نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

 طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن والیبال کارخانه به شرح زیر :

اجرای حدود 132 متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار 12 . 8 به ابعاد 30*30 سانتی متر با قالب بندی مربوطه و بتن ریزی آن با بتن 350 کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد پنجره با پروفیل با ابعاد 3*1 متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن با ضد زنگ و رنگ روغنی درجه یک .

اجرای دیوار بلوکی به عرض 20 سانتی متر در فاصله شناژ افقی اجرا شده و سقف سوله حدود 400 متر مربع .

اجرای حدود 800 متر مربع پلاستر زبره و نرمه

اجرای حدود 30 متر لوله کشی آب سرد و گرم

اجرای حدود 10 متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی ها

اجرای حدود 40 متر لوله کشی گاز

اجرای 62 متر طولی قرنیز به ارتفاع 30 سانتی متر با سنگ گندمک

اجرای سیم کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب هشت عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن والیبال

اجرا و نصب نورگیر به ابعاد 1/1*8/2 و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن .

تهیه نصب پنج عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد 1/1*2/2 جهت سرویس ها و ورودی ها و تخریب جای یکی از درب ها و رنگ آمیزی آنها .

اجرای 50 متر مربع کاشی کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه 2 حافظ 25*20 سانتی متری .

اجرای 8 متر مربع سرامیک کف دوش ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه 2 حافظ 10*20 سانتی متری .

تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک گلسار …. و شیر مخلوط قهرمان .

اجرای 12 متر ناودانی عرضی با ورق 60 گالوانیزه و 22 متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه 30 سانتی متر و مهاری با نبشی نمره 3 به فواصل 5/1 متر از هم .

اجرا و کف سازی سالن والیبال به مساحت 288 متر مربع و ارتفاع ( ضخامت ) 8 سانتی متر با بتن 350 کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد لوله چهاراینچ در وسط سالن والیبال به طول 50 سانتی متر جهت نصب میله های تور والیبال .

اجرای حدود 40 متر مربع قیر و گونی سه لایه قیر و دو لایه گونی

تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش پرداخت و امضاء قرارداد به مدت 60 روز کاری تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ……………… ریال به تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

1-4- 20%  پیش پرداخت در قبال اخذ چک شماره …………. عهده بانک …………… شعبه …………….. به مبلغ ……………… معادل 20% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . چک یاد شده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می ماند .

2-4- 70%  از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

3-4- 10%  باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده 5) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد . چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده 6 ) کسور

6-1- از کلیه  مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………. عهده بانک ……….. شعبه سیمان به مبلغ ………… ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن  انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده 8 ) ناظرین قرارداد

8-1- از طرف کارفرما آقایان مهندس …………. + ……….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

8-2- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می گردد.

ماده 9) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 4% ( چهاردرصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 10 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 11 ) تعهدات پیمانکار

11-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

11-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

11-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

11-4- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .

11-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

11-6- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

11-7- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

11-8- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .

11-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

11-10- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت .

11-11- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

11-12- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

11-13- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

11-14-در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

11-15-کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 12) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 13) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 15) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 16) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 17) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد مشاوره تعويض قطعات

 قرارداد مشاوره تعويض قطعات

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مربوط به مشاوره و نظارت و همکاری در اجرای پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم براساس شرح خدمات پیوست توسط تجهیزات منحصر به فرد پیمانکار ( طبق لیست پیوست ) که جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

2-1-جهت انجام خدمات موضوع ماده یک بند 1 الی 5 شرح خدمات مدت 45 روز از تاریخ پرداخت مبلغ موضوع بند 1-3 تعیین می گردد .

2-2- مدت زمان انجام خدمات بندهای 6 و 7 بعد از اجرای بند 5 مندرج در شرح خدمات پیوست , 45 روز تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

بابت انجام موضوع ماده یک قرارداد مبلغ …………………….. ریال به شرح ذیل تعیین می گردد :

3-1- بابت انجام اندازه گیری و محاسبات مربوط به وضعیت تراز کوره با استفاده از لیزر و رایانه به روش منحصر به فرد شرکت Philips kiln services بدون نیاز به توقف کوره بند (6 شرح خدمات پیوست ) مبلغ  ………….. ریال تعیین می گردد .

3-2- بابت انجام بند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , شرح خدمات پیوست مبلغ  …………  ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد معادل هشتاد و دو میلیون ریال پس از امضاء , به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-2- 25% مبلغ قرارداد معادل هشتاد و  دو میلیون ریال پس از تهیه و ارائه طرح و گزارش موضوع بندهای 1 الی 5 پیوست قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-3- 50% مبلغ باقیمانده قرارداد معادل یکصد و شصت و چهارمیلیون ریال تمام پس از اجرای پروژه و انجام بندهای 6 و 7 پیوست و ارائه گزارش نهایی با تأیید ناظر قرارداد پرداخت می گردد

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به پیمانکار ارائه می گردد .

5-2- از هر پرداخت به پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 15% به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد می گردد .

ماده 6 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس ………….. ( مدیر تعمیر و نگهداری ) به عنوان ناظر قرارداد معرفی  می گردند .

تبصره : پیمانکار مجاز به استفاده از خدمات پیوست ناظر جهت اجراء موضوع این قرارداد نمی باشد .

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین شده خواهد نمود .

7-2- پیمانکار متعهد به انجام به موقع امور محوله می باشد .

ماده 8) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                    امضای طرف دوم

…………………                                                   ……………………

امضای شاهد اول                                                    امضای شاهد دوم

…………………                                                     …………………….

شرح خدمات

قرارداد مشاوره و نظارت اجرایی پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم .

 • کنترل و اندازه گیری های مورد نیاز قطعه ساخته شده مورد تعویض .
 • کنترل و اندازه گیری های لازم نقاط مختلف کوره شامل ضخامت RUN out shell profile و غیره و بررسی و اعلام نهایی نیاز به تعویض و قطعات دیگر بدنه .
 • تهیه و نقشه ها و دستورالعمل های ساخت پورت ها و متعلقات مربوطه براساس موارد مندرج در بند 4
 • ارائه دستورالعمل های اجرایی دمونتاژ و مونتاژ قطعه خروجی بدنه و نحوه اجرا .
 • پیش بینی زمان لازم جهت تعویض قطعات ( زمان اجرا ) با هماهنگی مدیر پروژه .
 • اندازه گیری تراز کوره پس از اجرای پروژه و تغییرات لازم روی غلطک های کوره در صورت نیاز .
 • نظارت بر کلیه مراحل دمونتاژ قطعه خروجی بدنه کوره

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد تعویض بدنه

 • تجهیزات تراز لیزری
 • دستگاه ock plus Analyzer
 • دستگاه zero Max دو دستگاه
 • دوربین تئودولیت
 • پراپ ضخامت سنج
 • ضخامت سنج
 • دریل برقی
 • کامپیوتر Laptop
 • نرم افزارهای محاسباتی انحراف کوره
 • پرینتر canon

  تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

  برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خدمات پاکسازی

قرارداد خدمات

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد،به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از پاکسازی سقف شیروانی و ایرانیت های مختلف کارخانه

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد………….. روز تعیین می گردد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد…………. ریال تعیین می گردد .

ماده 4) نحوه پرداخت

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار و تأیید ناظر قرارداد پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده 5) کسورات قانونی

 • از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
 • از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………. عهده بانک …………. شعبه …………….به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………… به عنوان ناظر تعیین می گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10) تعهدات طرفین قرارداد

 • پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
 • پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
 • پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
 • در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است .
 • هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .
 • جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
 • دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی مناسب به عهده پیمانکار و حمل آن به عهده کارفرما است .
 • پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
 • پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
 • تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
 • پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید.
 • در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
 • جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می بایست مجوز لازم را از طریق واحد بازرگانی و امور اداری کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد .
 • کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .
 • تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 11) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 12) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 13) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 14) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 15) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 16) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                       …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                       ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد تغییرات و تعمیرات

قرارداد تغییرات و تعمیرات

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس……………………………………………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه ……………………….،به آدرس …………………………………………………………………..

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

تغییرات و تعمیرات لازم براساس پیوست شماره 1 شامل 63 قلم که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در واحد سازمانی واقع در کوی مهندسین مقابل مهمانسرا .

ماده 2 ) مدت قرارداد

100 روز کاری از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل 20 درصد بالاسری کلیه هزینه های انجام شده تعیین می گردد .

تبصره 1 : فاکتورهای ارائه شده توسط پیمانکار , بوسیله کارفرما قابل پیمانکار پرداخت خواهد بود .

تبصره 2 : تأمین کلیه مصالح و نیروهای لازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

هزینه ها در طی مدت انجام کار و با ارائه صورت وضعیت و فاکتورهای مربوطه و نظر ناظر قرارداد و پس از کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 5) کسور

 • از کلیه مطالبات پیمانکار به جز مواردی که بصورت فاکتور ارائه می گردد 5% به عنوا ن مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز و قبض واریز به پیمانکار ارائه خواهد گردید .
 • از مطالبات پیمانکار به جز مواردی که به صورت فاکتور ارائه می گردد 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

ماده 7 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 8) تعهدات طرفین

 • پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مذکور را به عهده می گیرد .
 • پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
 • جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.
 • تأمین ابزار کار و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد .
 • تأمین کلیه مصالح توسط پیمانکار و با ارائه فاکتور به کارفرما صورت می گیرد . پرداخت مبلغ فاکتور پس از کنترل واحد بازرگانی طرح و برنامه به عهده کارفرما می باشد .
 • افزایش یا کاهش شرح خدمات قید شده با توافق کارفرما مورد تأیید است .

ماده 9)يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 10)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 12)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 13)تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 14)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 15)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                     ………………………..

پیوست

 • کاشی کاری توالت
 • تعویض پنجره توالت
 • تعویض سنگ دستشویی و توالت
 • اجرای سقف کاذب در توالت و ادامه داکت
 • نصب فلاش تانک و سیفون در توالت
 • برداشتن وام حمام
 • کارگذاشتن زیر دوشی حمام
 • تعویض سرامیک حمام
 • اصلاح کاشی دیواره حمام
 • اصلاح درب حمام
 • تعبیه قفل و دستگیره روی درب حمام
 • اصلاح و رنگ آمیزی کابینت آشپزخانه
 • نصب حفاظ جهت درب آهنی آشپزخانه
 • نصب توری با چهارچوب آلومینیومی جهت آشپزخانه
 • اجرای یک عدد لوله بخاری در قسمت بالای هود گاز
 • تعویض توری های درب ورودی با چهارچوب آلومینیومی
 • برداشتن درب کمد حال و بقیه دکور چوبی کتابخانه و نصب دکور چوبی
 • تعبیه ورق آلومینیومی به عرض 10 سانتی متر درب پایین کلیه درب های چوبی
 • اصلاح قفل و دستگیره کلیه درب ها .
 • اصلاح کلیه تورهای پنجره ها
 • تعویض شیشه های شکسته پنجره ها و شیشه های کثیف و رنگی
 • تعویض محل کولرها
 • تعویض بتونه کلیه پنجره ها
 • پاکسازی و تمیزکاری کلیه شیشه ها
 • برداشتن دیوار جنوبی حال به عرض 5/4 متر .
 • اجرای چهار عدد ستون با قوطی شماره 16
 • اجرای تیر حمال با تیرآهن دوبل 18 در زیر سقف به جای دیوار تخریب شده
 • اجرای 4 عدد فونداسیون به ابعاد m5/1 * 1 و نصب پیش پیلت .
 • تخریب دیوار بین دو اتاق جنوبی و اضافه شدن اتاق ورودی حال به حال .
 • اجرای قرنیز در پایین کلیه دیوارها به عرض 15 سانتی متر
 • رنگ آمیزی کلیه دیوارها و سقف اتاق ها و حال و دستشویی و حمام و آشپزخانه .
 • سمپاشی کلیه ساختمان جهت از بین بردن موریانه و حشرات موذی .
 • اجرای تیغه 30 سانتی متری در فاصله بین دو اتاق مجاور حال و اجرای درب ورودی .
 • تعبیه کتابخانه
 • ساخت و نصب سه عدد دریچه کولر .
 • اجرای یک عدد لوله بخاری جهت اتاق شماره یک و تعمیر در کلیه لوله بخاری ها .
 • جمع آوری موکت های کف و شستشوی آن و سپس چسباندن آ ن .
 • تعویض توری درب حال
 • تعویض درب های چوبی اتاق خواب ها و درب ورودی اصلی و چهارچوب آنها .
 • رنگ آمیزی دوازده عدد پنجره به ابعاد 40/2 * 60/1 متر .
 • رنگ آمیزی کلیه درب های چوبی و چهارچوب های 6 عدد درب چوبی به ابعاد 1*5/2 متر .
 • تعویض درب ورودی آهنی با درب چوبی به ابعاد 20/2 * 20/1
 • رنگ آمیزی دو عدد درب حیاطی
 • اصلاح قیرگونی پشت بام ساختمان
 • تعمیر و نصب کلیه ناودانی ها
 • اجرای تگری سیمان سفید در قسمت بیرونی کل ساختمان
 • اصلاح دستشویی و تعویض سنگ توالت در قسمت باریک سازی و تعویض و یا اصلاح سیستم لوله کشی آب باریک سازی .
 • اصلاح و اجرای قیرگونی سقف باریک سازی
 • اجرای آرگ در قسمت انتهای راهرو و ورودی حال
 • جمع آوری کلیه سیستم خاردارهای موجود در دیوارهای خارجی
 • نظافت حوض داخل حیاط و رنگ آمیزی آن با رنگ استخری
 • مرمت ایوان قسمت پشت ساختمان و رنگ آمیزی آن
 • اجرای آرگ به جای درب آشپزخانه و درب ورودی حال
 • حذف دیواره اتاق شماره یک
 • تعویض درب های چوبی اتاق های خواب با چهارچوب
 • تعویض سیم کشی ساختمان و حیاط باریک سازی و نصب چراغ های مناسب یا لوسترهای ارزان قیمت سیم کشی جدید ساختمان روکار انجام می پذیرد .
 • تعویض کلیه لوله بخاری های بیرونی ساختمان .
 • تخریب دیوار پیش ساخته جلوی پنجره اتاق شماره 5
 • لکه گیری با گچ در کلیه اتاق های قسمت باریک سازی
 • تخریب و پاکسازی کلیه ملحقات بتنی در قسمت باریک سازی
 • رنگ آمیزی کلیه قسمت های در و دیوار و پنجره های قسمت باریک سازی جمعاً 4 عدد درب به ابعاد m 9/0 * 5/1 و 35/1 * 5/1
 • اجرای تگری سیمان سفید بر روی نمای بیرونی قسمت باریک سازی
 • مدور شدن درب اتاق شماره یک

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ……. و به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ……………… به شماره ثبت …………….. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …………صادره از ……… خ  ……… که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات Grinding رینگ ها و غلطک های کوره هزار تنی اول کارخانه سیمان ……………. به شرح زیر:

 • بازسازی سطوح رینگ ها و غلطک های هر سه پایه کوره
 • سرپرستی نظارت بر اجرای عملیات roller Adjusment جهت جبران کاهش قطر رینگ و غلطک ناشی از سنگ زنی

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت……..روز خواهد بود.

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد جهت انجام کامل موضوع ماده یک مبلغ ……………هزار ریال به شرح زیر تعیین می گردد :

3-1- جهت اجرای خدمات موضوع بند 1-1 مبلغ……….. ( ………….) ریال تعیین می گردد .

3-2- جهت اجرای خدمات موضوع بند 2-1 قرارداد………… ( ………….) ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- معادل 25% کل مبلغ قرارداد پس از امضاء قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

4-2- 75% باقیمانده مبلغ بند (1-3) قرارداد پس از خاتمه عملیات موضوع بند ( 1-1) قرارداد و تأیید کتبی ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

3-4- 75% باقیمانده بند ( 2-3) پس از انجام موضوع بند (2-1) در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به مشاور ارائه می گردد .

5-2- از هر پرداخت طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 5% کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . بدیهی است مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد گردید .

ماده 6 ) جریمه تأخیر

6-1- در صورت عدم شروع عملیات طی چهار هفته بعد از پرداخت موضوع بند ( 1-4) پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر هزینه ای معادل…….. مبلغ قرارداد در وجه کارفرما پرداخت نماید .

6-2- در صورتی که زمان عملیات بیش از یک دوم مدت به تأخیر انجامد و این امر ناشی از عملکرد پیمانکار باشد , پیمانکار موظف است به ازای هر روز تأخیر بیش از مدت قرارداد به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در وجه کارفرما پرداخت نماید .

6-3- در صورت توقف کوره که ناشی از اشکالات فنی و بهره برداری باشد و موجب افزایش مدت عملیات بیش از 5 روز گردد , هزینه ای معادل یک شصت و پنجم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز به صورت خالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 7 )  ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس ………… + ………….. به عنوان دستگاه نظارت معرفی می گردند .

ماده 8 ) تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار متعهد است جهت انجام خدمات موضوع ماده یک روش و تجهیزات منحصر به فرد شرکت philips scrviccs  استفاده نماید .

8-2- پیمانکار متعهد به انجام سنگ زنی رینگ و غلطک های مورد نظر و تحویل آنها به صورت استوانه ای و صاف و با دقت حداکثر mm 3/0 در شعاع می باشد .

8-3- پیمانکار در مورد نظارت و سرپرستی بر انجام عملیات Roller Adjustment موظف است تنظیم غلطک ها صورتی انجام شود که پایین آمدن مرکز دوران کوره ناشی از کاهش قطر رینگ ها و غلطک ها به میزان براده برداری شده در خلال عملیات Grinding جبران گردد .

8-4- رفع عیوب عمیق نظیر قلوه کنی (spalling) که پس از سنگ زنی و استوانه ای شدن رفع نشده باشد جزء تعهدات پیمانکار نمی باشد .

8-5- رفع عیوب مخفی نظیر ترک که در حین کار سنگ زنی آشکار گردد به عهده پیمانکار نمی باشد .

8-6- پیمانکار موظف است چنانچه اشکالاتی در شیب غلطک و پیچیدگی بدنه کوره و یا وضعیت شافت و …… وجود داشته باشد که موجب عدم تماس رینگ و غلطک و یا گرم کردن یاتاقان پس از سنگ زنی و جابجایی غلطک ها بشود , به کارفرما گزارش نماید تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

ماده 9 ) تعهدات کارفرما

9-1- تأمین جوشکار , برشکار , برق کار و جرثقیل مناسب جهت جابجایی و نصب دستگاه ها ( جرثقیل از نوعی باشد که طول BOOM آن حداقل تا بالاترین نقطه رینگ برسد) به عهده کارفرما می باشد .

9-2- تأمین دو رشته کابل برق سه فاز 50A-380 V و تأمین برق 220V در هر پایه کوره به عهده کارفرما خواهد بود .

9-3- کارفرما متعهد به ساخت Plat form مطابق نقشه ارسالی و تأمین نبشی و ناودانی مورد نیاز جهت نصب دستگاه ها ( حداقل 4 شاخه نبشی 80*80 و دو شاخه نبشی 100*100 به علاوه مقداری خرده ناودانی و خرده ورق mm 10 ) می باشد.

9-4- تمیز کردن بدنه کوره در دو طرف رینگ و در صورت کثیف بودن و جرم گرفتگی , همچنین تمیز کردن Base Plate  یاتاقان ها به صورت کامل به عهده کارفرما می باشد .

9-5- تأمین نیرو جهت جابجایی و تنظیم غلطک پس از سنگ زنی به عهده کارفرما می باشد .

9-6- کارفرما تأمین هوای فشرده ( کمپرسور هوا ) با دبی مناسب ( نظیر کمپرسور معدن ) را به عهده خواهد داشت .

ماده 10) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 11) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15) حل اختلاف

چنانچه در خصوص عمل به این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار بوجود آید موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و بررسی شده و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام سیمان ………. و ………… به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد .

ماده 16) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

   کارفرما                                                                                         پیمانکار

مدیرکارخانه سیمان ……………….                                  شرکت خدماتی مهندسی …………و…………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.