موارد زیر , می تواند با پیشنهاد هریک از دو طرف و توافق آنها تغییر یابد .

48-1-1- تغییر حدود خدمات بر طبق ماده 17 .

48-1-2- تعلیق

48-1-3- حوادث قهری

48-1-4- تأخیر در پرداخت ها

48-1-5- تأخیر در انجام تعهدات و وظایفی که به عهده کارفرماست .

18-1-6- تأخیر مجاز خدمات مدیر طرح با توجه به مفاد ردیف 49-1 .

ماده چهل و نه ـ تأخیر

49-1- مدیر طرح در مواقعی که پیش بینی کند خدمات موضوع قرارداد به عللی خارج از تقصیر و اختیار وی با تأخیر مواجه است باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پیشنهاد مربوط به میزان تغییر در مدت حق الزحمه و سایر موارد را همراه با دلایل مربوط به کارفرما اعلام نماید . کارفرما حداکثر ظرف ده روز مراتب را بررسی می کند و براساس توافق طرفین نسبت به موضوع تصمیم گیری می نماید .

49-2- هرگاه کارفرما نتواند هریک از موارد موجب تأخیر از جانب خود را برطرف نماید و میزان تأخیر به بیش از سی درصد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد بالغ گرد مدیر طرح موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعلیق یا خاتمه دادن به قرارداد به کارفرما گزارش کند .

49-3- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش ردیف 49-2 , نسبت به تعیین تکلیف قرارداد ( خاتمه دادن یا تعلیق ) نظر خود را به مدیر طرح ابلاغ نماید .

49-4- در صورت عدم ابلاغ نظر از سوی کارفرما ظرف مدت تعیین شده , مدیر طرح می تواند نسبت به اعلام خاتمه قرارداد طبق ماده 52 , اقدام کند .

49-5- هرگاه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تأخیر بوجود آید , در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله , گزارش تأخیرات که توسط مدیر طرح به طور مستند اعلام شده است بوسیله کارفرما و با حضور نماینده مدیر طرح بررسی می شود و میزان مجاز و غیرمجاز آن با توافق تعیین و صورت جلسه می گردد و طبق ماده 46 , در محاسبه حق الزحمه و تسویه حق‌الزحمه منظور می شود .

49-6- در صورتی که طرفین قرارداد در مورد تعیین تأخیر مجاز و غیرمجاز به توافق نرسند , براساس ماده 60 , برای رفع اختلاف اقدام می شود .

49-7- در صورتی که کارفرما در حین مدت انجام خدمات موضوع قرارداد تشخیص دهد که مدیر طرح در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی درصد مدت مربوط تأخیر غیرمجاز دارد و یا در انجام هریک از خدمات تفکیک شده در برنامه زمانی بیش از پنجاه درصد مدت پیش بینی شده تأخیر غیرمجاز دارد , می تواند طبق ردیف 53-2 , قرارداد را فسخ کند .

ماده پنجاه ـ تعلیق

50-1- کارفرما می تواند با اعلام قبلی ده روزه به مدیر طرح در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله , تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را , طی ابلاغیه ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است , به حالت تعلیق درآورد .

50-2- تعلیق خدمات مدیر طرح از سوی کارفرما به علت تعلیق مطالعات یا تعلیق کارهای اجرایی ( در مرحله ساخت و تحویل ) انجام می شود .

50-3- تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یامرحله , فقط برای یک بار مجاز است , مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر یک چهارم مدت اولیه آن و یا چهارماه است هرکدام که کمتر است .

50-4- مدیر طرح , موظف است از تاریخ شروع تعلیق , خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده روز , گزارش وضعیت خدمات را تا تاریخ شروع تعلیق , تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق , موضوع ردیف 50-5 را , به کارفرما تسلیم نماید .

50-5- پرداخت هزینه های مربوط به دوران تعلیق خدمات , به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه های مربوط است , ماهانه معادل سی درصد حق الزحمه متوسط ماهانه است , پرداخت این مبلغ , برای حداکثر چهارماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است .

50-6- مدیر طرح , ده روز قبل از انقضای مدت تعلیق , نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد , استعلام می کند . در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار پس از سپری شدن مدت تعلیق , اجرای قرارداد ادامه می یابد .

50-7- در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد , کارفرما قبل از پایان مدت تعلیق , موضوع را به مدیر طرح پیشنهاد می کند و در صورت موافقت مدیر طرح , بدون پرداخت هرگونه هزینه , مدت تعلیق تمدید می گردد .

50-8- در صورت موافقت نکردن مدیر طرح با تمدید مدت تعلیق یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای چگونگی ادامه قرارداد (موضوع ردیف 50-6 ) , پس از سپری شدن دوره تعلیق با درخواست مدیر طرح قرارداد خاتمه داده می شود .

50-9- چنانچه در دوران تعلیق , کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد , موضوع را به مدیر طرح ابلاغ می کند . در این صورت , حداکثر ده روز پس از ابلاغ , کار ادامه می یابد .

ماده پنجاه و یک ـ حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده , انقلاب ها و اعتصاب های عمومی , شیوع بیماری های واگیردار , زلزله , سیل و طغیان های غیرعادی و خشکسالی بی سابقه و هم چنین آتش سوزی های دامنه دار , طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مدیر طرح نباشد , به ترتیب زیر عمل می شود .

51-1- هرگاه بروز شرایط اضطراری , انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد , می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند .

51-2- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد , طبق ماده تعلیق , عمل می‌شود .

ماده پنجاه و دو ـ خاتمه دادن به قرارداد

52-1- کارفرما می تواند در هر زمان به شرح زیر به قرارداد خاتمه دهد .

52-2- در هر قسمت یا مرحله ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد , موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه , به مدیر طرح اعلام می کند .

52-3- مدیر طرح , پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد , بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده روز , گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد , تهیه و تسلیم کند . این گزارش , باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخش هایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است , همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد .

52-4- هرگاه کارفرما رأساً یا براساس گزارش مدیر طرح , تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود , باید موضوع را به مدیر طرح اعلام کند . در این صورت , مدیر طرح موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد .

52-5- در هر صورت , مدیر طرح موظف است در پایان مهلت دو ماهه , نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار , تحویل اموال کارفرما و ارائه صورت حساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد, مانند موافقت نامه ها , تعهدات مدیر طرح در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان , مشروط بر این که این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مدیر طرح پرداختی نشده باشد , اقدام نماید .

52-6- کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه های موضوع بند 52-5 , نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده , اقدام نماید و با مدیر طرح تسویه حساب کند , سپرده حسن انجام کار مدیر طرح در این حالت آزاد می شود .

52-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هریک از قسمت ها یا مراحل قرارداد ابلاغ شود , کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مدیر طرح , بابت خدمات آن قسمت یا مرحله , پایان می دهد .

52-8- در مورد شمول ردیف 21-2-2 , هرگاه منع قانونی رفع نشود , قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود و طبق مفاد این ماده , عمل می گردد .

52-9- مدیر طرح , می تواند  خاتمه دادن به قرارداد را در هریک از موارد زیر , درخواست کند :

52-9-1- عدم ابلاغ خدمات قسمت یا مرحله بعد , طی مهلت های درج شده در ردیف 16-3 .

52-9-2- در صورت تأخیر مازاد برسه ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع ردیف 32-5 .

52-9-3- در صورت سپری شدن حداکثر مدت شمول پرداخت حق الزحمه تأخیر مجاز , موضوع ردیف 46-2 .

52-9-4- براساس ردیف 50-8 .

52-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد ردیف 29-3 , از سوی کارفرما بیش از دو ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی .

52-9-6- در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف .

52-10- براساس ردیف 49-4 .

52-11- براساس ردیف 51-1 .

52-12- در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مدیر طرح شده است , رفع کند , مدیر طرح از درخواست صرف نظر می کند و خدمات خود را ادامه می دهد , در غیر این صورت , پس از انقضای مهلت یک ماهه , قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدام ها طبق مفاد این ماده انجام می شود .

ماده پنجاه و سه ـ فسخ قرارداد

53-1- کارفرما می تواند در هریک از موارد زیر , بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مدیر طرح ابلاغ کند .

53-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مدیر طرح در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد , به استثنای ردیف 21-2-1 .

53-1-2- عدم اطلاع به کارفرما در مورد ردیف 21-2-2 .

53-1-3- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث , بدون اجازه کارفرما .

53-1-4- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت .

53-1-5- اثبات این مطلب در دادگاه که مدیر طرح برای گرفتن کار یا اجرای آن , به کارکنان کارفرما , دستمزد , پاداش یا هدایایی داده , یا آنها را در منافع خود شریک کرده است .

53-1-6- عدم تبعیت مدیر طرح از تصمیم مرجع حل اختلاف .

53-2- کارفرما در صورت تحقق هریک از موارد زیر , ابتدا به مدیر طرح اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکال ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد . در صورت عدم اقدام مدیر طرح نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده , موضوع فسخ قرارداد ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر , به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تأیید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده , به مدیر طرح ابلاغ  می شود .

53-2-1- تأخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله , بیش از سی درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط .

53-2-2- رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه ای .

53-3- مدیر طرح , با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد , موظف است از ادامه کار خودداری کند و
بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می شود اصل مدارک و گزارش های خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد .

53-4- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد , بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ , طبق شرایط قرارداد اقدام می کند . کارفرما موضوع فسخ قرارداد را بی درنگ به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به منظور اقدام لازم , اعلام می کند .

مقررات عمومی

ماده پنجاه و چهار ـ زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است . در صورتی که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبان های دیگری نیز تهیه شده باشند , متن فارسی معتبر است , مدیر طرح , باید مدارک و گزارش های مطالعات , گزارش های ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی , تهیه کند . تهیه مدارک و گزارش ها به زبان های دیگر , بستگی به پیش بینی آن در شرایط خصوصی دارد .

ماده پنجاه و پنج ـ قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد , از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است .

ماده پنجاه و شش ـ مالکیت اسناد

تمام مدارک و گزارش هایی که به موجب این قرارداد , توسط مدیر طرح تهیه می شوند , از جمله نسخ اصلی , نورگذر یا رایانه ای , همه متعلق به کارفرماست . مدیر طرح , می تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارش های یاد شده را نزد خود نگاه دارد . در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد , محدودیتی قید نشده باشد , مدیر طرح حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد , مقاله های علمی را به نام خود , در سمینارها , اجلاس ها و نشریات علمی و فنی , منتشر کند .

ماده پنجاه و هفت ـ انتقال به غیر

57-1- مدیر طرح , حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما , موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند . در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث , از مسئولیت و تعهدات مدیر طرح , به هیچ عنوان کاسته نمی شود .

57-2- کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند . در این صورت , انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده , به عهده آن اشخاص خواهد بود .

ماده پنجاه و هشت ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مدیر طرح مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در قراردادهای دیگری باشد , مدیر طرح در انجام این امور , با توجه به دانش فنی و تجربه خود , به عنوان یک شخص بی طرف عمل می کند و گزارش اقدام های خود را به کارفرما تسلیم می نماید .

ماده پنجاه و نه ـ ابلاغ ها

هرگونه اطلاعیه , دستور کار , اعلام نظر , ابلاغ تعلیق , ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه باید با قرارداد انطباق داشته و تنها به صورت کتبی معتبر است .

رسید دبیرخانه هردو طرف و یا رسید تحویل پستی , ملاک تسلیم گزارش ها , مدارک و مکاتبات است .

حل اختلاف

ماده شصت ـ حل اختلاف

60-1- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید , دو طرف می توانند برای حل سریع آن , قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق ردیف 60-3 , برحسب مورد , به روش تعیین شده در ردیف های 60-1-1 و یا 60-1-2 , عمل کنند :

60-1-1- در مورد مسائل ناشی از برداشت های متفاوت دو طرف از بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است , هریک از دو طرف از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می شود , عمل کنند .

60-1-2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول ردیف 60-1-1 , است , رسیدگی و اعلام نظر در باره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی , در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد , عمل کنند .

60-2- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع ردیف 60-1-2 , به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق ردیف های 60-1-1 و 60-1-2 , مورد قبول هریک از دو طرف نباشد , برای حل اختلاف طبق ردیف 60-3 اقدام می گردد .

60-3- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد , هریک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند .

تبصره یک : چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود , مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

تبصره دو : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می کنند .

60-4- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .

به دستگاه های اجرایی , واحدهای خدمات مدیریت طرح ,

 واحدهای خدمات مشاوره و پیمانکاران

شماره : 201/54-735/105

تاریخ  :  28/1/1380

موضوع : موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور ( مصوبه شماره 24525/ ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375 هیأت وزیران ) به پیوست مجموعه موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح , همراه با مقررات ذیربط , از نوع گروه اول ابلاغ
می شود تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد قراردادهای مدیریت تهیه و اجرای طرح ها با واحدهای خدمات مدیریت طرح به اجرا درآید .

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه های اجرایی , واحدهای خدمات مدیریت طرح , واحدهای خدمات مشاوره , پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی الزامی است .

                                                                         محمد رضا عارف

معاون رئیس جمهور رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه , شرایط عمومی و پیوست های قراردادهای

واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها

1- موافقت نامه

1-1- اطلاعات مربوط به موافقت نامه باید به طور کامل و روشن در محل های پیش بینی شده درج شود . تغییر دادن , کاستن عبارت ها و یا کلمه هایی از موافقت نامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل های خالی باید تکمیل شود .

1-2- در ابتدای موافقت نامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود .

1-3- در ماده یک موافقت نامه , برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمت های مختلف موضوع قرارداد نیز درج شود .

1-4- مدت قسمت ها و مراحل مختلف موضوع قرارداد با در نظر گرفتن مدت مورد نیاز برای انجام خدمات و عملیات سایر عوامل باید به ترتیب در ماده 3 درج شود .

1-5- برآورد اولیه حق الزحمه به تفکیک قسمت ها و مراحل مختلف خدمات و به ترتیب در ماده 4 درج می شود .

1-6- نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه های موافقت نامه را امضا و در صورت لزوم مهر کنند .

2- شرایط عمومی

2-1- شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد . تغییر دادن , کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست . تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر می شود .

2-2- تغییر , افزایش یا کاهش خدمات مدیر طرح ( موضوع ماده 17 ) صرفاً در محدوده اهداف کمی و حجم عملیات درج شده در موافقت نامه شرح عملیات طرح و در چارچوب موضوع قرارداد امکان پذیر است .

2-3- در اجرای ردیف 53-2 , شرایط عمومی , در دستگاه های اجرایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند , مانند سازمان حفاظت محیط زیست , سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر سازمان ها و نهادهایی که تهیه و اجرای طرح های عمرانی را به عهده دارند , انتخاب هیأت سه نفره به منظور بررسی فسخ قرارداد و موافقت با آن در عهده بالاترین مقام سازمان یا نهاد مربوط در مرکز می باشد .

3- پیوست ها

3-1- تمامی پیوست ها باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر شود .

3-2- پیوست 1 . شرح موضوع قرارداد با توجه موافقت نامه شرح عملیات طرح مربوط به نحوی که محدوده خدمات مشخص باشد , در پیوست 1 درج شود و برحسب مورد نقشه محدوده ی موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد .

3-3- پیوست 2 . با توجه به موضوع قرارداد , آخرین شرح خدمات قسمت ها و مراحل مختلف رشته مربوط که از سوی این سازمان ابلاغ شده است , به عنوان پیوست 2 الحاق می شود .

3-4- پیوست 3. نحوه محاسبه حق الزحمه قرارداد به تفکیک قسمت ها و مراحل آن , تعداد و مبلغ اقساط حق الزحمه در پیوست 3 تعیین می گردد . نحوه تأمین وسیله نقلیه , غذا ,مسکن ومحل کار برای عوامل مقیم واحد خدمات مدیریت طرح در این پیوست منظور می شود .

3-5- پیوست 5 . در پیوست موارد زیر درج شود :

3-5-1- اطلاعات و مدارکی که کارفرما علاوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی باید در اختیار واحد خدمات مدیریت طرح قرار دهد .

3-5-2- در مواردی که کارفرما در نظر دارد تسهیلات ویژه ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه در اختیار واحد خدمات مدیریت طرح قرار دهد .

3-5-3- به جز موارد پیش گفته و سایر مواردی که در شرایط  عمومی به شرایط خصوصی مراجعه شده است درج هیچ نوع تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند , مجاز نیست .

نمونه قرارداد رنگ آمیزی ساختمان

 قرارداد رنگ آمیزی ساختمان

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

……………………….به نمایندگی آقای…………………..به شماره ملی…………..نام پدر……..شماره تماس…………..آدرس……………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از عملیات نقاشی ساختمان ……………….. به شرح ذیل و براساس استعلام بهای تأیید شده که به رؤیت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل :

الف) رنگ روغنی روی دیوار شامل :

 1. روغن الیف یک دست .
 2. بتونه کاری دو دست و سمباده زنی زبر
 3. اجرای آستر با رنگ روغن .
 4. لکه گیری و آستر دوم و سوم .
 5. سمباده پوست ساب .
 6. رنگ لایه .

ب) رنگ پلاستیک سقف ها شامل :

 1. رنگ روغنی یک دست .
 2. بتونه پلاستیک یک دست و سمباده زنی زبر
 3. آستر اول و دوم و لکه گیری .
 4. آستر سوم
 5. رنگ لایه

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد به شرح زیر می باشد :

2-1- قرارداد حاضر

2-2- مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد و مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( نشریه 55 ـ تجدید نظر دوم ) که پیمانکار از مفاد آن مطلع می باشد بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد پیمان می باشد .

2-3- جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار .

2-4- استعلام بهاء .

2-5- برنامه ریزی پیشرفت کار و دستورکارها و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد.

تبصره : هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول قرارداد حاضر به انضمام شرایط قرارداد و استعلام بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و عمومی در درجه سوم جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت کار ملاک عمل خواهد بود . و اگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد براساس استعلام بهای پیشنهادی پیمانکار بالغ بر ……………. ریال مطابق مشخصات پیوست و استعلام بهای تأیید شده می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره : مواردی که قیمت آنها در قرارداد پیش بینی نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسط پیمانکار اجراء گردد , قیمت آن براساس توافق تعیین و مطابق سایر ردیف ها در متمم پیمان منظور خواهد شد و کارفرما می تواند 25 درصد مورد پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار می باشد .

تبصره : در قیمت های مورد توافق 60 درصد بابت تهیه مصالح و 40 درصد بابت دستمزد می باشد .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………… ماه شمسی می باشد و شروع مدت از تاریخ اولین صورتجلسه تحویل کارگاه می باشد و پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد لااقل 97 درصد کارهای موضوع قرارداد را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل نماید .

ماده پنج ـ دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت ………… ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتباً به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 2 روز بعد از ابلاغ مراتب , شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید .

تبصره : هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید.

ماده شش ـ نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات و تعلیماتی که به وسیله سرپرست کارگاه یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد صادر می گردد اجرا کند .

ماده هفت ـ تعدیل بها

به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده هشت ـ نحوه پرداخت

8-1- پیمانکار موظف می باشد از کارهای اجرا شده براساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه نماید .

8-2- صورت وضعیت تهیه شده پس از تأیید نماینده کارفرما و تصویب دستگاه نظارت پس از کسر کسورات به شرح زیر قابل پرداخت می باشد .

الف) کسر مبلغ 10 درصد بابت تضمین حسن انجام کار ( این مبلغ تا پایان دوره و تحویل قطعی و گواهی رفع نقص به پیمانکار پرداخت خواهد شد ) .

ب) کسر مبلغ 5 درصد مالیات متعلقه از دستمزد .

ماده نه ـ تعهدات پیمانکار و مشخصات فنی

9-1- پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمان های تعیین شده در برنامه پیشرفت کار صددرصد به اتمام برساند و تحویل کارفرما نماید جرائم متعلقه به تأخیرات غیرمجاز پیمانکار هر روز مبلغ ……………… ریال محاسبه و از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد .

9-2- پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشههای مربوطه را رویت نموده و توانایی خود را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد می نماید .

9-3- پیمانکار متعهد است ابزار کار لازم و مصالح مورد نیاز ( رنگ ـ روغن ـ مل و … ) که به عهده وی می باشد در محل انجام کار آماده نماید و عوامل مورد نیاز را با شناخت کامل شخصاً استخدام و در محل اجرای موضوع قرارداد حاضر نماید , کنترل و تأیید عوامل به عهده پیمانکار بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمی باشد .

9-4- پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تأیید دستگاه نظارت به ترتیب معرفی در ماده 6 قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تأیید نشده به عهده پیمانکار خواهد بود .

9-5- پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار , مرحله قبلی را به تأیید دستگاه نظارت برساند .

9-6- پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه ها و کف های ساختمان و سنگ های قرنیز که آغشته به رنگ یا لکه های رنگی می باشد اقدام نماید .

9-7- پیمانکار موظف است برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر گروه های اجرایی لطمه نزند .

9-8- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و نقشه ها و دستورات کتبی کارفرما و دستگاه نظارت را به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد .

9-9- تأمین نیروی انسانی برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره , تأمین محل سکونت , غذا و ایاب و ذهاب کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث و خطرات ناشی از انجام کار , خسارت جانی و مالی ناشیه به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود .

9-10- پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات فنی زیر به نحوی که سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد:

الف) یکنواختی ظاهری در رنگ

ب) یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

پ) عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه کاری و غیره

ت) نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح

ث) انطباق لایه اجرا شده با مشخصات ( اگر ضخامت کمتر از حد لازم باشد , باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد ).

ج) ایجاد پوشش کامل و بدون شره

چ) عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس

ح) نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطوح زیرین

خ) عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان

د) تمیز و عاری بودن از گرد و غبار سطوح یاد شده

ذ) مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف

ر) نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن , چکه کردن , باد کردن و شیار و درز

ماده ده ـ مسائل ایمنی

پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است :

10-1- در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته , باید از کشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد .

10-2- کپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش , باید در محل موجود و در دسترس باشند , در پایان ساعات کار , تمام پارچه های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی که برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از آب قرار گیرند .

10-3- تینرها باید در ظرف های مطمئنی نگهداری شده و هرچه سریع تر از مناطقی که احتمال آتش سوزی در آن زیاد است , دور شوند .

10-4- در موقع استفاده از رنگ در فضاهای سرپوشیده مانند مخازن , وجود هواکش های قوی و متناسب ضروری است .

10-5- شخصی که در فضای سرپوشیده رنگ کاری می کند و یا با وسایل مختلف مبادرت به تمیز کردن فلزات می نماید , باید همواره از ماسک های مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از استنشاق مواد گازی و گرد و غبار به وجود آمده جلوگیری نماید .

10-6- باید از استنشاق گازهای موجود در حلال های رنگ خودداری شود .

10-7- قبل از رنگ کاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله کاردک و سمباده , لکه های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترک های کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد .

ماده یازده ـ تحویل موقت

پس از آنکه پیمانکار حداقل 97 درصد عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه ها و مدارک و اسناد ضمیمه موضوع قرارداد انجام داد , مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص کارها مربوط به قیمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می تواند تقاضای تحویل کار موقت کند که پس از تأیید سرپرست کارگاه کمیسیون تحویل موقت تشکیل می گردد . کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و به منظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی به پیمانکار داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقص از کارفرما دریافت نماید و دوره تضمین از تاریخ رفع نقص به مدت یک ماه خواهد بود .

ماده دوازده ـ تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 قرارداد کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می نماید , کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

تبصره : هرگاه کمسیون عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده نماید برای رفع آنها طبق ماده 5 قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده سیزده- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده شانزده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده هفده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده هجده- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده نوزده- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                      ………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد تابلو برق

قرارداد تابلو برق

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از : خرید 2 دستگاه تابلو برق MPD و SCP پروژه …………….. مطابق با مشخصات فنی که به رویت فروشنده رسیده و مورد تأیید ایشان می باشد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- استعلام بهاء فروشنده به همراه مشخصات فنی پیشنهادی

2-3- مشخصات فنی خصوصی که توسط خریدار یا نماینده خریدار به فروشنده ابلاغ می گردد و در 3 برگ پیوست قرارداد می باشد .

2-4- مشخصات فنی عمومی و استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل های ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفاد آن مطلع می باشد و بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه ملاک عمل خواهد بود .

2-5- نامه شماره ………………. مورخ ……………….. در خصوص معرفی نماینده فروشنده .

ماده سه ـ مدت قرارداد

فروشنده یا شرکت ………………. متعهد می گردد که بر طبق شرایط فنی پیوست تابلوهای مورد قرارداد را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد تحویل خریدار …………… نماید .

تبصره : مدت زمان قرارداد به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و فروشنده با علم و اطلاع از وجود کلیه مسائل و مشکلات که در مدت زمان اجرای قرارداد مؤثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد براساس پیشنهاد قیمت فروشنده مبلغ ……………. ریال می باشد که شامل ……….. دستگاه تابلو به شرح ذیل می باشد و هیچگونه تعدیلی به این مبلغ تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج ـ شرایط پرداخت

 5-1- توافق می گردد که 50 درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت توسط خریدار پرداخت گردد و در ازاء یک فقره چک تضمین از فروشنده بعد از ابلاغ قرارداد اخذ گردد .

5-2- بعد از حمل تابلوها به کارگاه و تحویل تابلوهای فوق 50 درصد بقیه مبلغ قرارداد به فروشنده پرداخت می گردد . ضمناً چک تضمین اولیه در ازاء یک فقره چک دیگر که معادل 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد که فروشنده به عنوان حسن انجام کار به مدت 6ماه در اختیار خریدار خواهد داد به فروشنده مسترد می گردد .

ماده شش ـ تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف می باشد کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تأیید نماینده خریدار تهیه و از بکار بردن لوازم و تجهیزات درجه 2 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .

6-2- فروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تأیید خریدار به منظور تعویض لوازم و تجهیزات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که تعیین می گردد می باشد و می بایست به هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید در غیر این صورت خریدار به هر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص راساً اقدام می نماید و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه پانزده درصد بالاسری به نحو مقتضی از فروشنده کسر خواهد نمود .

6-3- چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهادی مبهم و نامشخص باشد فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مورد تأیید نماینده کارفرما و خریدار می باشد .

6-4- فروشنده بدون تأیید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین مارک تجهیزات مصرفی نمی باشد .

6-5- تهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی , مکانیکی , کنترل ها و موارد مورد نیاز دیگر که به نحوی تا مرحله تحویل , مکمل عملیات نصب وراه اندازی باشد به عهده فروشنده می باشد .

6-6- مسئول حفظ و حراست لوازم تحویلی و ابزار به عهده فروشنده می باشد .

6-7- پس از رنگ آمیزی فریم تابلوها , تابلوها به وسیله مهندس ناظر بازدید و در صورت تأیید ایشان نسبت به تجهیز آنها توسط پیمانکار اقدام خواهد شد . در صورتی که به دلیل رنگ آمیزی , تابلوها مورد تأیید مهندس ناظر قرار نگیرد خریدار از تحویل تابلوها خودداری نموده و قرارداد خود به خود فسخ می گردد .

ماده هفت ـ تغییر مقادیر کالا

کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق دستورالعمل ناظر و کارفرما با در نظر گرفتن شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه انتخاب می گردد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد .

ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد

در صورتی که فروشنده به هر علت در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد با حسب تشخیص خریدار یا نماینده خریدار ( مهندس ناظر ) قادر به ایفاء تعهدات خود نباشد خریدار می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده نه- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یازده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده دوازده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده سیزده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده چهارده- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده پانزده- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

 

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                      …………………..

پیوست :

مشخصات فنی که در ساخت تابلوها می بایست رعایت گردد .

 1. سازنده تابلو می بایست با توجه به نقشه های تک خطی هر تابلو نقشه موقعیت محل استقرار تجهیزات هر تابلو را روی پرسپکتیو تابلو ترسیم و با مشخص نمودن ابعاد تابلوها جهت تأیید ساخت به مهندس ناظر ارائه تا پس از بررسی و تأیید نمودن آن نسبت به ساخت تابلو اقدام نماید . در صورت عدم دریافت تأییدیه از مهندس ناظر چنانچه در زمان تحویل تابلوها طبق مشخصات ارائه شده ساخته نشود از تحویل تابلوها خودداری خواهد شد .
 2. در زمان ساخت تابلوها بازدید از تابلوها در کارگاه سازنده تابلوها الزامی است .
 3. کلیه سلول های فشار ضعیف از نوع ایستاده و تماماً پیچ و مهره ای و با ورق 2 میلی متر باشد .
 4. پروفیل ستون و کلاف اصلی سلول ها به ضخامت 5/2 میلی متر باشد .
 5. هر سلول ایستاده فشار ضعیف می بایست روی یک پایه به ارتفاع 10 سانتی متر از ورق نمره 2 میلی متر و بوسیله پیچ و مهره متصل گردد بنابراین تابلو کلاً 210 سانتی متر می گردد .
 6. نصب قطعات تابلو به نحوی باشد که امکان تعویض احتمالی آتی آنها با انواع مشابه به سهولت امکان پذیر باشد .
 7. ولت متر و چراغ سیگنال از ورودی کلید اصلی تغذیه شود .
 8. فاصله لبه بالایی دستگاه های اندازه گیری از سقف تابلو 6 سانتی متر درنظرگرفته شود .
 9. چراغ سیگنال می بایست بالاتر از دستگاه های اندازه گیری نصب شود .
 10. شمش های اصلی در قسمت فوقانی تابلو تعبیه شود .
 11. فاصله مقره های شمش ها باید از بدنه های جانبی تابلو حداقل 5 سانتی متر باشد .
 12. کلید اصلی در وسط عرض تابلو و پایین ترین کلید موجود در تابلو در نظر گرفته شود فاصله لبه پایین کلید از کف تابلو حداقل 75 سانتی متر باشد .
 13. کلیه کلیدها باید دارای علامت محل تغذیه باشند .
 14. رنگ تابلوها می بایست کوره ای باشد بنابراین پس از چربی گیری ـ زنگ زدایی ـ فسفاته کاری در سه مرحله رنگ کاری شده و در کوره با حرارت مناسب پخته شود .
 15. تابلوها باید به نحوی ساخته شود که قابل توسعه و افزایش باشد ـ اسکلت از بدنه تابلو جدا باشد .
 16. در صورت وجود درز به روی قطعات برای جلوگیری از نفوذ آب و گرد و غبار از خمیر درزگیر استفاده شود .
 17. شمش نول و ارت باید با مقره اتکایی به تابلو نصب گردد .
 18. سرسیم ها باید قلع اندود شود .
 19. داخل کانال ها باید عایق بندی شود .
 20. از بست کمربند برای سیم ها استفاده گردد .
 21. کیف جا نقشه ای برای تابلو باید تعبیه گردد .
 22. ماکارونی برای حفاظت سیم های چراغ ها استفاده گردد .
 23. از لاستیک دور در برای حفاظت گرد و غبار در تابلو استفاده شود .
 24. پیچ ها باید با واشر فنری تخت گالوانیزه یا آب رنگی داده شده استفاده شود .
 25. پلاک برای مشخص شدن تابلوها .
 26. پلاک برای نام تابلو ساز ـ شماره تلفن ـ که باید روی تابلو نصب شود .
 27. صفحه روبند باید از پیچ و مهره استفاده گردد . استفاده از پیچ خودکار پرهیز شود .
 28. برای روبند صفحه داخل تابلو از سه تیکه استفاده شود .
 29. روبند تابلوها باید طوری ساخته شود و طراحی گردد که روی کابل های ورودی را بپوشاند .
 30. لولا مربوط به در تابلوها باید از آلومینیوم ساخته شود .
 31. قفل در تابلو باید IP  داشته باشد که در هنگام پاشیدن آب به داخل تابلو نفوذ نکند .
 32. از جوشکاری اسکلت و درها پرهیز شود .
 33. نصب ریل کلیدهای مینیاتوری با پیچ و مهره انجام شود .
 34. نصب پایه ترمینال برای نگهداری ترمینال ها .
 35. نصب بغل ترمینال برای هر ست .
 36. پانچ کردن سقف یا کف تابلوها برای ورود و خروج کابل ها .
 37. شماره گذاری مدارهای هر تابلو .
 38. تقسیم بندی فازها برای تغذیه مناسب بارها .
 39. برای ساخت تابلوهای دیواری از ورق 5/1 میلی متر استفاده شود .

برای ساخت تابلوها از لوازم زیر استفاده شود :

 • کلیدها اتوماتیک از نوع مولن رژن یا یونی لک
 • کلید فیوز از نوع …………………………………………………………………………..
 • کلید گردان از نوع ……………………………………………………………………….
 • کلید های مینیاتوری سه فاز و تک فاز از نوع ……………………………..
 • کنتاکتور و رله های حرارتی از نوع …………………………………………….
 • ترانس جریان از نوع ……………………………………………………………………
 • تایمر از نوع …………………………………………………………………………………
 • خازن از نوع ………………………………………………………………………………..
 • ترمینال ریلی از نوع …………………………………………………………………….
 • لوازم اندازه گیری از نوع ……………………………………………………………..
 • فیوز و پایه فیوز از نوع ……………………………………………………………….
 • بوش با تن از نوع …………………………………………………………………………
 • رگراتور از نوع …………………………………………………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نظام پرداخت حقوق کارکنان عادلانه می شود

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به کامنتهای مخاطبان سرویس مشکلات مردم درباره عادلانه شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت قول داد.

به گزارش  خبرآنلاین، موضوع مخفی و مبهمی درباره عدم تعادل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در دستگاه های مختلف وجود ندارد. بسیاری از مخاطبان سرویس مشکلات مردم نیز در این باره کامنت گذاشته اند و با مقایسه خود با سایر کارمندان هم رده شان، گفته اند به روند پرداخت حقوق که از نظر آنها ناعادلانه است، اعتراض دارند.

در این باره، از سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی او سئوال کردیم: چه زمانی قرار است نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت آنطور که شایسته تمامی کارکنان دستگاه ها و وزارتخانه هاست، عادلانه شود؟

نوبخت درباره لزوم عادلانه سازی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت توضیح داد: سالانه مبالغ قابل توجهی از بابت حقوق و مزایا به کارمندان دولت پرداخت می کنیم ولی توزیع اینها به لحاظ امتیازات دستگاه ها که بین کارمندان توزیع می شود، تفاوت هایی را ایجاد کرده است و در برنامه ششم کاری می کنیم تا عدالت پرداخت را بین کارکنان ایجاد کنیم.

او به خبرنگار ما گفت: لذا در این باره اطلاع رسانی می کنیم و به بخش پیامهای مردم و مخاطبان خود اطمینان دهید حتما می خواهیم این کارها را به درستی انجام دهیم تا باعث افزایش انگیزه کاری و بهره وری شود.

زمان ارایه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ارائه بودجه سال ۹۵ طی آذر ماه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت صبح شنبه در حاشیه شورای اداری لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق هماهنگی هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سپاه داشته مقرر شد اعتباراتی فراهم شود تا سپاه تجهیزاتی که در کنار قلعه فلک افلاک دارد را به محل دیگری منتقل کند.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پرداخت اعتبارات متناسب در راستای انتقال مجموعه سپاه از اطراف قلعه فلک افلاک اعلام آمادگی کرده، عنوان کرد: یک بخش از این اعتبارات طی سالجاری و بخش دیگری در سال ۹۵ پرداخت خواهد شد تا مردم لرستان از ظرفیت این قلعه تاریخی که یک خانه گردشگری است استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه خسارات سیل در کوهدشت انگیزه این سفر غیرمنتظره به لرستان بود، ادامه داد: در این زمینه در ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل جلسه و تقسیم کار کردیم که کارهای اضطراری برای آسیب دیدگان انجام شود و بخش دیگر کار ستاد بحران رفع مشکلات و معضلات به وجود آمده ناشی از سیل در زیرساخت ها بود.

نوبخت با اشاره به اینکه در جلسه شورای اداری استان طرح های لازم برای توسعه استان و طرح های ویژه مصوب سفر ریاست جمهوری بررسی شد، تصریح کرد: بر اساس گزارش استاندار لرستان سال گذشته اعتبارات به طور کامل دریافت شده و برای سالجاری نیز چند طرح بزرگ از سفر ریاست جمهوری افتتاح خواهند شد.

وی افزود: نقش استان لرستان در توسعه ملی و چگونگی کمک های ملی به توسعه لرستان و جایگاه این استان در برنامه ششم توسعه که از ابتدای سال ۹۵ اجرا خواهد شد، از دیگر مباحث شورای اداری استان بودند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بودجه سال ۹۵ را مانند سالهای گذشته در وقت مقرر قانونی و در آذرماه به مجلس خواهد داد، خاطرنشان کرد: طبق قولی که دولت تدبیر و امید به مجلس داد بودجه امسال شفاف بوده و فاقد تبصره است همچنین به روش عملیاتی تهیه شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ازویژگی های بودجه سال ۹۵ است.