نمونه قرارداد ساخت، تهیه و تحویل

 قرارداد ساخت، تهیه و تحویل  

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

ماده 2- بهای قرارداد :‌

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پیش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………….

  • ضمانت نامه بانکی شماره……………………………….. مبلغ …………………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………………………….. که تا تاریخ ………………………….. معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….
  • سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد . طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( ……… درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود .

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف ………………………………….. و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

  • تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :
  • به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

ماده 6- نوع و مشخصات فنی:

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر باشد .

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد .

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه ) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

ماده 8- بسته بندی و مشخصات آن:

ماده 9- تحویل موضوع قرارداد:

تحویل موضوع قرارداد در …………………………………….. به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

ماده 10- اسناد و مدارک:

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

ماده 11- کسورات قانونی:

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

ماده 12- تاخیرات :

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت تاخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ماده 13- انتقال به غیر :

متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

ماده 15- فورس ماژور:

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

ماده 16- تغییرات:

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد . چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

ماده 17- فسخ:

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد می تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 19-متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها خود جبران نماید .

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

بندبازی شرکت‌های آمریکایی در مسیر قرارداد با ایران

تاکید مقامات بوئینگ بر ایجاد فرصت شغلی می‌تواند دلیل گرفتن چراغ سبز از ترامپ برای قطعی‌شدن همکاری و عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران باشد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «نیوزنو»، بوئینگ اعلام کرد که که قرارداد ۱۶.۶ میلیارد دلاری این شرکت با ایران، موجب ایجاد فرصت شغلی در آمریکا خواهد شد که این لحن بیان از نگاه کارشناسان اقتصادی، پیام‌هایی را در برداشته است.

این در حالی است که شرکت بوئینگ در بیانیه‌ای بر این موضوع تاکید داشته که فروش هواپیما به ایران، باعث ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار آمریکایی در فرآیند تولید و تحویل می‌شود؛ در عین حال،  به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، به طور وضوح پیام بوئینگ برای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا است.

جملات دقیق در این بیانیه، نشان می‌دهد که بزرگترین صادرکنندگان آمریکایی در حال بندبازی بر روی تهدیدات ناشی از تغییر سیاست اقتصادی کابینه اوباما در دولت پیش‌رو است که به دنبال نادیده گرفتن توافق هسته‌ای صورت خواهد گرفت.

همچنین پیش از این «دونالد ترامپ»  در مورد وضع تعرفه بر روی کالاهای وارداتی از چین و شرکت‌های آمریکایی که تولیدات خود را در مکزیک و سایر کشورها انجام میدهند، صحبت کرده است Y اما صحبتی در مورد ضرر احتمالی هنگفت به شرکتهای بزرگ آمریکایی از قبیل بوئینگ و جنرال الکتریک در صورت مقابله به مثل کشورهای دیگر در راستای اعمال تعرفه بیشتر و خارج شدن آن‌ها از توافقات تجاری، نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان شرکت بوئینگ به گونه‌ای مودبانه اعلام کرده‌اند که عمیقا نسبت به تصمیمات ترامپ و کنگره درباره قرارداد خود با ایران نگران هستند.

همچنین در فراسوی این قرارداد، بوئینگ و شرکت‌های دیگری که موتورهای جت، کالاهایی با فناوری بالا یا تجهیزات سنگین صادر می‌کنند، بیم آن را دارند که با شروع به کار دولت دونالد ترامپ و آغاز جنگ تجاری، به راحتی مورد هدف قرار گیرند.

در همین رابطه ریچارد آبولافیا، تحلیل‌گر حوزه هوا و فضا معتقد است که با وضع تعرفه ۴۵ درصدی بر روی کالاهای وارداتی چین، علاقمندی چینی‌ها به خرید جت‌های بوئینگ به جت‌های ایرباس تغییر پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تلاش برای حمایت از بعضی مشاغل در آمریکا می‌تواند مشاغل دیگر را با خطر روبرو کند، حال این موضوع تفاوتی ندارد که تجارت با ایران باشد یا چین. در حال حاضر ایالات متحده یک الگوی جدید را در راستای حمایت از اقتصاد خود به جهان نشان می‌دهد که می‌تواند ضرر هنگفتی را به صادرکنندگان کلیدی این کشور از جمله بوئینگ وارد کند.

به طور کلی فروش جت بوئینگ به سایر کشور برای سال‌های متمادی است که بخشی از دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود؛ به دلیل اینکه کشورها برای خرید جت باید بین شرکت بوئینگ و ایرباس تصمیم بگیرند؛ از همین رو پیش از این، «باراک اوباما» رئیس جمهور فعلی آمریکا، اعلام کرده بود که در سفرهای خود، تبلیغ بوئینگ را در دستور کار دارد.

به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، در حال حاضر شرکت بوئینگ نیاز به گرفتن سفارش برای ساخت هواپیماهای بزرگتر و نیز به منظور از دست ندادن میدان رقابت در مواجهه با حریف دیرینه خود یعنی ایرباس، بیش از هر زمان دیگری به حمایت دولت نیاز داد.

ایران با نوکیا قرارداد امضا کرد

کنسرسیوم دارندگان فرکانس  TDD-LTE ، تفاهم‌نامه همکاری با شرکت فنلاندی نوکیا برای گسترش این تکنولوژی در کشور امضا کرد.

افکارنیوز: در مراسمی با حضور وزیران ارتباطات ایران و فنلاند، مدیرعامل نوکیا و رییس هیات مدیره شرکت شاتل به نمایندگی از کنسرسیوم دارندگان فرکانس TDD-LTE ، تفاهم‌نامه همکاری با شرکت فنلاندی نوکیا برای گسترش این تکنولوژی در کشور بسته شد.

بنابر اظهارات محمد حسن شانه ساز زاده، رییس هیات مدیره شاتل، قرار است براساس این تفاهم‌نامه از دانش فنی و راهکارهای نوکیا برای ارائه سرویس TDD-LTE در کشور استفاده شود.  شرکت نوکیا با داشتن 114 هزار نیرویی انسانی و 27 میلیارد یورو درآمد سالانه یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های دارنده دانش فنی درزمینه شبکه موبایل است.
حدود یک ماه پیش کنسرسیومی که عمده سهام آن در اختیار شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیا‌تک بود، توانستند برنده مزایده دریافت فرکانس TDD-LTE از سویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شوند.
شرکت‌های دارنده مجوز ارتباطات ثابت (FCP) که قصد ورود به این بازار را دارند می‌توانند از امکانات شبکه این کنسرسیوم استفاده و  سرویس‌های خود بر بستر TDD-LTE را ارائه کنند.  با کمک فناوری TDD-LTE فارغ از بستر کابل مسی، شرکت‌های اینترنتی امکان ارایه سرویس‌های اینترنت وایرلس با سرعت بالا تا سقف 150 مگابیت برثانیه را خواهند داشت. براساس برنامه کنسرسیوم یاد شده ، خدمات بر بستر این شبکه جدید تا 6 ماه آینده در شهرهای بزرگ کشور و به صورت عمومی در اختیار کاربران نهایی قرار خواهد گرفت.

های وب ایران با وودافون قرارداد مشارکت بست

شرکت های وب، ارایه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) پس از حدود ۹ ماه مذاکره بالاخره با گروه مخابراتی وودافون برای مشارکت و همکاری توافق کرد.

ایستنا: های وب به تازگی زمینه همکاری های خود را علاوه بر ارایه خدمات اینترنت پرسرعت به اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)، USO و رادیو ترانک گسترش داده و بر همین اساس زمینه مشارکت و همکاری شرکت خارجی وودافون را نیز فراهم کرده است.

ایمان میری، مدیرعامل شرکت های وب در این باره گفت: امیدوارم این قرارداد برای ایران عزیز، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  خصوصا خانواده های وب دارای خیر و برکت باشد.

جزئیات دومین قرارداد خارجی صنعت خودروی ایران

معاون وزیر صنعت از امضای دومین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی صنعت خودروی ایران خبر داد و گفت: سیتروئن فرانسه، قرارداد همکاری خود با سایپا را در روزهای اخیر امضا کرده است.

مهر: منصور معظمی, معاون وزیر صنعت گفت: دومین قرارداد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران در روزهای گذشته میان شرکت سایپا و سیتروئن فرانسه به امضا رسیده که این قرارداد به صورت جوینت‌ونچر و با سرمایه‌گذاری این شرکت در سایت سایپای کاشان عملیاتی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس قراردادی که به امضا رسیده، این شرکت فرانسوی باید منابع مالی خارجی خود را به ایران آورده و شرکت ایرانی سایپا نیز سایت تولید خودروی خود در کاشان را به عنوان آورده پروژه، در اختیار سیتروئن قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که چندین مدل خودرو در کلاس جدید به صورت مشترک از سوی این دو خودروساز تولید شود که ۶۰ درصد آن به بازار داخل و ۴۰ درصد آن به بازارهای صادراتی ارسال خواهد شد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهارداشت: کار طراحی، مهندسی و تأمین منابع مالی از سوی این شرکت فرانسوی صورت خواهد گرفت و سایپا نیز آورده‌ای به صورت مالی نخواهد داشت.

معظمی خاطرنشان کرد: سیتروئن علاوه بر انتقال دانش فنی، سرمایه نیز به ایران وارد خواهد کرد.

به گزارش مهر، در قراردادی که میان شرکت سیتروئن و سایپا به امضا رسیده، این شرکت فرانسوی قرار است ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه را وارد ایران کند. پیش از این، پژوی فرانسه همکاری مشترکی به صورت جوینت‌ونچر را با گروه صنعتی ایران‌خودرو به امضا رسانده که بر مبنای آن، قرار است سه مدل خودروی این کمپانی فرانسوی در ایران به صورت مشترک تولید شود

روابط ایران و کره در دوران پس از برجام به کجا می‌رسد؟

همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، بسیاری از ‌كشورهای شرق آسیا پس از برداشته شدن تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان، به تکاپوی تقویت روابط اقتصادی با ایران افتادند که این موضوع هم اکنون موجب رقابتی شدن بازار ایران شده است.

الف: اوایل هفته جاری «پارك گئون هی» رئیس جمهوری كره جنوبی به همراه هیاتی برای اولین بار بعد از برقراری روابط دیپلماتیک با ایران در سال ۱۹۶۲ به تهران سفرکرد که این سفر تاریخی درصدر رسانه‌های جهان قرار گرفت.

هیاتی متشکل از چند وزیر، ۲۳۶ نفر از تجار و صاحبان شرکت‌ها و رئیسان صنایع و صاحبان ارشد شرکت‌های معتبر کره جنوبی و حدود ۱۱۵ خبرنگار و مجموعه رسانه‌ای، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی را در سفر به تهران همراهی کردند که این موضوع دستاوردهای مهمی برای هر دو کشور رقم زد.

در این سفر با حضور رؤسای جمهوری ایران و کره جنوبی ۱۹ سند همکاری امضا شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری جمهوری کره با تمایل به ترغیب و رشد و توسعه دوجانبه از طریق تبادلات و همکاری در حوزه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق تفاهم نامه‌ای امضا کردند.

همچنین در این سفر «پارك گئون هی» با حسن روحانی رئیس جمهورمان کشورمان و رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار همواره بر نگاه مثبت جمهوری اسلامی ایران به افزایش همکاری با کشورهای آسیایی، «ارتباطات مستمر و پایدار میان ایران و کره‌ی جنوبی» تاکید شد.

از سویی رئیس جمهوری کره‌ی جنوبی، ایران را برخوردار از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و مؤثر و موقعیت جغرافیایی استثنایی دانست و افزود: امیدواریم در آینده روابط دو کشور به‌ویژه در بخش اقتصادی توسعه پیدا کند.

این سفر درحالی انجام شد که همزمان با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، بسیاری از ‌كشورهای شرق آسیا پس از برداشته شدن تحریم‌های بین المللی علیه کشورمان، به تکاپوی تقویت روابط اقتصادی با ایران افتادند که این موضوع هم اکنون موجب رقابتی شدن بازار ایران شده است.

مقامات کره ای در طول این سفر بارها اعلام کردند که به فرصت‌های تازه ای پس از برجام دست یافته و نمی‌توانند بازار بزرگ تجارت در ایران را نادیده بگیرند.

برخی از صاحبنظران معتقدند که به دنبال توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، توافقی هم بین ایران و کره جنوبی حاصل شد که به واسطه صادرات نفت ما به این کشور افزوده شد چراکه كره جنوبی پنجمین واردكننده بزرگ نفت خام در جهان است و پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، ۱۰ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران تأمین می‌کرده که این موضوع هر دو کشور را متضرر کرده است.

در حال حاضر موضوعی که برای ایران اهمیت بسیار دارد، تقویت روابط با سایرکشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای شرقی است چراکه بعد از بدقولی‌های واشنگتن و کشورهای غربی بعد از لغو تحریم‌ها، ایران بتواند کشورهای آسیای شرقی را حیاط خلوت خوبی برای جبران بدقولی‌ها بداند چیزی که نتوانسته است به میزان زیادی از غرب به دست آورد.

البته انتظار می‌رود با سفر «پارک» به تهران و امضاء قرادادهایی اقتصادی با این کشور پس از لغو تحریم‌ها، صفحه تازه ای در روابط و همکاری‌های ایران و کره که دو شریک بزرگ اقتصادی گشوده شود چراکه ایران تأمین کننده انرژی برای کره بوده است و کره هم ایران را بازار مناسبی برای کالاهای خود می‌داند و این نیاز متقابل به هم در حال حاضر رابطه دیرپایی را بین ایران و کره جنوبی به وجود آورده است.

مدیریت اکتشاف و او ام وی اتریش قرارداد همکاری امضا کردند

قرارداد پروژه مطالعه مشترک «توان هیدروکربوری تله‌های مرتبط با گنبدهای نمکی در نواحی شرق زاگرس و خلیج فارس» میان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شرکت اتریشی او ام وی امضا شد.

شانا: سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران صبح امروز (چهارشنبه، ١٥ اردیبهشت ماه) پس از امضای قرارداد با شرکت او ام وی اتریش گفت: این توافقنامه برای انجام یک پروژه مطالعاتی در قالب کارگروه مطالعاتی مشترک شامل کارشناسان مدیریت اکتشاف و شرکت او ام وی اتریش و با هدف شناسایی اهداف احتمالی اکتشافی در منطقه نواحی شرق زاگرس و خلیج فارس با تاکید ویژه بر روی عملکردهای گنبدهای نمکی امضا شده است.

به گفته هندی، مطالعه این نوع تله‌ها نیازمند دانش و فناوری پیشرفته، تجربه علمی، فنی و امکانات نرم افزاری جدید است؛ براین اساس در مذاکراتی که با مدیران شرکت او ام وی اتریش به عمل آمد، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت مدت زمان اجرای این مطالعه مشترک را ٢ سال اعلام کرد و با بیان این که همه هزینه های مربوطه بر عهده شرکت اتریشی است، افزود: انجام این پروژه به دلیل شناختی که مدیریت اکتشاف از توان فنی و علمی این شرکت کسب می کند و همچنین شناختی که آنها از ظرفیت علمی و فنی موجود و نیز وضع زمین شناسی منطقه‌ای به دست می‌آورند، راه را برای همکاریهای جدی‌تر و بزرگتر مهیا می‌سازد.

به گزارش شانا، از آنجا که ابهامات و پیچیدگیهایی در برخی مناطق رسوبی کشور وجود دارد و باتوجه به نیاز استفاده از دانش و فناوریهای جدید در حل این  مسائل، این‌گونه «پروژه‌های  مطالعاتی مشترک» برای همکاری با شرکتها و موسسه های تحقیقاتی بین المللی تعریف شده است.

شایان ذکر است که شرکت او ام وی اتریش طی توافقنامه‌ای جداگانه محرمانه نگهداشتن اطلاعات دریافتی و نتایج مطالعات را تضمین و پس از پایان پروژه هیچ امتیاز یا ادعایی نخواهد داشت.

ساخت بلندترین سد دو قوسی بتنی ایران با فاینانس و فناوری کره جنوبی

مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری از همکاری سئول برای ساخت بلندترین سد دوقوسی بتنی ایران در مدت هفت سال و تامین سرمایه یک میلیارد و 700 میلیون دلاری این طرح از سوی کره جنوبی و همچنین ژاپن خبر داد.

ایرنا: «حسین رنجبران» مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری، عصر امروز (یکشنبه) اعلام کرد: در حاشیه سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، قرارداد ساخت پروژه سد و نیروگاه برقابی بختیاری بین شرکت ایرانی «توسعه منابع آب و نیروی ایران» و شرکت کره ای «دیلیم» امضا می شود. به گفته وی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی این قرارداد را امضا می کنند.
«پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی امروز (یکشنبه) برای نخستین بار به ایران آمد تا فصل نوینی را در مبادلات اقتصادی دو کشور بویژه در بخش انرژی بگشاید.
سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران، مهمترین دیدار یک مقام کره ای از ایران به شمار می رود که از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور (سال 1962 میلادی) تاکنون انجام شده است.
بالاترین سطح حضور مقام های این کشور در ایران، به سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران پیش از انقلاب اسلامی (سال 1356) برمی گردد.
هیاتی متشکل از 236 نفر از مسئولان و رئیسان بزرگ ترین شرکت ها و صنایع کره ای، خانم پارک گئون هی را در سفر به ایران همراهی می کنند که مدت آن سه روز اعلام شده است.
آنگونه که وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی صبح امروز در دیدار با وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، همزمان با سفر رئیس جمهوری این کشور ٢٠ میلیارد دلار توافقنامه با ایران امضا می شود.
مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری اهداف اصلی ساخت این سد را مدیریت منابع آب حوضه آبریز دز، کنترل رسوب ورودی به سد دز و تولید انرژی برق اعلام کرد.
رنجبران اضافه کرد: این پروژه با برآورد اعتبار اولیه یک میلیارد و 700 میلیون دلار در مدت هفت سال ساخته می شود که طبق قوانین فاینانس، 85 درصد این مبلغ از سوی کره جنوبی تامین می شود و 15 درصد باقیمانده را ایران فراهم می آورد.
به گفته وی، مبلغ فاینانسی که اعلام شد، دارای دوره بازگشت سرمایه بالا (13 سال) است و به دلیل مشارکت شرکت ژاپنی «جیبیک- JIBIC» با شرکت دیلیم کره، می توان گفت بانک های ژاپنی نیز در فاینانس مشارکت دارند و از فناوری ژاپنی نیز در این پروژه استفاده می شود.
مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری اضافه کرد: پس از پایان پروژه، دوره بازگشت سرمایه به مدت 13 سال آغاز می شود و دولت جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت اصل و فرع سرمایه را تضمین کرده است.
وی گفت: بیشتر عملیات این پروژه به دست پیمانکاران ایرانی و با فناوری کره جنوبی ساخته می شود اما تجهیزات نیروگاهی و سایر ابزارهای مورد نیاز را کره ای ها تامین می کنند و حتی مطابق قرارداد می توانند از تجهیزات اروپای غربی نیز در ساخت سد و نیروگاه بهره ببرند.
رنجبران یادآوری کرد: فناوری ساخت سد در ایران بومی شده است اما برخی تجهیزات مانند وسایل بتن ریزی، ابزار دقیق قابل نصب در بدنه سد و… از خارج کشور وارد می شود که در این پروژه، با توافق و تایید مشاوران ایرانی تامین می شود.

** سد بختیاری، نیاز مبرم حوضه آبریز دز
مجری طرح سد و نیروگاه بختیاری درباره برخی انتقادها از سدسازی در کشور گفت: باید از نگاه احساسی و غیرمنطقی به مقوله سدسازی در کشور خودداری کرد. به گفته این مقام مسئول، امروز سدسازی در برخی نقاط کشور بیش از اندازه و اشتباه و در بعضی مکان ها مورد نیاز است.
وی گفت: در حوضه کارون و با ساخت سدهای متعدد از کارون4 تا گتوند و مخزن های گوناگون، به طور تقریبی کل سیلاب های منطقه تله اندازی و مهار می شود اما در حوضه دز، موفق به ساخت مخزن های کافی نشده ایم.
رنجبران یادآوری کرد: 54 سال از ساخت سد دز می گذرد اما همان زمان خارجی های حاضر در پروژه تاکید می کردند باید سد دیگری در بالادست آن ساخته شود تا از رسوب پر نشود.
وی اضافه کرد: به دلیل دسترسی دشوار به حوضه دز و نیاز به ساخت جاده های کوهستانی طولانی، این مهم در ده های گذشته امکانپذیر نشد اما امروز با تلاش های انجام شده، سد بختیاری در 50 کیلومتری بالادست سد دز ساخته می شود.
به گزارش ایرنا، ساختگاه سد و نیروگاه بختیاری در بخش سفلای رودخانه بختیاری در استان لرستان و در بخش جنوب غربی ایران در دامنه های جنوب غربی کوه های زاگرس چین خورده و در شمال غرب ایستگاه «تنگ پنج» (هشتمین ایستگاه حد فاصل اندیمشک- دورود) در مسیر راه آهن تهران- اهواز بر روی رودخانه بختیاری واقع شده است.
همچنین ساختگاه سد بختیاری به فاصله مستقیم نزدیک به 50 کیلومتری بالادست سد دز و پنج کیلومتر بالادست تقاطع رودخانه های سزار- بختیاری قرار دارد.
این سد، بلندترین سد دو قوسی بتنی ایران با ارتفاع 325 متر است و بزرگ ترین مخزن مصنوعی ذخیره آب کشور پس از سد کرخه به شمار می رود که حجمی معادل پنج میلیارد و 200 میلیون مترمکعب در تراز نرمال خواهد داشت.

وزیر راه: پیشنهاد کره جنوبی برای همکاری در ساخت آزادراه تهران- شمال

وزیر راه و شهرسازی از امضای سه تفاهمنامه همکاری ریلی و هوایی با حضور رئیسان جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی خبر داد و گفت: از پیشنهاد مشارکت کره ای ها در ساخت آزادراه تهران- شمال استقبال می کنیم.

ایران‌آنلاین: «عباس آخوندی» در دیدار با «کانگ هو این» وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی، افزود: می توانیم یادداشت تفاهم مشارکت در این آزادراه را در دو روز آینده تهیه کنیم.
وی تاکید کرد «با توجه به تعهدات جهانی کره جنوبی، روابط تجاری این کشور بسیار متاثر از غرب و آمریکاست، بنابراین نکته مهم برای توسعه روابط صمیمانه میان دو کشور، پایبندی به تعهدات و شفاف سازی روابط تجاری است».
آخوندی آغاز همکاری را به داشتن یک پروتکل مالی بسیار شفاف برای مشخص کردن شیوه تبادلات مالی و توجیه اقتصادی آن برای ایران مشروط کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از موضوع های مهم در اجرای پروژه ها شرایط تامین مالی است، زیرا پیشنهادهای مختلفی از سوی چین و کشورهای اروپایی برای اجرای پروژه ها داریم. برای نمونه به منظور برقی کردن راه آهن تهران- مشهد یک پیشنهاد بسیار خوب از طرف چین دریافت کرده ایم.
وی برای تعیین جزئیات روش های تامین مالی پروژه های مشترک تهران- سئول به وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی پیشنهاد کرد نمایندگان اگزیم بانک کره جنوبی با قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در امور بین الملل و سرمایه گذاری دیدار کنند و رایزنی های مرتبط را داشته باشند.

** ایران و کره جنوبی فردا سه تفاهمنامه همکاری ریلی و هوایی امضا می کنند
آخوندی گفت: سه تفاهمنامه اجرای پروژه ریلی اصفهان- اهواز، تامین منابع مالی خرید 450 واگن از شرکت «هیوندا روتم» و همکاری فرودگاه اینچه اون کره و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) فردا با حضور رئیسان جمهوری دو کشور امضا می شود.
وی از آمادگی ایران برای همکاری با کره جنوبی در زمینه سیستم های هوشمند حمل و نقل خبر داد و گفت: شرکت های کره ای می توانند در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان مجموعه شهر فرودگاهی با وسعت تقریبی دو برابر مساحت فرودگاه اینچه اون در بخش های مسافری، باری، لجستیک و سایر بخش های این شهر فرودگاهی سرمایه گذاری کنند.
وی از پیشنهاد طرف کره ای برای راه اندازی پروازهای سئول- تهران استقبال کرد و گفت: تقریبا همه ایرلاین های مهم دنیا در حال راه اندازی پرواز مستقیم به تهران به سر می برند که ایرفرانس یک نمونه از آن است.
آخوندی افزود: از همکاری ایران و کره در بخش شهرسازی برای ساخت شهرهای جدید استقبال می کنیم.
این مسئول ایرانی افزود: باید با مشارکت دو کشور همه جوانب فنی، تکنیکی، مبادلات پولی، مالی و مسائل سیاسی برای تحقق پروژه ها در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به بازگشت اصل و سود سرمایه تضمین های لازم را به کره جنوبی می دهیم و بر اساس این قانون اجازه داده می شود اصل و سود سرمایه از کشور خارج شود.
آخوندی گفت: با توجه به مذاکرات با شرکت زیمنس آلمان و بمباردیه کانادا برای تجهیز ناوگان ریلی به دنبال یک روش تامین مالی به صورت لیزینگ می گردیم.
آخوندی به همتای کره ای پیشنهاد کرد یک یا چند شرکت کره ای در ایران یک شرکت لیزینگ ریلی را با هدف سرمایه گذاری ثبت کنند تا قرارداد خرید واگن را با شرکت های خارجی داشته باشد و به صورت اجاره، واگن ها را در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهد.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران گفت: دامنه فعالیت این شرکت لیزینگی در بخش ریلی می تواند چندین هزار واگن باری و بیش از دو هزار واگن مسافری را شامل شود.
وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی از پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی استقبال کرد.
به گزارش ایرنا، خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهور کره جنوبی امروز (یکشنبه) به دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر سه روزه خود به تهران را آغاز کرد.
امضای چندین قرارداد و توافقنامه به ارزش ٢٠ میلیارد دلار در زمینه های زیربنایی، بهداشت و درمان، علمی، فناوری و فرهنگی و جست وجوی راه های تقویت همکاری مشترک در بخش های انرژی، بانک و بیمه از مهمترین موضوع های اعلام شده برای بحث و تبادل نظر مسئولان دو کشور است.
بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 2015 حجم کل مبادلات تجاری دو کشور پس از کاهش به سبب تحریم ها، به چهار میلیارد و 285 میلیون دلار رسید که حجم واردات ایران از کره جنوبی چهار میلیارد و 35 میلیون دلار و صادرات به آن کشور 250 میلیون دلار بود.
پلاسما، محصولات آهنی و فولادی و ابزارهای ممزوج با آهن یا فولاد، گوشی تلفن همراه، اجزا و قطعات یخچال، لاستیک، قطعات ترمز خودرو، کاغذ و مقوا و اجزا و قطعات ماشین های رختشویی مهمترین کالاهای وارداتی ایران از کره جنوبی به شمار می رود.
بوتان، پروپان، هیدروکربورهای غیرحلقوی، سرب تصفیه شده، روی غیرممزوج، پلاسما و فرآلدهید پلی اتیلن مهمترین محصولات صادراتی ایران به این کشور است.

به دنبال انعقاد قرارداد در زمینه ترانزیت و راه آهن با ایران هستیم

سفیر هندوستان در ایران گفت: به دنبال انعقاد قرارداد تجاری در زمینه ترانزیت با ایران و پروژه راه آهن سراسری هستیم اما بحث علم و تکنولوژی می تواند جایگاه ویژه ای در همکاری های دو کشور داشته باشد.

خبرگزاری شبستان: سائوراب کومار امروز (9 اردیبهشت) در بازدید از پارک علم و فناوری، اظهار کرد: سابقه من در زمینه تکنولوژی است و خوشحالم در این محیط علمی هستم و اطلاعات خوبی در مورد شرایط و منطقه خراسان جنوبی پیدا کردم.

وی با اشاره به اینکه بیرجند در گذشته ارتباط تجاری خوبی با هند داشته و زمینه های همکاری مختلفی می تواند بین این منطقه و هند باشد، افزود: علم و تکنولوژی، راه های مواصلاتی و تجارت با افغانستان از جمله زمینه های همکاری می تواند باشد.

سفیر هندوستان در ایران با تاکید بر اینکه علم و تکنولوژی از مواردی است که باید در مسائل توسعه ای بیشتر مورد توجه گیرد، گفت: هند در این زمینه ظرفیت دارد که باید روی این موضوع کار شود.

کومار بیان داشت: در حال حاضر همکاری ها در سطح دولتی وجود دارد اما در نشست مشترک ایران و هند در دسامبر سال گذشته مطرح شد باید همکاری ها و ارتباطات دو کشور سازمانی باشد و این تمایل بین دو طرف است اما تاکنون عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: باید ابتدا یک پروژه به صورت ارتباطات سازمانی اجرا شود تا به نتیجه ملموس برسد و بعد پروژه های دیگری اجرا شود.

سفیر هندوستان در ایران با بیان اینکه یکی از چالش های هند با وجود جامعه علمی و دانشگاهی و صنعت جزیره ای عمل کردن آنان است، گفت: بین دانشگاه و صنعت ارتباط موثری وجود ندارد و این برای ما مهم است که ایران افزایش تعامل دانشگاه و صنعت چه اقداماتی انجام داده است.

کومار به روابط دیرینه ایران و هندوستان در زمینه دانشگاهی و تجاری اشاره کرد و افزود: در دوران تحریم هند ارتباط خود را با ایران حفظ کرد و بعد از تحریم نیز به دنبال توسعه این روابط هستیم.

به گفته وی تبادل هیات های هند و ایران ادامه خواهد داشت و به دنبال قرارداد تجاری در زمینه ترانزیت با ایران و پروژه راه آهن سراسری هستیم اما بحث علم و تکنولوژی می تواند جایگاه ویژه ای در همکاری های دو کشور داشته باشد.