نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

 • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
 • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
 • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
 • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
 • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
 • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
 • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
 • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
 • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
 • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
 • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
 • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
 • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
 • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۴/ رشد بخش صنعت همچنان منفی

مرکز آمار ایران این رشد اقتصادی کل سال 94 را با احتساب نفت یک درصد و بدون آن را 0.9 درصد محاسبه کرد.

مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی بدون بخش نفت در سال 1394 را 0.9 درصد اعلام کرد. طبق اعلام مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی 5.4 درصد، صنعت منفی 2.2 درصد و خدمات 0.2 درصد بوده است.

نرخ رشد بخش های مختلف در سال 94 بشرح زیر می باشد

گروه کشاورزی = 5.4

گروه صنعت = 2.2-

گروه خدمات = 0.2

محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) = 1

محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) = 0.9

10 قرارداد همکاری استان البرز با هیئت تجاری هلندی منعقد می شود

استاندار البرز با اشاره به حضور شرکت سرمایه گذاری هلند در استان البرز گفت: پیش بینی می شود در جریان سفر این هیئت تجاری 10 قرارداد همکاری منعقد شود.

به گزارش خبرآنلاین البرز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، “مهندس سیدحمید طهائی”در سمینار مشارکت سرمایه‌گذاران هلند و استان البرز که شامگاه سه‌شنبه 6 بهمن ماه سال جاری برگزار شد، با بیان اینکه شرکت هلندی” برنتز اینتر نشنال” به صورت رسمی سرمایه‌گذاری خود را در استان البرز با همکاری بخش خصوصی ایران آغاز کرد، اظهار داشت: این سرمایه‌گذاری منحصر به ایران نشده و کل منطقه خاورمیانه را پوشش می‌دهد.

البرز قطب واحدهای داروسازی و غذایی کشور
وی با اشاره به اینکه با توجه به شناخته شدن استان البرز به عنوان قطب واحدهای داروسازی و غذایی در کشور و نیز وجود پتانسیل منطقه ویژه و فرودگاه پیام، شرایطی استثنایی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه ها فراهم شده است، افزود: ایران بستر مناسبی برای تولیدکنندگان هلندی برای دسترسی ارزان به بازارهای منطقه‌ای بشمار می‌آید.

آغاز همکاری های البرز و هلند بعد از اجرای برجام
استاندار البرز با بیان اینکه خوشبختانه همزمان با اجرای برجام شاهد آغاز نخستین سرمایه‌گذاری مشترک توسط یک شرکت سرشناس هلندی در استان البرز هستیم، خاطرنشان کرد: این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه تولید و عرضه مواد اولیه دارویی، بهداشتی، صنایع غذایی و غذایی دام وطیور است.
وی با بیان اینکه بیش از 3 هزار و 500 واحد تولیدی فعال در استان البرز وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 60 درصدجوجه یک روزه کشور در استان البرز تولید می‌شود همچنین این استان در بخش کشاورزی از قابلیت‌های فراوانی برخوردار است.
طهائی با اشاره به اینکه البرز از لحاظ جغرافیایی نیز از ظرفیت بالایی برخوردار است و به نوعی محل اتصال و ارتباط 13 استان کشور است، گفت: در این سمینار نخستین تفاهم نامه همکاری استان البرز با این شرکت منعقد می‌شود.

10 قرارداد همکاری البرز با هیئت تجاری هلندی منعقد می شود
وی با تاکید بر اینکه روز چهارشنبه 7 بهمن ماه سال جاری استان البرز میزبان این گروه تجاری است و قرار است در این روز بازدیدی از واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های استان در بخش‌های گوناگون صورت گیرد، افزود: درنظر داریم بیش از 10 قرار داد همکاری در استان البرز با این هیئت تجاری منعقد کنیم.
استاندار البرز گفت: طرف قرار داد این شرکت هلندی، بخش خصوصی با سابقه چند دهه فعالیت اقتصادی در حوزه داخلی و بین‌المللی بوده که توانسته تمامی فاکتورهای لازم و مورد نیاز و منطبق با استانداردهای سرمایه‌گذار خارجی و کشور مبدا را کسب کند.
مهندس طهائی بیان کرد: بدون تردید آغاز فعالیت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و هلند با تصویب و اجرای برجام رقم خورده است و این موفقیت برای دولت همچنین مقاومت ملت ایران شایسته تبریک است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: همکاری های کشاورزی ایران و هلند سرآغاز فصلی مشترک
معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی نیز در ادامه این سمینار با بیان اینکه به طور قطع در حوزه تشکل‌های کشاورزی امکان همکاری فراوانی با سرمایه‌گذاران هلندی وجود دارد، گفت: شبکه تعاونی کشاورزی ایران از مزیت و ظرفیت‌های خوبی برخوردار است.
حسین صفایی با اشاره به اینکه شرکت “بنتز” یکی از برترین شرکت‌های ممتاز بین‌المللی و هلندی در جهان است، اظهار داشت: این شرکت در بخش مواد غذایی و نهادهای کشاورزی کارنامه خوبی را از خود به منصه ظهور گذاشته است.
وی با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی مبادلات خوب و گسترده‌ای با سایر کشورهای جهان دارد، افزود: می‌توان در بخش واردات مواد خام و نهاده‌های کشاورزی همچنین صادرات مواد و محصولاتی نظیر پسته، زعفران و غیره اقدامات خوبی در سطح کشور انجام داد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در ایران شبکه‌ای از تشکلات کشاورزی سازمان یافته وجود دارد که بخش‌های زنجیره تامین کشاورزی کشور در بخش‌های مختلف را تامین می‌کند، گفت: از طرفی تعاونی‌های کشاورزی از سطح روستاها تا ملی به صورت منظم و ضابطه مند در حوزه زنجیره تامین کشاورزی حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه به طور قطع در حوزه تشکل‌های کشاورزی امکان همکاری فراوانی با سرمایه‌گذاران هلندی وجود دارد، خاطرنشان کرد: شبکه تعاونی کشاورزی ایران از مزیت و ظرفیت‌های خوبی برخوردار است به گونه‌ای که بیش از 3 هزار و 500 نوع از نهاده‌های کشاورزی توسط این شبکه عرضه می‌شود.
صفایی با تاکید بر اینکه این شبکه بیش از 5 هزار و 200 مرکز خرید محصولات کشاورزی را مدیریت می‌کند، یادآور شد: شبکه تعاونی کشاورزی کشور اقدامات خوبی با شرکت‌های معتبر در حوزه فعالیتی خود داشته که بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های مذکور تامین مواد خام زنجیره تامین کارخانه‌ها است، اظهار داشت: درصدد هستیم فرصت همکاری در این بخش بیش از پیش فراهم شود.
معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش عرضه کالای اساسی و مورد نیاز روستائیان نیز اقدامات خوب و شاخصی توسط شبکه تعاونی روستایی در کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بیش از 10 هزار فروشگاه مصرف روستایی نیاز این بخش را تامین می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد: صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور تسهیل می‌شود
معاون امور حقوقی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای رفع محدودیت‌های اقتصادی در بخش صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی اقدامات خوبی صورت گرفته و سعی شده در این بین بروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند تا شاهد توسعه کشور باشیم.
میرسعید نیکزاد لاریجانی نیز در ادامه سمینار مشارکت سرمایه‌گذاران هلند و استان البرز که شامگاه سه شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه بعد از یک ماراتن سخت در عرصه دیپلماسی نخستین گردهمایی و سمینار بازرگانی به میزبانی استان البرز در کشور برگزار شد، اظهار داشت: حضور بازرگانان هلندی در کشور ایران به زمان صفویان باز می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه کشور هلند از دیرباز فعالیت تجاری خوبی با کشور جمهوری اسلامی داشته که این امر بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود، افزود:خوشبختانه در سایه هوشیاری طرفین مذاکره اقدامات بزرگ و قابل تقدیری در سطح بین المللی صورت پذیرفته است.
معاون امور حقوقی وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه امید است با لغو تحریم‌ها بستر فعالیت سرمایه گذاران خراجی بیش از پیش فراهم شود و بتوان از فرصت‌های ایجاد شده بهترین استفاده را برد، تصریح کرد: با افزایش اعتماد بین طرفین به طور قطع شاهد بهبود اوضاع اقتصادی در کشور می‌شویم.
نیکزاد لاریجانی با اشاره به اینکه امروزه رفتار و روابط اقتصادی به عنوان عامل مهم در پیوند دادن کشورها و جوامع مختلف است، یادآور شد: مرزها بهانه‌ای است تا دکان سیاست پر رونق باشد چرا که امور اقتصادی فراتر از مرزها عمل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه با سرمایه‌گذاری در کشور همراه با دانش فنی فاصله‌ها نزدیک‌تر می‌شود، افزود: جریان سرمایه‌گذاری خارجی، جریان غالب در کشورهای جهان است و ایران برای متنوع ساختن فعالیت خود اقدامات متعددی انجام می‌دهد که متاسفانه بخش اعظم این اقدامات در سایه تحریم از بین برده شده بود.
وی با بیان اینکه در جهان کنونی زنجیره ارزش در بخش تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: برای تولید یک محصول در جهان از ظرفیت و توانایی کشورهای مختلف بهره گیری می‌شود و در این راستا کلیه کشورها دخیل هستند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امید است زنجیره ارزش تجارت در کشور جمهوری اسلامی ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا کند و بستر این مهم در کشور فراهم شود، تصریح کرد: کشور ایران با در برداشتن یک درصد از جمعیت جهان بیش از 10 درصد منابع نفتی، گازی و معدنی جهان را در خود جای داده که این ظرفیت بالایی است.
وی با اشاره به اینکه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف نفت، گار، پتروشیمی، گردشگری، شبکه حمل و نقل و غیره آمادگی لازم در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای رفع محدودیت‌های اقتصادی در بخش صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی اقدامات خوبی صورت گرفته و سعی شده در این بین بروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند تا شاهد توسعه کشور باشیم.
در پایان این سینمار تجاری، با بُرش کیک بعد از اجرای طرح برجام، آغاز همکاری های مشترک بین کشور هلند و استان البرز به کام سرمایه گذاران و مسئولان استان شیرین تر شد.

پنج هزار قرارداد بیمه کشاورزی در استان قم ثبت شده است

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم گفت: در سال زراعی 94 – 93 حدود 5 هزار قرارداد بیمه کشاورزی در استان قم به ثبت رسیده است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا خانی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان قم گفت: 43 محصول کشاورزی در بخش های زراعت، باغ، دام و طیور در استان شامل بیمه می شوند و کشورمان دومین کشور در تعداد تعرفه و نوع محصولات کشاورزی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
وی با اشاره به تشکیل شرکت های بیمه کشاورزی در استان قم، خاطرنشان کرد: هنگامی که خسارتی در بخش کشاورزی رخ می دهد، این موضوع بلافاصله بررسی و پیگیری می شود و پس از تایید در صندوق بیمه کشاورزی پرداخت خواهد شد.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم با اشاره به عملکرد بیمه کشاورزی در استان در پنج سال گذشته، اظهار داشت: ضریب نسبت خسارت ها بر اساس حق بیمه سهم بیمه گذار در استان قم مناسب نیست و دولت باید از صندوق بیمه کشاورزی که به دنبال سودآوری نیست، حمایت بیشتری داشته باشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم نیز در این جلسه با اشاره به وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی در این حوزه، گفت: 35 درصد از فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات بیکارند و این در حالی است که استان قم زیرساخت ها و ظرفیت های مناسبی در این حوزه دارد.
سید حسن هانی با اشاره به رشد و گسترش چشمگیر استفاده از فضاهای مجازی در میان مردم، زمینه برای فعالیت در این عرصه را بسیار گسترده دانست و گفت: به طور حتم استان قم در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات در سطح وسیع، می تواند در کشور پیشگام باشد و این امر اشتغالزایی مناسبی نیز به دنبال دارد.
وی در پایان بر حمایت از شرکت های IT در استان قم تاکید کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی و هماهنگی می توانند هرچه بیشتر در این عرصه حرکت کرده و زمینه رشد و توسعه فناوری اطلاعات در استان را که از جایگاه ویژه ای برخوردار است، فراهم بیاورند.
جلسه کارگروه اقتصادی استان قم با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.

قراردادهای جدید کشاورزی با اروپایی‌ها امضا کردیم

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: بعد از برجام قراردادهای ایران با کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای اروپایی در بخش کشاورزی امضا شد.

تسنیم : خلیل آقایی اظهار داشت: بعد از مذاکرات ایران و 1+5 خیل عظیم هیئت‌های خارجی برای عقد قرارداد با ایران در زمینه‌های مختلف افزایش یافته است که بخش کشاورزی ایران نیز مورد توجه ویژه هیئت خارجی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و روسیه علاقه زیادی به همکاری دو‌ جانبه با کشور ایران در بخش کشاورزی دارند، بیان کرد: هیئت ایرانی نیز با تمام توان درصدد است با همکاری مناسب توسعه کشور در بخش کشاورزی را رقم بزند.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: بعد از مذاکرات 1+5 در کشور علاوه بر حضور هیئت‌های خارجی در ایران وزیر جهاد کشاورزی نیز به همراه هیئتی به کشورهای اروپایی سفر کرده و در این زمینه مذاکرات بسیار خوبی بین ایران و این کشورها انجام شده است.

آقایی با بیان اینکه هیئت ایرانی در مذاکره با تجار و هیئت خارجی با جدیت وارد عمل شده است، گفت: هدف ما از این مذاکرات توسعه بخش کشاورزی و درآمدزایی برای کشاورزان است و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی ایران مشتریان ویژه‌ای در کشورهای اروپایی دارد که نشان از توانمندی کشاورزان منطقه بوده و ما نیز با استفاده از فناوری‌ های نوین و دانش‌های جدید درصدد توسعه بخش کشاورزی هستیم.

معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قرارداد ایران با کشورهای اروپایی در بخش کشاورزی و حوزه‌های مختلف آموزش، صادرات، فناوری‌ های نوین کشاورزی است که با وجود این قراردادها آینده بسیار روشنی برای اقتصاد ایران در تمام بخش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

روحانی: در سفر به فرانسه احتمالا قرارداد خرید ایرباس امضا شود

به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که در جریان سفر خود به فرانسه که از روز دوشنبه آغاز خواهد شد، احتمال قراردادی برای خرید هواپیمای ایرباس امضا خواهد کرد.

تسنیم: وی در مصاحبه با رادیو فرانسه و رادیو اروپا گفت: ما پیشتر از هواپیمای ایرباس و بوئینگ تا به امروز نیز استفاده می‌کردیم. رئیس جمهور ایران اضافه کرد: در جریان سفر، مذاکراتی در زمینه‌های حمل و نقل، کشاورزی و همچنین زمینه‌‌های صنعتی به خصوص در بخش خودرو وجود خواهد داشت.

روحانی گفت:در این سفر، پروتکل‌های توافق امضا خواهد شد و این اساسی برای توافق‌های تجاری و صنعتی بوجود خواهد آورد.
در ماه سپتامبر، “عباس آخوندی” وزیر حمل و نقل ایران گفت که ایران مذاکراتی را با دو شرکت ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیما داشته است.

روحانی قرار است که در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر در ایتالیا بسر برد و با نخست وزیر و بازرگانان ایتالیایی در رم دیدار کرده و با پاپ فرانسیس نیز گفت‌وگو کند.

پس از آن رئیس جمهور ایران به فرانسه سفر خواهد کرد و در پاریس نیز دیدارها و گفت‌وگوهایی خواهد داشت.

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

طرفین قرارداد :
طرف اول قرارداد (مالک): خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم/آقای …….. فرزند …….. به شماره شناسنامه …….. صادره از …….. متولد …….. ساکن: ……………………

ماده 1 – موضوع قرارداد (مورد مساقات) :
درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………. مورخ __/__/__13 صفحه …………. جلد …… به شماره چاپی ……………. صادره بنام و ملکی مالک که تمامی درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از انواع سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس می باشد که عامل مورد مساقات را رویت و یا وقوف کامل از وجود انواع درختان میوه آن، کم و کیف، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات برای انجام مساقات قابل است.

ماده 2 – مدت قرارداد: مدت قرارداد ……………. سال کامل شمسی از تاریخ ……………. می باشد.

ماده 3- قدرالسهم از مساقات: حصه مالک از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.
شروط:
• حفظ و نگهداری درختان و آبیاری آن از چاه موجود در زمین مزبور و سم پاشی و کوددهی و بیل زدن پای درختان و نهرکنی و برداشت ثمره بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.

• هزینه های ناشی از تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین مرقوم و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود با مالک است.

• عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مالک در هر برداشت ثمره به نسبت هر هکتار ……………. ثمره سالیانه را به مالک تحویل و تسلیم نماید.
• عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکوره مالک به اضافه حصه مندرج در شرط سوم را حداکثر ظرف مدت پنج روز در محل اقامت مزبور مالک تحویل و تسلیم نماید.

• هزینه های حکم تا محل اقامت مالک در خصوص تحویل حصه های مذکور مالک نیز با عامل می باشد.

• هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در مساقات ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.

• عامل حق دارد از محل حصه خود برای مساقات حداکثر با یک نفر شریک شود بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مساقات یا تسلیم زمین و درختان مورد مساقات را به هیچ صورت ولو بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.

سایر شروط:

(در این قسمت اگر شروط دیگر باشید، تنظیم گردد)

ماده 4شروط اتمام و یا فسخ قرارداد :

• چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مساقات عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه ها مندرج در شرط دوم کوتاهی و امتناع ورزد عقد این مساقات قابل فسخ خواهد بود.

• در صورتی که در اثناء مساقات و قبل از ظهور ثمره این مساقات فسخ گردد مالک حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوط را مالک از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق المثل خواهد بود.

• هر آینه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده 539 قانون مدنی با توجه به ماده 545 همان قانون به این عبارت:«ماده 539 قانون مدنی»: هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک باخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که بصحه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
«ماده 545 قانون مدنی»: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شریک نماید. که برای طرفین مشخص است عمل خواهد شد.

• در پایان مدت یا لدی الفسخ عامل متعهد و ملتزم به تحویل مورد مساقات و بالتبع آن زمین مربوطه به مالک می باشد در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را به داوری –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و کسی که رای نفع او صادر گردیده حق رجوع به مراجع صالح قضایی را دارد.

(سایر شروط و موارد فسخ قرارداد در این قسمت باید تشکیل شود)

ماده 5 – این سند در 2 نسخه که هر 2 نسخه در حکم واحد است تنظیم و مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد(مالک) ……………                 محل امضای طرف دوم قرارداد(عامل) ……………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قرارداد بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی باید تک تک مواد قرارداد را به دقت مورد بررسی قرار داد.


پی‌نوشت: نمونه قرارداد مزارعه

پی‌نوشت: آشنایی با عقد مزارعه

پی‌نوشت: نمونه قرارداد مساقات

پی‌نوشت: انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران