نمونه قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

 قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « سازمان »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « بهره ور »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1): موضوع قرارداد:

عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره ­ور و براساس شرايط و مفاد اين قرارداد.

ماده 2): مدت قرارداد:

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ……………………… لغايت …………………… به مدت ………….. مي­باشد.

1-2) تمديد قرارداد منوط به تسويه حساب بهره­ ور با سازمان و با توافق كتبي طرفين است.

ماده 3): مبلغ قرارداد:

1-3) نرخ فروش خدمات مورد درخواست موضوع قرارداد و تخفیفات ارائه شده براساس جدول پیوست……. مي­باشد.

تبصره1: ايام نوروز در كليه هتلها بجز هتل هويزه شامل نرخ های اين قرارداد نمي­گردد و مبناء همكاري قيمت­هاي تابلوي هتل مي­باشد.

2-3) در صورت هرگونه تغيير نرخ و يا عوارض قانوني توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مدت اين قرارداد كه توسط سازمان به بهره­ ور بصورت كتبي اعلام مي­گردد مورد قبول بهره­ ور و ملاك عمل خواهد بود.

3-3) در صورت درخواست خدمات اضافي توسط بهره ­ور مراتب مي­بايد به صورت كتبي به هتل اعلام و بهره ­ور ملزم به پرداخت هزينه­ هاي آن بر اساس نرخ هتل مي­باشد.

4-3) بهره­ ور موظف است درهرمورد بهر­ه برداري 48 ساعت قبل از پذيرش 30% هزينه اسكان را به حساب هتل واریز و در زمان خروج  مسافران نسبت به تسويه حساب قطعي اقدام نمايد.

تبصره 2: حسابهای جاری هتل های تابعه بشرح جدول پیوست ……می باشد.

ماده 4): تعهدات بهره­ ور:

1-4) بهره ­ور بايد در خواست­هاي رزرو بصورت گروهي را حداقل 15 روز قبل از ورود میهمانان بصورت كتبي به سازمان(هتل) اعلام نمايد.

2-4) بهره­ ور موظف است در درخواست هاي رزرو ارسالي به هتل تاريخ دقيق ورود و خروج ، تعداد و اسامي و مشخصات كامل میهمانان، تعداد و نوع اتاق يا سرويس اضافه، نوع پذيرايي، هزينه­ هاي قابل قبول پرداخت بهره­ ور را به تفكيك مشخص و اعلام نمايد، در غير اين صورت هتل هيچ گونه مسئوليتي در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ ور نخواهد داشت.

3-4) بهره ور بايد فردي را بعنوان نماينده تام­ الاختيار معرفي نمايد. بديهي است كليه درخواست ها و نامه­ ها با امضاء ايشان و مهر آژانس مورد تأييد مي­باشد.

4-4) بهره­ ور ملزم به رعايت مقررات حاكم بر نحوه اداره اماكن اقامتي و مقررات هتل ها و همچنين رعايت ارزشها و شئونات اسلامي بالاخص حجاب اسلامي بوده و ميهمانان خود را به رعايت آن توجيه نمايد.

5-4) بهره­ ور متعهد است در صورت تغيير احتمالي در برنامه رزرو مراتب را حداقل 48 ساعت قبل از ورود میهمانان و با رعايت مفاد ماده  ( 2-4) قرارداد به هتل اعلام نمايد.

6-4) بهره­­ ور متعهد است در صورت تغيير در آدرس اعلام شده در قرارداد نشاني جديد خود را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت كتباً به سازمان اعلام نمايد. در غير اين صورت اوراق و مكاتبات به نشاني سابق ارسال و ابلاغ شده به بهره­ ور تلقي خواهد شد.

7-4) بهره­ ور متعهد است هرگونه تغييرات صاحبان امضاء مجاز بانكي در مجموعه مديريت خود را كه مرتبط با قرارداد مي­باشد راحداکثر تا 72 ساعت بعد به سازمان اعلام نمايد.

8-4) بهره­ ور موظف است كليه مكاتبات و درخواست هاي خود را در سربرگ هاي چاپي و ممهور به مهر آژانس و امضاء نماینده تام الاختیار انجام دهد.

9-4) بهره ­ور حق انتقال موضوع قرارداد را كلاً و يا جزاً تحت هيچ عنوان به غير ندارد.

10-4) بهره­ ور ملزم است از اعزام مسافران داخلي بصورت گروهي(مجردي) در جنسيت هاي غير همگن خودداري نمايد در غير اين صورت هتل در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ ور تعهدي ندارد.

11-4) بهره­ ور متعهد است مطابق ماده سه صورتحساب هاي صادره را بدون كسر هر گونه كسورات پرداخت و تسويه حساب نمايد.

12-4) بهره­ ور موظف است كليه رزروهاي انفرادي خود را از طريق سايت ……………..انجام دهد. که مبنای محاسبه قیمت ها ی درج شده در سایت با اعمال10% تخفیف می باشد بديهي است میهمانانی كه داراي برگ ذخیره جا (واچر) اينترنتي ممهور به مهر بهره­ ور (دفتر خدمات مسافرتي) باشند مورد پذيرش هتل و مشمول موضوع قرارداد مي­گردند.

13-4) بهره ور موظف است در صورت درخواست اتاق یک تخته و عدم موجودی هتل ، با استفاده از اتاق دو تخته برای یک نفر هزینه اتاق دو تخته را پرداخت نماید.

ماده 5): تعهدات سازمان :

1-5) سازمان يا هتل مورد درخواست موظف است ظرف مدت 48 ساعت اداري پس از دريافت درخواست كتبي رزرو گروهي نسبت به بررسي درخواست بهره­ ور اقدام و مراتب تأييد و يا عدم تأييد آن را كتباً به بهره­ ور اعلام نمايد.

2-5) سازمان هيچ گونه تعهدي نسبت به اسكان ميهمانان بهره­ ور در خارج از تاريخ هاي تأييد شده ندارد. ليكن در صورت داشتن اتاق خالي نهايت همكاري با بهره­ ور را خواهد نمود.

3-5) بمنظور تسهيل در امر رزرو اينترنتي، سازمان پس از بررسي و اخذ تقاضا از بهره­ وران خوش حساب و فعال نسبت به ارائه رمز ورود جهت رزرو بدون پرداخت و بصورت اعتباري اقدام مي­نمايد. بديهي است هزينه اقامت مسافراني كه بصورت اعتباري رزرو شده است در محل هتل بصورت كامل و براساس مفاد قرارداد دريافت مي­گردد.

4-5) سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات هتلي بصورت مطلوب به میهمانان اقدام نمايد.

ماده 6): شرايط ابطال رزرو و جرائم  :

1-6) بهره­ ور مي­تواند با درخواست كتبي رزرو را ابطال نمايند.

2-6) شرايط ابطال رزرو گروهي بشرح ذيل مي­باشد:

1- تا 10 روز قبل از اعزام گروه بدون خسارت

2- از 10 تا 5 روز قبل از اعزام 20% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره ­ور اخذ مي­گردد.

3- از5 تا 3 روز قبل از اعزام 50% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره ­ور اخذ مي­گردد.

4- از 48 ساعت قبل از اعزام 80% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره­ ور اخذ مي­گردد.

5- 24ساعت و کمتر از آن هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه (noshow) از بهره­ ور اخذ مي­گردد.

3-6) ابطال رزروهاي انفرادي با درخوست كتبي بهره­ ور و تحت شرايط و مقررات مندرج در سايت…….. انجام پذيرفته و مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7): ساير شرايط :

1-7)در صورت عدم درخواست کتبی بهره ور  هزينه­ هاي جانبي اعم از رم سرويس ، تلفن، لاندري كافي­ شاپ و غيره به عهده میهمان مي­باشد و در موقع خروج از میهمان دریافت می گردد.

2-7) خسارت وارده به اموال و اثاثيه هتل بعهده میهمان است مگر اينكه بهره ­ور تعهد پرداخت خسارت را بنمايد.

3-7) به افراد 6 تا 12 سال سرويس اضافه تعلق مي­گيرد و براي كودكان زير 6 سال در صورت عدم استفاده از سرويس اضافی و ساير خدمات ، وجهي دريافت نمي­گردد.

ماده 8): تضمین حسن انجام قرارداد :

1-8) بهره ­ور موظف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد، يك فقره چك به مبلغ …………ريال به شماره چک ……………..شماره حساب ………………….. نزد بانك …………… شعبه …………….. به شماره حسابگری………… در وجه حساب سپرده …………….. نزد بانك………….شعبه……….كدحسابگری …….. به نام………….صادر و به عنوان حسن اجرای قرارداد در اختيار سازمان قرار داده است.

2-8) در صورتيكه بهره­ ور نسبت به انجام مفاد قرارداد اقدام ننمايد ، سازمان مجاز است چك بهره­ ور را ضبط و به نفع خود كارسازي نمايد.

مادة 9) : فسخ قرارداد :

اين قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين با اعلام كتبي به طرف مقابل ظرف يك ماه قابل فسخ مي­باشد.

تبصره 3: فسخ قرارداد منوط به تسویه حساب نهایی بهره ور با کلیه هتل های تابعه می باشد.

ماده 10): يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

 ماده11): تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12): تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13): فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14): تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15): حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16): تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

 

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی (شرکت) »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « کارگزار(آژانس) »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1: موضوع قرارداد  

عبارتست از رزرو, صدور و فروش تور و بلیط و اخذ بهای آن بر اساس ضوابط و تعرفه های شرکت با کسب مجوز و اطلاع شرکت.

تبصره 1: تعیین میزان سهمیه بلیط برای کارگزار (آژانس) طبق ضوابط و قرارداد جداگانه خواهد بود.

ماده 2: مدت قرارداد

مدت این قرارداد از روز ….ماه …. سال … تا اطلاع ثانوی می باشد.

تبصره 2: لغو قرارداد در هر زمان با توجه به مفاد قرارداد منوط به تسویه حساب کامل کارگزار (آژانس) با شرکت می باشد.

ماده 3- شروط قرارداد

1-3  در اجرای مفاد این قرارداد کارگزار (آژانس) ضمن ارائه و تحویل یک نسخه تصدیقی از مجوزهای مورد تاسیس سازمان ها و یا ارگان های ذیربط و ذیصلاح اعلام می دارد که از کلیه ضوابط, روش ها مقررات و دستورالعمل های متداول در صنعت حمل و نقل مسافر که توسط سایر آژانس های فروش بلیط (بند الف و ب) در داخل کشور مورد عمل می باشد  مطلع بوده است و خود را مکلف به تبعیت و اجرای آنها می داند و ضمنا تایید می نماید که روش تنظیم گزارش فروش و نحوه پرداخت وجه به شرکت و جبران خسارت را مطالعه کرده و از مفاد آن بطور کافی و کامل آگاهی حاصل نموده است و با علم و اراده و با قصد قبول کارگزاری این قرارداد را امضا نموده است.

2-3شرکت بمنظور تسهیل همکاری به مقدار کافی اوراق صدور بلیط, واچر و … در اختیار کارگزار (آژانس) قرار خواهد داد.

3-3  شرکت موظف است تا با راه اندازی سیستم رزرواسیون آنلاین امکان خرید برای کارگزار را فراهم نماید.

4-3 شرکت موظف به امانت داری اطلاعات مسافر در راستای همکاری متقابل با کارگزار (آژانس) می باشد.

ماده 4:  حدود اختیارات کارگزار (آژانس)  

کارگزار (آژانس) به نمایندگی از طرف شرکت اجازه دارد در چهارچوب ضوابط اعلامی و موازین جاری مبادرت به فروش و صدور بلیط نماید و شرکت هیچ گونه تعهدی اعم از حقوقی و مدنی در خصوص پرسنل و یا وسایل کارگزار (آژانس) نداشته و نخواهد داشت.

ماده 5: تعهدات کارگزار (آژانس)

1-5  کارگزار (آژانس)  مکلف و موظف است هنگامی مبادرت به صدور بلیط نماید که بوسیله شرکت, جا (صندلی در هواپیما) تایید شده باشد و کارگزار (آژانس) کد رزرو دریافت نماید.

2-5  کارگزار (آژانس) به هیچ وجه مجاز نیست تغییری در نرخ های اعلامی از سوی شرکت ایجاد کند و یا گرانتر از نرخ مصوب که در تعرفه های شرکت به اطلاع رسیده و بطور مرتب به کارگزار (آژانس) نیز ابلاغ شده و یا خواهد شد اقدام به فروش بلیط نماید.

3-5  کارگزار (آژانس) موظف است وجوه حاصل از فروش بلیط را به حساب اعلام شده از جانب شرکت واریز نماید. در صورت تاخیر در پرداخت شرکت حق خواهد داشت به ازا هر روز نیم درصد مبلغ واریز شده را بعنوان خسارت دریافت و همچنین شرکت اختیار دارد بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی راسا از تضمین طرف قرارداد به اندازه طلب و خسارت وارد شده به تشخیص خود برداشت نماید.

4-5  کارگزاران (آژانس ها) …………….. موظف هستند که وجوه حاصله از فروش بلیط و تور را با کسر کمسیون و در دوره های 7 روزه (هفتگی) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (دو روز کاری) به حساب شرکت واریز و تسویه نمایند و فیش واریزی را ضمیمه گزارش فروش یا مدرک مربوط, به مسئولین ذیربط شرکت تحویل نماید.

تبصره 3: چنانچه بدهی آژانس از مبلغ ……… ریال افزایش یافت, آژانس موظف است بلافاصله کل مبلغ را با شرکت تسویه نماید.

5-5   کلیه اسناد و مدارک بلیط های مسافرتی و همچنین وجوه حاصل از فروش بلیط متعلق به شرکت نزد کارگزار (آژانس) امانی می باشد و به محض اینکه شرکت اسناد خود را مطالبه نماید کارگزار (آژانس) می بایست بلادرنگ آنها را مسترد نماید.

6- 5  کلیه هزنیه های کارگزار (آژانس) اعم از هزینه های نرم افزار- سخت افزار- شبکه فروش بلیط- هزینه های پرسنلی- مالیات ها- حق و حقوق تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی و هزینه های اداری-جاری- تبلیغات و کسور قانونی متعلق به کارمزد کلا به عهده کارگزار (آژانس) می باشد و ارزش افزوده از کمیسیون عودت داده می شود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به موارد مذکور و سایر هزینه های آنها نداشته و ندارد و تقبل نمی نماید.

7- 5  کارگزار (آژانس) متعهد است کلیه اسامی مورد نظر را که درخواست رزرو می نماید کاملا طبق مندرجات کارت شناسایی مسافرین و رتبه بندی سنی با توجه به شناسنامه مسافرین اعلام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت و ایجاد مغایرت, جبران خسارت وارده به شرکت با تشخیص شرکت از لحاظ مبلغ و مسافر به عهده کارگزار (آژانس) می باشد.

در صورت درج تلفن کارگزار (آژانس) بجای تلفن مسافر و نیاز به اطلاع رسانی به مسافر به لحاظ تاخیر و یا تقدم زمان پرواز مندرج در بلیط, مسئولیت اطلاع رسانی متوجه کارگزار (آژانس) بوده و در صورت اعتراض مسافر کارگزار مسئول جبران خسارت احتمالی می باشد.

ماده 6: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده7: تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 9: فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 10: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 11: حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 12: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « موجر » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مستاجر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند

ماده 1- موضوع قرارداد(مورد اجاره):

تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان / کاشانه پلاک ……………………….. واقع در بخش ……………………… ثبت شده تحت شماره …………………… صفحه …………….. دفتر …………………. املاک به نام موجر با جمیع مختصات و مشاعات و متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن / دایر کردن دفتر بازرگانی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

ماده 2- مدت قرارداد(مدت اجاره):

……………………. سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند

ماده 3-مبلغ قرارداد(مال الاجاره):

 مبلغ ………………………. ريال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ………………………… ريال که مستأجر موظف است در آخر هر ماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید ، موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

ماده 4- تعهدات طرفین:

1 -ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعمرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.

2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور نمايندگي، صلح و وكالت و غيره را ندارد.

3- مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.

4- مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.

5- مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد.

6- از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد.

7- مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره  ……………….. موجر نزد بانك  ……………….. شعبه  ……………….. واريز نموده و نسخه از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.

8- چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصاي حسابهاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايند.

9- عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.

 10- تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 5- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 6- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 7- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 8- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 9- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 10- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 11- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

قرارداد مشارکت

طرفین قرارداد

این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ ……………… بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس ،………………………………تلفن ………………….كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت به شماره ثبت………… ثبت شرکت های ……………… به نمایندگی آقای ……………… ، فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… ، صادره از …………… ، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره ……………… مورخ………………به آدرس……………………………… ، تلفن ………………كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

ماده يك (موضوع قرارداد):

مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه ………………برروي پلاك ثبتی شماره –………………بخش ……………… به مساحت ………………مترمربع ………………واقع در………………، طبق نقشه های تأیید شده …………………….. منطقه………………که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده دو (آورده طرفين):

 • آورده …………………….. عبارت است از:
 • زمین پلاک ثبتی ……………… (محل اجرای قرارداد) به مساحت………………متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد بوده و متعلق به …………………….. …………………….. می باشد.
 • کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط .
 • آورده شریک :
 • کليه هزینه های مربوط به طراحي پروژه، تهيه نقشه هاي معماري، سازه و تاسیسات همچنین مديريت نظارت پروژه ، نظارت معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه های سازمان نظام مهندسی.
 • کليه هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی پروژه به گونه ای که تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه برای بهره برداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد.

ماده سه (قدرالسهم طرفین):

با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده،  قدر السهم طرفین به نسبت ………………شریک و ………………. از کل عرصه و اعیان تعیین گردید. نحوه تقسيم واحدهاي تجاري و دفاتر كار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است.

تبصره 1-  هرگونه افزايش فضاهاي تجاري و دفتركار و يا زيربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفين تقسيم خواهد شد.

تبصره 2-  طرفین می توانند با توافق نسبت به واگذاري يا خريد سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند.

تبصره 3-  هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن براساس قدرالسهم طرفين پرداخت مي گردد و شریک موظف به پيگيري اخذ و نصب انشعابات مي باشد.

ماده چهار (مدت قرارداد):

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ……………… ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمانبندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به اتمام رساند.

تبصره 1- در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ………………ریال (— ریال) به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به قدر السهم……………… اضافه می گردد.

تبصره 2- اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هر روز تسریع مبلغ ………………ریال (—ریال) از قدر السهم به قیمت روز کسر و به قدر السهم شریک اضافه می گردد.

تبصره 3- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت زمان تأخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

ماده پنج (تعهدات شریک):

 • شریک موظف است عملیات اجرایی ساختمان را مطابق با نقشه های تأیید شده که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند و هرگونه تغییر در نقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشد.
 • شریک متعهد است عمليات اجرائي را توسط افراد ذیصلاح و متخصص انجام دهد و دستمزد و بیمه کارگران را مطابق قانون كار و قانون تامین اجتماعی مرتّباً پرداخت نمايد.
 • شریک مسؤوليت كامل حسن عملیات اجراي پروژه در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضمائم آن را بعهده دارد.
 • شریک موظف است درپايان هرماه ميزان پيشرفت يا تاخير عملیات اجرایی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی اولیه، همچنین مشکلات و موانع اجرائي را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و درخصوص آنها كسب تكليف نمايد.
 • شریک باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول شهرداري باشد، به عنوان مدیر پروژه به ………………معرفی نماید.
 • شریک پیش از عملیات اجرايی باید نقاط بر و کف را از لحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايد و پس از تائيد توسط شهرداري منطقه چهار اقدامات بعدي را انجام دهد.
 • تامین آب، برق، سوخت و بطور كلي تجهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك این قرارداد لازم است بعهده شریک مي باشد و در هر صورت در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد.
 • شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیات اجرایی که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند.
 • شریک از زمان تحویل گرفتن زمین موضوع قرارداد تا زمان اتمام عملیات اجرایی و تحويل پروژه، مسؤول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و بناها بوده و به همين منظور می بایست اقدامات لازم را جهت نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه و در مقابل عوامل جوي، سرقت، حريق و مانند اينها، بعمل آورد. همچنين در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت كار، مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هر حال شهرداري در اين موارد هیچگونه مسؤوليتي ندارد.
 • شریک متعهد است تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور و تاسيسات زيربنائي شهری اتخاذ نموده و اگر دراثر سهل انگاري خسارتي به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری وارد آيد، شریک مسؤول جبران آن خواهد بود.
 • شریک موظف است پس از پايان عمليات اجرائي نسبت به جمع آوري مصالح، تاسیسات و ضایعات ساختمانی و خارج كردن آنها از کارگاه و تمیز كردن ساختمان، اقدام نمايد.
 • پرداخت هزينه تفكيك و صدور سند و غيره به نسبت قدر السهم طرفین مي باشد. ولی پيگيري هاي مورد نياز جهت صدور سند تفكيكي بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است كليه ضوابط و مقررات كلي ساختمان مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني كارگاه را رعايت كند و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي ندارد.
 • مسؤولیت كارگاه و بیمه مسؤولیت مدنی پروژه در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث در زمان اجرای پروژه بعهده شریک مي باشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوت، نقص عضو و غیره در حين انجام پروژه پيش آيد، مسؤوليت آن بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان ”پروژه مشارکتی …………………….. ……………………..“ به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، اقدام نماید.
 • شریک حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزعاً و کلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

ماده شش (تعهدات …………………..):

 • …………………….. منطقه — موظف است حداكثر 20 روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده و يك نسخه از تصویرآن را در اختیار شریک قرار دهد.
 • پرداخت هزينه های مربوط به تفكيك و صدور سند، اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غيره به نسبت قدر السهم طرفین بوده و …………………….. موظف به پرداخت سهم خود می باشد.
 • …………………….. موظف است در پایان عملیات اجرایی ساختمان و انجام کلیه تعهدات شریک نسبت به انتقال سند واحدهای متعلق به شریک، مطابق توافق انجام شده، به ایشان یا افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، اقدام نماید.

ماده هفت (پيش فروش):

 • شریک مي تواند در مراحل زير و پس از تایيد كتبي مرجع نظارت نسبت به پيش فروش سهم خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نمايد:

7-1-1- پس از پايان سفت كاري تا سقف — درصد از قدر السهم خود.

7-1-2- پس از اتمام سفيد كاري، نماكاري و كف سازي ها بطور كامل، حداكثر تا سقف —  درصد از قدر السهم خود.

تبصره 1-  بديهي است شریک حداکثر می تواند در اجرای بند 7-1 نسبت به پیش فروش — درصد از سهم خود اقدام نماید.

تبصره 2-  شریک موظف است حداكثر يك هفته پس از پيش فروش هر واحد که بر اساس موافقت كتبي اخذ شده از مرجع نظارت موضوع بند 7-1، مراتب را با ذكر شماره واحد به فروش رسيده، طبق نقشه پيوست به مرجع نظارت ارسال نمايد. بديهي است هرگونه پيش فروش بدون رعايت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گرديده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورت احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم اتخاذ می گردد.

 • شریک موظف است تعهدات خود را در قرارداد هاي فروش يا پيش فروش نسبت به اجراي پروژه در مقابل خریداران به نحوي انجام دهد كه كليه مفاد آن به درستي و در زمان هاي مقرر به مورد اجرا در آيد. در غير اينصورت مسؤوليت ناشي از عدم انجام تعهدات درمقابل خريداران بعهده شریک خواهد بود.

تبصره 3-  مسؤوليت پاسخگویی به کليه دعاوي حقوقي و كيفري افرادي كه اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مي نمايند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخير در تحويل واحدها در قالب قرارداد پيش فروش منعقده، كلاً بعهده شریک مي باشد.

ماده هشت (مرجع نظارت):

مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت ها بعنوان نماینده …………………….. وظیفه نظارت بر اجرای کليه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. اين امور جهت اعمال نظارت می تواند از نظرات و همكاري كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري استفاده نماید، ولي در هر حال نظر نهایي در خصوص اجراي مفاد قرارداد بعهده مدیر سرمايه گذاري و مشاركت ها بوده و شریک موظف به رعايت نظرات این امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد مي باشد.

تبصره 1- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده …………………….. منطقه —  می باشد.

ماده نه (تحويل پروژه):

پس از اتمام کامل عملیات اجرايی موضوع قرارداد و آماده بهره برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عمليات اجرائي را به مرجع نظارت اعلام مي نمايد. در این مرحله شریک موظف به رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می گردد، خواهد بود. در نهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحويل پروژه انجام خواهد شد.

ماده ده (دوره تضمين حسن عملیات اجرایی):

حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه براي مدت 12 ماه شمسي از سوي شریک تضمین مي گردد. شریک موظف است طي اين مدت نسبت به رفع نقائص پروژه ناشي از قصور در اجراء، اقدام نمايد. تعداد —  فقره سفته به مبلغ — ریال از شماره — تا شماره — توسط شریک به …………………….. تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.

ماده يازده (موارد فسخ قرارداد):

درصورت بروز هريك از موارد زير شهرداري مي تواند بدون مراجعه به محاكم قضائي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

 • عدم انجام هر یک از تعهدات شریک موضوع ماده پنج قرارداد.
 • تاخير شریک درشروع عملیات اجرایي بيش ازيك ماه پس از انعقاد و مبادله قرارداد.
 • تأخیر شریک در تحویل پروژه و يا تعليق كارگاه بيش از چهار ماه.
 • بدون سرپرست گذاشتن كارگاه و يا تعطيل كردن كار بدون اجازه کتبی از مرجع نظارت بيش از 15 روز.
 • تأخیر در اتمام هر يك از كارهاي بيش بيني شده در برنامه زمانبندي، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار.
 • واگذاری قرارداد توسط شریک به شخص ثالث.

درصورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از موارد فوق، …………………….. تصمیم به فسخ قرارداد بگيرد مراتب با ذكر موارد به شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی ابلاغ مي گردد. شریک می تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به …………………….. اقدام نماید. …………………….. پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره 1- درصورتيكه شریک طي مدت تعيين شده نسبت به تصميم ابلاغ شده درخصوص فسخ قرارداد دفاعیه ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعي خواهد شد.

در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف 10 روز نسبت به معرفی نماینده خود به …………………….. جهت صورت برداری و صورت مجلس نمودن کار های انجام شده، اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، …………………….. رأساً نسبت به صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت برداری، …………………….. با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه های انجام شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به …………………….. با شریک تسویه حساب می نماید.

تبصره 2- در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی باشد.

ماده دوازده (مرجع حل اختلاف):

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان داور مرضی الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه، اقدام نماید. نظر اعلام شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد):

آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبات به آدرس های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به …………………….. اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قید شده در این قرارداد انجام شده و جنبه قانونی خواهد داشت.

ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد):

 • نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد.
 • تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد.
 • توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهای پروژه با توجه به قدر السهم طرفین.
 • برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه.
 • کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و غیره.
 • لیست جزئیات اجرایی ساختمان.
 • فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.

خاتمه:

طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار …………………….. می باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید.

 

………………………………….                                                ………………………..

            ……………………..                                             مدیر عامل شرکت —

 

شهود:     

     1- نام و نام خانوادگی: ………………………………….. نام پدر: …………………. شماره شناسنامه: …………… سال تولد: ………………. تلفن: …………………. آدرس: …………………………………………………………………………………………

امضا:

 

     2- نام و نام خانوادگی: ………………………………….. نام پدر: …………………. شماره شناسنامه: …………… سال تولد: ………………. تلفن: …………………. آدرس: …………………………………………………………………………………………

امضا:

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

 • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
 • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
 • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
 • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
 • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
 • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
 • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
 • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
 • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
 • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
 • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
 • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

قالب کلی قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری

قالب کلی قراردادخدمات …………

********

طرف اول قرارداد (كارفرما): نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد درج گردد.

طرف دوم قرارداد (پیمانکار): نام و مشخصات کامل و نشانی پیمانکار(کسی که انجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده) اعم ازآنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی در این قسمت باید درج گردد.

موضوع قرارداد:

شرح كامل موضوع انجام كار مورد نظر به صورت كاملا واضح و روشن در اين بند درج مي گردد.

مدت قرارداد:

با توجه به توافق طرفين، مدت انجام كار در اين قسمت بطور صريح درج مي گردد.

مبلغ قرارداد:

مبلغ توافق شده بين كارفرما و پيمانكار و نحوه پرداخت آن بطور كاملا واضح و گويا در اين قسمت نوشته مي شود.

شرايط:

تمام شرايط مورد نظر كه مورد موافقت طرفين باشد، از جمله كسر مالياتي، بيمه، عوارض دولتي، نحوه دريافت سپرده هايي اگر لازم باشد از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غيره و ساير شرايط و مواردي كه براي انجام دقيق و صحيح كار مورد نظر لازم و ضروري باشد در اين قسمت درج مي گردد.

فورس ماژور:

شرايط فورس ماژور در اين قسمت درج مي گردد.

حل اختلاف:

تمامي موارد احتمالي كه باعث حل اختلاف شود و در اينصورت نحوه حل آن از طريق مراجعه به داور مورد قبول طرفين و يا مراجع صالحه قضايي در اين قسمت درج مي گردد.

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد:

اين قرارداد در ……….. نسخه و هر نسخه در …………. صفحه كه تماما داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، آنرا با امضاي خود مورد تاييد و قبول قرار داده اند.

ضمائم قرارداد:

……………………………………………………………………………………………………………………….

محل امضاي طرف اول قرارداد (كارفرما)                                        محل امضاي طرف دوم قرارداد (پيمانكار)

نمونه قرارداد كار/استخدام

نمونه قرارداد كار

اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

1) طرفين قرارداد :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما: آقاي/خانم/شركت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشاني : …………

كارگر: آقاي/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملي …………………….. ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهارت …………………….. به نشاني : ……………………..

2) نوع قرارداد : دائم/موقت/كارمعين

3) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………..
4) محل انجام كار : ………………………………….
5) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………….
6) مدت قرارداد : ………………………………….
7) ساعات كاری : ………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

8) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ……….. ريال (حقوق ماهانه : ……….. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا ………..

 

9) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……….. نزد بانك ……….. شعبه ……….. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

10) بيمه : به موجب ماده (148) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

11) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

12) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ 25/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

13) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

14) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

15) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

محل امضاء كارفرما                                                     محل امضاء كارگر

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

****************

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپي ………….. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد: براي كاشت و برداشت ……………… محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ……………… ماه يكهزار و سيصد و ……….13 شمسي.

قدرالسهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

 1. تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد.
 2. كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده سازي، وجين، جمع آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد.
 3. اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
 4. سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل مي باشد.
 5. عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ……………… كيلوگرم گندم يا جو و يا ……………… كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
 6. عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 7. هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشاني ………………………………………………………………………… است.
 8. چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
 9. در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
 10. هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
 11. هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
 12. در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
 13. عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 14. در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به مزارع مي باشد.
 15. در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… ساكن: ……………… ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مزارع)                                         محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوانات

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوان

قرارداد حاضر با اقرار به اهلیت طرفین و علم و آگاهی آنها از مفاد این قرارداد و به استناد ماده 10 قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه تنظیم و به امضای طرفین رسید.

ماده 1 – طرفین قرارداد:

این قرارداد فیمابین ……… فرزند ……… به شماره ملی …………….. آدرس …………………………… شماره تلفن ……………… به عنوان طرف اول، و از سوی دیگر ……… به شماره ملی …………….. آدرس …………………………… شماره تلفن ……………… به عنوان طرف دوم (نگهدارنده) ، به شرح ذیل منعقد میگردد.

ماده 2 – موضوع قرار داد.

نگهداری و حفاظت از ….. قلاده ………. جنس …..  شناسنامه ….. واکسینه …..  سن ….. عقیم ….. رنگ ….. نژاد ….. دارای بیماری …..

ماده 3 ـ مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ ..… لغايت ..… به مدت ..… مي‌باشد که در صورت تراضي‌ طرفين‌ قابل تمديد مي باشد.

ماده 4 ـ مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد در كل دوره قرارداد .….… ريال  (.….…) مي باشد .

ماده 5 – تعهدات طرفین قرارداد:

طرف نگهدارنده در چارچوب این قرارداد موظف و متعهد به انجام تعهدات ذیل می‌باشد:

 • نگهدارنده مکلف است شرایط مناسبی به لحاظ تغذیه، بهداشت، سلامت و رفاه حیوان فراهم آورد. استانداردهای مربوط به نحوه تغذیه و بهداشت حیوان مطابق پیوست شماره یک قرارداد می باشد.
 • نگهدارنده اجازه انتقال تمام یا بخشی از تعهدات این قرارداد به غیر را ندارد
 • نگهدارنده به هیچ عنوان اجازه انتقال حیوان به محل دیگری غیر از آدرس توافق شده را ندارد و در صورت تغییر آدرس موظف است رضایت کتبی طرف اول را جلب نماید.
 •  مطابق با پیوست شماره یک قرارداد، نگهدارنده موظف به انجام چکاپ های پزشکی دوره ای می باشد
 • نگهدارنده موظف است کلیه واکسیناسیون های حیوان را در زمان های مقرر انجام دهد و در صورت اخذ شناسنامه بهداشتی نام خود را به عنوان نگهدارنده حیوان در شناسنامه قید نماید.
 • ………

سایر تعهدات را در این بخش درج بفرمایید

ماده 6 – ضمانت اجرا و خسارت

نگهدارنده تعهد می نماید در صورت نقض تعهدات مندرج در این قرارداد، علاوه بر جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارده بر طرف اول، مبلغ …… ریال ، بابت نقض قرارداد نقدا به طرف اول پرداخت نماید.

ماده 7 – فسخ قرارداد :

چنانچه نگهدارنده به تعهدات خود عمل ننماید طرف اول قرارداد حق دارد ضمن فسخ يكطرفه قرارداد، مطابق مواد ضمانت اجرا و خسارت مندرج در این قرارداد رفتار نماید.

ماده 8 – داوری و حل و فصل اختلافات:

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد از طريق مذاكره طرفین حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد.

ماده 9 – فورس ماژور :

درشرايط بروز فورس ماژور و حوادث قهري و غيرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:

 • در صورتی که نگهدارنده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، بلافاصله موظف است مورد قرارداد را به طرف اول بازگرداند.
 • در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

ماده 10- نسخ قرارداد :

اين قرارداد در مورخه …………. و در محل …………………………..منعقد و در 10 ماده و در …. نسخه تنظیم و به امضاي طرفين رسيده است که  هر كدام از نسخ داراي ارزش يكسان است.

امضای طرف اول قرارداد                                       امضای نگهدارنده

     امضا شاهد اول                                           امضا شاهد دوم


پی‌نوشت: آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی

پی‌نوشت: نگهداری حیوانات از منظر دین

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری (از بخش غیر دولتی)

قرارداد حاضر به استناد بند11 تبصره ماده (55) آیین نامه مالی معاملاتی …….. تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد:

ماده 1) طرفين قرارداد:

اين قرارداد فیمابين …………………………………. به نمايندگي ………………………. كه در اين قرارداد  به عنوان «طرف اول» ناميده مي شود از يك طرف و شرکت خدمات فرهنگی هنری …………………………………… به شناسه ملی ……………….. بنمایندگی ………………. شماره ملی …………………………..  و …………………… شماره ملی …………………… که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ……………… مورخ …………………. حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت مزبور را دارند و من بعد «طرف دوم» ناميده خواهند شد، منعقد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي آن مي باشند.

ماده 2) مشخصات و نشاني طرفين قرارداد:

طرف اول: ……………….

طرف دوم: موسسه فرهنگی هنری  ………………. شماره ثبت : ………………. کد اقتصادی: ………………. شناسه ملی: …………….. نشاني:  …………….. کد پستی ………………… تلفن ……………..

ماده 3) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از  برگزاري جشنواره ……………. و انجام خدمات با بشرح مندرج در جدول ذیل و تابع تعهدات ذیل:

1-     مجري برنامه

2-     تامین بخش نمايشي جشنواره بنا به نظر طرف اول

3-     تامین بخش تواشيح

4-     تامین پذيرايي ميان برنامه بنا به نظر طرف اول (جهت 250 نفر)

5-     تامین سيستم صوت

6-     كيبورد بين برنامه

7-     تامین پرسنل خدماتي بنا به نظر طرف اول

8-   سایر خدمات مورد نیاز برای اجرای مطلوب جشنواره بر اساس دستورات نماینده طرف اول

ماده 4) مدت قرارداد:

9-  مدت قرارداد از تاریخ  ………. به مدت ………. می باشد.

ماده 5) مبلغ قرارداد:

مبلغ كل قرارداد در تمام مدت قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ……….. برآورد مي گردد.

تبصره ) كليه كسورات قانوني كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد، به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

ماده 6)  تعهدات طرف اول قرارداد:

6-1-  معرفي يك نفر بعنوان ناظر جهت تاييد صحت انجام كار.

6-2-   رفع مشکلات احتمالی قطع برق و هرگونه اختلال در سيستمهاي صوتی و تصوری سالن بر عهده طرف اول قرارداد خواهد بود.

ماده 7)  تعهدات طرف دوم قرارداد:

7-1–  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-2– برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-3-  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-4-  برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-5- كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از انجام موضوع اين قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-6- تهيه وسايل ، تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز جهت اجرای موضوع قرارداد باستثناء موارد ذکر شده در این قرارداد بر عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-7- طرف دوم قرارداد مجاز به واگذاري كلي و جزيي موضوع قرارداد و تكاليف خود تحت هر عنوان به غير نمي باشد.

7-8-   طرف دوم قرارداد موظف به همكاري با ناظر معرفي شده از سوی طرف اول قرارداد مي باشد.

7-9- طرف دوم قرارداد متعهد است منحصراً  از نيروي كار ماهر و آموزش ديده به ميزان كافي جهت انجام موضوع پيمان استفاده نمايد .

7-10- در صورت عدم رعايت نظامات دولتي و استانداردهاي لازم از ناحیه پرسنل ابواب جمعی طرف دوم، هرگونه تبعات و خسارات مالي و جاني متوجه طرف دوم قرارداد و مسئولين آن مي باشد و مدير عامل شركت یا موسسه طرف قرارداد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

7-11-   طرف دوم قرارداد متعهد مي گردد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود كه آشنا با موضوع قرارداد باشد، جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به طرف اول معرفي نمايد.

7-12- در صورتي كه قسمتي از صورتحساب ارائه شده توسط طرف دوم قرارداد مورد تأييد ناظر نباشد، آن قسمت از صورتحساب پرداخت نخواهد گرديد.

7-13- كليه مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از قانون كار و قانون تأمين اجتماعي افراد بكارگرفته شده بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در اين زمينه طرف اول مسئوليتی نخواهد داشت.

7-14- طرف دوم قرارداد اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطلاع داشته و نسبت به اجراي هر يك از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.

7-15- طرف دوم قرارداد موظف است هرگونه تغييرات در شركت یا موسسه را ظرف مدت 7 روز به طرف اول بصورت مکتوب اطلاع دهد.

ماده 8) تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار و جبران خسارات احتمالی طرف دوم یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به طرف دوم عودت خواهد گردید.

ماده 9) مرجع حل اختلاف:

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي مفاد اين قرارداد بدواً از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين- موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- مطرح و رای داور قطعی برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1: طرف دوم قرارداد ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي طرف اول به طرف دوم موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده 10) اصلاح قرارداد:

کارفرما می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با شرکت طرف قرارداد خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته صدر قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده 11)  ممنوعیت های قانونی:

طرف دوم اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

ماده 12)   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده 13) جرائم  قصور در انجام تعهدات:

چنانچه طرف دوم قرارداد بنا بر گزارش ناظر قرارداد در انجام تعهدات خود قصور ورزد، علاوه بر لغو قرارداد، تضمین انجام تعهدات وی به نفع دانشگاه ضبط  و هرگونه اعتراضی از ناحیه طرف دوم  مسموع نخواهد بود.

ماده 14)  نشاني طرفين :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 15) نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 15 ماده  ، 17 جزء، یک تبصره و در 4  نسخه تهيه ، تنظيم و مبادله گرديد و كليه نسخ داراي اعتبار واحد بوده و کلیه نسخ به امضاي طرفين رسيده است.

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – با اندکی تغییر و تلخیص


پی نوشت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چگونه با کارگردانان قرارداد می‌بندد؟

پی نوشت: ادعای انعقاد قرارداد همکاری بین ۱۰۰ هنرمند ایرانی و شبکه GEM TV