نمونه قرارداد سولــه

قرارداد سولــه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه , ساخت , حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد به شرح ذیل می با شد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت …………… ریال با احتساب وزن تقریبی ……….. کیلوگرم اسکلت معادل …………… ریال می‌باشد . وزن نهایی اسکلت براساس قبول باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب می باشد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء ومبادله قرارداد به مبلغ ………….. ریال به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی , پرداخت می شود .

20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه , بارنامه و قبوض باسکول و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تأیید نماینده فروشنده .

10 درصد بهاء اسکلت به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره : به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تأسیسات مکانیکی و برقی جمعاً ……………. روز و برای تولید اسکلت جمعاً ……………………. روزکاری تعیین می گردد .

ماده شش ـ شرایط قرارداد

6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت وصفحه ستون ها , ستون ها , تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد .

6-3- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .

6-4- کلیه اتصالات ورق های بال به بال و یا جان به جان به صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

6-5- اتصال E.P به تیر و ستون دربال و جان به صورت نفوذی انجام گیرد .

6-6- جوش های پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر ودرکلیه گوشه ها انجام گیرد .

6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 25/3 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد .

6-8- جوش ها در مقاطع تیرها و ستون ها هم پوشانی داشته باشند .

6-9- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و …………. پاک شود .

6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .

6-11- رعایت جوشکاری جوش های گوشه با ساق های مساوی .

6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات , جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود ) .

6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات .

6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش به عمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هرگونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه وعدم تساوی ساق ها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات به عهده فروشنده خواهد بود , در صورت تأیید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید ( کلاه ایمنی , دستکش , کمربند , کفش ایمنی , …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده , فروشنده مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده هفت ـ موارد فسخ قرارداد

7-1- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده .

7-2- تأخیر در شروع به کار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده .

ماده هشت ـ نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تأیید نامبرده قابل پرداخت می باشد .

5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تأیید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .

تبصره یک : در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود , خریدار مورد را کتباً به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو : حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش می باشد .

ماده نه ـ يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ده ـ تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یازده ـ تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده دوازده ـ فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده سیزده ـ تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده چهارده ـ حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده پانزده ـ تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت ………….. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-4- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد , عبارتست از ……………… ریال که پس از کسر 5 درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ……………… ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض و مالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه …………………….

مبلغ …………….. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاه ها همراه با اخذ تأیید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت به شرح ذیل خواهد بود.

4-1- مبلغ ………………… ریال به تاریخ ……………….. طی چک شماره ……………. بانک ………………. بابت تحویل کلیه درب های طبقات , درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاه های مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تأیید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .

4-2- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

4-3- مبلغ …………………… مورخ ……………… طی چک شماره …………….. بانک ……………………

ماده پنج ـ مدت قرارداد

با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید به عمل آمده و مسائل اجرایی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را درنظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ,  حمل , تحویل , نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت …………. ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت ………… ماه بعد از آن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .

ماده شش ـ زمان بندی انجام کار

6-1- مورخ ………………… تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات (تراول)

6-2- مورخ ………………. نصب کلیه درب ها و ریل ها .

6-3- مورخ ………………. تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی .

6-4- مورخ ……………… نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تأیید استاندارد .

ماده هفت ـ دوره تضمین قرارداد

7-1- پیمانکار , کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهایی به مدت 24 ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .

7-2- پیمانکار 2 فقره چک وجه الضمان بانک مورد تأیید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هریک به مبلغ …………………. ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک  صورتجلسه , کلیه چک های وجه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .

7-3- یک فقره چک بانک …………….. به مبلغ …………….. ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تصمین حسن انجام کار و نصب و تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تأیید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

8-1- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه , آهن کشی , آماده سازی چاهک ها .

8-2- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی درب های طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سر درب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور .

8-3- تهیه و نصب چراغ های تونلی تأمین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور و کلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک های آسانسورها .

8-4- تهیه و نصب تابلو برق سه فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور .

8-5- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه .

8-6- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور .

8-7- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور .

8-8- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور .

8-9- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد .

8-10- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار .

ماده نه ـ مشخصات فنی دستگاه ها

درب طبقه : سانترال دولته به عرض …………….. به ارتفاع ………. مدل ……………… دارای کنترل سرعت VVVF .

درب کابین : سانترال (بازشو از وسط) , دولته , به عرض ……………. به ارتفاع ……………. مدل …………….. دارای کنترل سرعت VVVF

درب کابین : مدل …………….. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و بانظر وی کابین ساخته شود ) .

طول مسیر : حدوداً 60 متر طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تأیید ایشان بوده است .

ارتفاع تمام شده داخل کابین 40/2 می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .

استفاده از 10 عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابین ها و با رنگ آبی سایز ” 9 یا بالاتر .

سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری .

طرح نهایی شاستی طبقات بایستی با تأیید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .

ایمنی ها :  همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان .

کلیه تجهیزات سازگار و مورد تأیید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود .

درب های کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن .

در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .

نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .

سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .

نوع آسانسور : کششی از گروه و تیور با تمام تجهیزات و لوازم .

سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین ( Surround System) .

نوع سیم بکسل ـ مدل گاورنرها کاملاً وارداتی از کشور آلمان .

زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .

کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .

کلیه ریل ها از نوع ………. ساخت …………… می باشد .

کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت …………… می باشد .

تراول از نوع دت وایلر سوئیس ………………. می باشد .

کلیه کفشک ها از نوع …………… ساخت …………… می باشد.

کلیه کابین ها شامل سیستم Over Load می باشد .

وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .

نوع کاربری : مسافربر

ظرفیت هر دستگاه : ……… نفره

سرعت : ……………….. متر بر ثانیه

تعداد توقف : ……………… ایستگاه

تعداد درب : ………….. برای هر دستگاه

تعداد درب کابین : …………. برای هر دستگاه

روش احضار : Duplex/Down – Collective

تابلو فرمان : مدل ………….

درایو : مدل …………………..

اندازه چاه : 260*410 سانتی متر

Cop & Lop : مدل ………………..

ماده ده ـ تعهدات پیمانکار

10-1- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استادکاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد , در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .

10-2- پیمانکار تعهد می نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .

10-3- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد , این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .

10-4- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرم ها و ثبت سفارش های کالاهای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .

10-5- پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .

10-6- پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص , مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی های لازم برای محل تخلیه اجناس در کارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنمایند .

10-7- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .

10-8- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین , شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید , به خریدار معرفی و پس از تأیید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .

10-9- کلیه عملیات آهن کشی ها چاهک ها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرایی می باشد ( همچنین ایشان می‌توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .

10-10- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام , بازدید حین ساخت داشته باشند .

10-11- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمان بندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاه های مورد قرارداد را در شرایط کاملاً مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .

10-12- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را بطور کتبی به اطلاع خریدار برساند .

10-13- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .

10-14- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید .

10-15- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز الزامی است .

ماده یازده ـ تحویل آسانسور

پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل 95 درصد پیمانکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .

بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران , پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت 15 روز با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار صورت جلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . 6 ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاه ها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت 15 روز در جلسه ای با حضور و تأیید کارفرما , دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .

ماده دوازده ـ موارد فسخ قرارداد

12-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ازطرف پیمانکار .

12-2- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

12-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

12-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

ماده سیزده- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده چهارده- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده پانزده- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده شانزده- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده هفده- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده هجده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده نوزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « صاحب کار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «مدیر»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی، اجرایی،مالی،اداری………….. به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی) محوطه سازی , حصارکشی , راه اندازی و تحویل …………………………

مدیریت اجرایی بخش یا بخش های ……………………… شامل : …………………………….

به استثنای :مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده دو ـ محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در …………………… است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد ……………… ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان  است . مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده چهار ـ وظایف و تعهدات طرفین قرارداد

الف-وظایف و تعهدات مدیر

1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی , هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تأیید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .

2- مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمام مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

3- مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان , تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است.

4- تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

5- اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

6- نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان .

7- تهیه صورت هزینه های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارائه آن به صحاب کار .

تبصره : صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود .

8- مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقد با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب کار تحویل دهد .

9- تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

10- مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار , مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد .

11- مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تأیید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد.

12- مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره : در صورتی که این قرارداد باتوجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4 و 7 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 5 از وظایف مدیر حذف می گردد .

ب ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار

1-پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد .

2- صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

3- صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حساب هایی را که توسط مدیر تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .

4-صاحب کار همکاری های لازم را از قبیل دادن وکالتنامه , معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

ماده پنج ـ حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن

الف) حق الزحمه مدیر ……….. درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت , تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب) پس از محاسبه هر صورت هزینه , مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس ………. درصد آن به عنوان کارمزد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

ج ) از هر کارمزد مدیر ………….. درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د) پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد .

ماده شش ـ تنخواه گردان

صاحب کار مبلغ ……………. ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده , تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان …………… ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن , به مدیر مسترد می‌گردد.

ماده هفت ـ مهندسان ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

 1. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….
 2. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….
 3. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….
 4. ناظر هماهنگ کننده : ……………….. به نشانی : ………………………………………….

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند . چنانچه بعداً به هر دلیل هریک از مهندسان ناظر تغییر کند , صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید .

ماده هشت ـ شرایط ـ مسئولیت ها ـ اختیارات ـ عمومات

شرایط , تعهدات , اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ……………. الی ………. شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده نه ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر , شرایط عمومی , شرایط خصوصی , برنامه زمان بندی کلی , نقشه ها و پروانه ساختمانی , همچنین مشخصات فنی , نقشه ها , صورت مجلس ها و توافق نامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

ماده ده ـ نشانی طرفین قرارداد

نشانی صاحب کار :                 نشانی مجری : امضای صاحب کار                        امضای مجری / مدیر

شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

ماده یک ـ قرارداد اجرای ساختمان

اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف , موضوع , مبلغ , مدت , نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود .

ماده دو ـ شرایط عمومی

شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و باید مورد رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم بر قرارداد منعقد بوده و جزو لاینفک آن محسوب می شود .

ماده سه ـ شرایط خصوصی

شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت , موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسته ها و نظرات خاص هریک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید مورد رعایت قرار گیرد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می شود . شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد .

ماده چهار ـ انواع قرارداد اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان معمولا ً به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کل کار و یا بخشی از کار منعقد می شود :

الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح .

ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی .

ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت .

ماده پنج ـ اجرای ساختمان

عبارت است از تجهیز کارگاه , آماده سازی , اسکلت سازی , سفت کاری , نازک کاری , اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی , محوطه سازی , حصارکشی و امور مربوط به مدیریت , اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداری .

ماده شش ـ صلاحیت حرفه ای , حدود آن و ظرفیت اشتغال

عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط , توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر می گردد .

ماده هفت ـ ناظر

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته های اصلی و مرتبط موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب کار , شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها , مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می نماید .

ماده هشت ـ ناظر هماهنگ کننده

شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان , مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزارش های مرحله ای به شهرداری و سایر مراجع ذیربط می باشد . در خصوص ناظران حقوقی ساختمان , مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان ناظر هماهنگ کننده خواهد بود .

ماده نه ـ پیمانکار

شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد می گردد .

ماده ده ـ کارگاه , تجهیز و برچیدن آن

الف) محل یا محل هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود , یا با اجازه صاحب کار از ان استفاده می‌گردد.

ب) تجهیز کارگاه , عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت برای دوره اجرا انجام می شود .

ج) برچیدن کارگاه , عبارت است از جمع آوری تجهیزات , تأسیسات و یا ساختمان های موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های مذکور .

ماده یازده ـ مدت قرارداد , برنامه زمان بندی

الف) مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن , براساس نوع قرارداد , توسط مجری برآورد و با قبول صاحب کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می گردد . تاریخ ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است مدت قرارداد و برنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می باشد .

ب) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد , مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد , مراتب را به صاحب کار اعلام نماید . در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار با رضایت طرفین قابل تمدید است . در صورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد , مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب کار , مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نماید .

ماده دوازده ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می شود . میزان , موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن در شرایط خصوصی قید شود .

فصل دوم ـ تعهدات و اختیارات صاحب کار

ماده سیزده ـ تعهدات صاحب کار

13-1- صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد . چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد , تحویل آن نباید بیش از 30 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد .

13-2- صاحب کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه به نقشه های موردنظر , حسب مورد از شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان , قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه ای از آنها را به مجری تحویل دهد .

13-3- صاحب کار متعهد است تسهیلات لازم به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید .

13-4- صاحب کار متعهد است 2 سری از نقشه های اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید .

13-5- در صورت تأیید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری , صاحب کار متعهد است کلیه پرداخت هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت کند .

13-6- صاحب کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را ( غیر از هزینه بیمه نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است ) بپردازد .

13-7- صاحب کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارائه و یا از وی کسب نظر می کنند , متناسب با شرایط کار در اسرع وقت , حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام دارد .

13-8- صاحب کار هرگونه تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری ابلاغ می کند و به هیچ وجه مجاز نمی باشد در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید .

ماده چهارده ـ اختیارات صاحب کار

14-1- صاحب کار اختیار دارد بطور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انضباطی , کم کاری , کندی , یا توقف کار , حیف و میل , عدم رعایت اصول ایمنی و …. ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعلام کند . در صورتی که مجری یا پیمانکار به نظرات مذکور توجه ننماید صاحب کار اختیار دارد براساس مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .

14-2- صاحب کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل 20 درصد مبلغ قرارداد را تقلیل یا افزایش دهد . اما در صورت تجاوز از 20 درصد قرارداد , مجری موظف است بلافاصله قیمت پیشنهادی خود را به صاحب کار اعلام نماید تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی , در آن خصوص اقدام گردد .

فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات مجری

ماده پانزده ـ تعهدات

مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه ها را ملاحظه نموده و از موقعیت , نوع کار , وضعیت آب و هوا , امکان اجرای کار در  فصل های مختلف سال , انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازارکار , آگاهی کامل داشته و با توجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود , تعهدات زیر را تقبل نماید .

15-1- در صورت ملاحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید .

15-2- تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه و ساختمان های مجاور و مسائل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند .

15-3- تجهیز کارگاه ساختمانی توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد .

15-4- عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و دریافت آن مدارک از صاحب کار , مطابق برنامه زمان بندی شروع نماید .

15-5- تمامی عملیات اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجرا کند .

15-6- در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید .

15-7- تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند .

15-8- تأییدیه های لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ کند .

15-9- در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد , حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید و همچنین از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن به عهده وی می باشد امتناع نماید .

15-10- عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد .

15-11- حسب نوع و مفاد قرارداد , ماشین آلات , ابزار , مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید .

15-12- نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا زمانی که مقررات دولتی اجازه نمی دهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت بکارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید .

15-13- مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار و بخشنامه های منبعث از آن را رعایت و یا نسبت به رعایت آنها الزام نماید .

15-14- قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه , کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسایل متعلق به خود را بیمه آتش سوزی و حوادث قهری کند . ( هزینه بیمه ساختمان و وسایل متعلق به صاحب کار به عهده صاحب کار است . لکن چنانچه صاحب کار آنها را بیمه ننموده باشد , در صورت بروز آتش سوزی یا حوادث قهری , مسئولیت و جبران خسارت وارده به عهده صاحب کار خواهد بود ) صرف نظر از حوادث قهری , مسئولیت حفاظت از کارگاه و تأسیسات زیربنایی و تمامی وسایل و لوازم و مصالح موجود درکارگاه به عهده مجری است و اگر به هریک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رفع نقص و یا جبران خسارت می باشد .

15-15- نظرات ناظر را براساس نقشه های موجود و نظرات صاحب کار , در صورتی که به اصول فنی کار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد .

15-16- هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم ارائه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید .

15-17- کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح , پیش بینی راه عبور مناسب در پیاده رو , استفاده از علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید .

15-18- اجازه واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد .

15-19- در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید .

15-20- در مواردی که به موجب ماده 4 قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته ها مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید .

ماده شانزده ـ اختیارات مجری

16-1- مجری می تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید .

16-2- در صورتی که پرداخت هریک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد , از موعد تعیین شده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحب کار به تأخیر افتد , مجری می تواند آن مبلغ و معادل درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می شود در طول مدت توقف از صاحب کار مطالبه نماید .

16-3- چنانچه مجری اجرای بخشی از کار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده و طراح می رساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نباید بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ به طول انجامد , اجرای کار در آن بخش را متوقف می نماید .

فصل چهارم ـ تضمین انجام تعهدات قرارداد , تهیه صورت هزینه ها , نحوه پرداخت ها و تعلیق کار

ماده هفده ـ تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت , صاحب کار می تواند از مجری بر اساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید . در صورت دریافت تضمین از مجری صاحب کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمین های مأخوذه را مسترد دارد .

ماده هجده ـ صورت هزینه ها

حسب نوع قرارداد , صورت وضعیت یا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارک مثبته تهیه و پس از تأیید کیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظر در زمان های معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب کار قرار گیرد .

ماده نوزده ـ نحوه پرداخت ها

صاحب کار موظف است حسب نوع قرارداد , در زمان های تعیین شده پس از دریافت صورت وضعیت یا صورت حساب ها طبق شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تأیید کیفی کارهای اجرایی توسط مهندس یا مهندسان ناظر حداقل 70 درصد آن پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده (26) این شرایط عمومی عمل خواهد شد .

ماده بیست ـ تعلیق

صاحب کار می تواند در مدت قرارداد , برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند . در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد . در مدت تعلیق , مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئولیت های ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام شده , مصالح و تجهیزات پای کار , تأسیسات و ساختمان های موقت را به نحو مطلوب انجام دهد . پرداخت هزینه خسارت دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه باقی مانده اند براساس مبلغ یا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود به عهده صاحب کار است . تعلیق مدت بیش از 3 ماه و بیشتر از یک بار فقط با توافق مجری و صاحب کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است .

فصل پنجم ـ تحویل کار , برچیدن کارگاه , تسویه حساب و پایان کار

ماده بیست و یک ـ تحویل کار

پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد , مجری مراتب را حداقل یک هفته قبل به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعلام می دارد . پس از تعیین روز تحویل , با حضور ناظر هماهنگ کننده , صاحب کار و مجری , کار طی صورتجلسه تحویل صاحب کار می شود . در صورتی که پروژه بیش از 3 درصد کل کار , دارای ایراد یا نواقص باشد , تحویل کار , به بعد از رفع نقص مذکور موکول می شود , در غیر این صورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه های زمان های معینی برای رفع نواقص جزئی کمتر از 3 درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینی می گردد و مجری مکلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است . از تاریخ تحویل کار تا زمانی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود نیز در صورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد , رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می باشد .

تبصره ـ براساس توافق مجری و صاحب کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده , تحویل کار می تواند به صورت بخش , بخش صورت گیرد .

ماده بیست و دو ـ برچیدن کارگاه

پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول , کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود .

ماده بیست و سه ـ تسویه حساب و پایان کار

حداکثر ظرف 15 روز بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تأیید آن از سوی ناظر و ناظر هماهنگ کننده , طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند .

فصل ششم ـ موارد فسخ , اقدامات پس از فسخ , خسارات عدم انجام تعهدات , محل اختلاف

ماده بیست و چهار ـ موارد فسخ

الف) در موارد زیر صاحب کار می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه فسخ نماید .

 1. مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی ـ فیزیکی ـ مالی پیشرفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود .
 2. مجری به هریک از تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید .
 3. مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب کار یا ناظر باشد , در انجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیرموجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند .
 4. قرارداد را به غیر واگذار نماید .
 5. مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود .
 6. صاحب کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کار دهد .

ب) در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه قبلی فسخ کند :

 1. تأخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی .
 2. تأخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی , تجهیزات , ماشین آلات , ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی به عهده صاحب کار می باشد به مدت بیش از یک ماه در هر مورد .
 3. تأخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از 45 روز .
 4. در صورتی که صاحب کار , اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان , مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد  و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا می باشد .
 5. حذف یا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرارداد .
 6. عدم حضور ناظر ( به هر دلیل ) درکارگاه بیش از 15 روز متوالی .
 7. تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از 3 ماه .
 8. مشکلات شخصی مجری , به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد .

ماده بیست و پنج ـ اقدامات پس از فسخ

در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هریک از طرفین قرارداد , حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام , جلسه ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می گردد .

پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده , مصالح پای کار , تجهیزات , ابزار , ادوات , ماشین آلات و سایر وسایل موجود در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب , موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ می شود . در صورت عدم حضور هریک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور , صورت برداری و تنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می گیرد . صورتجلسه یاد شده برای طرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب می شود .

فسخ قرارداد موجب رفع مسئولیت های مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت شده است نمی گردد .

ماده بیست و شش ـ خسارت عدم انجام تعهدات

الف) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب کار به یکی از دلایل مندرج در ردیف های 1 و 2 و 3 و 4 بند (الف) ماده 24 و ردیف (8) بند (ب) ماده (24) , مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .

ب) در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیف های (1) الی (7) بند (ب) ماده (24) و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (6) بند (الف) ماده (24) , صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .

ماده 27 ـ حل اختلاف

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن , اعم از شرایط عمومی , شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضم آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیمابین , ساکت یا دارای ابهام باشد و یا به هردلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود , موضوع به هیأت حل اختلاف متشکل از یک نفر نماینده صاحب کار , یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می گردد . در صورت تقاضای هریک از طرفین , مهندس ناظر و ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأی در هیأت حضور می یابد . تصمیمات هیأت حل اختلاف با اکثریت 2 رأی برای طرفین معتبر است .

فصل هفتم : حوادث قهری , تسریع کار , اقامتگاه و ابلاغ ها , اعتبار شرایط عمومی قرارداد

ماده بیست و هشت ـ حوادث قهری

جنگ , انقلاب ها , اعتصاب های عمومی , شیوع بیماری های واگیردار , سیل , زلزله , آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی , طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نماید , حوادث قهری به شمار می رود و هیچیک از طرفین مسئول خسارت های وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی باشد .

ماده بیست و نه ـ اقامتگاه و ابلاغ ها

الف) اقامتگاه هریک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است . و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً به طرف مقابل خود اعلام نمایند . در غیر این صورت کلیه ابلاغ هایی که به نشانی اولیه ارسال شود در حکم ابلاغ رسمی خواهد بود .

ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار , تمام یا بعضی از اعلام ها و ابلاغ هایی که در این شرایط عمومی , برای آنها قید کتبی شده به صورت غیرکتبی انجام گیرد , باید اولاً مراتب در شرایط خصوصی درج شود و ثانیاً بهرحال اعلام ها و ابلاغ های غیرکتبی به هر شکل و در هر محل و درهر زمان که صورت می گیرد باید حداکثر ظرف 48 ساعت با قید تاریخ اعلام یا ابلاغ قبلی , صورت جلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد .

ماده سی ـ اعتبار شرایط عمومی

با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قراردادهای غیردولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب کار , خریداران , بهره برداران , مجریان , سازندگان و ثروت های ملی تدوین شده است , لذا رعایت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقده بین صاحب کار و مجریان ساختمان الزامی است .

شرایط خصوصی قرارداد

شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیف را به آن محول کرده عبارتند از :

ماده یک ـ مشخصات مصالح مصرفی ساختمان .

ماده دو ـ برنامه زمان بندی تفصیلی کار .

ماده سه ـ تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمان بندی به منظور پرداخت های موضوع قرارداد با تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.

ماده چهار ـ تعیین شرایط تغییر مقادیر کار .

ماده پنج ـ تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد .

ماده شش ـ تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد .

ماده هفت ـ تضمین مورد قبول صاحب کار , برای تضمین پیش پرداخت , حسن انجام کار , تنخواه گردان .

ماده هشت ـ نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن .

ماده نه ـ تعیین زمان های لازم برای ارائه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارک مثبته به صاحب کار .

ماده ده ـ تعیین مدت تضمین بعد از تحویل موقت .

ماده یازده ـ تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هریک از طرفین .

ماده دوازده ـ تعیین درصد جریمه تأخیر غیرمجاز .

ماده سیزده ـ تعیین درصد خسارت هزینه های کارگاه در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقه مجری .

ماده چهارده ـ تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق .

ماده پانزده ـ شرایط تعلیق برای مدت بیش از 3 ماه و همچنین بیشتر از یکبار .

ماده شانزده ـ تعیین درصد جایزه تسریع .

ماده هفده ـ تعیین سهم هریک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه .

ماده هجده ـ تعیین افراد هیأت حل اختلاف .

ماده نوزده ـ تعیین مواردی که ابلاغ ها می تواند به صورت غیرکتبی صورت گیرد .

ماده بیست ـ مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت هزینه آن به  عهده صاحب کار نیست .

ماده بیست و یک ـ هزینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی گیرد یا درصد دیگری غیر از درصد مندرج در قرارداد موردنظر است .

ماده بیست و دو ـ سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و رعایت آنها الزامی است .

امضای صاحب کار                                                                                    امضای مجری / مدیر

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس……………………………………….که ازین پس « کارفرما » نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی………………..صادره از………………..تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه………………………..،به آدرس ……………………………………………………..که ازین پس « پیمانکار »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده یکم ـ موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب .

1-2- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب .

1-3- حمل و پمپاژ و ویبره کردن ( متراکم کردن ) بتن .

1-4- تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم .

ماده دوم ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

3-2- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سوم ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………………… ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت بود براساس نرخ نامه ذیل :

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب از قرار متر مکعبی ………………… ریال .

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر معکب از قرار متر مکعبی ……………………… ریال .

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب ………………………………………………… ریال .

3-4- مضرس کردن , آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه متر مربعی ……………………… ریال .

3-5- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی ……………………………………………… ریال .

تبصره یک : اگر طبق مشخصات فنی , ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچگونه اضافه بهایی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد , پرداخت نمی شود .

تبصره دو : چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد , با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز براساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد .

تبصره سه : هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود .

تبصره چهار : بابت بتن ریزی در ستون ها و دیوارها اضافه بهایی معادل …………… درصد تعلق می گیرد .

تبصره پنج : بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهایی معادل …………… درصد تعلق می گیرد .

تبصره شش : بابت بتن ریزی در بتن مسلح اضافه بهایی معادل …………. درصد تعلق می گیرد .

ماده چهارم ـ نحوه پرداخت

 پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما باتوجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما پرداخت می گردد .

تبصره دو : 10 درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنجم ـ مدت قرارداد

 مدت قرارداد جمعاً ………….. روز / ماه شمسی از تاریخ …………… لغایت ……………. می باشد.

ماده ششم ـ مشخصات فنی

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد .

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز , سخت , پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده , پوشش های رسی , گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند . مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند .

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها , اسیدها , قلیایی ها , املاح , مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد .

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید :

الف) مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تأیید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود , باید سازگاری مواد مصرفی , با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد .

ج) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری هریک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد .

5-6- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلریدکلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصی های مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود .

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند , باید تمیز باشند .

6-7- کلیه مواد زاید و همین طور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند .

6-8- قالب ها باید به نحوی مناسب اندود شوند .

6-9- مصالح بنایی پرکننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند .

6-10- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند .

6-12- بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن به صورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد , باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد .

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روش هایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند . این ضوابط برای کلیه روش های بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ , تسمه نقاله , سیستم های بتن پاشی , چرخ دستی , جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه ها در اثر جابجایی مجدد جلوگیری گردد .

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد .

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن , یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد .

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرایی افقی متوالی باید تراز باشد .

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملاً میلگردها و اقلام مدفون را دربرمی گیرد و قسمت های داخلی و بخصوص  گوشه های قالب ها را به خوبی پرکند .

6-19- هنگام بتن ریزی , هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد .

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها , آب اختلاط , میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها , زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هرگونه یخ زدگی عاری باشند .

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیون کمتر نباشد .

6-22- عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطع بتنی به 5 مگا پاسگال در دست باشد .

6-23- برای تأمین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعدی را ریخت .

6-24- در درزهای اجرایی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود .

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود .

ماده هفتم ـ تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ …………………. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن راتحویل پیمانکار نماید .

7-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

7-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

7-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

7-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده هشتم ـ تعهدات کارفرما

8-1- تأمین آب و برق مورد نیاز کار .

8-2- چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده نهم ـ موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

9-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

9-3- تأخیر در شروع به کار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

9-4- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

9-7- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت .

تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده دهم-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده یازدهم-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده دوازدهم-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده سیزدهم-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده چهاردهم-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده پانزدهم-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده شانزدهم-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای کارفرما                                                       امضای پیمانکار

 …………………                                                 …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

این قرارداد در تاریخ …… فی مابین شرکت ………… به نمایندگی …… به نشانی …………………… تلفن …… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …… فرزند …… به شماره شناسنامه …… صادره از …… و به نشانی …………………… تلفن ………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و کلیه مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

ماده یک – موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق نقشه های ارائه شده به پیمانکار

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ………… ریال برآورد میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود (مطابق نرخنامه پیوست) .

تبصره – به قیمتهای این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

ماده چهار – نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ………… روز / ماه شمسی از تاریخ ………… لغایت ………… میباشد .

ماده شش – مشخصات فنی

6-1- سطح زیر اندود کاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد .

6-2- چنانچه سطح زیر اندود  دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد .

6-3- هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود .

6-4- چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود .

6-5- اندود کاری باید حداقل دارای 2 قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد .

6-6- سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه ، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود .

6-7- هنگام اجرای اندود قشر رویه ، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه 3 متری از 2 میلی متر بیشتر نباشد .

6-8- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید 2 میلیمتر باشد .

6-9- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود .

6-10 – اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محلهای ترک خورده قسمتهایی از اندود کاری که خالی بودن پشت
آنها با ضربه زدن مشخص شود ، مورد قبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخشی ترمیم گردد .

6-11- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده ، پوسته شده ، متورم شده ، آلوک دار ، لکه دار ، سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گرددکه قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد .

6-12- سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد .

اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند ، در غیر اینصورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است ، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود .

6-13-پیمانکار موظف است قبل از زیر سازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید :

6-13-1- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

6-13-2- اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

6-13-3- اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های 2 لایه سیمی بسته شده .

6-14- برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید :

6-14-1- قبل از آستر کشی می بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد .

6-14-2- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب بصورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن ، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به صورت یکدست و صاف در آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آستر کشی و رویه دقیقا اجرا شود .

6-15- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد ، به قسمتی که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره 2 استفاده می شود ، باید حداکثر برابر 35 سانتی متر و در استفاده از رابیتس نمره 3 این فاصله حداکثر برابر 50 سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیلهای فرعی از مفتول 2 لایه سیمی به قطر حداقل 7/0 میلیمتر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل 3 عدد باشد .

ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

7-2- تامین آب و برق مورد نیاز کار

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

7-4- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- عدم اجرا ء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از …….. روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه – تعهدات پیمانکار

9-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و  نقص انجام دهد .

9-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

9-3- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

9-4- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

9-5- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

9-6- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار تگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

9-7- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده ده – دوره تضمین قرارداد

 مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده ، مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد میگردد.

ماده یازده

این قرارداد در 11 ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

   امضای کارفرما                                   امضای پیمانکار

نرخنامه

اجرای گچ و خاک روی دیوار و سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای سفید کاری روی دیوار یا سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس ها از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای گچ و خاک و سفیدکاری سقف و بدنه راه پله ها از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

پر کردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر متر مربع ……………. ریال .

اجرای ابزار چفت روی کاشی ها از قرار هر متر طول  …………….  ریال .

اجرای نور مخفی از قرار هر متر طول ……………. ریال .

اجرای قوس طبقات هر طبقه ……………. ریال .

اجرای ابزار طبق دیتیل ارائه شده هر عدد ……………. ریال .

جای پرده ای از قرار هر متر طول ……………. ریال .